CheckStatus
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
ระบบตรวจสอบสถานะของเอกสาร OSS
3
4
5
6
กรุณากรอกหมายเลข OSS เช่น มค0001 (6 หลัก)สถานะเอกสาร (คณบดีลงนาม)วันที่ลงนาม (Date of Approval)
7
ในช่องด้านล่าง
8
9
มิย0373/60รอการลงนามรอการลงนาม
10
รอผลการตรวจสอบประมาณ 5 วินาที
11
12
ชื่อเรื่อง/รายการหน่วยการเงิน
13
ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนไปทำวิจัยในต่างประเทศของนางสาวอัญชลี ประสานสุขลาภ
สถานะการเบิกจ่ายสถานะการโอนเงิน/สั่งจ่ายเช็ค
14
ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์
15
มีการเบิกจ่าย
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
16
17
18
หน่วยพัสดุ
19
สถานะการเบิกจ่าย (ส่งการเงิน)สถานะการโอนเงิน/สั่งจ่ายเช็ค
20
21
ไม่มีการเบิกจ่าย
22
23
24
OSS-AHS Tracking System Version 1.1, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 2017
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตรวจสอบสถานะ