ม.3_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายจักรภัทร ไชยยศ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
9
2
นายจักรภัทร ภูมี
ม.3/5
3333333333333.00ดี
10
3นายจิรยุ ยุพา
ม.3/5
3333333333333.00ดี
11
4
นายจิรายุส ศุภสร
ม.3/5
3333333333333.00ดี
12
5
นายญาณภัทร บุญจรัส
ม.3/5
3333333333333.00ดี
13
6นายณัชพล พวงศรี
ม.3/5
3333333333333.00ดี
14
7
นายธนพล โชติแก้ว
ม.3/5
3333333333333.00ดี
15
8
นายธเนศพล จารุกขมูล
ม.3/5
3333333333333.00ดี
16
9
เด็กชายธีรภัทร ขนัดนา
ม.3/5
3333333333333.00ดี
17
10
เด็กชายนวพล รัตโน
ม.3/5
3333333333333.00ดี
18
11
นายพงษ์ศธร ทาตระบุตร
ม.3/5
3333333333333.00ดี
19
12
เด็กชายพิทักษ์ชน ศักดิ์เสริมสุข
ม.3/5
3333333333333.00ดี
20
13
นายภูริภัทร พรมน้อย
ม.3/5
3333333333333.00ดี
21
14
เด็กชายยศพัทธ์ เกษศิริ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
22
15
เด็กชายสินไชยา เจริญยุทธ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
23
16
นายกฤติพงษ์ รัชตนันทกิจ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
24
17
นายคชาธาร สว่างแจ้ง
ม.3/5
3333333333333.00ดี
25
18นายศุภชัย วันดี
ม.3/5
3333333333333.00ดี
26
19นายสมเดช นามผล
ม.3/5
3333333333333.00ดี
27
20
เด็กชายนันทพงศ์ อุปชัย
ม.3/5
3333333333333.00ดี
28
21
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์วาฬ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
29
22
นางสาวช่อชมภู นำภา
ม.3/5
3333333333333.00ดี
30
23
เด็กหญิงณัฐนารา ปราบมนตรี
ม.3/5
3333333333333.00ดี
31
24
เด็กหญิงนิตยา สาริบูรณ์
ม.3/5
3333333333333.00ดี
32
25
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
33
26
เด็กหญิงพรรณรัตน์ ฉวีวรรณ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
34
27
นางสาววรรณวิภา พราหมณีย์
ม.3/5
3333333333333.00ดี
35
28
เด็กหญิงวริศรา น้ำรักษ์
ม.3/5
3333333333333.00ดี
36
29
นางสาวสธีธิดา ฤทธิวงค์
ม.3/5
3333333333333.00ดี
37
30
นางสาวอภิชญา ทองล้วน
ม.3/5
3333333333333.00ดี
38
31
นางสาวอังควิภา ผาสุข
ม.3/5
3333333333333.00ดี
39
32
เด็กหญิงขวัญกมล ดีพันธ์
ม.3/5
3333333333333.00ดี
40
33
เด็กหญิงปนัดดา ดอนโค
ม.3/5
3333333333333.00ดี
41
34
เด็กหญิงอริสา วิเลศ
ม.3/5
3333333333333.00ดี
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu