CDKT-6T2014
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
UÛY BAN NHAÂN DAÂN TP.HCM
Maãu soá B 01 - DN
2
COÂNG TY TNHH MTV MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ TP.HCM
(Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC
3
42 - 44 Voõ Thò Saùu
Ngaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC)
4
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
5
Taïi ngaøy 30/6/2014
6
Ñôn vò tính: VNÑ
7
NOÄI DUNG
Maõ soá
Thuyeát minh
Soá cuoái naêmSoá ñaàu naêm
8
TAØI SAÛN
9
A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN (100=110+120+130+140+150)
100448,488,744,082309,367,530,089
10
I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn11099,148,068,32192,409,575,151
11
1. Tieàn111V.0199,148,068,32192,409,575,151
12
2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn11200
13
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn120V.0200
14
1. Ñaàu tö ngaén haïn12100
15
2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn12900
16
III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn130275,868,790,923157,826,304,813
17
1. Phaûi thu khaùch haøng131265,137,917,758138,956,298,599
18
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn13215,718,721,08023,857,854,129
19
3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn13300
20
4. Phaûi thu theo tieán ñoä KH hôïp ñoàng XD13400
21
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc135V.032,874,509,1972,874,509,197
22
6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi139-7,862,357,112-7,862,357,112
23
IV. Haøng toàn kho14043,445,327,14644,586,898,129
24
1. Haøng toàn kho141V.0443,445,327,14644,586,898,129
25
8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho14900
26
V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc15030,026,557,69214,544,751,996
27
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn1515,387,330,2323,193,006,610
28
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø15211,754,599,867138,023,221
29
3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc
154V.057,481,861,2017,481,861,201
30
4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc1585,402,766,3923,731,860,964
31
B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200=210+220+240+250+260)
2001,068,938,493,4471,039,036,814,589
32
I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn21000
33
1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng21100
34
2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc21200
35
3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä213V.0600
36
4. Phaûi thu daøi haïn khaùc218V.0700
37
4. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi21900
38
II. Taøi saûn coá ñònh2201,065,681,225,9071,035,139,457,278
39
1. TSCÑ höõu hình221V.08855,265,203,634842,768,691,507
40
- Nguyeân giaù2221,626,762,653,7871,513,736,121,678
41
- Giaù trò hao moøn luõy keá223-771,497,450,153-670,967,430,171
42
2. TSCÑ thueâ taøi chính224V.0900
43
- Nguyeân giaù22500
44
- Giaù trò hao moøn luõy keá22600
45
3. TSCÑ voâ hình227V.10150,824,140164,149,680
46
- Nguyeân giaù228301,850,454301,850,454
47
- Giaù trò hao moøn luõy keá229-151,026,314-137,700,774
48
4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang230V.11210,265,198,133192,206,616,091
49
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö240V.1200
50
- Nguyeân giaù24100
51
- Giaù trò hao moøn luõy keá24200
52
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö TC daøi haïn25000
53
1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con25100
54
2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh25200
55
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc258V.1300
56
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn
25900
57
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc2603,257,267,5403,897,357,311
58
1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn261V.143,257,267,5403,897,357,311
59
2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi262V.2100
60
3. Taøi saûn daøi haïn khaùc26800
61
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200)2701,517,427,237,5291,348,404,344,678
62
NGUOÀN VOÁN
63
A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 330)300482,268,167,205326,122,768,736
64
I. Nôï ngaén haïn310393,230,207,368250,470,857,092
65
1. Vay vaø nôï ngaén haïn311V.1559,944,116,8640
66
2. Phaûi traû ngöôøi baùn312113,846,378,44848,256,124,620
67
3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc31348,810,376,7406,332,432,769
68
4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc314V.1610,427,894,4592,510,417,618
69
5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng315105,185,695,724143,459,161,040
70
6. Chi phí phaûi traû316V.1700
71
7. Phaûi traû noäi boä31700
72
8. Phaûi traû theo tieán ñoä KH hôïp ñoàng XD31800
73
9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc
319V.1861,858,099,56147,083,020,040
74
10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn32000
75
11. Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi323-6,842,354,4282,829,701,005
76
II. Nôï daøi haïn33089,037,959,83775,651,911,644
77
1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn33100
78
2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä332V.1900
79
3. Phaûi traû daøi haïn khaùc33300
80
4. Vay vaø nôï daøi haïn334V.2021,328,691,80526,006,462,601
81
5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû335V.2100
82
6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm33600
83
7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn33700
84
8. Doanh thu chöa thöïc hieän33866,546,471,30848,482,652,319
85
9. Quyõ PT KH va CN3391,162,796,7241,162,796,724
86
B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400=410+430)4001,035,159,070,3241,022,281,575,942
87
I. Voán chuû sôû höûu410V.22344,067,957,298329,062,269,550
88
1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höûu411295,835,407,184289,834,924,985
89
2. Thaëng dö voán coå phaàn41200
90
3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höûu41300
91
4. Coå phieáu quõy41400
92
5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn41500
93
6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi4167,546,130,3186,548,152,050
94
7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån4173,366,956,5453,699,807,181
95
8. Quyõ döï phoøng taøi chính4187,471,659,3727,471,659,372
96
9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu41900
97
10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái42025,093,754,63810,807,137,765
98
11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB4214,754,049,24110,700,588,197
99
12. Quyõ hoå trôï saép xeáp DN42200
100
II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc430691,091,113,026693,219,306,392
Loading...
 
 
 
CDKT-6T2014
 
 
Main menu