ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
USNESENÍ ČÍSLOUSNESENÍ TEXTSPLNĚNO ANO/NE/-
2
2018
3
1 ZO Čejč
4
1/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Radka Peše a paní Janu Bízovou a zapisovatelem paní Lenku Šagátovou.ANO
5
2/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program ustanovujícího zasedání dle předložené pozvánky.ANO
6
3/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Čejč.ANO
7
4a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zvolení jednoho místostarosty.ANO
8
4b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici matrikář obce, jako zástup za paní Janu Bízovou po dobu výkonu mandátu zastupitele obce.ANO
9
4c/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.ANO
10
4d/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním.ANO
11
4e/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí starostou obce Čejč: Ing. Jana Koutného.ANO
12
4f/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí místostarostou obce Čejč: Ing. Radka Peše.ANO
13
5a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zřízení finačního výboru obce. Výbor bude pětičlenný.ANO
14
5b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí předsedou finančního výboru paní Helenu Rozkydalovou.ANO
15
5c/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí za členy finančího výboru obce Čejč: pana RNDr. Jaroslava Porubu CSc., Ing. Libora Kučeru, Ing. Michala Valentu a Tomáše Damborského.ANO
16
6a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zřízení kontrolního výboru obce. Výbor bude mít 5 členů.ANO
17
6b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí předsedou kontrolního výboru paní Mgr. Kateřinu Malíkovou.ANO
18
7a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje ustanovení stavební komise, kulturní komise a komise životního prostředí. Počet členů těchto komisí není omezen.ANO
19
7b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí paní Ing. Petru Voznicovou jako předsedu stavební komise. Dále Jana Stávka, Otu Kadlece, Jaroslava Trlidu a Davida Fulajtára jako členy stavební komise.ANO
20
7c/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí Janu Bízovou jako předsedu kulturní komise. Dále paní Alenu Trojanovou, Ing. Tomáše Linnera, Ing. Ladu Linnerovou, Mgr. Andreu Havelkovou, Mgr. Kateřinu Malíkovou, Danu Koutnou, Ing. Zdeňka Stávka, Petra Bravence, Barboru Bravencovou, Vladimíru Vykydalovou a Petru Slabou jako členy kulturní komise.ANO
21
7d/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí pana Davida Fulajtára jako předsedu komise životního prostředí. Dále pana Ing. Radka Peše, Ing. Víta Horáka, Pavla Havelku a Pavla Zechmeistera jako členy komise životního prostředí.ANO
22
8/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:ANO
23
9a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje pro účast na Valné hromadě společnosti HC KABEL s.r.o. pro období 2018-2022 pana Jana Holešinského. Dále pana Davida Fulajtára, Pavla Havelku, Tomáše Damborského a Ing. Jana Koutného.ANO
24
9b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí pro jednání na Valné hromadě společnosti VaK Hodonín a.s. pana Ing. Jana Koutného.ANO
25
9c/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí do školské rady za zřizovatele pana Tomáše Damborského.ANO
26
10/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje jako oddávající Ing. Jana Koutného, Ing. Radka Peše a paní Janu Bízovou. Dále schvaluje úředně určeným místem k uzavření sňatku obřadní síň Obecního úřadu v Čejči a úředně stanovenou dobou pro obřad pátek a sobotu od 10 do 15 hodin.ANO
27
Správní poplatek je vybírán dle pol. 12 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.ANO
28
11/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:ANO
29
Navýšení závazného ukazatele na příjmové straně rozpočtu, tyto příjmy starosta nesmí zapojit do výdajů rozpočtu, ale rozpočtují se do financování. O jejich zapojení rozhodne zastupitelstvo. Výjimkou jsou účelově určené dary a dotace, které je možné zapojit do rozpočtu.ANO
30
Navýšení závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu do částky 50 000,- Kč, jde-li o nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když je včasné provedení úhrady vázáno penalizací.ANO
31
Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné, výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce.ANO
32
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedené v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konané po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodněníANO
33
12a/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330050569/001, se společností E.ON Distribuce, a.s. IČO 280 85 400, na parcele č. 3081/3, 3079, 3083 v k. ú. Čejč. Jedná se o zemní vedení VN. Smlouva je sjednána jako úplatná v částce 4 700,-Kč. Smlouva bude podepsána po projednání a odsouhlasení stavební komisí.ANO
34
12b/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047253/002, se společností E.ON Distribuce, a.s. IČO 280 85 400, na parcele č. 812/1 v k. ú. Čejč. Jedná se o venkovní vedení NN, zemní vedení NN a sloup NN. Smlouva je sjednána jako úplatná v částce 1 000,- Kč. Smlouva může být podepsána po projednání a odsouhlasení stavební komisí.ANO
35
12c/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040015653/001, se společností E.ON Distribuce, a.s. IČO 280 85 400, na parcele č. 810 v k. ú. Čejč. Jedná se o sloup NN. Smlouva je sjednána jako úplatná v částce 1 000,- Kč. Smlouva může být podepsána po projednání a odsouhlasení stavební komise.ANO
36
12d/1/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, se společností Vodody a kanalizace Hodonín, a.s, IČO 494 54 544, na parcele č. 348/1, 309, 3308, 271, 295 v k. ú. Čejč. Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu za nový. Smlouva je sjednána jako úplatná v částce 12 500,- Kč. Smlouva může být podepsána po projednání a odsouhlasení stavební komise.ANO
37
38
2. ZO Čejč 17/12/2018
39
1/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje jako zapisovatelku paní Lenku Šagátovou a ověřovatele zápisu pana Pavla Havelku a pana Tomáše Damborského.ANO
40
2/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program zasedání dle předložené pozvánky.ANO
41
3/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč volí za členy kontrolního výboru obce Čejč: pana Milana Jurču, Ing.Ladislava Žalio, Víta Slabého a Tomáše Slabého ml.ANO
42
4/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje pro zastupování starosty obce na jednání valných hromad společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., DSO Severovýchod a DSO Mikroregionu Hovoransko místostarostu obce.ANO
43
5/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje příspěvek na spolufinancování vybraných sociální služeb v ORP Hodonín pro rok 2019 ve výši 88 983,- Kč. Zárověň ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace s městem Hodonín na spolufinancování vybraných sociální služeb v ORPHodonín pro rok 2019 ve výši 88 983,- Kč.ANO
44
6/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Čejč, okres Hodonín, příspěvkové organizace na rok 2019 dle předloženého návrhu.ANO
45
7/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Čejč, okres Hodonín, příspěvkové organizaci na rok 2019 - 2021 dle předloženého návrhu.ANO
46
8/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet DSO Mikroregion Hovoransko na rok 2019 dle předloženého návrhu.ANO
47
9/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Hovoransko na rok 2020 - 2022 dle předloženého návrhu.ANO
48
10/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet DSO Severovýchod na rok 2019 dle předloženého návrhu.ANO
49
11/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje střednědobý výhled rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2020 - 2022 dle předloženého návrhu.ANO
50
12a/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč příspěvek žákovské dechové hudbě Mutěňané - Čejkovjané, zastoupené panem Jaroslavem Novákem, Okružní 819, Čejkovice na výši 15 000,- Kč. ZO Čejč schvaluje veřejnoprávní smlouvu s panem Jaroslavem Novákem, Okružní 819, Čejkovice na částku 15 000,- Kč na provozní náklady a náklady spojené s dopravou na zkoušky a vystoupení. Smlouva bude podmíněna jedním vystoupením DH zdarma.ANO
51
12b/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje příspěvek CM Lúka, zastoupené paní Marií Ostřížkovou, Lány 1368, Veselí nad Moravou ve výši 20 000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s paní Marií Ostřížkovou, Lány 1368, Veselí nad Moravou na částku 20 000,- Kč na zhotovení krojových součástí pro letní a zimní období, ladění cimbálu, struny, kalafuna, futrál na basový smyčec, cestovné. Smlouva bude podmíněna jedním vystoupením v Čejči za rok zdarma.ANO
52
12c/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje příspěvek paní M*** I***, Čejč ve výši 10 000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s paní M*** I***, Čejč na částku 10 000,- Kč na pronájem, případně koupi koně. Smlouva bude podmíněna možností ukázky sportu nebo koně např. na dětském dnu po případě na jiné akci. Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 3ANO
53
12d/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje příspěvek SK Čejč z.s., ve výši 200 000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s SK Čejč , z.s. na částku 200 000,- Kč na činnost oddílu kopané a stolního tenisu, údržbu a provoz sportovního areálu.ANO
54
12e/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zamítnutí příspěvku pro Malovaný kraj, z.s. ZO Čejč souhlasí se zakoupením třetího předplatného časopisu pro potřeby základní školy.ANO
55
12f/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zamítnutí příspěvku SONS, pobočce Kyjov.ANO
56
12g/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zamítnutí příspěvku Lince bezpečí, z.s.ANO
57
12h/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dar Nemocnici TGM Hodonín na veřejnou sbírku na Obměnu zdravotnické techniky ve výši 15 000,- Kč. ZO schvaluje darovací smlouvu s Nemocnicí TGM Hodonín na částku 15 000,- Kč na veřejnou sbírku na Obměnu zdravotnické techniky.ANO
58
12i/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje mimořádný členský příspěvek MAS Dolní Morava na spolufinancování všech aktivit MAS pro období 2014 - 2020 ve výši 30 000,- Kč.ANO
59
13a/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje podání žádostí o dotaci na projekty: a) Rekonstrukce sociálního zařízení a IT učebny ZŠ Čejč (IROP přes MAS Dolní Morava),b) Dětské hřiště v areálu základní školy (Ministerstvo pro místní rozvoj),c) Workoutové hřiště v parku (Ministerstvo pro místní rozvoj),d) Územní plán obce Čejč (Ministerstvo pro místní rozvoj, případně Jihomoravský kraj).Pokud některý z jmenovaných projektů není zanesen v našem investičním dokumentu, tak bude dodatečně vložen.ANO
60
13b/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje rozpočet na rok 2019 dle návrhu rozpočtu s těmito změnamiANO
61
• § 3113 – Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ 1 200 000,- Kč-
62
• § 3419 – Hřiště 800 000,- Kč-
63
• § 3635 – Nový územní plán 650 000,- Kč-
64
• § 3429 – Mutěňané – Čejkovjané, CM Lúka 35 000,- Kč-
65
• § 3421 – M*** I*** 10 000,- Kč-
66
• § 3419 – SK Čejč, z.s. 200 000,- Kč-
67
• § 3522 – Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 15 000,- Kč-
68
• § 6171 – MAS Dolní Morava 30 000,- Kč-
69
• § 6399 – Rezerva na investice 3 127 500,- Kč-
70
Celkové příjmy: 19 228 900,- Kč. Celkové výdaje: 18 891 800,- Kč. Financování celkem: - 337100,- Kč.-
71
14/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022 dle předloženého návrhu.ANO
72
15/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dohodu o narovnání se společností HOFRASTAV s.r.o, se sídlem Lublaňská 349/26 Praha, IČO: 04449436. Obec dle dohody uhradí společnosti částu 42350,- Kč. Společnost se zavazuje, že všechny vzájemné závazky pohledávky na akci opravy chodníku v obci Čejč mezi RD č. 33 a RD č. 157 jsou vyrovnány.ANO
73
16a/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO- 014330051428/002, se společností E.ON Distribuce, a.s. IČO 280 85 400, na parcele č.85/1 v k. ú. Čejč. Jedná se o zemní vedení NN. Smlouva je sjednána jako úplatná v částce2 500,- Kč.ANO
74
16b/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na parcele č. 1460 v k.ú Čejč s panem R*** S***, na dodatečné povolení zpevněné plochy.ANO
75
17/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje OZV č. 1/2018 o místních poplatcích a) poplatek za užívání VP, b) poplatek z ubyt. kapacity a č. 2/2018 o místních poplatcích za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.ANO
76
18/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje řád veřejného pohřebiště.ANO
77
19/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje zamítnutí žádosti o změnu územního plánu od pana J***S***.ANO
78
20/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje záměr č. 6/2018 na pozemek parcelní č. 1170 v k.ú Čejč. ANO
79
21/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dodatek č. 1 pachtovní smlouvy č. 7/2017 se společností ZEMAS a.s.ANO
80
22/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvalujeANO
81
• § 3349 – Zpravodaj 30 000,- Kč-
82
• § 3399 – Kultura 70 000,- Kč-
83
• § 6171 – Vnitřní správa 400 000,- Kč-
84
Prostředky budou vzaty z financování.-
85
23/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje pravomoc starostovi provádět přesuny pro měsíc prosinec 2018 mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu se měnit nebudou ani se nebudou prostředky brát z rezervy na investice nebo z financování.ANO
86
24/2/2018Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje inventarizační komise dle předloženého znění pro rok 2018.ANO
87
88
3. ZO Čejč 24/01/2019
89
1/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje jako zapisovatelku paní Lenku Šagátovou a ověřovatele zápisu pana Davida Fulajtára a paní Helenu Rozkydalovou.ANO
90
2/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje program zasedání dle předložené pozvánky.ANO
91
3a/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Strategický rozvojový plán obce Čejč verze - leden 2019.ANO
92
3b/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje Investiční akce:-
93
a) Prodloužení chodníku a silniční obrubníky na KarlákuANO
94
b) Propojení chodníku ulice SlavkovskáANO
95
c) Odbahnění rybníčkuANO
96
d) Projekt školní zahrady Masarykův sen II. etapaANO
97
e) Nákup kontejnerů a kontejnerového nosiče za obecní traktorANO
98
3c/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210H (Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) na výstavbu Dětského hřiště u budovy Základní školy v Čejči.ANO
99
4a/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje dle v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) a § 71 odst. 1 písm. a)zákona o obcích, že pro volební období 2018 - 2022 bude od 1. 2. 2019 uvolněn druhý člen zastupitelstva obce a to pro výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva.ANO
100
4b/3/2019Zastupitelstvo obce Čejč schvaluje úkoly, které bude uvolněný člen zastupitelstva vykonávat:ANO