สถานะ Preorder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABDEFGH
1
สถานะ Preorder
2
3
กรณีสินค้าตัวใดหมด ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ตามแบบฟอร์มนี้จ้า หรือนำเงินซื้อสินค้าอื่นในร้าน+ในเครือแทน
4
** หากลูกค้าโอนเงินยอดหลังหักส่วนลด ยอดคืนก็จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดนะคะ
5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaj7tI2K7rYmgp_56O1Ti_XuqU7NBbb--yPmquc7dKM1uNdA/viewform
6
7
Lot / ลำดับชื่อลูกค้าสถานะหมายเหตุ
8
9
10
161-1
คุณบุญธนานิตย์ เผด็จสุวันนุกูล
11
161-2คุณสมพร เจดีย์ยศ
12
161-3คุณเพชราภรณ์ เทศศิริ
13
161-4คุณพรรษมนต์ รวีพัฒนพงศ์
14
15
16
17
18
160-1คุณกนกวรรณ ชมภูนิชET012555170TH
19
160-2คุณทิพย์สุดา คารวมิตรET012555183TH
20
160-3คุณเฉลิมพร สุวรรณวงศ์ET012555197TH
21
160-4คุณสุนิสา จู่คำสีET012555206TH
22
160-5คุณสุวรรณา เงินส่งเสริมของหมด คืนเงินแล้ว
23
160-6คุณพยม คนธาร์ET012555210TH
24
160-7คุณอรวรรณ กุลอักET012555223TH
25
160-8คุณวนิดา บุญรัตน์ไผทET012555237TH
26
160-9คุณอุดมลักษณ์ กันยามาET012555245TH
27
160-10คุณปัทมา อมรอรรถกิจET012555254TH
28
160-11คุณภานุพงษ์ ปิ่นแก้วET012555268TH
29
30
31
32
33
159-1คุณศุภรัตน์ นามเดชส่งแล้วหมด 2
34
159-2คุณวรรณา เสมพงค์ส่งแล้ว
35
36
37
38
39
40
158-1คุณอรวรรณ กุลอักส่งแล้ว
41
158-2คุณปุณญาวี รักดีส่งแล้ว
42
158-3คุณวีรยา ศิริเอนกส่งแล้ว
43
44
45
46
47
48
157-1
คุณนิยดา เหรี่ยงรุ่งเรือง
ส่งแล้วER385577744TH
49
157-2คุณวาสนา แก่นแก้วส่งแล้วER385577758TH
50
157-3คุณอังคณา แก้วใสส่งแล้วER385577761TH
51
157-4คุณนันทพร อุดมส่งแล้วER385577775TH
52
157-5คุณพรทิพย์ เหล่าวีระส่งแล้วER385577789TH
53
157-6Ms.Thitima Chuadsalungส่งแล้วER385577792TH
54
157-7คุณวชิราภรณ์ อภิชลติส่งแล้วER385577801TH
55
157-8คุณภัสสร บัวพิพัฒน์วงศ์ส่งแล้วER385577815TH
56
157-9คุณ Patcharaporn sriviriyaส่งแล้วER078020833TH
57
157-10คุณสุภาศิริ จังพานิชส่งแล้วER078020847TH
58
157-11คุณปิยะมาศ งามการส่งแล้วER078020855TH
59
157-12คุณสุภาณี พจน์ชพรกุลส่งแล้วER385577829TH
60
157-13คุณนภวรรณ บัวสรวงส่งแล้วER078020864TH
61
157-14คุณศิรประภา สนสุวรรณส่งแล้วER078020878TH
62
157-15คุณศิรินทิพย์ ศรีวิชัยส่งแล้วER385577832TH
63
157-16Ms.Weena phuripunyanonส่งแล้วER078020881TH
64
157-17คุณศิริวรรณ นามมาดีส่งแล้วER078020895TH
65
157-18คุณจรินพร ศิริมาตร์พรชัยส่งแล้วER078020904TH
66
157-19คุณบัวเรียน บำรุงหมู่ส่งแล้วER385577846TH
67
68
69
70
71
72
156-1คุณฐิติมา ยกฉวีส่งแล้ว
73
156-2คุณวิไลวรรณ ศรีเจริญส่งแล้ว
74
156-3คุณกาญจนชญา ขุนทองส่งแล้ว
75
156-4คุณสุขสันต์ จงเจริญพรสุขหมดโอนเงินคืนแล้ว
76
156-5คุณนวัลทิพย์ ทักราลส่งแล้ว
77
156-6คุณวราภรณ์ เหลืองวันทาส่งแล้ว
78
156-7คุณภัทรณิน ธนถาวรนนท์ส่งแล้ว
79
156-8
คุณณัฐฏ์นันท์ แสงบุญเรือง
ส่งแล้ว
80
81
82
83
84
85
155-1คุณกัญญ์วราฑ์ เตชะตนส่งแล้ว
86
155-2คุณสุพรรษา จำนงค์สูญส่งแล้ว
87
155-3คุณศิราณี คงสวัสดิ์ส่งแล้ว
88
155-4คุณศิริลักษณ์ จำนงจิตส่งแล้ว
89
155-5
คุณดาราภรณ์ หวังประเสริฐยิ่ง
ส่งแล้ว
90
155-6ployprส่งแล้ว
91
92
93
94
154-1คุณจุฑาลักษณ์ สีพาติ่ง หมด
95
154-2คุณณัฐฐิญา บัวงามส่งแล้ว
96
154-3คุณศิราณี คงสวัสดิ์ส่งแล้ว
97
98
99
100
153-1คุณศิริลักษณ์ หล้าคอม ส่งแล้ว
Loading...
 
 
 
151-160
146-150
136-145