Copia di Delegazione imprese italiane Tirana AL
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Startup-projekt novativ/Startup-Progetto innovativoSektori/SettoreAktiviteti/Attivita'Sito webPershkrimiDescrizione
2
BEFORPHARMA - BariFarmaceutik/FarmaceuticoKonsulence mbi certifikimin farmaceutik/Consulenza su certificazione farmaceuticowww.beforpharma.comBeforpharma vepron në fushën e përpunimit të kimikateve dhe substancave medicinale; ofron shërbime kërkimore, eksperimentale dhe zhvillimi në sektorët farmaceutikë, kimikë dhe biologjikë; kryen aktivitete kontrolli të proceseve dhe produkteve kimike dhe kimike farmaceutike; ka njohuri specifike në fushën e radiofarmaceutikës.
Kryen aktivitete kontrolli te procesevedhe produkteve farmaceutike dhe kimike
La Beforpharma opera nel settore della lavorazione di prodotti chimici e sostanze medicinali; offre servizi di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei settori farmaceutico, chimico e biologico; svolge attività di controllo di processi e di prodotti chimici e chimici farmaceutici; dispone di un know how specifico nel campo della radiofarmaceutica.
3
BIOENUTRA - GinosaGreen economyProdhim polifenoli/Produzione di polifenoliwww.bioenutra.comBiznesi kryesor i Bioenutra është prodhimi i përbërësve aktivë, të nxjerra me metoda natyrore nga mbeturinat e proceseve bujqësore dhe agroindustrialë tipike të territorit Puljez dhe që përdoren si përbërës aktivë në industrinë farmaceutike, kozmetike, nutraceutike, ushqimore dhe ushqimore të kafshëve: vaj ulliri ekstra të virgjër, produktet kozmetike dhe nutraceutike.Il core business della Bienutra è la produzione di principi attivi estratti con metodi naturali dagli scarti delle lavorazioni agricole e agroindustriali tipiche del territorio pugliese ed impiegati come ingredienti attivi nell’industria farmaceutica, cosmetica, nutraceutica, alimentare e pet food: olio extra vergine di oliva, prodotti cosmetici e nutraceutici.
4
BONASSISA LAB SRLU - FoggiaAgroushqimor/AgroalimentareSherbime analize e certifikim produkti/Servizi di analisi e certificazionewww.bonassisa.itBonassisaLab është një qendër kërkimore dhe analize. Është laboratori më i madh privat certifikues në Italinë qendrore dhe jugore. Me 4 mijë metra katror strukturë, 50 ekspertë hulumtues dhe aplikim i teknologjive më të përparuara, kryen mbi 65,000 kontrolle në vit (mesatarisht 250 testime në ditë). Struktura është një qendër referimi për kompanitë e vogla dhe të mëdha që veprojnë në sektorët: Ushqim, Bujqësi, Mjedis dhe Siguri në Punë. Saktësia e testeve dhe raporteve të cilësisë së produktit mundësojnë marrjen e njohurive mbi standardet më të rrepta të cilësisë të nevojshme për të hyrë në distribucionin e madh dhe tregjet ndërkombëtare.
Qendra është e specializuar në analizën dhe certifikimin e grurit dhe miellit, produkte furre, makarona dhe koserva, vajra, verëra dhe pije të tjera, fruta e perime të ngrira dhe të përpunuara, arra, vezë dhe nën produktet e qumështit, ushqime të përpunuara me origjinë shtazore dhe jo, ushqim për kafshë; kontrollin e cilësisë të të gjitha produkteve ushqimore me origjinë bimore dhe shtazore; analizën e ujit, ajrit, llumit të ujërave të zeza, substancave të rrezikshme dhe hulumtimit të ndotësve organikë dhe inorganikë; përcaktimin e rreziqeve të mundshme dhe vlerësimin e mirëqenies së kompanive.
BonassisaLab, centro di ricerca e analisi, è il più grande laboratorio di analisi e certificazione privato del centro e sud Italia. Con 4 mila metri quadrati di struttura, 50 esperti ricercatori e l’applicazione delle più avanzate tecnologie, svolge oltre 65.000 controlli all’anno (250 test al giorno in media). La struttura è un centro di riferimento per piccole e grandi aziende operanti nei settori: Alimentazione, Agricoltura, Ambiente e Sicurezza sul lavoro. L’accuratezza dei test e dei report qualità prodotti permettono di ottenere il riconoscimento dei più rigorosi standard qualitativi necessari per accedere alla grande distribuzione e ai mercati internazionali.
Il centro è specializzato nell’analisi e certificazione di cereali e farine, prodotti da forno, pasta e conserve, oli, vini e altre bevande, frutta e verdura surgelati e trasformati, frutta secca, uova e latticini, alimenti di origine animale trasformati e non, mangimi; controllo qualità di tutti gli alimenti di origine vegetale e animale; analisi delle acque, dell’aria, dei fanghi di scarico, delle sostanze pericolose e ricerca di inquinanti organici ed inorganici; determinazione dei rischi potenziali e valutazione del benessere aziendale.
5
COMPOST NATURA - ArnesanoGreen economyProdhim kompostazh cilesor/Produzione di compost di qualita'www.compostnatura.comKompania operon në sektorin e manazhimit të hapësirave të gjelbërta dhe rekuperimin e mbetjeve biodegradabël. Ajo është e specializuar në projektimin e hapësirave të gjerbërta, parqeve, tarracave e kopshteve të qëndrueshëm si dhe në mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të hapësirave të gjelbërta, asistencë fitosanitare, kompostim mbetjesh biodegradabël dhe rekuperim i mbetjeve të gjelbërta, realizim i impianteve të ujitjes.
PRODHIM KOMPOSTAZHI (KOMPOST BIO) ME KUALITET
PRODHIM SUBTRATE KULTIVIMI
Azienda operante nel settore della gestione degli spazi verdi e nel recupero del rifiuto biodegradabile. Specializzata in progettazione di spazi a verde, parchi, terrazzi e giardini sostenibili; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde; assistenza fitosanitaria; compostaggio di rifiuti biodegradabili e recupero rifiuto verde; realizzazione di impianti di irrigazione.
PRODUZIONE DI COMPOST (AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE) DI QUALITA’
PRODUZIONE DI SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE
6
ENERGYATWORK - MonopoliGreen economyTeknologji per eficiencen energjetike/Tecnologie per la'eficienza energeticawww.energyatwork.itEnergy@Work zhvillon shërbime inovative lidhur me Manazhimin e Energjisë; projekton dhe zhvillon teknologji e zgjidhje inteligjente, të qëndrueshme e të përshkallëzuara për efiçientimin energjetik të ndërtesave duke reduktuar konsumet, duke mbajtur të pa ndryshuar konfortin e ndjerë nga klienti dhe duke promovuar një konsum të ndërgjegjshëm të energjisë. E gjitha kjo e arritur nëpërmjet projektimit të platformave informatike novatore ku përpunohen analizat e zgjidhjet me qëllim uljen e kostove ekonomike dhe lëshimit në mjedis të substancave të dëmshme.La Energy@Work sviluppa servizi innovativi per l'Energy Management; progetta e sviluppa tecnologie e soluzioni intelligenti, sostenibili e scalabili per l’efficientamento energetico degli edifici riducendo i consumi, mantenendo inalterato il comfort percepito dall’utenza e promuovendo un consumo consapevole dell’energia. Ciò attraverso la progettazione di piattaforme informatiche innovative per l’elaborazione di analisi e soluzioni finalizzate all’abbattimento dei costi economici e delle emissioni dannose per l’ambiente.
7
FARMALABOR - Canosa di PugliaFarmaceutik, kozmetik e ushqimor/Farmaceutico, cosmetico e alimentareProdhim e shperndarje lendesh te para per perdorim farmaceutik, kozmetik dhe ushqimor/Produzione e distribuzione di materie prime per uso farmaceutico, cosmetico e alimentarewww.farmalabor.itFarmalabor është një kompani leader në prodhimin dhe shpërndarjen e lëndëve të para të cilat gjenë përdorim në farmaceutikë, kozmetikë dhe në industrinë ushqimore (eksipient, ekstrakte bimore, bazat të gatëshme për përdorim në kozmetikë, minerale, vajra, përbërës aktiv farmaceutik në GMP, proteina, vitamina dhe shumë të tjera). Farmalabor është një Stabiliment Farmaceutik i autorizuar nga AIFA për të shpërndarë numrin më të lartë të përbërësve aktivë farmaceutikë.Kompania gjithashtu ofron enë dhe paketime për përdorim farmaceutik, kozmetik dhe produkte ushqimore. Gama e produkteve përfshin flakon qelqi dhe në PET, kapsula me mbështjedhje unike, mikroklizmat, enët për kozmetikë inovative Easy Label Pack (enë me kapacitet të ulët dhe sipërfaqe të madhe etiketimi). Gjithashtu ekzistojnë lloje të ndryshme paketimi, nga paketimi minimal industrial në Quality Pack me 10 copë, për të qenë gjithmonë në përputhje me nevojat e klientëve.Farmalabor projekton, prodhon dhe tregton të gjitha materialet e nevojshme për përgatitjen e laboratorit galenik: mobilje teknike, pajisje dhe enë qelqi. Ndër të pajisjet e prodhuara dhe të patentuara nga Farmalabor Tech, veçojmë linjën Optima Aluminium, për prodhimin e kapsulave dhe Optima tabletë, për përgatitjen e tabletave spatulate. Farmacistëve u ofrohet edhe një shërbim konsulence teknike-tregtare për projektimin e laboratorit galenik, kuruar nga një ekip i brendshëm inxhinierësh.FaberFarma, departament i Farmalabor, e autorizuar për prodhimin dhe paketimin e shtesave ushqimore, është partneri ideal për zhvillimin e projekteve në industrinë ushqyese nëpërmjet aktivitetit "Full service e Tailor made". Falë stafit të tij të ekspertëve dhe makinerive novatore, ofron një shërbim të plotë nga suporti formulues dhe rregullato deri në dërgimin e produktit përfundimtar, edhe për shuma të vogla.Farmalabor è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare (eccipienti, estratti vegetali, basi pronte ed ingredienti per uso cosmetico, minerali, oli, principi attivi farmaceutici prodotti in GMP, proteine, vitamine e molto altro ancora). Farmalabor è Officina Farmaceutica autorizzata dall’AIFA alla ripartizione del più alto numero di principi attivi farmaceutici.
L’azienda offre, inoltre, contenitori e packaging per uso farmaceutico, cosmetico e alimentare. La gamma dei prodotti comprende flaconi in vetro e in PET, pilloliere inviolabili, microclismi, contenitori per cosmetica e l’innovativo Easy Label Pack (contenitore a bassa capacità e ad elevata superficie etichettabile). Diverse sono anche le tipologie di confezionamento, dall’imballo minimo industriale al Quality Pack da 10 pezzi, per essere sempre in linea con le esigenze dei clienti.
Farmalabor progetta, produce e commercializza tutto il materiale necessario per l’allestimento del laboratorio galenico: arredi tecnici, attrezzature e vetreria. Tra le attrezzature prodotte e brevettate dalla Farmalabor Tech, spiccano la linea Optima Aluminium, per la produzione di capsule, e Optima Tablet, per la preparazione di compresse spatolate. Ai farmacisti è dedicato anche un servizio di consulenza tecnico-commerciale per la progettazione del laboratorio galenico, curato da un team interno di ingegneri.
FaberFarma, divisione di Farmalabor autorizzata alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari, è il partner ideale per lo sviluppo di progetti nel settore nutrizionale attraverso un’attività “Full service e Tailor made”. Grazie al suo staff di esperti e a macchine innovative, offre un servizio completo dal supporto formulativo e regolatorio alla consegna del prodotto finito, anche per piccoli lotti.
8
LA VALLE VERDE SRL -Gravina di PugliaAgro mekanika/Agro meccanicaProdhim mbjellese te dedikuara per bujqesine ne respekt te mjedisit/Inseminatrici a sodowww.laseminasodo.itValle Verde prodhon makineri për mbjelljen në toka të papunuara dhe të dedikuara për bujqësinë konservative me teknika novatore të cilat respektojnë mjedisin dhe nevojat e ndërmarrjeve bujqësore të vogla e të mëdha; me kosto gjithomë në ulje pa ndikim në cilësinë prodhuese; në respekt të udhëzimeve të reja të politikës së përbashkët bujqësore.La Valle Verde produce seminatrici da sodo dedicate all'agricoltura conservativa, con tecniche innovative, rispettose dell’ambiente e delle esigenze delle piccole e grandi aziende agricole, a costi sempre più contenuti e senza alterare i normali livelli produttivi, in ottemperanza agli indirizzi della nuova politica agricola comune.
9
MI GREEN FOOD DI MILENA MASTROPIERRO Agroushqimor/AgroalimentareTregtim fruta perime/Commercio frutta e verdurawww. migreenfood.itPerimet mikro janë një nga risitë më të mëdha në tregun agroushqimor në Itali. Ato janë gjethëza nga farat e perimeve që ndryshojnë në formë dhe ngjyrë dhe karakterizohen nga një shije intensive, tipike e perimeve të pjekura të cilës u përkasin. Perimet mikro janë "GJITHMONË TË GJALLA", sepse tregtohen bashkë me substratin dhe produkti këputet në momnetin kur duhet të shijohet, duke siguruar kështu freskinë maksimale dhe vlerat ushqyese.
Perimet mikro kultivohen pa përdorimin e pesticideve dhe ka varietet të ndryshme të tilla si lakra, rrepkë, rukola, spinaqi dhe kercell rrepash, karakteristikë tikpike e rajonit tonë.
Perimet mikro kanë një funksion të dyfishtë në përdorim. E para është dekorative falë ngjyrave dhe formave të gjetheve, të cilat përdoren edhe nga Chef-at e kuzhinës për të dekoruar pjatat. Këto produkte kanë edhe vlera ushqyese, janë koncentrate ushqyese dhe vitamina që i vendosim ato në mesin e produkteve më të mira për një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Përdorimi i tyre është shumë i thjeshtë: mjafton te priten dhe të përdoren në bruschetta, sanduiçe, salatëra dhe garnitura.
Kompania prodhon perime mikro me një fabrikë Vertical Farm, duke garantuar në hapësira të vogla prodhimin e sasive të mëdha dhe disponueshmërinë e produktit gjatë gjithë vitit, në sajë të kushteve optimale mjedisore të riprodhuara për rritjen e fidanëve.
Struktura përdor një sistem fotovoltaik për të minimizuar ndikimin mjedisor të prodhimit.
I micro ortaggi rappresentano una delle maggiori novità del mercato agroalimentare in Italia. Sono foglioline di semi di ortaggi che si differenziano per forma e colori e sono caratterizzate da un gusto intenso tipico dell’ortaggio maturo corrispondente. I micro ortaggi sono “ SEMPRE VIVI” poiché vengono commercializzati con il substrato e il prodotto viene reciso nel momento in cui deve essere gustato, garantendo così la massima freschezza e rilevanza nutrizionale. I micro ortaggi vengono coltivati senza l’utilizzo di fitofarmaci ed esistono differenti varietà come cavolo, ravanello, borragine, rucola, spinacio e cima di rapa, la quale rappresenta un omaggio alla nostra Regione.
I micro ortaggi hanno una duplice funzione di utilizzo. La prima è decorativa grazie alle colorazioni e alle forme delle foglioline, infatti vengono utilizzati dagli chef per decorare i piatti.
Questi prodotti hanno anche una rilevanza nutrizionale, sono dei concentrati di nutrienti e vitamine che permettono di inquadrarli tra i prodotti ottimali per una sana ed equilibrata alimentazione. Il loro utilizzo è molto semplice: basta reciderli ed utilizzarli su bruschette, panini, insalate e contorni.
L’azienda produce micro ortaggi con un impianto di Vertical Farm, garantendo in piccoli spazi la produzione di grandi quantità e la disponibilità del prodotto tutto l’anno grazie alle ottimali condizioni ambientali riprodotte per l’accrescimento delle plantule.
La struttura utilizza un impianto fotovoltaico per ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione.
10
OLIVHEALTH - FasanoAgroushqimor/AgroalimentareProdhim vaj nutraceutik/Produzione olio nutraceuticowww.olivhealth.itStart up novatore që operon në fushën e kërkimit dhe zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve dhe shërbimeve të reja me vlerë të lartë teknologjike në sektorin agroushqimor, në mënyrë të veçantë vajit të ullirit ekstra të virgjër dhe vlerës së tij shëndetësore.
Startup innovativa operante nel settore della ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore agroalimentare, con particolare riferimento all’olio extra vergine di oliva e al suo valore salutistico.
11
PIGNATARO SRL - NoicattaroAgroushqimor/AgroalimentareTregtim fruta perime/Commercio frutta e verdurawww.pignataro.itKompani Pulieze leader në prodhimin, përpunimin dhe tregtimin e frutave dhe perimeve me cilësi te larte, duke siguruar kontrollin e zinxhirit të procesit të furnizimit si dhe sigurinë ushqimore. Pignataro përdor metoda bujqësore organike dhe sisteme të integruara të luftimit të dëmtuesve bujqësorë për të përmbushur kërkesën në rritje për cilësi dhe qëndrueshmëri mjedisi. Ajo siguron, falë mundësive të konsiderueshme të ruajtjes (magazinimit), një vazhdimësi furnizimit të shtrirë në kohë. Hapësira e transformimit dhe konservimit është i shtrirë në një sipërfaqe prej mbi 30 mijë metra katror, nga të cilat 7 mijë janë të mbuluara në Noicattaro e cila është qendra e frutave dhe perimeve ne Puglia, në veçanti të rrushit të tavolinës. Pignataro srl gjithmonë është e kujdeshshme ndaj proceseve novatore dhe ka në program ta rrise gamen e prodhimit për të përmbushur kërkesat tregtare të të gjitha tregjeve si dhe të përballojë sistemin kompleks të GDO përmes edhe modulimit të llojit dhe madhësisë së paketimit për të kënaqur sa më mirë kërkesat e ndryshme mbi mbajtjen e pandryshueshme të kostove të transportit, magazinimit dhe shpërndarjes.Azienda leader in Puglia nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli d’eccellenza (in particolare uva da tavola), in grado di garantire il controllo dell’intero processo di filiera e la assoluta sicurezza alimentare. La Pignataro utilizza metodi di agricoltura biologica e sistemi di lotta integrata per soddisfare la crescente domanda di qualità e sostenibilità ambientale e assicura, grazie alle notevoli possibilità di stoccaggio, una continuità di fornitura nel tempo. La produzione si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 260 ettari in Puglia e la trasformazione e conservazione dei prodotti vengono effettuate in un’area di oltre 30 mila mq dei quali 7 mila coperti a Noicattaro, centro dell’ortofrutta pugliese e in particolare dell’uva da tavola, appunto. L’azienda, da sempre attenta ai processi innovativi, ha in programma di ampliare ulteriormente la produzione così da poter soddisfare le richieste commerciali di tutti i mercati e far fronte al complesso sistema della GDO, anche attraverso la modulazione della tipologia e dimensioni del packaging per supportare al meglio le richieste di contenimento dei costi di movimentazione, di stoccaggio e distribuzione.
12
REA & T - BariGreen economyTeknologji per qendrueshmerine mjedisore/Tecnologie sostenibili per l'ambienteRea & t është një kompani e cila ofron shërbime të lidhura me mjedisin dhe operon në tregtimin e makinerive dhe produkteve për tëharrje (diserbante). Ndër to edhe novatori Herbeeside, eko-tëharrës (diserbant) i pari në botë i cili vë bashkë forcën e avullit me një aditiv natyral unik që quhet Natural Week Control. Veprimi i levës së spërkatësit aktivizon djegësin (bruçatorin), që e çon temperaturën e ujit në gradacionin e duhur. Kalimi nga veprimi diserbo, dizifektim dhe larje, kryhet në pak sekonda. Avulli i çliruar (aerosol) ka një veprim përforcues, parandalues, antiparazitar dhe antikriptogamik, falë komponentëve përbërës me natyrë fenolike, të pasur me veti fito stimuluese. Mund të ketë veprim gërryes. Ashtu si edhe tëharrja me avull, Beeserbante nuk kërkon personel me një formim profesional specifik. Eliminon bimët parazitare, ushqen tokën dhe për të njëjtën performancë, kushton më pak se ekosistemet e tjera.
Rea & t è un’azienda che offre servizi per l’ambiente e si occupa della commercializzazione di macchinari e prodotti per l’ecodiserbo. Tra questi l’innovativo Herbeeside, il primo eco-diserbante al mondo che coniuga la forza del vapore ad un additivo naturale unico, il Natural Week Control. L’azione sulla lancia mette in moto il bruciatore, che porta l’acqua alla temperatura necessaria. Il passaggio tra le modalità diserbo, disinfezione e lavaggio si completa in pochi secondi. Il vapore liberato (aerosol) ha un’azione corroborante, preventiva antiparassitaria e anticrittogamica, grazie al contenuto di componenti di natura fenolica, ricchi di proprietà fitostimolanti. Può avere azione caustica. Così come il diserbo a vapore, il Beeserbante non richiede personale con formazione specifica. Elimina le piante infestanti, nutre la terra e, a parità di prestazione, costa meno rispetto agli altri sistemi eco.
13
SOUTHEMP – CrispianoGreen economyPerpunim industrial i kerpit/Lavorazione canapa industrialewww.southemp.itKompania operon në sektorin e përpunimin primar të kashtës së kërpit që mbledh për prodhimin e kanapulës, fibrave e lendëve të para për sektore të ndryshëm si: ndërtimi, zooteknia, bujqësia, bioplastika, letra, filtra industrial, etj. Furnizon fermerët me fara kërpi (Cannabis sativa L.) të certifikuara nga Bashkimi Evropian për përdorim industrial me përmbajtje THC më pak se 0.2% dhe ofron konsulencë për klientët e tyre, duke i shoqëruar ata në procesin e përgatitjes së tokës, mbjelljes, shirjes dhe mbledhjes së kashtës që kompania ofron si një shërbim tregtar.Azienda operante nel settore della prima trasformazione delle paglie di canapa che raccoglie per la produzione di canapulo, fibra, materie prime naturali utilizzate in diversi settori. Edilizia, zootecnia, agricoltura, bioplastiche, cartario, filtri industriali…. Rifornisce alla filiera ed i suoi agricoltori sementi di canapa (Cannabis sativa L.) certificate per uso industriale con tenori di THC inferiori allo 0,2% come per legge dell’Unione Europea e offre consulenza ai propri clienti, accompagnandoli nel processo di preparazione dei terreni, semina, raccolta del seme e ritiro delle paglie che l’azienda offre come servizio.

14
TRM NETWORK - MateraKomunikacion/ComunicazioneSherbime informuese e digjitale/Servizi digitali e di informazionewww.trmtv.itTRM Network operon në sektorin e programimit dhe transetimit televiziv të: kronikave, politikës, aktualitetit, kulturës dhe spektakleve, shkencës, sportit, teknologjisë web, kanaleve digjitale TRM, TRM STORY, TRM SHOW, TRM ART, TRM EDU e TRM h24. Kjo kompani është një broadcaster me qendër në Matera dhe mbulon Basilicata-n dhe Puglia-n, me platformë satelitore (kanali 519 SKY). Ajo është e përfshirë në produksionin, post produksionin dhe broadcasting multikanal dhe multimedia (TV, web, Social e APP).
TRM network, që në fillim të rrugëtimit kandidat Mediapartner i Fondacionit Matera-Basilicata 2019.
TRM Network opera nel settore della programmazione e trasmissione televisiva, con un’offerta informativa integrata sul territorio che abbraccia cronaca, politica, attualità, cultura e spettacolo, scienza e salute, sport, tecnologia e web.
Sei i canali digitali diffusi: TRM, TRM STORY, TRM SHOW, TRM ART, TRM EDU ed il canale all news TRM h24. L’azienda è un broadcaster con base a Matera e con un’ampia copertura nelle regioni Basilicata e Puglia, unitamente alla piattaforma satellitare (canale 519 SKY).
I servizi attengono la produzione, post-produzione e broadcasting multicanale e multimedia (TV, web, Social e APP).
TRM network è sin dall’inizio del cammino di candidatura Mediaparter della Fondazione Matera-Basilicata 2019.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu