แบบฟอร์มสรุปผลการเรียน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการเรียนรายวิชา.....................................ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...................
2
3
ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา 25.....
4
ครูผู้สอน : ..........................................
5
6
ระดับคะแนน
43.532.521.510มสจำนวนนักเรียน
ที่ลงทะเบียน
7
จำนวนนักเรียน
00000000000
8
ร้อยละ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
9
10
11
แผนภูมิแสดงผลการเรียนรายวิชา.....................................ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...................
12
ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา 25.....
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu