ตรวจสอบรายชื่อ แข่งขันทักษะ(มัธยมปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/19/2019 15:05:56โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางสาวจิราพร จิตต์ปิยะมิตรนายประภวิษณุ์ อินโนนายภูมิภัทร คำแสงนางสาวกฤติมา เคารพรัตน์
3
7/19/2019 15:08:48โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
นายวิสุทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
นายรชต มณีโชติ
นายกัณฑ์กฤต สุวรรณชาติกุล
นายสัณหณัฐ ชุ่มมงคล
4
7/20/2019 15:59:04โรงเรียนรังษีวิทยานางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์นางสาวชีวาพร ชูดวง
นางสาวนาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์
นางสาวณัฐชยา พุทธชัย
5
7/20/2019 16:03:41โรงเรียนรังษีวิทยานางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์นางสาวเปรมกมล อินหวันนางสาวกรณ์กาญจน์ ยับนายจิณณวัตร ฝั้นพรม
6
7/22/2019 13:27:04
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย
นางคุณากร จิตตางกูร
นางสาวรัตนาภร เนื่องหล้า
นางสาวอัญชลี เซี้ยะสกุลนางสาวรัชดาพร บุญรังษี
7
7/29/2019 11:18:56โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านางสุธนิต สกุลเอื้อนางสาวสิรภัทร ปวนทานายปรเมษฐ์ เขื่อนเพชรนายเศษฐานุกูล ปินจะ
8
7/29/2019 11:21:40โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านางสุธนิต สกุลเอื้อนางสาวมณฑิตา กรมแก้วนางสาวทัศนีย์ ทาแกงนายธรรมรัตน์ ดวงงา
9
7/30/2019 15:21:05โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนางสาวสุวดี ขวัญธนเกียรติ์นางสาวจิดาภา วงค์ชัยนางสาวนริศรา ธูปบูชากรนางมังกร มังกรทอง
10
7/31/2019 15:43:45เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นายณัฐวัตร ศิริมาตร์นายพงศกร ค้าสมน.ส.กุลจิรา มูลต้น
11
7/31/2019 15:45:49เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นางสาวนิภาภรณ์ แสนยะนางสาวนรินทร์ภรณ์ สมปาน
นายวัชรพงศ์ เขื่อนเชียงสา
12
7/31/2019 20:35:35โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนุชนาฏ บุญศรี
นายวีรยุทธ คำดี
นายนนทกร ทาวีนายราชัน จินดาธรรมนางสาวพีรดา กาวี
13
8/1/2019 13:00:25รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางรุ่งรัตน์ กันทะเตียนนางสาวสกาวใจ สายสุวรรณ
นายประกายสิทธิ์ อินทร์ลี
นางสาวอธิศรี ใจแก้ว
14
8/1/2019 13:08:19โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมนางสาวทองเหรียญ. วงค์ชัยนายพิชิตชัย คลาปูนนายธีรศักดิ์ ถาริยะนางสาววนันญา ตาลำ
15
8/1/2019 13:18:37โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมนายชนาธิป โหตรภวานนท์นางสาวผกามาศ วาเพ็ชรนางสาวนพมาศ พรมณีนางสาวอรัญญา ส่งแสงอมล
16
8/1/2019 15:31:00รร.เทศบาล6นครเชียงรายนางชงโค. บัวระพันธ์นายณฐกร ภู่สุนทรนางสาวธนาพร เชื้อเจ็ดตนนายวริศ อูแม
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...