จัดเก็บข้อมูลตามแบบ สงป.301-302
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
จัดเก็บข้อมูลตามแบบ สงป.301-302
ข้อเสนอแนะ
2
***ไม่อนุญาตให้แก้ไขตารางนะครับ*** ในช่องแถบสีเทาไม่ต้องกรอกข้อมูลครับ
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน อาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมงหลักสูตรที่มากกว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง31 ชั่วโมงขึ้นไปไม่เกิน 60 ชั่วโมง60 ชั่วโมงขึ้นไปทวิศึกษาทวิภาคี
6
กมลาไสยจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)812221250501001008118887122216
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)41520050505164337951171259818887122216
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)4152005050516451226
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง2329
12
สร้างรายได้272125
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ26
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)97880184009200198003000020480
15
กุฉินารายณ์จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
24
เขาวงจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)558150120601203012048375005005006535408554584
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)982180153120136363941191055315406573605354085545120
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)98218015312013636394119120
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง
30
สร้างรายได้
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)138005940012000474003000038400153603000
33
คำม่วงจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง) 51012036030375005005006125057867839
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)57213839638105547614625371125057867896
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)5721383963810596
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)13800630001890030000183153000
42
ฆ้องชัยจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)895125100500301004031503001002501662172170
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)995150115550-12060508535014525016621721115
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)995150115550-1206050-115
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)20,125.0049,50043,00036,50032,00012,80015,3452,500
51
ดอนจานจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
56
พัฒนาตนเอง
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
60
ท่าคำโทจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)23030030030012 แห่ง7462475553
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)3453403562808062475553
62
จำนวนแห่ง12 แห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)34534035628080
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง300
66
สร้างรายได้45
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)2300018312
69
นาคูจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
78
นามนจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
80
จำนวนแห่ง
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
83
พัฒนาตนเอง
84
สร้างรายได้
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
87
เมืองกาฬสินธุ์จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)1,7324253403334013611220252025202171127370737073701071454215538118117
88
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)556364206040425675675674252954295429541071470215838118
89
จำนวนแห่ง14114111717171717171717171717171717
90
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
91
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ295429542954
92
พัฒนาตนเอง76420404067567567
93
สร้างรายได้48020
94
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
95
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
96
ยางตลาดจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
97
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
98
จำนวนแห่ง
99
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
100
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
Loading...
 
 
 
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
แผ่น3
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
แผ่น4
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเฉพ
 
 
Main menu