ลงชื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
แบบตอบรับ
2
เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ
3
...............................
4
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอส่งผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 29 ราย ดังนี้
5
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ-สกุลตำแหน่งสถานที่ปฎิบัติงาน
6
1นาย
สมสนอง พันธ์จันทร์
ผอ.รพ.สต.67 บ่อทอง
7
2นางสุพิทยา โมฆะศิรินวก.สาธารณสุขชำนาญการ70 กฤษณา
8
3นาย
อนุชา โพธิ์กระสังข์
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน54 หนองคล้า
9
4นายวินิจ มนทองนวก.สาธารณสุขชำนาญการ71 วิทย์
10
5นาง
จีรนันท์ ศรีบริบูรณ์
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
61 หัวเสือ
11
6นางดรุณี สารศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ74 โนน
12
7นายบริญญา รัตนพันธ์ผอ.รพ.สต.66 ปราสาท
13
8นายกฤษดา สอนพูดนวก.สาธารณสุขชำนาญการ49 ตะเคียนบังอิง 
14
9นายสุธี จาตุมนวก.สาธารณสุขชำนาญการ69 นาก๊อก
15
10นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน60 สมบูรณ์
16
11นางสุกัญญา คำศรีผอ.รพ.สต.64 คลองกลาง
17
12นายสมัย จำปาผอ.รพ.สต.50 จะกง 
18
13น.ส.
เสาวลักษณ์ เพชรล้วน
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
51 ใจดี
19
14นายนายพนมกร อินทนนท์ผอ.รพ.สต.48 โคกโพน
20
15นาย
เกียรติศักดิ์ พวงพลอย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
73 นิคมซอยกลาง
21
16นางสมนึก นิยมหาญผอ.รพ.สต.59 หนองลุง
22
17น.ส.ศิริพร กัญญาโพธิ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน62 ตะเคียนช่างเหล็ก
23
18น.ส.ปาริฉัตร ดวงมณี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
53 อาวอย
24
19น.ส.
ชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ63 กวางขาว
25
20นางถนอมศรี อินทนนท์ผอ.รพ.สต.56 ปรือใหญ่
26
21นายชัยพล เสนาภักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ55 ขนุน
27
22นาย
ธานินทร์ สัมพุทธานนท์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ72 ตรอย
28
23นางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ65 โคกเพชร
29
24นางนภาผ่อง แสนทวีสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ30 ร.พ.ขุขันธ์
30
25นายคลาย อาจสาลีผอ.รพ.สต.68 สำโรงตาเจ็น
31
26นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ขุขันธ์
32
27นางเขมจิรา วิลาวรรณ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
58 ทับทิมฯ 06
33
28นายนายนะรา กุลวุฒินวก.สาธารณสุขชำนาญการ52 กันจาน 
34
29น.ส.ปณิตา ไชยา
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
57 ปรือคันตะวันออก
35
Loading...
Main menu