ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
USNESENÍ ČÍSLOUSNESENÍ TEXTSPLNĚNO ANO/NE/-
2
16 ZO Čejč 9/12/2020
3
1/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zapisovatelku paní Petru Slabou a ověřovatele zápisu paní Ing. Petru Voznicovou a pana Davida Fulajtára.-
4
2/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program zasedání dle předložené pozvánky.-
5
3a/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK061636/19/OÚPSŘ, spočívající v posunu termínu pro čerpání dotace.ANO
6
3b/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje realizaci projektu Biocentrum Sluneční zátoka.ANO
7
3c/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje realizaci projektu Parkovací stání a taneční parket Pod Búdama, přípravu studie - kanalizace Pod Búdama a sociální zařízení Pod BúdamaNE
8
3d/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje spolupráci s obcí Smrdáky na společných projektech.ANO
9
4/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 12/2020 na prodej pozemku parc. č. 404 a parc. č. 458/2 v k. ú. Čejč o celkové výměře 19 m2 .ANO
10
5/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 13/2020 na výpůjčku části pozemku parc. č. 3602 v k. ú. Čejči o výměře 25 000 m2ANO
11
6/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 14/2020 na nájem části pozemku parc. č. 3400 v k.ú. Čejč o výměře 60 m2ANO
12
7/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje návrh smlouvy č. HO-001030060933/006-ELIG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 5/SBVB/2020 se společností E.ON Distribuce a.s. , IČ 28085400, na stavbu s názvem "Čejč, rozš.kNN, Damborský, na pozemcích 898 a 919/4 v k. ú. Čejč. Věcné břemeno bude časově neomezené, úplatné, za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 300 Kč.ANO
13
8a/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Čejč, okres Hodonín, příspěvkové organizace na rok 2021 dle předloženého návrhu.-
14
8b/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Čejč, okres Hodonín, příspěvkové organizace na období 2022 - 2023 dle předloženého návrhu.-
15
9/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet na rok 2021 dle návrhu rozpočtu se změnami Celkové příjmy: 20 597 300 Kč. Celkové výdaje: 19 682 700 Kč. Financování: - 914 600 Kč-
16
10/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 dle předloženého návrhu.-
17
11/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje pravomoc starostovi obce pro měsíc prosinec 2020 přesuny mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu se měnit nebudou.-
18
12a/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Čejč č. 3/2020.ANO
19
12b/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Čejč č. 4/2020.ANO
20
12c/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Čejč č. 5/2020.ANO
21
12d/16/2020Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Čejč č. 8/2020.ANO
22
17 ZO Čejč 23/3/2021
23
1/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zapisovatelku paní Petru Slabou a ověřovatele zápisu paní Helenu Rozkydalovou a pana Pavla Havelku.-
24
2/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program zasedání s opravou: Bod č. 4 - Změna povolení chovu, Horákova farma a.s. Ostatní body budou projednány v pořadí dle pozvánky.-
25
3/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč bere na vědomí Prohlášení k provozu chovu hospodářských zvířat a informaci o účasti obce v řízení o změně č. 1 povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší z 3. 9. 2013 pod č. j. JMK 82302/2013.-
26
4a/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje přijetí dotace na projekt č. 1190901079 - Výsadba stromů v obci Čejč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.ANO
27
4b/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení v parku a přípravu projektové dokumentace.NE
28
4c/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje projekt Rekonstrukce asfaltového povrchu v ulici Nová a Řemeslnická. ZO souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci. ZO pověřuje starostu obce k realizaci projektu a podpisu smlouvy o dílo. Maximální cena díla 500 000 Kč.ANO
29
4d/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje přijetí dotace na Obnovu vybavení JSDH Čejč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že dotace bude přiznána.ANO
30
4e/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Projekt Biocentra Pod dráhou - projekční příprava. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o dílo na tento projekt v maximální částce 500 000 Kč.ANO
31
5/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 1/2021 na pacht pozemku parc. č. 1746 o výměře 144 m2, druh pozemku vinice, v k. ú. Čejč.ANO
32
6/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč neschvaluje záměr č. 2/2021 na prodej pozemku parc. č. 755/2 o výměře 91 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Čejč.ANO
33
7/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr č. 3/2021 na výpůjčku pozemku parc. č. 3577 o výměře 16 655m2 , druh pozemku orná v k. ú. ČejčANO
34
8/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje kupní smlouvu č.1/KUP/2021 na prodej pozemku parc. č. 404 o výměře 14 m2 ostatní plocha a pozemku parc. č. 458/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Čejč. Prodávající Obec Čejč, 696 14 Čejč 430, IČ 00284815, kupující Ludmila a Ladislav Žaliovi, Čejč 121. Kupující uhradí kupní cenu 500 Kč za 1 m2 pozemku, celkem 9 500 Kč plus poplatky 2 000 Kč spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.ANO
35
9/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu č. 1/VYP/2021 na výpůjčku části pozemku parc. č. 3602 o výměře 25 000 m2 v k. ú. Čejč. Půjčitel Obec Čejč, 696 14 Čejč 430, IČ 00284815, vypůjčitel Marta Stehlíková, Hovorany 371. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.ANO
36
10/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu č. 1/NAJ/2021 na pronájem části pozemku, parc. č. 3400 o výměře 60 m2 , v k.ú. Čejč. Pronajímatel Obec Čejč, 696 14 Čejč 430, IČ 00284815, nájemce SEA autoplachty s.r.o., 696 14 Čejč 428, IČ 60734141. Roční nájemné ve výši 1 000 Kč, splatné do 30.6. kalendářního roku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.ANO
37
11/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330066542/001se společností EG.D, a.s. IČ 28085400 na stavbu s názvem "Čejč, Sklepy, příp. kNN Vinobesancon", na pozemcích parc. č. 1690, 1699 v k.ú. Čejč. Věcné břemeno bude časově neomezené, úplatné, za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000 Kč.ANO
38
12/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330067269/001 se společností EG.D, a.s. IČ 28085400 na stavbu s názvem "Čejč, za školou, rozš. kNN, Obec" na pozemcích 160, 504/1, 524/6, 1829/28, 1829/29, 1829/60, 1829/64, 1829/66, 1829/67, 1829/70, 1829/71, 1829/72, 1829/73, 1829/74, 1829/75, 1829/76 v k.ú. Čejč. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené, úplatné, za jednorázovou náhradu 23 000 Kč.ANO
39
13/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 503/15 v k.ú. Čejč o výměře 90 m2 od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 607 82 Brno, IČ 70888337. ZO pověřuje starostu k dojednání a podpisu smlouvy o bezúplatném převodu.ANO
40
14/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje odkup pozemku p. č. 2685 od p. Petra Šoba, Čejč 52. Výměra pozemku 3383 m2, cena 50 Kč/m2. Cena celkem 169 150 Kč. Návrh na vklad ve výši 2 000 Kč platí kupující.ANO
41
15a/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč neschvaluje finanční příspěvek pro Malovaný kraj z.s., 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ 27010511.ANO
42
15b/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč neschvaluje finanční příspěvek na dokončení Projektu NEMHO - 2021 - umělecká výmalba dětského odd. JIP a dětské rehabilitace nemocnice Hodonín.ANO
43
15c/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje finanční příspěvek SK Čejč, z.s., Čejč 304, IČ 44164378 ve výši 200 000 Kč. ZO Čejč schvaluje veřejnoprávní smlouvu s SK Čejč z.s. na částku 200 000 Kč na údržbu sportovního areálu, na provoz SK Čejč a spolufinancování případných dotačních projektů.ANO
44
15d/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje finanční příspěvek AVZO Čejč p.s., Čejč 223, IČ 70906564 ve výši 40 000 Kč na ubytování, dopravu členů zájmových kroužků, školení členů organizace, nákup divadelních kostýmů, rekvizit a materiálu na výrobu kulis, nákup sportovního vybavení a drobného hmotného majetku.ANO
45
15e/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu s Městem Hodonín za účelem poskytnutí individuální dotace ve výši 134 032 Kč na zajištění vybraných sociálních služeb v ORP Hodonín v roce 2021.ANO
46
16/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy č. O4 /2016 na nakládání s komunálním odpadem a ostatním odpadem z obce na rok 2021, mezi obcí Čejč a společností EKOR, s.r.o., Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov, IČ 60700262.ANO
47
