ECO1101
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTBABBBCBDBGBHBIBJBKBL
1
คาบเช้า เซ็นหลัง 11.00 น. ถือว่าขาดการยื่นใบลา จะยื่นได้ ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ก่อนสอบ
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาดช่วงบ่ายจะต้องเซ็นชื่อทั้ง 2 ครั้ง หากไม่ครบทั้ง 2 ครั้งถือว่าขาดคาบบ่ายทั้งคาบ
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
วันเสาร์ (1) 19 พ.ย.59วันอาทิตย์ (1) 20 พ.ย.59วันเสาร์ (2) 10 ธ.ค.59วันอาทิตย์ (2) 11 ธ.ค.59รวมสรุป%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายเช้าบ่ายเย็นสรุปบ่ายมาขาดลาสายมาขาด
5
15832605017นายนีนัทสะโรลาลาลาลามาลาลาลาลาลาลาลาลามาขาดขาด11604450I
6
25832605025นายนราบดินทร์บุณยรังกาญจน์มามามามามามามามาลาลาลาลาลาลาลาลา40406275
7
35832605033นายธีรวัฒน์สังชุมลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา00804450I
8
45832605041นายเฉลิมชัยแซ่โซวขาดมามามามามามามาลาลาลาลามามามามา51206275
9
55832605058นางสาววิริศราทิพยุทธมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
10
65832605066นางสาวกัญญ์วราสุภาพบุรุษมามามามามามามามาสายสายสายสายมามามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
11
75832605074
นางสาวเพ็ญพักตร์
เสมอภาคมามามามามามามามามาสายสายสายมามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
12
85832605090นางตุลย์ธยาน์จันทร์กิ่งทองมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
13
95832605108นางสาวสิริทรพงศ์ประยูรมามามามามามามามาสายมามามามามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
14
105832605116นางสาวกุลณสรภาพีรนนท์ลามามามามามามามาลาลาลาลามามาลาลา40406275
15
115832605124นางสาวลฎาภาธาตุมาศขาดมามามามามามามามามามามาสายมามามา61016.6666666671.33333333383.33333333
16
125832605132นางสาวอิงประภาแซ่บุ่นมามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
17
135832605140นางสาวปัทมาเพชรพันธ์มามามามามามามามาสายมามามาสายมามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
18
145832605157นายเรืองวิทย์กาญจนสุวรรณลาลาลาลามามามามาสายมามามาสายมามามา40226.3333333331.66666666779.16666667
19
155832605165
นางสาวธัญญลักษณ์
ดีใจขาดมามามามามามามามามามามาสายมามามา61016.6666666671.33333333383.33333333
20
165832605173นางสาวศิริกุลพรหมวงค์มามามามามามามามามามามามาสายมามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
21
175832605181นางสาวชฎาภรณ์เสาดำมามามามามามามามาสายสายสายสายมามามามา60027.3333333330.666666666791.66666667
22
185832605199นางสาวโสรยามานะวณิชย์ขาดมามามามามามามามามามามามามามามา71007187.5
23
195832605207
นางสาววินิชนันท์
จรัญธนวัฒน์มามามามามาขาดมาขาดมามามามามามามามา71007187.5
24
205832605215นางสาวสุวภัทรศรีสุขมามามามาลาลาลาลามามามามาลาลาลาลา40406275
25
215832605223นายถาวรพรมนุกูลมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
26
225832605231นายดลภัทรพรมนุกูลมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
27
235832605249นางสาวอรอุมาพรหมทองลาลาลาลาลามามามาสายมามามามามามามา40316.1666666671.83333333377.08333333
28
245832605256นางสาวพรชนกนิพัฒน์กุลมามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
29
255832605264นางสาวเกศวดีทองใหญ่ลาลาลาลามามามามาสายมามามามามามามา50216.6666666671.33333333383.33333333
30
265832605272นายจตุรวัฒน์วงศ์หิรัญก่อสุขขาดมามามามามามามาสายมามามาสายมามามา51026.3333333331.66666666779.16666667
31
275832605280นางสาวเจนจิรากุกัญญาลาลาลาลามามามามามามามามาลาลาลาลา40406275
32
285832605298นางสาวกัญญาณัฐแซ่ตันลาลาลาลามามามามาสายมามามามามามามา50216.6666666671.33333333383.33333333
33
295832605314นางสาวธนัชพรไทยประยูรลาลาลาลามามามามาลาลาลาลามามามามา40406275
34
305832605322นางสาวธันยาภารักษาราษฎร์ขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาด0800080F
35
315832605330นางสาวชนัญชิดาคชพลายุกต์ลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
36
325832605348นายสามารถพ่วงพีสายมามามามามามามามามามามามามามามา70017.6666666670.333333333395.83333333
37
335832605355นางสาวสุนิษาพาหุลรัตน์ลาลาลาลามามามามามามามามาลาลามาลา40406275
38
345832605363นางสาวนุชกรณ์บริรักษ์ลาลาลาลาลาลาลาลามามามามามามามามา40406275
39
355832605371นายสัจพรไตรวุฒิพงศ์มามามามามามามามามามามามามามามามา800080100
40
365832705015นายภาษิตใจเย็นขาดขาดมาขาดมามามามามามามามามามามามา62006275
41
375832705023นางสาวศนกวรรณแก้วบุญสงมามามามามามามามาสายสายมาสายสายมามามา50037187.5
42
385832705049นางสาวนัทธมนฉายบุญชยภัทรลาลาลาลามามามามามามามามามามามามา60207187.5
43
395832705056นางสาวจารุวรรณจันดามามามามามามามามาสายมามามาลามามามา60117.1666666670.833333333389.58333333
44
405832705064นายพงศกรทองใหญ่ลาลาลาลามามามามามามามามาลาลาลาลา40406275
45
415832705080นายปิยะพงษ์เนตตกุลมามามามามามามามาลาลาลาลาสายมามามา50216.6666666671.33333333383.33333333
46
42000080100
47
43000080100
48
44000080100
49
45000080100
50
46000080100
51
47000080100
52
48000080100
53
49000080100
54
50000080100
55
51000080100
56
52000080100
57
53000080100
58
54000080100
59
55000080100
60
56000080100
61
57000080100
62
58000080100
63
59000080100
64
60000080100
65
61000080100
66
62000080100
67
64000080100
68
65000080100
69
66000080100
70
67000080100
71
68000080100
72
69000080100
73
70000080100
74
000080100
75
000080100
76
000080100
77
000080100
78
000080100
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu