สถานะ Preorder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABDE
1
สถานะ Preorder
2
3
กรณีสินค้าตัวใดหมด ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ตามแบบฟอร์มนี้จ้า หรือนำเงินซื้อสินค้าอื่นในร้าน+ในเครือแทน
4
** หากลูกค้าโอนเงินยอดหลังหักส่วนลด ยอดคืนก็จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดนะคะ
5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaj7tI2K7rYmgp_56O1Ti_XuqU7NBbb--yPmquc7dKM1uNdA/viewform
6
Lot ปัจจุบันจะอัพเดทหลังปิดรอบ
7
Lot / ลำดับชื่อลูกค้าสถานะหมายเหตุ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
168-1คุณลาวัลย์ หอมจันทร์รอสินค้าเข้า
17
168-2คุณสมปรารถนา ปรากฎมากรอสินค้าเข้า
18
168-3คุณสริตา เข็มทองรอสินค้าเข้า
19
168-4คุณวรนภา ตั้งวรวงศ์รอสินค้าเข้า
20
168-5คุณศรัญญา บุญอุดมรอสินค้าเข้า
21
168-6คุณรพีพร สุขคำรอสินค้าเข้า
22
168-7คุณนันท์นภัส สุขพิริยกุลรอสินค้าเข้า
23
168-8คุณพรรณี สุนทรพันธ์รอสินค้าเข้า
24
168-9
คุณอัจฉริยา อุทัยนนท์ศิริศรี
รอสินค้าเข้า
25
26
27
28
29
167-1คุณสรญารอสินค้าเข้า
30
167-2คุณธัญญามาศ ศรีเพ็งรอสินค้าเข้า
31
167-3คุณรักตพร ศรแก้วรอสินค้าเข้า
32
167-4คุณธัญวรรณ พยับเดชรอสินค้าเข้า
33
167-5คุณทศพล เตียเอกลาภรอสินค้าเข้า
34
167-6คุณสุวรรณา เงินส่งเสริมรอสินค้าเข้า
35
167-7คุณปานจิต รัชเดชรอสินค้าเข้า
36
167-8คุณเกศริน ยศยิ่งยงรอสินค้าเข้า
37
38
39
40
41
166-1คุณอุดมลักษณ์ ปราบปรีจัดส่งเรียบร้อย
42
166-2คุณเนตรชนก แบร์จัดส่งเรียบร้อย
43
166-3คุณรพีพร สุขคำจัดส่งเรียบร้อย
44
166-4
คุณวลีรัตน์ เรืองโลหะฤทธิ์
จัดส่งเรียบร้อย
45
166-5คุณพรทิพา ซิเต็ง (พี่ส้ม)จัดส่งเรียบร้อย
46
47
48
49
50
165-1คุณพรรษมนต์ รวีพัฒนพงศ์จัดส่งเรียบร้อย
51
165-2คุณลาวัลย์ หอมจันทร์จัดส่งเรียบร้อย
52
165-3คุณณิชากร บุนนาคจัดส่งเรียบร้อย
53
165-4คุณปัทมา อมรอรรถกิจจัดส่งเรียบร้อย
54
165-5คุณอรปวีณา คำสุวรรณจัดส่งเรียบร้อย
55
56
57
58
164-1คุณลาวัลย์ หอมจันทร์จัดส่งเรียบร้อย
59
164-2คุณสัฎฐภรณ์ จันทร์ลีจัดส่งเรียบร้อย
60
164-3
คุณธันย์ชนก เครือรัฐติกาล
จัดส่งเรียบร้อย
61
62
63
64
163-1คุณนาลา แซ่จางED009315863TH
65
163-2คุณพชรพรรณ ทองคำER078776812TH
66
163-3คุณฉันฑนา วสิกชาติED009315877TH
67
163-4คุณอุบลพรรณ ทองเรืองED009315885TH
68
163-5คุณวิไล ปรีชาED009315894TH
69
163-6คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พรED009315903TH
70
163-7คุณทศพล เตียเอกลาภED009315917TH
71
163-8คุณสุพัตรา หีบพิมายED009315925TH
72
73
74
75
76
162-1คุณปัทมา อมรอรรถกิจET015053398TH
77
162-2
คุณกัลยณัฏฐ์ อภิรัตนโภคิน
ET015053407TH
78
162-3คุณสุภาวดี อ่อนอำไพET015053415TH
79
162-4คุณปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธารET015053424TH
80
162-5คุณวัฒนา จงจารุนันท์ET015053438TH
81
162-6คุณสมพร เจดีย์ยศหมด คืนเงินแล้ว
82
162-7คุณภัทรณิน ธนถาวรนนท์ET015053441TH
83
84
85
86
87
161-1
คุณบุญธนานิตย์ เผด็จสุวันนุกูล
หมด คืนเงินแล้ว
88
161-2คุณสมพร เจดีย์ยศET012585344TH
89
161-3คุณเพชราภรณ์ เทศศิริET015053384TH
90
161-4คุณพรรษมนต์ รวีพัฒนพงศ์ET012585358TH
91
Loading...
 
 
 
161-170
151-160
146-150
136-145