2561-swsk_Namelist_2_2561 update 3 Jan2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 62
2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
3
ครูที่ปรึกษา 1. นางอละสา เถาว์รินทร์ 2. นางสุประวีณ์ ทานะ 3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
5
6
103147เด็กชายวรายุส์ รัชต์สุพลโชค
7
203148เด็กชายกิติภูมิ บุตรศรีภูมิ
8
303149เด็กชายจตุรพร ศรีหาบัณฑิต
9
403150เด็กชายจารุพงศ์ ภูมิหมั่น
10
503151เด็กชายจิรายุทธ จันทะสีไป-กลับ
11
603152เด็กชายโจนาธาน เสวิน
12
703153เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สุทธิโสไป-กลับ
13
803154เด็กชายต้นกล้า คำมุงคุล
14
903155เด็กชายทัพพ์เทพ โลนุช
15
1003156เด็กชายธนวัฒน์ เดชวิเศษ
16
1103157เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
17
1203158เด็กชายธันวา นรดี
18
1303159เด็กชายธีระพงศ์ สีหะวงษ์
19
1403270เด็กชายภควัต เอกศิริไป-กลับ
20
1503160เด็กหญิง นริศรา โคตรชมภู
21
1603161เด็กหญิงกชกร พลศักดิ์
22
1703162เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิชัย
23
1803163เด็กหญิงกมลชนก กลางมณี
24
1903164เด็กหญิงกมลรัตน์ สว่างวงษ์
25
2003165เด็กหญิงกรวีร์ วงษารักษ์ไป-กลับ
26
2103167เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทพบุตรดี
27
2203168เด็กหญิงกิรติญา พิมพ์ทอง
28
2303169เด็กหญิงขวัญณภัทร กระสังข์
29
2403170เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เผื่อนกลาง
30
2503171เด็กหญิงช่อฟ้า ลาภพูล
31
2603172เด็กหญิงชาลิสา ทองแสน
32
2703173เด็กหญิงชุติมา วงศ์เสน่ห์ไป-กลับ
33
2803174เด็กหญิงธณพร ไทยปิยะไป-กลับ
34
2903175เด็กหญิงนรวร ณัชสุพัฒน์ภาคิน
35
3003176เด็กหญิงนีรภา ชาภักดี
36
3103271เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชุมพลไป-กลับ
37
3203250เด็กหญิงวริศรา ต้นกันยา
38
33
39
34
40
35
41
36
42
37
43
38
44
39
45
40
46
จำนวนนักเรียน
ชาย
14
หญิง
18
รวม
32คน
47
ไป-กลับ7ประจำ25
48
49
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 62
50
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
51
ครูที่ปรึกษา 1. นางเกศรา จันทร์แสง 2. นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย 3. นายทัศพันธ์ จันประทัด
52
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
53
54
103177เด็กชายนฤเบศ ทำนุ
55
203178เด็กชายปรเมศ เศษคงไป-กลับ
56
303179เด็กชายพงศกร ทองหยวกไป-กลับ
57
403180เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มภา
58
503181เด็กชายภัทรศักดิ์ ออมชมภูไป-กลับ
59
603182เด็กชายภูมิชนะ สร้อยประดิษฐ
60
703183เด็กชายภูริวัฒน์ ครองประจิตร
61
803186เด็กชายวัชรพล ลาภมูล
62
903187เด็กชายสุปัญญา สิงห์ดง
63
1003188เด็กชายอัคคเดช การสูงเนิน
64
1103273เด็กชายภูรินาท แหวนเพ็ชร
65
1203274เด็กชายธนวัฒน์ พรรณนา
66
1303189เด็กหญิงประกายดาว คำลาย
67
1403190เด็กหญิงปาริฉัตร พันธ์พงษ์
68
1503191เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
69
1603193เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง
70
1703194เด็กหญิงพนิดา กรงทองไป-กลับ
71
1803195เด็กหญิงเมคุมิ อิชิเกะ
72
1903196เด็กหญิงรับขวัญ กำจัด
73
2003197เด็กหญิงลภัสรดา เลือกนารี
74
2103198เด็กหญิงศศิรดา ดวงสิงห์
75
2203199เด็กหญิงศิริมาศ เทพบุตรดี
76
2303201เด็กหญิงสุพิชญา ร่วมทรัพย์
77
2403202เด็กหญิงสุวพิชญ์ แก้วพิกุล
78
2503203เด็กหญิงอมรลักขณา จักรคำ
79
2603204เด็กหญิงอรจิรา วงค์มาเกษ
80
2703205เด็กหญิงอรปรียา โสดา
81
2803277เด็กชายณัฐภัทร บุญทรา
82
2903206เด็กชายกรวุฒิ ศรีสุวรรณ์
83
30
84
31
85
32
86
33
87
34
88
35
89
36
90
37
91
38
92
39
93
40
94
จำนวนนักเรียน
ชาย
14
หญิง
15
รวม
29คน
95
ไป-กลับ4ประจำ25
96
97
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 62
98
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
99
ครูที่ปรึกษา 1. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช 3. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
100
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลรายการบันทึกพิเศษหมายเหตุ
Loading...