17/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s Městem Hodonín a Městskou knihovnou Hodonín-organizační složkou Města Hodonína na částku 30 000 Kč na zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pořízených z prostředků obce.ANO
48
18/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje řešení reklamace odečtu stavu vodoměru ve vinném sklepě ev.č. 899, snížením fakturovaného množství pro pana Ing. Roberta Stávka, Čejč 369, za odebranou vodu za rok 2020 z 75 m3 na 37,5 m3.ANO
49
19/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje souhlasné prohlášení ve znění: Parcela p. č. 1827/2 dle geometrického plánu 1180-11/2020 náleží do vlastnictví pana Josefa Zborovského a Jany Zborovské, bytem Čejč 429 a nemá být součástí vlastnictví Obce Čejč. Jedná se o chybu zápisu v katastrálním operátu zjištěnou při zaměření přilehlé stavby p. č. 1700/2.ANO
50
51
20/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.ANO
52
21a/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje navýšení výdajů o:-
53
•§ 2212 – silnice (Nová, Řemeslnická) 500 000 Kč-
54
•§ 2341 – Biocentrum Pod Dráhou 500 000 Kč-
55
•§ 2412 – rek. vysílání kabelovky 50 000 Kč-
56
•§ 3429 – příspěvek AVZO 40 000 Kč-
57
•§ 3113 – škola 200 000 Kč-
58
–projekt elektroinstalace + žádost o dotaci-
59
–žádost o dotaci atika ve školce-
60
–projekt dešťové vody + žádost o dotaci-
61
–oprava komínu v mateřské škole-
62
63
•§ 3341 – rekonstrukce hlášení rozhlasu 50 000 Kč-
64
•§ 3419 – příspěvek SK Čejč z.s. 200 000 Kč-
65
•§ 3419 – multifunkční hřiště 250 000 Kč-
66
–studie hodového areálu-
67
–projekt výměny povrchu + žádost o dotaci-
68
•§ 3631 – veřejné osvětlení v parku 100 000 Kč-
69
•Celkem 1 890 000 Kč-
70
Prostředky budou vzaty z financování a z rezerv z minulých let.-
71
21b/17/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje pronájem prostor lékárny na zdravotním středisku Čejč č. p. 73. Nájemce Pharmacy medical Brno s.r.o., IČ 06718094, Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno, zastoupená JUDr. Petrem Cechem, jednatelem. Nájemné 3000 Kč/ měsíc včetně vody a topení. Elektřinu nájemce platí navíc dle skutečného odběru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dojednání podrobností a podpisu nájemní smlouvyNE
72
18 ZO Čejč 15/4/2021
73
1/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zapisovatelku paní Petru Slabou a ověřovatele zápisu Mgr. Kateřinu Malíkovou a Ing. Radka Peše.-
74
2/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program zasedání dle předložené pozvánky.-
75
3a/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje investiční záměr na projekt Čejč – rekonstrukce elektroinstalace ZŠ a oprava atiky MŠ a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR, Program 29822, podprogram č. 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.ANO
76
3b/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů projektu Čejč – rekonstrukce elektroinstalace ZŠ a oprava atiky MŠ ve výši 319 787 Kč z rozpočtu obce.ANO
77
4/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje nájemní smlouvu č. 2/NAJ/2021 na část pozemku parc. č. 504/1 v k.ú. Čejč o výměře 15 m2 za účelem prodeje zmrzliny. Nájemce Jakub Jiří Polášek, Pod Lipami 2496/21, 697 01 Kyjov, IČ 10672796. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, výše ročního nájemného je 1000 Kč.ANO
78
5a/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu č. HO-01430068846/001-MDP o zřízení věcného břemene č.3/VB/2021 se společností EG.D. a.s. IČ 280 85 400 na stavbu s názvem "Čejč, Nádražní, příp. kNN, Glos" na pozemcích parc. č. 189 a parc. č. 260 v k.ú. Čejč. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.ANO
79
5b/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč neschvaluje záměr obce č. 5/2021 na prodej 1/2 pozemku parc. č. 3257 v k. ú. Čejč o výměře 1 238 m2.ANO
80
5c/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 6/2021 na prodej pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. Čejč o výměře 6 m2.ANO
81
5d/18/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje investiční záměr č. 6/2021 na pořízené nového dopravního automobilu pro JSDH Čejč. ZO schvaluje podání žádosti o dotace na tento investiční záměr.ANO
82
19 ZO Čejč
83
1/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zapisovatelku paní Renatu Kamenskou a ověřovatele zápisu paní Janu Bízovou a pana Tomáše Damborského.-
84
2/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje doplnění programu v bodě č. 6.2 - Záměr č. 8/2021 na odkup pozemků parc. č. 1778/2, 1779/2, 1781/2 a bod č. 6.3. - Záměr č. 9/2021 - na výpůjčku části pozemku parc. č. 545.-
