Звіт про рух грошових коштів 2017 р.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Національного положення
3
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
4
"Загальні вимоги до фінансової
5
звітності"
6
7
8
Дата (рік, місяць, число)20171231
9
за ЄДРПОУ36283290
10
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "РОЯЛ КРЕДИТ" ТОВ "ДОМ УКРАЇНА" І КОМПАНІЯ"
11
(найменування)
12
13
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
14
за 2017 р.
15
Форма №3Код за ДКУД1801004
16
17
СтаттяКод
рядка
За звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
18
19
1234
20
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностізаг
21
Надходження від:заг
22
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)30008 1186 913осн
23
Повернення податків і зборів3005--осн
24
у тому числі податку на додану вартість3006--осн
25
Цільового фінансування3010--осн
26
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011--доп
втч
3010
27
Надходження авансів від покупців і замовників3015--доп3095
28
Надходження від повернення авансів 3020411доп3095
29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
3025--доп3095
30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035--доп3095
31
Надходження від операційної оренди3040--доп3095
32
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045--доп3095
33
Надходження від страхових премій3050--доп3095
34
Надходження фінансових установ від повернення позик305569 69861 754доп3095
35
Інші надходження30951 000-осн
36
Витрачання на оплату:заг
37
Товарів (робіт, послуг)3100(3 513)(3 890)3 512 885,263 890 000,00осн
38
Праці3105(2 999)(1 856)2 999 049,661 856 000,00осн
39
Відрахувань на соціальні заходи3110(878)(521)878 485,66521 000,00осн
40
Зобов’язань із податків і зборів3115(803)(532)802 713,44532 000,00осн
41
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116(60)(65)59 590,0065 000,00доп
втч
3115
42
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117(13)(10)13 001,0010 000,00доп
втч
3115
43
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118(730)(457)730 122,44457 000,00доп
втч
3115
44
Витрачання на оплату авансів3135----доп3190
45
Витрачання на оплату повернення авансів3140----доп3190
46
Витрачання на оплату цільових внесків3145----доп3190
47
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами3150----доп3190
48
Витрачання фінансових установ на надання позик3155(70 803)(62 255)70 802 862,5562 255 000,00доп3190
49
Інші витрачання3190(325)(284)324 845,29284 000,00осн
50
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195(501)(660)
итог
51
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностізаг
52
Надходження від реалізації:заг
53
фінансових інвестицій3200--осн
54
необоротних активів3205--осн
55
Надходження від отриманих:заг
56
відсотків3215--осн
57
дивідендів3220--осн
58
Надходження від деривативів3225--осн
59
Надходження від погашення позик3230--доп3250
60
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
3235--доп3250
61
Інші надходження3250--осн
62
Витрачання на придбання:заг
63
фінансових інвестицій3255----осн
64
необоротних активів3260----осн
65
Виплати за деривативами3270----осн
66
Витрачання на надання позик3275----доп3290
67
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
3280----доп3290
68
Інші платежі3290----осн
69
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295--
итог
70
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностізаг
71
Надходження від:заг
72
Власного капіталу3300--осн
73
Отримання позик3305--осн
74
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310--доп3340
75
Інші надходження3340--осн
76
Витрачання на:заг
77
Викуп власних акцій3345----осн
78
Погашення позик3350----осн
79
Сплату дивідендів3355----осн
80
Витрачання на сплату відсотків3360----доп3390
81
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365----доп3390
82
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370----доп3390
83
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
3375----доп3390
84
Інші платежі3390----осн
85
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395--
итог
86
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400(501)(660)
итог
87
Залишок коштів на початок року34057861 446осн
88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410--осн
89
Залишок коштів на кінець року3415285786
итог
90
91
Керівник
Кулага Є.Л.
92
93
Головний бухгалтер
Сіліченко А.С.
94
95
96
ВНИМАНИЕ! Печать отчета необходимо осуществлять из меню "Печать", находящегося на нижней панели формы отчета.
97
98
99
100
Loading...