ม.3/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ผู้ประเมิน 1. นายเรวัตร พัฒชู 2. นางสาววิมลวรรณ โพธิ์ทอง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายกฤษฎา โนนเดช4343344333433.42ดี
8
2
เด็กชายจักรกฤษณ์ กองสุข
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายชนาธิป จำปาโท
4444444444444.00ดีมาก
10
4
นายณัฐดนัย เกษเงิน
4444444444444.00ดีมาก
11
5นายธนยศ สายเนตร4343344333433.42ดี
12
6
เด็กชายธนสาร ไชยสนิท
4342344333433.33ดี
13
7
นายธนาทรัพย์ อานนท์
4444444444444.00ดีมาก
14
8นายธันวา สมหวัง4342344333433.33ดี
15
9
นายธีรภัทร พรมเกตุ
4344344343433.58ดีมาก
16
10
เด็กชายธีระชัย ตะนุมาตร
4343344333433.42ดี
17
11
เด็กชายพิริยวิทย์ อุปยโสธร
4444444444444.00ดีมาก
18
12นายมงคล อุราสุข4343344333433.42ดี
19
13
นายศิวกร มะณีสาย
4343344333433.42ดี
20
14
เด็กชายอนุวัฒน์ มะลิลา
4343344333433.42ดี
21
15
นายพีรพงศ์ ทาทอง
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นายคมเพชร พันวิไล
4343344333433.42ดี
23
17
เด็กหญิงรัชชานนท์ ช่วยจำ
1112311333131.92พอใช้
24
18
นางสาวกนกพร รูปแข็ง
4344344343433.58ดีมาก
25
19
นางสาวกนกพร ทวีพงษ์
4344344343433.58ดีมาก
26
20
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิ์ศรีทอง
4342344333433.33ดี
27
21
เด็กหญิงกาญจนา ทวีกุล
4342344333433.33ดี
28
22
นางสาวชรินรัตน์ เขียนเดช
4344344343433.58ดีมาก
29
23
นางสาวชลธิชา ถนอมเชื้อ
4344344343433.58ดีมาก
30
24
เด็กหญิงธิตติญารัตน์ สายศรี
4344344343433.58ดีมาก
31
25
นางสาวนริศรา หอมหวล
4344344343433.58ดีมาก
32
26
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พิมพ์ทอง
4344344343433.58ดีมาก
33
27
เด็กหญิงวรัญญา ด้วงทอง
4344344343433.58ดีมาก
34
28
นางสาวสรัลดา นามสิงห์
4344344343433.58ดีมาก
35
29
นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ
4342344333433.33ดี
36
30
เด็กหญิงสุทธิดา ทองสุข
4344344343433.58ดีมาก
37
31
นางสาวสุพัตรา ไข่ทา
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์
4344344343433.58ดีมาก
39
33
นางสาวปิยวรรณ มงคล
4344344343433.58ดีมาก
40
34
นางสาวสิวารัตน์ พงษ์ธนะพิสิษ
4344344343433.58ดีมาก
41
35
นางสาวกรวิภา หงษ์อินทร์
4344344343433.58ดีมาก
42
36
นางสาวศิริพร พลหาญ
4344344343433.58ดีมาก
43
37
นางสาวพัชรินทร์ ภักตะไชย
4344344343433.58ดีมาก
44
38
นางสาวอัจฉราวดี นารีรัตน์
4344344343433.58ดีมาก
45
39
นางสาวชลิดา หยุ่มไธสง
4344344343433.58ดีมาก
46
40
นางสาวกุสุมาภรณ์ จักรศรี
4344344343433.58ดีมาก
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1