Burmese rimes
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
အ a.အက် akအစ် acအတ် atအပ် ap
2
[ʔa̰] / [ʔə][ʔɛʔ][ʔɪʔ][ʔaʔ][ʔaʔ]
3
အာ aအင် angအဉ် anyအည် anyအန် anအမ် / *အံ amအယ် ai
4
[ʔà][ʔɪ̀N][ʔɪ̀N][ʔɛ̀] / [ʔì] / [ʔè][ʔàN][ʔàN][ʔɛ̀]
5
အင့် ang.အဉ့် any.အည့် any.
အန့် an.
အမ့် / *အံ့ am.
6
[ʔɪ̰N][ʔɪ̰N][ʔɛ̰] / [ʔḭ] / [ʔḛ][ʔa̰N][ʔa̰N]
7
အား a:အင်း ang:အဉ်း any:အည်း any:
အန်း an:
အမ်း / *အံး am:
8
[ʔá][ʔɪ́N][ʔɪ́N][ʔɛ́] / [ʔí] / [ʔé][ʔáN][ʔáN]
9
အိ / ဣ i.အိတ် it
အိပ် ip
10
[ʔḭ][ʔeɪʔ][ʔeɪʔ]
11
အီ / ဤ iအိန် in
အိမ် / အိံ im
12
[ʔì][ʔèɪN][ʔèɪN]
13
အိန့် in.
အိမ့် / အိံ့ im.
14
[ʔḛɪN][ʔḛɪN]
15
အီး i:
အိန်း in:
အိမ်း / အိံး im:
16
[ʔí][ʔéɪN][ʔéɪN]
17
အု / ဥ u.အုတ် ut
အုပ် up
18
[ʔṵ][ʔoʊʔ][ʔoʊʔ]
19
အူ / ဦ uအုန် un
အုမ် / အုံ um
20
[ʔù][ʔòʊN][ʔòʊN]
21
အုန့် un.
အုမ့် / အုံ့ um.
22
[ʔo̰ʊN][ʔo̰ʊN]
23
အူး / ဦး u:
အုန်း un:
အုမ်း / အုံး um:
24
[ʔú][ʔóʊN][ʔóʊN]
25
အေ / ဧ e
26
[ʔè]
27
အေ့ e.
28
[ʔḛ]
29
အေး / ဧး e:
30
[ʔé]
31
အဲ ai:
32
[ʔɛ́]
33
အဲ့ ai.
34
[ʔɛ̰]
35
အော / ဩ au:အောက် auk
36
[ʔɔ́][ʔaʊʔ]
37
အောင် aung
38
[ʔàʊN]
39
အော့ au.
အောင့် aung.
40
[ʔɔ̰][ʔa̰ʊN]
41
အောင်း aung:
42
[ʔáʊN]
43
အော် / ဪ au
44
[ʔɔ̀]
45
*
46
အိုက် uik
47
[ʔaɪʔ]
48
အို ui
49
[ʔò]
50
အို့ ui.
51
[ʔo̰]
52
အိုး ui:
53
[ʔó]
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu