DLITeBIDDING2017(การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ประทับเวลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1 - จัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานขอซื้อ และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
2 - เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และลงนาม
3 - นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
ปัญหาและอุปสรรคการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
4 - เสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการลงนามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
ปัญหาและอุปสรรคการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้สนใจรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา
6 - หยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
ปัญหาและอุปสรรคการหยุดเพื่อให้ผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา คำนวณราคา
7 - เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
ปัญหาและอุปสรรคการคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบ รายงานผล
9 - เสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
ปัญหาและอุปสรรคการเสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อ
10 - แจ้งผู้ชนะทำสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการแจ้งผู้ชนะทำสัญญา
11 - ทำหลักประกันสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการทำหลักประกันสัญญา
12 - ลงนามในสัญญา
ปัญหาและอุปสรรคการลงนามในสัญญา
13 - บันทึก PO
ปัญหาและอุปสรรคการบันทึก PO
ลงชื่อ ผู้บันทึกข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูล
2
22/3/2017, 11:59:55สพป.ขอนแก่น เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินการยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานไม่มี
นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ
086-2312507นักวิชาการพัสดุ
3
27/3/2017, 10:27:07สพป.นครพนม เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคา เนื่องสพฐ.ได้ยกเบิกบัญชีจัดสรรเดิม และแจ้งบัญชีจัดสรรใหม่ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04279/ว52 วันที่ 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคา เนื่องสพฐ.ได้ยกเบิกบัญชีจัดสรรเดิม และแจ้งบัญชีจัดสรรใหม่ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04279/ว52 วันที่ 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคา เนื่องสพฐ.ได้ยกเบิกบัญชีจัดสรรเดิม และแจ้งบัญชีจัดสรรใหม่ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04279/ว52 วันที่ 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศร่างประกวดราคา เนื่องสพฐ.ได้ยกเบิกบัญชีจัดสรรเดิม และแจ้งบัญชีจัดสรรใหม่ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04279/ว52 วันที่ 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายวิชิต ใจช่วง
081 - 9653091 , 042 - 599156
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4
27/3/2017, 11:09:16สพป.ภูเก็ต
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศฯ ดำเนินการใหม่ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขจำนวนและงบประมาณ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช
815370766
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
5
27/3/2017, 11:25:58สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างนำร่างประกาศ ตามข้อ 3
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางประดับ เทพศักดิ์ดา
861458384
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
6
27/3/2017, 11:35:40สพป.สงขลา เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจาก สพฐ.แก้ไขบัญชีจัดสรรใหม่และมีการเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และจำนวนเงินที่จัดสรรใหม่กับจำนวนเงินที่ทางสำนักคลังและสินทรัพย์ให้รายงาน Online ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ชัดเจนในวงเงินที่จะจัดซื้อ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาววรณัน กาญจนศรี
898782640
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
7
27/3/2017, 11:43:53สพป.นครนายกยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดจำนวนชุด และวงเงินงบประมาณลง จึงต้องดำเนินการจัดทำร่างประกวดราคาใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานณัฐยา คันศร816966065
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8
27/3/2017, 11:54:17สพป.นครนายกยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดจำนวนชุด และวงเงินงบประมาณลง จึงต้องดำเนินการจัดทำร่างประกวดราคาใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานณัฐยา คันศร816966065
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
9
27/3/2017, 13:23:33สพป.พะเยา เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศฯแล้ว แต่ สพฐ.ได้มีการแก้ไขปัญชีจัดสรรใหม่ จึงต้องกลับไปเริ่มดำเนินการใหม่อีกครั้ง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวทิพยรัตนื ใจแจ่ม
054-421151 ต่อ 15
นักวิเคระาห์นดยบายและแผนปฏิบัติการ
10
27/3/2017, 13:56:06สพป.เชียงราย เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยกเลิก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยกเลิก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยกเลิก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยกเลิก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายวสันต์ ปัญญา089-5537330ศึกษานิเทศก์
11
27/3/2017, 14:08:08สพป.มหาสารคาม เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานบังอร มะลาศรี857399927
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
12
27/3/2017, 14:30:07สพป.นครราชสีมา เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่สามารถก่อหนี้ได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
จัดทำร่าง TOR ใหม่ เนื่องจาก DLIT มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางนาตยา ชัยดิเรก084-3715965
นักวิชาการเงินแลับัญชีชำนาญการพิเศษ
13
27/3/2017, 14:30:58
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ยังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มี
นางหทัยรัตน์ บัวเทพ
862221712
นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ
14
27/3/2017, 14:35:45สพป.นครปฐม เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้ดำเนินการร่างประกาศและวิจารณ์ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าบัญชีจัดสรรของ สพฐ. กับสำนักงบประมาณไม่ตรงกัน เขตพื้นที่อยู่ในระหว่างรอการแจ้งจัดสรรใหม่อีกครั้ง
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้ดำเนินการร่างประกาศและวิจารณ์ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าบัญชีจัดสรรของ สพฐ. กับสำนักงบประมาณไม่ตรงกัน เขตพื้นที่อยู่ในระหว่างรอการแจ้งจัดสรรใหม่อีกครั้ง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
819818265ศึกษานิเทศก์
15
27/3/2017, 14:51:51สพป.เลย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน
ต้องรอให้พ้นการเสนอวิจารณ์ซึ่งใช้เวลา 3 วันทำการ จึงสามารถประกาศเผยแพร่ได้
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-
นางปุณยาวีย์ งอยปัดพันธ์
934562455
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
16
27/3/2017, 14:59:09สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวรรณพล เหมือนพันธุ์
868684759
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
17
27/3/2017, 15:07:06สพป.ลำพูน เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางณัฐพรรณ จักรบุตร926493982
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
18
27/3/2017, 15:10:32สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายวรรณพล เหมือนพันธุ์
868684759
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
19
27/3/2017, 15:12:02สพป.มุกดาหาร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ปัญหาเงินมาล่าช้าจึงทำให้การดำเนินงานไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้รับงบประมาณล่าช้าห้วงระยะเวลาและขอบเขตให้ดำเนินงานกับงบประมาณที่ได้รับไม่ไปด้วยกันหากจะดำเนินงานเช่นนี้ขอให้หน่วยเหนือ/สพฐ.พิจารณาวิธีการและขอบเขตงานให้เหมาะสมด้วย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางทองม้วน สุทธิคุณ
834163290
นักวิชการพัสดุชำนาญการ
20
27/3/2017, 15:13:32สพป.ตราด
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหา
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหา
นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดี
894055455
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
21
27/3/2017, 15:12:30สพป.ลำพูน เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายชัยกฤต อินต๊ะซาว
956869115
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
22
27/3/2017, 15:19:50สพป.พะเยา เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สพฐ.แก้ไข บัญชีจัดสรรใหม่ จึงเริ่มดำเนินการใหม่หมด
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม
054-421151 ต่อ 15
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
23
27/3/2017, 16:01:26สพป.บึงกาฬ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
รอการวิจารณ์ 3 วันทำการ ประกาศร่างวันที่ 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
E-biding มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
นางศิริลักษณ์ กางทอง
895708962
นักวิชาการเงินและบัญชี
24
27/3/2017, 16:05:30สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางสาวเกษรา สุขสมร910615401
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
25
27/3/2017, 16:09:13สพป.หนองคาย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานไม่มีจ่าเอกพชร รักษ์มณี631327089
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ
26
27/3/2017, 16:09:32สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานกาญจนา รุณเกตุ850861545
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
27
27/3/2017, 16:13:02สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1.ปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก สพฐ.แจ้งการจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ มา 1 โรงเรียนให้ สพป.กาฬสินธู์ เขต 1 จัดซื้อให้
2.ตัวเลขการจจัดสรรงบประมาณคลาดเคลื่อน ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินดำเนินการ
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางกัญญาภัทร นาชัยนาค
093-3875108
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28
27/3/2017, 16:17:29สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เนื่องจาก ข้อ1. มีการแก้ไขรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ข้อ2.มีการแต่งตั้งบุคลากรจากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรว่มเป็นคณะกรรมการ ซึ่งการดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ข้อ.3 ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
082-1569931, 086-4616525
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29
27/3/2017, 16:24:27สพป.น่าน เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางธีรกานต์ ธนะ081-0357737เจ้าพนักงานพัสดุ
30
27/3/2017, 16:25:46สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สพฐ.มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณลักษณครุภัฑณ์ฯ ทำให้ต้องยกเลิกร่างประกาศ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเบ็ญจรงค์ วิรัตน์จินดา
085-7635588นักวิชาการพัสดุ
31
27/3/2017, 16:35:29สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
1. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า
2. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
3. การดำเนินการจัดซื้อ ได้แต่งตั้งบุคลากรจากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
082-1569931,086-4616525
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32
27/3/2017, 16:45:18สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
082-1569931 . 086-4616525
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33
27/3/2017, 16:48:33สพป.ราชบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์
952539124
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
34
27/3/2017, 16:51:13สพป.ลำปาง เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-วิศนุพงศ์ ถ้ำทอง54271214
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
35
27/3/2017, 16:54:32สพป.ราชบุรี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์
952539124
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
36
27/3/2017, 17:15:05สพป.นราธิวาส เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ในขั่นตอนแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางสาวอรสุธี คงมา910464926ศึกษานิเทศก์
37
27/3/2017, 17:34:46สพป.อุทัยธานี เขต 1ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายปพน อินทดฉม896390688
นักวิชการพัสดุชำนาญการ
38
27/3/2017, 17:48:29สพป.สุรินทร์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจาก สพฐ.แก้ไขบัญชีจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางจิดาภา พรมรุกขชาติ
044-511951, 0836805878
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
39
27/3/2017, 22:16:07
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีการแจ้งเปลี่ยนยอดจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานชุมพร อนุสรณ์817979792
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
40
28/3/2017, 8:17:59สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางพัทธนันท์ อินทิม878383330
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
41
28/3/2017, 8:55:48สพป.ราชบุรี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
น.ส.วลัญช์จุฑา ณ บางช้าง
084-7590582
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
42
28/3/2017, 9:02:42สพป.นราธิวาส เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ต้องแก้ไขสัญญาใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนบัญชีจัดสรร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ต้องประกาศใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ศิริพันธ์ บุญชูช่วย973548792
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
43
28/3/2017, 9:03:05
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
ยังไม่ดำเนินงาน
มี คือ บัญชีจัดสรรยอดเงินของสำนักคลังสินทรัพย์ต่างจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกโรงเรียน
นายสุคนธ์ ตังคโณบล864652531
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
44
28/3/2017, 9:10:17สพป.อุดรธานี เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางชลธิชา นันทะรักษ์
089-2799466
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
45
28/3/2017, 9:30:38สพป.ระยอง เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวมณีพรรณ เชาว์กบินทร์
822595762
นักวิชาการเงินการบัญชี
46
28/3/2017, 9:39:01สพป.หนองคาย เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง
098-7914565
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
47
28/3/2017, 9:42:36สพป.ขอนแก่น เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ได้ดำเนินการขึ้นขั้นตอนประกาศในเว็ปไซด์แล้ว แต่ สพฐ. มีหนังสือสือแจ้งจัดสรรใหม่ จึงยกเลิกประกาศทำวิจารณ์ใหม่
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ผู้ร่วมเสนอราคาจะส่งเสนอราคาวันที่ 29 มี.ค. 2560
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายจักพงษ์ ไชยประสิทธิ์
818186106เจ้าหน้าที่ ICT
48
28/3/2017, 9:50:51สพป.มหาสารคาม เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีการแจ้งจัดสรรมใหม่ซึ่งเสียเวลาในการดำเนินการใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเสาวนีย์ ธนะโสภา
089-4171089
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
49
28/3/2017, 10:12:57สพป.สมุทรสาคร
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มี
นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์
034826255 ต่อ 108
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
50
28/3/2017, 10:15:22สพป.มหาสารคาม เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณใหม่จึงยกเลิกประกาศทำประชาพิจารณ์ใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเสาวนีย์ ธนะโสภา
089-4171089
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
51
28/3/2017, 10:20:18สพป.ชลบุรี เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
เดิมการดำเนินการ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรับเอกสาร 20-27 มีนาคม ต่อมา สพฐ.แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร สพป.ชลบุรี เขต 2 จึงประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เดิมการดำเนินการ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรับเอกสาร 20-27 มีนาคม ต่อมา สพฐ.แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร สพป.ชลบุรี เขต 2 จึงประกาศยกเลิกการประกวดราคา
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายอนุรักษ์ เสดสัน038474630 ต่อ 121
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
52
28/3/2017, 10:30:03สพป.สระแก้ว เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
สพฐ.แจ้งแก้ไขบัญชีจัดสรร งบประมาณเปลี่ยนต้องยกเลิกดำเนินการใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย
0-3742-5465
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
53
28/3/2017, 10:48:33
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางเตือนใจ สุขสมศักดิ์
089-5376816
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
54
28/3/2017, 10:51:08สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง
860847003
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55
28/3/2017, 11:09:07สพป.กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกับระบบ GFMIS ของสำนักงบประมาณ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวจุฑาทิพ ภู่ระหงษ์
0 2354 5259
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
56
28/3/2017, 11:29:05สพป.สุโขทัย เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สพฐ.เปลี่ยนแปลงรายการจัดสรร ทำให้ราคากลางเปลี่ยนไป จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา ส่งผลทำให้การดำเนินการล่าช้า
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานศรัณยู ยุบล882933698
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
57
28/3/2017, 11:48:45สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการยกเลิกประกาศประกวดราคาร ซึ่งครั้งแรกได้มีการประกาศร่าง และประกาศจัดซื้อ แล้ว ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 24มีนาคม 2560
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากเป็นการประกาศร่างประกวดราคาครั้งที่ 2 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหม่
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากเป็นการประกาศร่างประกวดราคาครั้งที่ 2 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหม่
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากเป็นการประกาศร่างประกวดราคาครั้งที่ 2 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหม่
ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากเป็นการประกาศร่างประกวดราคาครั้งที่ 2 เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอัมพิกา จงกลนี
044811477 0856331747
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
58
28/3/2017, 11:42:55สพป.น่าน เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการยกเลิกเนื่องจากได้รับแจ้งบัญชีจัดสรรการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการยกเลิกเนื่องจากได้รับแจ้งบัญชีจัดสรรการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการยกเลิกเนื่องจากได้รับแจ้งบัญชีจัดสรรการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์ ผู้บันทึกข้อมูล นางวราภรณ์ ศิริ (ผู้ให้ข้อมูล)
0898515157 0893010358
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - และนักวิชาการพัสดุ
59
28/3/2017, 11:51:46สพป.ปทุมธานี เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
เกรียงไกร พุทไธวัฒน์
896697967
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
60
28/3/2017, 12:21:22สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ใช้ระยะเวลาในการสืบราคากว่าจะได้ราคามาทำราคากลาง และระยะเวลาในการแจ้งจัดสรรกระชั้นชิดมากเกินไปไม่สามารถดำเนินการลงนามได้ทัน ภายใน 31 มีนาคม 2560
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ถึงวันที่ต้องเสนอราคา
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
เงิยงบประมาณยังไม่ได้โอนให้กับส่วนราชการ
นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน
870660981
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
61
28/3/2017, 12:41:44สพป.กาญจนบุรี เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก สพฐ.เปลี่ยนแปลงการจัดสรร ยอดเงินงบประมาณไม่ตรงกับที่รับจัดสรรครั้งแรก
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานเพียงใจ เหลืองอร่าม034-564329
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
62
28/3/2017, 13:19:36สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ข้อ1.ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า ข้อ2.มีการแก้ไขรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ข้อ3.การดำเนินการจัดซื้อได้แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ
082-1569931,086-4616525
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63
28/3/2017, 13:33:17สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ยังไม่ดำเนินงาน
จัดสรรงบประมาณไม่ตรงวัน ได้ยกเลิกประกาศ จึงได้ให้มีการประกาศใหม่
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายประหยัด วรพล43869396
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
64
28/3/2017, 13:39:36สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1. ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 2560
2. ยกเลิกประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 1 เนื่องจาก สพฐ.ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวสมหมาย คูโคกสูง
884105919
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
65
28/3/2017, 13:59:52สพป.กระบี่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายชัชวาล วิภวชาติ873131548
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
66
28/3/2017, 14:17:27สพป.พิจิตร เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 ประกาศครั้งที่ 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีนายสมชาติ พุทธเกษม814118280
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67
28/3/2017, 14:19:06สพป.เขต ตาก 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีรหัสงบประมาณ ,หนังสือเปลี่ยนแปลงยังมาเรื่อยๆ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอัญชลี เทพสนิท
055-536548 ต่อ 107
อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
68
28/3/2017, 14:33:22สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04279/ว37ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้รับวันที่ 8 มีนาคม 2560 จึงดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯของ สพฐ.
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีมาลี ใจภักดี081-9660431
ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
69
28/3/2017, 14:32:53สพป.ลำปาง เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์
819,223,019,054,284,000
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
70
28/3/2017, 14:37:10สพป.จันทบุรี เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากแก้ไขวงเงินงบประมาณ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
824657789
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
71
28/3/2017, 14:42:43สพป.ลพบุรี เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหายังไม่ดำเนินงานไม่มีปัญหา
นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์
819867704เจ้าพนักงานพัสดุ
72
28/3/2017, 14:47:48สพป.สมุทรสงครามยังไม่ดำเนินงาน
รายละเอียดการจัดสรรมีความคลาดเคลื่อน/ไม่แน่นอน/ไม่ตรงกัน
ยังไม่ดำเนินงาน
รายละเอียดการจัดสรรมีความคลาดเคลื่อน/ไม่แน่นอน/ไม่ตรงกัน
ยังไม่ดำเนินงาน
รายละเอียดการจัดสรรมีความคลาดเคลื่อน/ไม่แน่นอน/ไม่ตรงกัน
ยังไม่ดำเนินงาน
รายละเอียดการจัดสรรมีความคลาดเคลื่อน/ไม่แน่นอน/ไม่ตรงกัน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานดณภร พวงสวัสดิ์081-9086590
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
73
28/3/2017, 14:49:09สพป.นครราชสีมา เขต 7ยังไม่ดำเนินงาน
ฝ่ายการเงินและพัสดุงานล้นมือ กำลังดำเนินการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานอนุรักษ์ ปุราโน098-2682696ศึกษานิเทศก์
74
28/3/2017, 14:49:15สพป.อำนาจเจริญ
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางประภากมล แสงอรุณ887975114
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
75
28/3/2017, 14:54:18สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจึงต้องยกเลิกประกาศ ทำให้ต้องประกาศใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานเพ็ญลักษณ์ พิชคำ081 9934545
นวช.การเงินฯ รกท.ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76
28/3/2017, 14:59:46สพป.พิษณุโลก เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งเราใช้โรงเรียนเป็นผู้ตรวจรับ โดยใช้การแบ่งกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด 9 กลุ่มๆ 3 คน รวมทั้งหมด 27 คน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายณรงค์ คงประเสริฐ
081-7858162
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
77
28/3/2017, 15:06:08สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดวงเงินงบประมาณจึงต้องดำเนินการในการกำหนดราคากลางใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเพชรรุ้ง คนขยัน
957544357
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
78
28/3/2017, 15:10:53สพป.นครปฐม เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีการแก้ไขบัญชีจัดสรรฯ
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายสันติ อินทิราวรนนท์
034 331123 ต่อ 119เจ้าพนักงานพัสดุ
79
28/3/2017, 15:16:32สพป.พัทลุง เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
มีการยกเลิก TOR เนื่องจาก มีการแก้ไขบัญชีจัดสรร
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวลิขิต คงไข่ศรี
625522562นักวิชาการพัสดุ
80
28/3/2017, 15:22:31สพป.ชุมพร เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวภัคนันทน์ ชุ่มชื่น
810808703
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
81
28/3/2017, 15:33:09สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีช่อเพชร สุนทรวิภาต35555628
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
82
28/3/2017, 15:51:09
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำราคากลาง
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานชัญณัฐ จันทร์พุฒ32621445นักวิชาการพัสดุ
83
28/3/2017, 15:51:14สพป.นครราชสีมา เขต 1ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางละมัย เรืองสุวรรณ์
621256443
นักวิชาการเงินและบัญชี
84
28/3/2017, 16:04:30สพป.ปทุมธานี เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1. รหัสงบประมาณเป็นรายโรงเรียนทำให้ต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลในระบบ E-gp
เป็นเวลานาน ต่อไปถ้าจะให้เขตจัดซื้อควรมีรหัสงบประมาณ 1 รหัส หรือ 2 รหัส
2. สทร.แจ้งจัดสรรผิดพลาด ทำให้สำนักงานเขตต้องทำงาน 2 รอบ ดำเนินการประกาศร่างTOR แล้วต้องยกเลิก เนื่องจากได้รับจัดสรรเพิ่ม 1 ชุด
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ยังไม่ดำเนินงาน-ศิริญญา แก้วเงินลาด863638035
นักวิชาการพัสดชำนาญการ
85
28/3/2017, 16:07:44
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางพัชรี อนรรฆเมธี917755007
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
86
28/3/2017, 16:08:54สพป.พิษณุโลก เขต 1
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ได้รับเอกสารจัดสรรงบประมาณใหม่ซึ่งมียอดไม่ตรงกับยอดที่จัดสรรเดิม จึงขอยกเลิกประกาศเดิม และขอประกาศเป็นครั้งที่ 2 โดยใช้บัญชีจัดสรรตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04279/ว52 ลว 23 มีนาคม 2560
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางพูนภิรมย์ โคกพระปรางค์
055 244633-4 ต่อ 102
เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส
87
28/3/2017, 16:10:03สพป.ตรัง เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับราคา จำนวนเงินไม่ชัดเจน คือไม่ตรงกัน (มีการปรับเปลี่ยน รายการและจำนวนเงิน)
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มีนายนิวัต สุขไชยะ081-5366320
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
88
28/3/2017, 16:21:35สพป.ขอนแก่น เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณมาใหม่ เนื่องจากมี โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ด้วย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
897129297ศึกษานิเทศก์
89
28/3/2017, 16:22:03สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ยังไม่ดำเนินงาน
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นายสาโรจน์ เมืองงาม
08 6528 6404
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
90
28/3/2017, 16:22:38สพป.เขต ตาก 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวอัญชลี เทพสนิท
055-536548 ต่อ 107
อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
91
28/3/2017, 16:39:46สพป.พิษณุโลก เขต 3ยังไม่ดำเนินงาน
ประกาศเชิญชวนไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
ยังไม่ดำเนินงานรอประกาศใหม่ยังไม่ดำเนินงานยกเลิกประกาศยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางพิกุลทอง สังข์เงิน
614424789
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
92
28/3/2017, 16:47:30สพป.เชียงใหม่ เขต 4ยังไม่ดำเนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีจัดสรรทำให้ต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ในระหว่างรอรายการจัดสรรที่ถูกต้องจาก สพฐ.
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวด
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่ได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวด
นายสมชาย เมธาวีกุลชัย
819528848
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
93
28/3/2017, 17:20:58สพป.กำแพงเพชร เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
มีหนังสือแจ้งการแก้ไขบัญชีจัดสรร ดังนั้นจึงต้องดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่ จัดทำร่างประกวดราคาใหม่ เพราะได้ยกเลิกประกาศเนื่องจากได้รับจัดสรรจำนวนงบประมาณเพิ่่ม
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ไม่มียังไม่ดำเนินงานไม่มียังไม่ดำเนินงาน
รอประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
ยังไม่ดำเนินงาน
รอประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ก่อน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส
882863589พนักงานราชการ
94
28/3/2017, 17:35:33สพป.สิงห์บุรี
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
ต้องรอให้พ้นกำหนดเสนอแนะ/วิจารณ์
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนายมานัส นกสี089-6895708
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
95
28/3/2017, 17:46:57สพป.สุรินทร์ เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
่ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
848346668
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
96
28/3/2017, 18:20:24สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวสมพร ทรัพย์สวัสดิ์
896586261
ศึกษานิเทศก์ /ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
97
28/3/2017, 19:40:41
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า และงบประมาณที่ได้รับไม่ตรงกับระบบ GFMIS
ต้องยกเลิกประกาศและจัดทำใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางจุรีรัตน์ บัวจันทร์
08-9670-3280
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
98
28/3/2017, 19:54:16สพป.น่าน เขต 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยกเลิกประกาศครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีจัดสรร และราคาครุภัณฑ์
ยังไม่ดำเนินงาน
ไม่มีปัญหา อยู่ระหว่างเสนอยกเลิกการประกาศครั้งที่ 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิก
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
ยังไม่ดำเนินงาน
ยังไม่มีปัญหา เนื่องจากเสนอยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 1
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
054-771713
นักวิชาการเงินและบัญชี
99
28/3/2017, 20:11:03สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานนางจันทรัตน์ ชมสา810369881
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
100
29/3/2017, 9:05:31สพป.ชลบุรี เขต 3
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณการจัดหา DLIT มีการปรับลดจำนวนวงเงินงบประมาณ จึงต้องดำเนินการจัดทำร่างประกวดราคาใหม่
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงานยังไม่ดำเนินงาน
นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต
953922764
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี 3 กลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม
Loading...