85
3a/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 503/16 v k.ú. Čejč o výměře 1 600 m2 od Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 607 82 Brno, IČ 70888337. ZO pověřuje starostu k dojednání a podpisu smlouvy o bezúplatném převodu.NE
86
3b/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje výsledky výběrového řízení na opravu elektroinstalace v základní škole. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo dle výsledků výběrového řízení. Smlouva bude podepsána až v případě získání dotace. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním v souvislosti s těmito projekty.ANO
87
3c/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o dílo č. 12/SOD/2021 se společností Bc. Pavel Běťák, DiS – Zahradní tvorba, IČO: 74541196 na dílo Biocentrum Sluneční zátoka na částku 895 519,20 Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo a k podpisu případných dodatků SOD. Dále pověřuje starostu obce k realizaci akce Obnova topolového lesíku, včetně podpisů smluv o dílo na realizaci. Předpokládané náklady na tuto akci jsou 200 000 Kč. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním souvisejících s těmito projekty.ANO
88
3d/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč pověřuje starostu obce k dojednání a podpisu smluv o dílo na tuto akci, včetně případných dodatků smlouvy o dílo. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním souvisejících s tímto projektem.ANO
89
3e/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje vypsání výběrového řízení na akci Odvedení srážkových vod ZŠ Čejč v případě přiznání dotace. ZO dále pověřuje starostu obce k dojednání a podpisu smluv o dílo na tuto akci dle výsledků výběrového řízení, včetně případných dodatků smlouvy o dílo. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním souvisejících s tímto projektem.ANO
90
3f/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje vypsání výběrového řízení na tuto akci v případě přiznání dotace. ZO dále pověřuje starostu obce k dojednání a podpisu smluv o dílo na tuto akci dle výsledků výběrového řízení, včetně případných dodatků smlouvy o dílo. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním souvisejících s tímto projektem.ANO
91
3g/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje vypsání výběrového řízení na tuto akci v případě přiznání dotace. ZO dále pověřuje starostu obce k dojednání a podpisu smluv o dílo na tuto akci dle výsledků výběrového řízení včetně případných dodatků smlouvy o dílo. ZO dále pověřuje starostu obce ke všem jednáním souvisejících s tímto projektem.ANO
92
3h/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozšíření projektu Rekonstrukce asfaltového povrchu o ulice Pod Lesíkem, případně Pod Búdama.ANO
93
3i/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje nákup vybavení pro JSDH Čejč v částce 80 000 Kč dle specifikace členů JSDH.ANO
94
3j/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje podání žádosti o dotaci na JMK na projekční přípravu projektu Biocentrum Pod dráhou.ANO
95
3k/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje realizaci úprav prostoru kolem obecního úřadu.ANO
96
3l/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje investiční záměr rekonstrukce sítí v lokalitě Závistě a U Šlechtitelky. ZO schvaluje zadání přípravy projektu na tuto akci. ZO schvaluje smlouvu o dílo v maximální částce 150 000 Kč na tuto akci a pověřuje starostu obce k jejímu dojednání a podpisu, včetně podpisů případných dodatků smlouvy o dílo.NE
97
3m/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje příspěvek pro DSO Mikroregion Hovoransko na spoluúčast na projektu Předcházení vzniku odpadů MK Hovoransko a partnerských obcí ve výši 460 186 Kč. ZO pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem.ANO
98
4/19/2021Z a s t u p i t e l s t v o o b c e Č e j č s c h v a l u j e p ř í p r a v u v ý b ě r o v é h o ř í z e n í na projekt Rekonstrukce historického domu č. p. 6. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 2 mil Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo dle výsledků výběrového řízení.ANO
99
5/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč neschvaluje záměr obce č. 7/2021 na prodej pozemku parc. č. 1661/4 o výměře 92 m2 v k.ú. ČejčANO
100
6/19/2021Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr obce č. 8/2021 - na pronájem pozemku parc. č. 1778/2, 1779/2, 1781/2ANO