ABCDEFGHIJKLMOPQ
1

ป้อนค่า ร สำหรับ ได้รับข้อมูลแล้ว, ย สำหรับ ยังไม่ได้รับข้อมูลแล้ว, ต สำหรับ ตรวจสอบข้อมูล, และ ส สำหรับ ส่งไปสำนักส่งเสริม. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
ชื่อผู้สอนรหัสวิชา6/117/1113/1114/1120/1121/1127/1128/114/12ยังไม่ได้รับข้อมูลแล้วตรวจสอบข้อมูลส่งไปสำนักส่งเสริม
3
ส.อา.ส.อา.ส.อา.ส.อา.ส.
4
1
นางสาวฐาณิตา อินทร์ดำ
LAW0203-59000
5
2
นางสาวฐาณิตา อินทร์ดำ
LAW0203-59000
6
3
ผศ.พิชยา มณีนาวา
LAW0203-59000
7
4
นายอภิชาติ โกศล
LAW0507-59000
8
5
นายอภิชาติ โกศล
LAW0507-59000
9
6
นายทศพร จินดาวรรณ
LAW0545-59000
10
7
ผศ.วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
LAW0547-59000
11
8
นางสาวสุนิสา หาบสา
LAW0547-59000
12
9
ผศ.วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
LAW0547-59000
13
10
ผศ.วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
LAW0547-59000
14
11
นางสาวขวัญทยา บุญเชิด
LLA1102-63000
15
12
ผศ. ดร.ภูภณัช รัตนชัย
LLA1102-63000
16
13
นายทศพร จินดาวรรณ
LLA2201-63000
17
14
นายทศพร จินดาวรรณ
LLA2201-63000
18
15
ผศ.นิรมล ยินดี
LLA2202-63000
19
16
ผศ.นิรมล ยินดี
LLA2202-63000
20
17
นายอภิศักดิ์ พุฒทอง
LLA4103-63000
21
18
นายอภิศักดิ์ พุฒทอง
LLA4103-63000
22
19
นางสาวสุนิสา หาบสา
LLB0207-60000
23
20
นางสาวสุนิสา หาบสา
LLB0207-60000
24
21
นางสาวฐาณิตา อินทร์ดำ
LLB0208-60000
25
22
ผศ.พิชยา มณีนาวา
LLB0208-60000
26
23
ผศ. ดร.ภูภณัช รัตนชัย
LLB0301-60000
27
24
ผศ. ดร.ภูภณัช รัตนชัย
LLB0301-60000
28
25
ผศ.พิชยา มณีนาวา
LLB0401-60000
29
26
นายอภิศักดิ์ พุฒทอง
LLB0401-60000
30
27
นางสาวขวัญทยา บุญเชิด
LLB0402-60000
31
28
นางสาวขวัญทยา บุญเชิด
LLB0402-60000
32
29
ผศ.นนทชัย โมรา
LLB5207-60000
33
30
ผศ.นนทชัย โมรา
LLB5207-60000
34
31
ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
LLB5208-60000
35
32
ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
LLB5208-60000
36
33
ผศ.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร
LLB5209-60000
37
34
ผศ.ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร
LLB5209-60000
38
35
อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ
LLB5405-60000
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57