ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
ประทับเวลาแผนการเรียนเพศคำนำหน้าชื่อสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วันเกิดศาสนาสัญชาติบ้านเลขที่ หมู่ที่ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์คำนำหน้าบิดาชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อาชีพคำนำหน้ามารดาชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อาชีพ
คำนำหน้าผู้ปกครอง
ชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อาชีพ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเป็น
ชื่อโรงเรียนเดิม
โรงเรียนเดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
2
19/3/2020, 18:43:57ทวิศึกษาชายนายวัชรพลท่าหาญ131980043088720/12/2004พุทธไทย9หมู่8ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายมนตรีท่าหาญ
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางทองจันทร์ท่าหาญ
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางมัลลิการถขุนทด0804673812เกษตรกรป้า
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
3
19/3/2020, 20:06:59
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวสุกัญญาคณะศรี131940003538720/8/2004พุทธไทย3 หมู่1ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายนิยมคณะศรี0967265842
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางทองเหลืองคณะศรี0935912510
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นายนิยมคณะศรี0967265842
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
บิดาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
4
19/3/2020, 21:12:31
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายชิษณุพงศ์จันทร์เทศ131940003352029/4/2004พุทธไทย109หมู่1ดงอีจานโนนสุวรรณบุรัรัมย์31110นายเขียวจันทร์เทศ0646092798
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสมพรจันทร์เทศ0646092798
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสมพรจันทร์เทศ0646092798
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
5
19/3/2020, 21:14:18ทวิศึกษาชายนายภูวดลแก้วโพธิ์กลาง131980043488213/2/2005พุทธไทย35หมู่8ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายทนงศักดิ์พาเรือง
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสุพิศแก้วโพธิ์กลาง
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสุพิศเเก้วโพธิ์กลาง0658045492
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
6
19/3/2020, 21:15:36
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวดาวฤทัยมียิ่ง131980040624217/2/2004พุทธไทย65 หมู่ 2ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายนพรัตน์มียิ่ง0934275830เกษตรกรนางสมพรมียิ่ง0938434634
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสมพรมียิ่ง0938434634
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
7
19/3/2020, 21:21:13
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวยุวธิดา. สงวนรัมย์131940003710012/9/2547พุทธไทย93 หมู่ 2ต.ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายสุกรีสงวนรัมย์0971230601เกษตรกรนางอำนวยสงวนรัมย์
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสวยรักเพื่อน0981250781เกษตรกรป้าสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
8
19/3/2020, 21:33:21ทวิศึกษาชายนายบุญพิทักษ์อินทศรี131980043121224/12/2005พุทธไทย
บ้านเลยที่ 33 หมู่ที่ 10
ดงอีจานโนนสุวรรณ์บุรีรัมย์31110นายสมบูรณ์อินทศรี0610217251
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสายรุ้งสมตัว0611699524
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสายรุ้งสมตัว0611699524
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
9
19/3/2020, 21:54:07
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวกรรณิกาทบร้อย131940003624313/10/2004พุทธไทย37 หมู่12ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายพจนาทบร้อย0816002412
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวปราณีวังคะวิง0628941629
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวปราณีวังคะวิง0816002412
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
10
19/3/2020, 23:01:57
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวอรณีต่ำกระโทก13117000523448/1/2004พุทธไทย45 หมู่5ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายวิเชียร ต่ำกระโทก0863129086เกษตรกรนางสมพงษ์ต่ำกระโทก0906188244เกษตรกรนางสมพงษ์ต่ำกระโทก0906188244เกษตรกรมารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
11
20/3/2020, 8:50:21
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายวีรวุฒิแสนโคตร131980038726427/11/2003พุทธไทย88หมู่ที่13ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายประทีปแสนโคตร0982270265เกษตรกรนางเพ็ญศรีแสนโคตร0801064578เกษตรกรนางประทีปแสนโคตร0982270265เกษตรกรบิดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
12
20/3/2020, 14:42:59ทวิศึกษาหญิงนางสาวดรากรประกอบแจ่ม13194000323614/2/2004พุทธไทย71/14ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายไกรรุ้งประกอบแจ่ม0944678927
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางวันเพ็ญประกอบแจ่ม0885958909
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางวันเพ็ญประกอบแจ่ม0885958909
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
13
20/3/2020, 17:30:59ทวิศึกษาหญิงนางสาวจิราพรบัตรทอง13198004295875/12/2004อิสลามไทย61/12?ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายอุทัยจัรทร์ทัย0849302138
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวต้อยบัตรทอง0984790561
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวต้อยบัตรทอง0984790561
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
14
20/3/2020, 18:27:01ทวิศึกษาหญิงนางสาวดวงเดือนจันทร์ภักดี132920002856520/10/2004พุทธไทย31/3ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายสมศักดิ์จันทร์ภักดี
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวจำเนียรพันธ์อินทร์0985957080รับจ้างทั่วไปนางสาวจำเนียรพันธ์อินทร์0985957080รับจ้างทั่วไปมารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
15
20/3/2020, 18:33:38
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวบุณยวีร์แก้วมงกุฏ131170005239524/2/2005พุทธไทย37 หมู่5ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายมานะแก้วมงกุฏเสียชีวิตแล้วนางสาวทองใสโพธิ์ศรี0821465867
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวทองใสโพธิ์ศรี0821465867
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
16
20/3/2020, 18:41:46
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวจุฑาทิพย์นรารัมย์174980035564420/4/2004พุทธไทย74 ม.5ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายขวัญชัยนรารัมย์0988288782
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางจุฑามาศเชื่อคำฮด0640697964
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางเลิ๊ฟนรารัมย์0610488377เกษตรกรย่า
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
17
20/3/2020, 19:15:53ทวิศึกษาหญิงนางสาวสุ​พรรษา​ชัยรัมย์131170005219131/7/2004พุทธไทย114​/12ทุ่งจังหันโนนสุวรรณ​บุรีรัมย์31110นายธีระพงษ์​ชัยรัมย์-ไม่ทราบนางสาววิไลลักษณ์​ศรีสืบมา0826601429
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
นางสาววิไลลักษณ์​ศรีสืบมา0826601429​
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
มารดาหนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์
18
20/3/2020, 20:11:41
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายกฤษฎาพูนศรี13198004052896/2/2004พุทธไทย68ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายสมชายพูนศรี0657372026เกษตรกรนางสุบรรณ์เขื่อนน้อย0636168953เกษตรกรนายสมชายพูนศรี0657372026เกษตรกรบิดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
19
20/3/2020, 21:10:08
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวนางสาวจุฬาลักษณ์ป้องสีดา131980042902128/11/2003พุทธไทย26ม.13ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายนายจำลองป้องสีดาถึงแก่กรรมนางชุติมณฑ์ชญาช่วยวัน
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
นางนางอินทร์ป้องสีดา0950605489เกษตรกรย่า
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
20
20/3/2020, 21:53:30ทวิศึกษาชายนายบูรพาเพียเพ็ง131170005210722/5/2004พุทธไทย78 หมู่ 8ทุ้งจังหันโนนสุวรรณ บุรีรัมย์31110นายสุรัตน์เพียเพ็ง
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางโสภาเพียเพ็ง
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางโสภาเพียเพ็ง0982454041
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
21
20/3/2020, 22:24:16ทวิศึกษาชายนายปรีชาพันนาม13198004053866/2/2004พุทธไทย
บ้านเลขที่59 หมู่ที่7
ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมยื31110นายสมพงศ์พันนาม0850992059
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวดวงจันทรืคงหาญ0853476389
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวดวงจันทร์คงหาญ0853476389
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
22
21/3/2020, 10:00:29
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายศราวุฒิจ่าพูลี13194000369793/12/2004พุทธไทย96หมู่8ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายนาย สุพจน์จ่าพุลี0929765058เกษตรกรนางนางสมปองจ่าพูลี0929765058เกษตรกรนางนางสมปองจ่าพุลี0929765058เกษตรกรมารดาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
23
21/3/2020, 12:53:11
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวอรสาทุมยา131980043154929/12/2020พุทธไทย48/10ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายบัวทองทุมยา0800685793เกษตรกรนางอำพรเพ็งมูล
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นายบัวทองทุมยา0800685739เกษตรกรบิดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
24
21/3/2020, 13:13:29
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายศักชัยนิพันธ์รัมย์131980042561117/10/2004พุทธไทย
บ้านเลขที่17หมู่ที่8
ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายเปียกนิพันธ์รัมย์-
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางละออนิพันธ์รัมย์0828622758
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางละออนิพันธ์รัมย์0828622758
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
25
