อินเทอร์เน็ตโรงเรียนschool_data2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ประทับเวลา1.2.ศูนย์เครือข่าย1.1.ชื่อโรงเรียน1.3. อำเภอ
2.1.ชื่อผู้รับผิดชอบผู้ประสานงาน ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
2.2.ตำแหน่ง2.3.เบอร์โทร2.4.e-mail
2.1 เครือข่าย Uninet สภาพการใช้งาน (มีจำนวน 24 โรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีให้เว้นเอาไว้)
2.2 เครือข่าย MoeNet (ได้รับจัดสรรทุกโรงเรียน เช่น จานดาวเทียม IP STAR ADSL )
2.2.2 สภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่าย Moe-net
3.1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเอง (เลือกได้หลายข้อ กรณีเช่าหลายค่าย) ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ( )
3.2 ค่าเช่าจ่ายรายเดือนที่โรงเรียนจ่ายเอง รวม VAT……………..บาท
ตอนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนโดยภาพรวม (เป็นคำถามที่ต้องตอบ)
ตอนที่ 5 ผู้บริหารรับรองข้อมูล
5.2 ตำแหน่ง5.3 มือถือ
2.1.1 เครือข่าย Uninet สภาพการใช้งาน (มีจำนวน 24 โรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีให้เว้นเอาไว้)
3 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
4. รองผู้อำนวยการ สพป.ขก 2 ที่รับผิดชอบ
ุ5 ชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับการนิเทศก์
ุ6 มือถือผู้บริหารโรงเรียน
7. ID-Line ผู้บริหาร
2
25/12/2017, 9:50:2707เจ้าปู่
40020013 บ้านหนองแวงไร่
บ้านไผ่
นายกฤติพงศ์ พนมศิลป์
ครู คศ.2956623404
krucom2014@gmail.com
ไม่มีไม่ทราบใช้งานได้บ้าง3BB1284
เนต otpc ป.1 ของทีโอที บางวันใช้การไม่ได้เลย
นานอ่อนสา สุขแสน
ผุ้อำนวยการโรงเรียน
823150693
3
25/12/2017, 9:56:2302ภูระงำ
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ชนบท
นางสาวบุษมาศ บัวแสง
พนักงานราชการ800073569
tukky_036@hotmail.com
ใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB759
สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีช้าเป็นบางเวลา
นางพูนทรัพย์ โยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
879462320
4
25/12/2017, 9:59:04
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
โคกโพธิ์ไชย
นายสมนึก อินทร์สว่าง
ครู คศ.3943910111
insawang01@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749 บาท
ระบบ MOE -Net สพฐ.จานดาวเทียม IP STAR ช้ามาก ใช้ได้เป็นบางวัน ระบบที่โรงเรียนเช่า 3ฺฺBB ใช้ได้ดีพอสมควร
นายประพันธ์ ด้วงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
862259299
5
25/12/2017, 10:01:0715ท่าศาลา
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
มัญจาคีรีนายสุพรชัย กองนางครูชำนาญการพิเศษ862270815
supinyatoplong@gmail.com
ใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB0
อินเตอร์เน็ตช้า และสัญญาณเน็ตขาดๆหายๆ
นายประยงค์ มาป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
898433573
6
25/12/2017, 10:03:50
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ
โคกโพธิ์ไชยนายญัตติพงษ์ ชูสอนุครูธุรการ611092808
yattipong.shooson@gmail.com
ไม่มีแบบ3 Wi-Linkใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
ไม่ได้เช่า
1. ระบบอินเตอร์เน็ต หลุดบ่อย และกว่าจะได้รับการแก้ไข
2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคุมทุกชั้นเรียน
นางฉัตรมณี ผดุงโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ
061-1092808
7
25/12/2017, 10:05:3803โนนพะยอมวังแสง
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
ชนบทนางสมทรง สะเดาครูชำนาญการพิเศษ981018500innsa04@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ความเร็วของเน๊ตช้ามากบางวันใช้ไม่ได้อยากให้เพิ่มความเร็วให้มากกว่านี้
นางสุพรรณนิศา อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
968684923
8
25/12/2017, 10:09:4519บ้านโคกนาแพง40020175 บ้านแก้งค้อโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharaaee2426@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB632-
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882595
9
25/12/2017, 10:09:4803โนนพะยอมวังแสง
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ชนบท
นางสาววีระชน ลุนวังแสง
ครู872324378
veeravan23@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
-
สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า บางวันใช้งานไม่ได้
นางกัญญา สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
933428859
10
25/12/2017, 10:10:4008บ้านลานป่าปอ
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน
บ้านไผ่
นางสาวลัคณา เค้างิ้ว
ครู923974804laka789@hotmail.comใช้งานไม่ได้เลย
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
อินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย ต้องดำเนินการอย่างไร
นายกรภัทร คำโส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
878586924
11
25/12/2017, 10:11:5115ท่าศาลา
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา
มัญจาคีรี
นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
ครูชำนาญการพิเศษ933262423
supinyatoplong@gmail.com
ไม่มีไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0-
นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
933262423
12
25/12/2017, 10:12:2519บ้านโคกนาแพง40020177 บ้านโนนงามโคกโพธิ์ไชยนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการ937836941
patcharasee2426@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0-
นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
801882595
13
25/12/2017, 10:14:0501ชนบท
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ชนบท
นางมลิวัลย์ บุญจันทร์
ครู935124342
Donduschool06.@gmail.com
ไม่มี
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0-
นางวิลาวรรณ จันทรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
804117155
14
25/12/2017, 10:14:2317โคกนางาม
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก
มัญจาคีรี
นายธีรวัฒน์ นักทำนา
ครูอัตราจ้าง806005298
Kolftheerawat@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้3BB632-นายภูดิท วรรณพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
933289341
15
25/12/2017, 10:15:4915ท่าศาลา
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา
มัญจาคีรี
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
911272739
K.Khai2558@yahoo.com
ใช้งานไม่ได้เลย
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631.33-
นางสาวจันธิวา สีพันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
911272739
16
25/12/2017, 10:16:36
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020186 บ้านโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชย
นายทองเลื่อน สาเพชร
ครูคศ.3866348581
sureeporn.aing2531@gmail.com
ไม่มีไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลยTOT636ไม่มี
นายทองเลื่อน สาเพชร
ครูคศ.3 รักราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
866348581
17
25/12/2017, 10:16:4319บ้านโคกนาแพง
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต
โคกโพธิ์ไชยนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการ933633563
wirapong_87@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB632-นายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
885727829
18
25/12/2017, 10:21:3712สวนหม่อน
40020122 โนนเขวาประชารักษ์
มัญจาคีรี
นางคัชรินทร์ ชมภูโคตร
ครู982057393Khutcharin@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB631.30 บาท
อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเองใช้การได้ดี ส่วน ipstar ที่ทาง สพฐ. มอบให้ใช้การได้ไม่ดี โรงเรียนจึงเลิกใช้
นายทวีป โคตรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์
635894749
19
25/12/2017, 10:23:1106บ้านไผ่เมืองเพีย
40020027 บ้านหนองนางขวัญ
บ้านไผ่นายบวร โสกัณฑัตครู898420883worn31701@gmail.comใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT0ไม่มี
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
862431554
20
25/12/2017, 10:24:5316คำแคน40020086 บ้านห้วยแล้งมัญจาคีรีนายประกอบ ไชยชนะครู847966819
hl_school@outlook.co.th
ใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณเน็ตไม่ค่อยเสถียณ ติดขัด
น.ส.พัชรินทร์ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
064-2594525
21
25/12/2017, 10:25:4918นาข่า40020102 บ้านนาข่ามัญจาคีรี
นายจิรานุวัฒน์ คีรีวรรณ
พนักงานราชการ916935639
kiranoowat2013@hotmail.co.th
ไม่มี
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้บ้างTOT1000
อินเตอร์ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
นายสุวัฒน์ คำงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่า
973067749
22
25/12/2017, 10:26:0701ชนบท
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข
ชนบท
นางสุกัญญา จันทะวงศ์
ครูผู้ทรงคุณค่า817684134
Amornrat_07@hotmail.com
ใช้งานได้
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้บ้างTOT630สัญญาหลุดหายบ่อยๆนายประยูร ระดายุตรผู้อำนวยการ956029146
23
25/12/2017, 10:26:2208บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
บ้านไผ่นายกฤษกร บัวขวาครูผู้ช่วย801801781
gitsagron1981@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างCAT1,605
ระบบเครือข่ายค่อนข้างช้า
นายสุริยา หวานเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
868548076
24
25/12/2017, 10:27:0406บ้านไผ่เมืองเพีย
40020027 บ้านหนองนางขวัญ
บ้านไผ่
นางชรินทิพย์ มณีวงษ์
ครู880604204
charintip 1920@hotmail.com
ใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT0ไม่มีนางดวงกมล ชูเชิด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
619416628
25
25/12/2017, 10:29:4218นาข่า
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
มัญจาคีรี
นายประวัติ ศรีคิรินทร์
ครู862282993
naparattoo@hotmail.co.th
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
--นายสุธน แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
843913447
26
25/12/2017, 10:30:3006บ้านไผ่เมืองเพีย
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
บ้านไผ่นายบวร โสกัณฑัตครู898420883worn31701@gmail.comใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT0ไม่มี
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
862431554
27
25/12/2017, 10:30:3716คำแคน40020082 บ้านคำน้อยมัญจาคีรีนางสาวกัลยา คำนนท์ธุรการโรงเรียน872161936
dangdowdow@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช้ไม่ค่อยได้เลย ในวันที่พอจะใช้งานได้ก็ช้ามาก ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเลยค่ะ
นายวุช กาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้อย
816709850
28
25/12/2017, 10:30:53
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020173 บ้านหินตั้งโคกโพธิ์ไชยนายสวัสดิ์ ดอกพองครู987764727
suttha_007@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยCAT1273.3
