วิชาเพิ่มเติม ม.5 ภาค 2 ปีก.ศ.56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวม
5
ม.501-ม.506ค30223 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น1.0บุญเสริฐ7140334
6
ว30244 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี1.0ประภาพร 17225
7
ว30283 เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา
1.0กุลธิดา7326
8
ว30217 ปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น1.0
อุไรวรรณ,ขวัญตา
22325
9
อ30214 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 1
1.5ปวิตรา20335
10
อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 2
1.5สุพัตรา7215
11
ง30209 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน (จัด 2 กลุ่ม)1.0ฐปนวัฒน์43คอม 1,คอม 2
12
ง30210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ1.5พรพิมล17คอม 2
13
14
15
16
17
18
19
20
Loading...
Main menu