21/3/2020, 13:19:12ทวิศึกษาหญิงนางสาวมุกมณีเข็มขัด131940003344927/4/2004พุทธไทย37/1ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายฝนเหนือเข็มขัดเสียชีวิตนางมะลิสาเข็มขัด0625085414เกษตรกรนางพันธ์หม้อมีสุข0625085414เกษตรกรยายสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
26
21/3/2020, 13:33:56
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวทิฆัมพร วงศ์ทะ131980041432630/5/2020พุทธไทย128 ม.5ต.ทุ่งจังหันโนนสุวรรณจ.บุรีรัมย์31110นายอาทิตย์วงศ์ทะเกษตรกรนางสาวมะลิวัลย์อินทร์ใหญ่0854197933เกษตรกรนางบัวเผื่อนอินทร์ใหญ่0823764475เกษตรกรยายสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
27
21/3/2020, 13:42:45ทวิศึกษาชายนายอนิวัตติ์สงัดรัมย์131980043340123/1/2005พุทธไทย24 หมู่ 9ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายทองเยื้อนสงัดรัมย์0616979871เกษตรกรนางประยงค์วิเศษชาติ0619508593เกษตรกรนายทองเยื้อนสงัดรัมย์0616979871เกษตรกรบิดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
28
21/3/2020, 15:54:54ทวิศึกษาชายนายวีรภาพวิชัยรัมย์13117000522127/9/2004พุทธไทย73/8ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายวัชรพงษ์วิชัยรัมย์0841152378
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางเอื้องบุญเพิ่ม0934321478
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางเอื้องบุญเพิ่ม0934321478
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
29
21/3/2020, 16:29:26ทวิศึกษาชายนายธีรภัทรอาจดี110310084714510/10/2004พุทธไทย55/14
ทุ่งจังหัน/โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายพาอาจดี0935434179เกษตรกรนางสาวสุกัญญาสีบัวลา0890761739
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวสุกัญญาสีบัวลา0890761739
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
30
22/3/2020, 9:16:18วิทย์ศาสตร์ทั่วไปหญิงนางสาวอนัญญาบุญเขื่อง131940003482817/7/2547พุทธไทย34หมู่12ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายชัยชนะบุญเขื่องไม่ทราบข้อมูลนางสาวจิราพรทองดวง0864832068
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางกลมทองดวง0629938760เกษตรกรยายหนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์
31
22/3/2020, 9:46:29
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวนิภาวรรณพิมพากุล131980042776211/11/2004พุทธไทย158หมู่9ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายเด่นพิมพากุล0621364879รับจ้างทั่วไปนางสาวบัวคำปากะตัง0621364879รับจ้างทั่วไปนางสาวบัวคำพิมพากุล0621364879รับจ้างทั่วไปมารดาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
32
22/3/2020, 10:52:12วิทย์ศาสตร์ทั่วไปหญิงนางสาว ผโลทัยพิพ่วนนอก11297013365912/11/2004พุทธไทย169 ม.1ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายลมพิพ่วนนอก
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางประมวลมีพวงผล0927392210เกษตรกรนางประมวลมีพวงผล0927392210เกษตรกรมารดาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
33
22/3/2020, 13:57:26ทวิศึกษาหญิงนางสาวสุชาดาผิวพรรณ​131940003629417/10/2004พุทธไทย14​ 1ทุ่งจังหันโนนสุวรรณ​บุรีรัมย์​31110นายนารงผิวพรรณ​0930800094
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสังเวียน​จะชื่นรัมย์​0930912563
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางพงษ์​ผิวพรรณ​0930800094
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
ยายบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์​
34
22/3/2020, 15:41:18วิทย์ศาสตร์ทั่วไปชายนายพิเชษฐ์ศรีครินท์131940003336820/4/2004พุทธไทย22 ม.11ต.ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายคำพรจินกะโทก-
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางคำไผจินกะโทก-
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางคำไผจินกะโทก-
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
อาบ้านดอนสมบูรณ์บุรีรัมย์
35
22/3/2020, 16:02:02
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายณัฐกุลสุภาสวรรค์131980042564617/10/2004พุทธไทย
บ้านเลขที่114หมู่14
โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรัรัมย์31110นายวายุสุภาสวรรค์0935610765
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
นางสุจิตราคำดำ0928081193
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
นางนวลจันทร์คำดำ-
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
ยายสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
36
22/3/2020, 16:03:59ทวิศึกษาหญิงนางสาวกัลยาชมภูนุช131940003577812/9/2004พุทธไทย62หมู่4ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายรังสรรค์ชมภูนุช0821833699
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางจำปีร่ายไธสง0821833699
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางจำปีร่ายไธสง0821833699
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
37
23/3/2020, 17:04:07
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายนฤบดินทร์ผามณี14089000196307/8/2004พุทธไทย8 หมู่12ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายเทิดศักดิ์ผามณี0897151718
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางอนงค์เยาว์ไธสง0994740711
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางวรรณีเยาว์ไธสง0934814437
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
ยาย
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
38
24/3/2020, 13:24:43ทวิศึกษาชายนายพุทธยากรเจริญทัศน์13117000520694/7/2004พุทธไทย72 ม.9ทุ้งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายทองอินทร์เจริญทัศน์0644063236เกษตรกรนางสาวสมัยทองสอาด0644062236เกษตรกรนางสาวสมัยทองสอาด0644063236เกษตรกรมารดา
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
39
25/3/2020, 20:51:32
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวอนัญญาบุญเขื่อง131940003482817/7/2547พุทธไทย34หมู่12ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายชัยชนะบุญเขื่อง-ไม่ทราบข้อมูลนางสาวจิราพรทองดวง086-483-2068
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางกลมทองดวง093-441-4776เกษตรกรยาย
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
40
25/3/2020, 21:09:18
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวบุญฑลิกกาชัยภักดี131980042791612/11/2547พุทธไทย64หมู่4ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายบุญฤทธิ์​ ชัยภักดี0931827161
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางศุฑาสิณีชัยภักดี0890224898
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นายกังวาน​สุแพง0934981845เกษตรกรลุง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
41
25/3/2020, 21:47:46ทวิศึกษาหญิงนางสาวธิติมาธรรมทักษา13198004194767/8/2004พุทธไทย40 หมู่10ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายพิสุทธิ์ธรรมทักษา
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
นางเรณูธรรมทักษา0982248146
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางเรณูธรรมทักษา0982248146
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาบ้านทุ่งจังหันบุรีรัมย์
42
25/3/2020, 22:04:21
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายธนวัฒน์แปลงทรัพย์110430070817428/3/2004พุทธไทย46หมู่12ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายสุริยาแปลงทรัพย์092-990-1226
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางนครแปลงทรัพย์092-436-2724
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางนวยสีสืบมา086-037-9709เกษตรกรยายหนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์
43
25/3/2020, 22:05:15
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวจันทิมา ดวงศรี131990096901023/6/2004พุทธไทย72/4ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายวิชิตดวงซรี0611056615
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางทาเหล็กศรี0988575695
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาวนิลาวัลย์ดวงศรี0651071290เกษตรกรพี่หนองกี่พิทยาคมบุรีรัมย์
44
25/3/2020, 22:11:27
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชายนายอภิวัฒน์โพธิ์ตก13198004247717/10/2004พุทธไทย42 หมู่1ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายสมศักดิ์ โพธิ์ตก0890756352
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางสาววิไลพานิชชา0890756352
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
นางสาววิไลพานิชชา0890756352
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
มารดา
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน
บุรีรัมย์
45
28/3/2020, 20:17:29ทวิศึกษาชายนายนนทพัทธ์มาตรสันต์13192000332672/3/2004พุทธไทย122ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายกิตติพันธ์มาตรสันต์
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางเรณูแพรขาว0837364252เกษตรกรนางเรณูแพรขาว0837364252เกษตรกรมารดาสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
46
6/4/2020, 19:07:18ทวิศึกษาชายนายเอกพงษ์จิตรจันทร์124800002083813/10/2004พุทธไทย10/13ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายอนุชิตจิตรจันทร์0903616040
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
นางเตียงคำจิตรจันทร์0999285716
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
นายอนุชิตจิตรจันทร์0903616040
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
บิดา
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
บุรีรัมย์
47
12/4/2020, 2:51:58ทวิศึกษาชายนายศิริศักดิ์คงสุข13198003621134/1/2003พุทธไทย200ทุ้งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์31110นายศิริพันธ์คงสุข0971437074เกษตรกรนางศิริลักษณ์คงสุข0971437074
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
นางศิริลักษณ์คงสุข0971437074
ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ
มารดา
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
บุรีรัมย์
48
17/4/2020, 20:02:04
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หญิงนางสาวเบญจมินทร์สินจะโป๊ะ110370102965021/2/2003พุทธไทย
หมู่ 5 บ้านทวีทรัพย์
ทุ่งจังหันโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110นายประคองสินจะโป๊ะ
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางรสรินทร์ ชอบสว่าง
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
นางรสรินทร์ชอบสว่าง0948798614
รับจ้างทั่วไป/พนักงานบริษัท
มารดาสามัคคีพิทยาคมบุรีรัมย์
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100