สถานะ Preorder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABDEFGH
1
สถานะ Preorder
2
3
กรณีสินค้าตัวใดหมด ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ตามแบบฟอร์มนี้จ้า หรือนำเงินซื้อสินค้าอื่นในร้าน+ในเครือแทน
4
** หากลูกค้าโอนเงินยอดหลังหักส่วนลด ยอดคืนก็จะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดนะคะ
5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaj7tI2K7rYmgp_56O1Ti_XuqU7NBbb--yPmquc7dKM1uNdA/viewform
6
7
Lot / ลำดับชื่อลูกค้าสถานะหมายเหตุ
8
9
10
160-1คุณกนกวรรณ ชมภูนิชรอสินค้าเข้า
11
160-2คุณทิพย์สุดา คารวมิตรรอสินค้าเข้า
12
160-3คุณเฉลิมพร สุวรรณวงศ์รอสินค้าเข้า
13
160-4คุณสุนิสา จู่คำสีรอสินค้าเข้า
14
160-5คุณสุวรรณา เงินส่งเสริมของหมด คืนเงินแล้ว
15
160-6คุณพยม คนธาร์รอสินค้าเข้า
16
160-7คุณอรวรรณ กุลอักรอสินค้าเข้า
17
160-8คุณวนิดา บุญรัตน์ไผทรอสินค้าเข้า
18
160-9คุณอุดมลักษณ์ กันยามารอสินค้าเข้า
19
160-10คุณปัทมา อมรอรรถกิจรอสินค้าเข้า
20
160-11คุณภานุพงษ์ ปิ่นแก้วรอสินค้าเข้า
21
22
23
24
25
159-1คุณศุภรัตน์ นามเดชส่งแล้วหมด 2
26
159-2คุณวรรณา เสมพงค์ส่งแล้ว
27
28
29
30
31
32
158-1คุณอรวรรณ กุลอักส่งแล้ว
33
158-2คุณปุณญาวี รักดีส่งแล้ว
34
158-3คุณวีรยา ศิริเอนกส่งแล้ว
35
36
37
38
39
40
157-1
คุณนิยดา เหรี่ยงรุ่งเรือง
ส่งแล้วER385577744TH
41
157-2คุณวาสนา แก่นแก้วส่งแล้วER385577758TH
42
157-3คุณอังคณา แก้วใสส่งแล้วER385577761TH
43
157-4คุณนันทพร อุดมส่งแล้วER385577775TH
44
157-5คุณพรทิพย์ เหล่าวีระส่งแล้วER385577789TH
45
157-6Ms.Thitima Chuadsalungส่งแล้วER385577792TH
46
157-7คุณวชิราภรณ์ อภิชลติส่งแล้วER385577801TH
47
157-8คุณภัสสร บัวพิพัฒน์วงศ์ส่งแล้วER385577815TH
48
157-9คุณ Patcharaporn sriviriyaส่งแล้วER078020833TH
49
157-10คุณสุภาศิริ จังพานิชส่งแล้วER078020847TH
50
157-11คุณปิยะมาศ งามการส่งแล้วER078020855TH
51
157-12คุณสุภาณี พจน์ชพรกุลส่งแล้วER385577829TH
52
157-13คุณนภวรรณ บัวสรวงส่งแล้วER078020864TH
53
157-14คุณศิรประภา สนสุวรรณส่งแล้วER078020878TH
54
157-15คุณศิรินทิพย์ ศรีวิชัยส่งแล้วER385577832TH
55
157-16Ms.Weena phuripunyanonส่งแล้วER078020881TH
56
157-17คุณศิริวรรณ นามมาดีส่งแล้วER078020895TH
57
157-18คุณจรินพร ศิริมาตร์พรชัยส่งแล้วER078020904TH
58
157-19คุณบัวเรียน บำรุงหมู่ส่งแล้วER385577846TH
59
60
61
62
63
64
156-1คุณฐิติมา ยกฉวีส่งแล้ว
65
156-2คุณวิไลวรรณ ศรีเจริญส่งแล้ว
66
156-3คุณกาญจนชญา ขุนทองส่งแล้ว
67
156-4คุณสุขสันต์ จงเจริญพรสุขหมดโอนเงินคืนแล้ว
68
156-5คุณนวัลทิพย์ ทักราลส่งแล้ว
69
156-6คุณวราภรณ์ เหลืองวันทาส่งแล้ว
70
156-7คุณภัทรณิน ธนถาวรนนท์ส่งแล้ว
71
156-8
คุณณัฐฏ์นันท์ แสงบุญเรือง
ส่งแล้ว
72
73
74
75
76
77
155-1คุณกัญญ์วราฑ์ เตชะตนส่งแล้ว
78
155-2คุณสุพรรษา จำนงค์สูญส่งแล้ว
79
155-3คุณศิราณี คงสวัสดิ์ส่งแล้ว
80
155-4คุณศิริลักษณ์ จำนงจิตส่งแล้ว
81
155-5
คุณดาราภรณ์ หวังประเสริฐยิ่ง
ส่งแล้ว
82
155-6ployprส่งแล้ว
83
84
85
86
154-1คุณจุฑาลักษณ์ สีพาติ่ง หมด
87
154-2คุณณัฐฐิญา บัวงามส่งแล้ว
88
154-3คุณศิราณี คงสวัสดิ์ส่งแล้ว
89
90
91
92
153-1คุณศิริลักษณ์ หล้าคอม ส่งแล้ว
93
153-2คุณชลธิชา เกตสมิง ส่งแล้ว
94
153-3คุณชุติมา พรเฉิดฉาย ส่งแล้ว
95
153-4คุณพิมพรรณ อ่อนน้อม ส่งแล้ว
96
97
98
99
152-1คุณกัลยาณี โวโพทิคส่งแล้ว
100
152-2คุณพัชรี รัตน์เจริญส่งแล้ว
Loading...
 
 
 
151-160
146-150
136-145