แบบรายงานมาตรฐานกลาง 60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3
4
ที่โรงเรียนอำเภอ
จำนวน
วิชาภาษาไทย
5
นักเรียน
คะแนน (100)
6
ป.2ค่าเฉลี่ย
จำนวนนักเรียน
7
(คน)
ได้ระดับดีขึ้นไป
8
1 หนองบัววิทยายน
เมือง 1
21568.9188
9
2 บ้านวังหมื่น
เมือง 1
10
3
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เมือง 1
1554.611
11
4 บ้านสุขเกษม
เมือง 1
12
5 บ้านห้วยทราย
เมือง 1
4774
13
6 บ้านภูพานทอง
เมือง 1
78.254
14
7 บ้านเสาเล้า
เมือง 1
15
8 บ้านนามะเฟือง
เมือง 2
16
9 บ้านทรายงาม
เมือง 2
1158.8411
17
10
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
เมือง 2
18
11
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เมือง 2
19
12 บ้านกุดเต่า
เมือง 2
1560.2713
20
13 บ้านนาอ่าง
เมือง 2
10
21
14 บ้านห้วยค้อ
เมือง 3
656.334
22
15 บ้านโคกม่วย
เมือง 3
23
16 บ้านพร้าว
เมือง 3
24
17 บ้านบกโนนเรียง
เมือง 3
25
18
บ้านศรีสุขนาล้อม
เมือง 3
26
19
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เมือง 3
27
20
หนองหว้าวิทยาสรรค์
เมือง 4
28
21 บ้านเพ็กเฟื้อย
เมือง 4
29
22
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง 4
30
23 บ้านโนนขมิ้น
เมือง 4
31
24 บ้านห้วยโจด
เมือง 4
2476.8317
32
25 บ้านโนนคูณ
เมือง 4
33
26 บ้านนาเลิง
เมือง 4
2054.413
34
27 บ้านห้วยไร่
เมือง 4
35
28 บ้านห้วยลึก
เมือง 4
36
29 บ้านตำแย
เมือง 4
37
30 บ้านนาวังเวิน
เมือง 4
38
31
หัวนาศึกษาวิทย์
เมือง 5
1953.3611
39
32 บ้านข่าดอนเข็ม
เมือง 5
40
33
บ้านดินทรายอ่อน
เมือง 5
1055.97
41
34
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เมือง 5
1574.4612
42
35 บ้านดอนหัน
เมือง 5
43
36 บ้านโนนม่วง
เมือง 5
44
37
บ้านหนองแสงนาล้อม
เมือง 5
45
38
บ้านคึมชาดห้วยบง
เมือง 6
46
39
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง 6
47
40
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
เมือง 6
961.678
48
41 บ้านดอนยานาง
เมือง 6
49
42
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
เมือง 6
50
43
บ้านหินลับศิลามงคล
เมือง 6
1648.51
51
44 บ้านหนองบัวโซม
เมือง 6
118411
52
45
บ้านโคกกลางโนนงาม
เมือง 6
53
46 บ้านหนองปลาขาว
เมือง 6
1179.0911
54
47 ร่มเกล้า
เมือง 7
55
48 บ้านโนนทัน
เมือง 7
56
49 บ้านอ่างบูรพา
เมือง 7
459.52
57
50 บ้านภูพานคำ
เมือง 7
1076.910
58
51 บ้านลำภู
เมือง 7
59
52
อนุบาลหนองบัวลำภู
เมือง 7
8061.0942
60
53
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เมือง 8
61
54 บ้านโนนอุดม
เมือง 8
62
55 ยางหลวงพิทยาคม
เมือง 8
63
56
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง 8
2166.6216
64
57 บ้านกุดจิก
เมือง 8
65
58
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เมือง 8
66
59 บ้านหนองกุง
เมือง 8
1053.32
67
60
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เมือง 8
68
61 บ้านกุดฉิม
เมือง 8
69
62 บ้านหินคูณ
เมือง 9
2450
70
63
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
เมือง 9
467.333
71
64 บ้านโคกกุง
เมือง 9
72
65
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
เมือง 9
73
66 บ้านดอนนาดี
เมือง 9
1040.53
74
67 บ้านข้องโป้
เมือง 9
75
68
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
เมือง 9
2038.652
76
69 บ้านบุ่งบก
เมือง 10
77
70
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง 10
1056.47
78
71
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เมือง 10
961.886
79
72
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
เมือง 10
2650.511
80
73 บ้านลาด
เมือง 10
81
74
บ้านห้วยหามต่าง
เมือง 10
82
75
หนองม่วงชมพูทอง
ศรีบุญเรือง 1
83
76 บ้านห้วยไผ่
ศรีบุญเรือง 1
84
77 บ้านมอใต้
ศรีบุญเรือง 1
459.52
85
78 เมืองใหม่วิทยา
ศรีบุญเรือง 1
86
79 บ้านหนองทุ่งมน
ศรีบุญเรือง 1
87
80 บ้านโนนสว่าง
ศรีบุญเรือง 1
88
81 กุดจิกวิทยา
ศรีบุญเรือง 1
89
82
โนนข่าประชาสรรค์
ศรีบุญเรือง 1
90
83 บ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง 1
91
84
บ้านห้วยกวางทอง
ศรีบุญเรือง 1
92
85
บ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรีบุญเรือง 1
93
86
บ้านศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง 2
94
87
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง 2
95
88
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง 2
96
89
บ้านหนองบัวน้อย
ศรีบุญเรือง 2
97
90 บ้านหนองแตง
ศรีบุญเรือง 2
1169.829
98
91
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ศรีบุญเรือง 2
99
92 บ้านนาแพง
ศรีบุญเรือง 2
764.35
100
93
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ศรีบุญเรือง 3
2244.917
Loading...
 
 
 
ป.2
ป.4
ป.5
ม.1
ม.2
 
 
Main menu