95231264829_86945307254.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
3
4
İŞVERENİN
5
ÜNVANI
:..............................................................................................................................
6
ADRESİ
:..............................................................................................................................
7
SSK İşyeri Sicil No.
:..............................................................................................................................
8
9
PERSONELİN
10
Adı Soyadı
:..............................................................................................................................
11
SSK Sicil No
:..............................................................................................................................
12
Doğum Yeri ve Yılı
:..............................................................................................................................
13
İkâmetgah Adresi
:..............................................................................................................................
14
Ev ve Cep Tel.
:..............................................................................................................................
15
16
SÖZLEŞMENİN
17
Başlangıç Tarihi
:..............................................................................................................................
18
Sözleşmenin Süresi
:Belirsiz Sürelidir.
19
Ücret (Brüt)
:.............................................. TL/AYLIK
20
Yapılacak İşin Konusu
:..............................................................................................................................
21
Deneme Süresi
: ( ) aydır / yoktur
22
Sözleşmede adı geçen işveren deyimi ; ………...................................................................................................'ni,
23
Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen ;.................................................................................'yi ifade eder.
24
25
MADDE 1 ) PERSONELİN SORUMLULUKLARI :
26
27
1.1
Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve
28
taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangibir ücret talep edemez.
29
30
1.2
Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında;şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen
31
çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel, verilen işi özenle
32
yapmak,ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymakla yükümlüdür.
33
34
1.3
Personel, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat
35
elektronik teçhizat vb.eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
36
1.4
Personel,görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.İşçinin
37
bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
38
1.5
Personel, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi
39
herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
40
1.6
Personel, gerektiği taktirde işyeri içinde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya
41
muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Personel, görülen işin
42
niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bir başka
43
işyerine nakledilebilir.
44
1.7
Personel, işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak
45
zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilân edilen çalışma saatlerine uymaması ve
46
mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar
47
verilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve
48
o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.
49
1.8
Personel ücretleri brüt ücrettir. Personel yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın
50
devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.
51
52
53
54
55
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
56
57
1.9
Personel, ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde
58
yazılı olarak itiraz eder. Bir hafta içerisinde itirazda bulunulmaması halinde bordroya mutabık kılındığı kabul eder.
59
60
1.10
Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, 4857 sayılı İş Kanununun 64.maddesi hükmüne uygun olarak
61
telafi çalışmayı kabul eder, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder, çalışılan ulusal
62
bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Fazla mesai yapılması halinde fazla
63
mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin % 50 fazlası ödenir. Hafta içinde kendisine hafta tatili
64
verilen personel için Pazar günü " İş Günü " niteliğindedir.
65
1.11
Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit
66
personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
67
1.12
Personel, ikâmet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmek zorundadır.
68
İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
69
70
MADDE 2 ) İŞVERENİN SORUMLULUKLARI :
71
72
2.1
İşveren, personele ücretini çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde ödeyecektir.
73
2.2
İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini
74
almakla yükümlüdür.
75
2.3
Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
76
2.4
İşveren, personele evlilik halinde 3 gün, ana-baba-kardeş-eş ve çocukların ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum
77
yapmasında 3 gün izin verir. Ancak bu izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir.
78
İşveren, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen kıdeme göre 14 - 20 ve 26 gün ücretli izin vermek zorundadır.
79
2.5
İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince
80
işçiye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilmez ve işçi
81
çalışmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanır. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti kesilir.
82
83
84
MADDE 3 ) SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNATLAR
85
86
3.1
Taraflar, yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir
87
tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşyeri personel disiplin yönetmeliği
88
hizmet akdinin devamı niteliğindedir.
89
3.2
Sözleşmenin taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse ; 4857 sayılı İş Kanununun 17.
90
maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, personelin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı
91
olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.
92
3.3
İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içersinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, personele İş
93
Kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder.
94
95
MADDE 4 ) SON HÜKÜMLER
96
97
4.1
Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
98
4.2
Uyuşmazlıklarda çözüm mercii .............................. Mahkeme ve icra daireleridir.
99
4.3
İşbu hizmet akdi ......./......./…..... tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.
100
Loading...
 
 
 
SÖZLEŞME