ค่าใช้จ่ายที่มีราคาค่อนข้างมาก เกิดจากผู้ให้บริการที่มีจำกัด เพราะอยู่ห่างจากแนวเส้นสัญญาณพอสมควร แต่โดยรวมคุณภาพสัญญาณไม่ค่อยมีปัญหา
นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
878652354
29
25/12/2017, 10:31:5808บ้านลานป่าปอ40020032 บ้านลานบ้านไผ่
นายพงษ์ศักดิ์ เค้าแคน
ครู คศ.3921496408
pongsak2507@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631
ใช้งานไม่ได้เลยเพราะ เครือข่ายไม่เสถียร โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นายก้าน ไสบาล
ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาน
859280853
30
25/12/2017, 10:32:1918นาข่า40020100 บัวเหลืองมัญจาคีรีนายทรงสิน สีโชติครู810473519
naparattoo@hotmail.co.th
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB632-นายสุธน แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
843913447
31
25/12/2017, 10:32:3907เจ้าปู่40020052 บ้านสว่างบ้านไผ่นางวราภรณ์ ไชยชินครู คศ.3086-855-5824
nu_awang@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB1,380- ได้บ้างไม่ได้บ้างนายอนุชา กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
098-1053-758
32
25/12/2017, 10:33:3216คำแคน40020083 บ้านคำปากดาวมัญจาคีรีนางสาวกัลยา คำนนท์ธุรการโรงเรียน872161936
dangdowdow@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ใช้งานไม่ได้เลย ค่ะ และแจ้งไปทางบริษัท ก็ไม่มาดำเนินการให้เลยค่ะ
นายเทศน์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปากดาว
872150218
33
25/12/2017, 10:33:4616คำแคน40020083 บ้านคำปากดาวมัญจาคีรีนางสาวกัลยา คำนนท์ธุรการโรงเรียน872161936
dangdowdow@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ใช้งานไม่ได้เลย ค่ะ และแจ้งไปทางบริษัท ก็ไม่มาดำเนินการให้เลยค่ะ
นายเทศน์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปากดาว
872150218
34
25/12/2017, 10:33:5816คำแคน
40020087 บ้านหนองขามวิทยา
มัญจาคีรี
นายทวีชัย วัฒนาศิริตระกูล
ครู991327007Tuychai2506ใช้งานไม่ได้เลย
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
749
เน๊ตช้าเลยต้องเปลี่ยนใช้ของ3bb
นางเมตตา สอนเสนาผู้อำนวยการ862344970
35
25/12/2017, 10:35:1514โพนเพ็ก
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา
มัญจาคีรีนายพูนพงษ์ โลหิตยาครู818727976Lo2518@hotmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB802เน็ตช้านายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
857383447
36
25/12/2017, 10:35:1706บ้านไผ่เมืองเพีย
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
บ้านไผ่
นางรพีพรรณ ยอดสุวรรณ์
ครู956622161
rapeephan.y@gmail.com
ใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT0ไม่มีนางตันหยง คานอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
945072346
37
25/12/2017, 10:35:3412สวนหม่อน
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
มัญจาคีรีนายประมวล ผอนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
973022779kaow08@hotmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
นายประมวล ผอนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
973022779
38
25/12/2017, 10:35:5806บ้านไผ่เมืองเพีย
40020018 บ้านหนองผือกอบง
บ้านไผ่
นางอุไรลักษณ์ จิตแสง
ครูชำนาญการพิเศษ894208629toyjitsang@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT631.25
-อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อย
-อาคารเรียนแต่ละหลังอยู่ห่างกันทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึง
นายสมศักดิ์ ชาแท่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
942844050
39
25/12/2017, 10:37:1011เมืองมัญจา40020075 บ้านเขวามัญจาคีรีนางเทวัญ รอบรู้ครูคศ.3(4)994597398
tawan.robroo5@gmail.com
ไม่มีแบบ3 Wi-Linkใช้งานได้ไม่ได้เช่า0-นางเทวัญ รอบรู้
รักษาการในตำแหน่งผอ.รร.บ้านเขวา
994597398
40
25/12/2017, 10:40:2217โคกนางาม
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร
มัญจาคีรีนายสมพร แจ้งภูเขียวครู856457372swtt16@hotmail.comไม่มีไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย3BB631.25
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
นายนนทวัช วรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
833362483
41
25/12/2017, 10:42:1806บ้านไผ่เมืองเพีย
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
บ้านไผ่
นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ831435564
chatza2504@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT745
-สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อย
นายวิบูลย์ ชาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
807971506
42
25/12/2017, 10:42:2208บ้านลานป่าปอ
40020034 บ้านหนองตับเต่า
บ้านไผ่นายบรรจง วรคำครูชำนาญการพิเศษ09-8986-1429
worakhambùnjong@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749
ระบบจานสัญญาณไม่เสถียร
นายสมทรง ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
918704572
43
25/12/2017, 10:42:5514โพนเพ็ก
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
มัญจาคีรี
นางสาวพนิดา แป้งขาว
ครู081-0595736panida.pb@gmail.comไม่มี
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้--
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ดี โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยาเป็นโรงเรียนประชารัฐ ได้รับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากบริษัททรู
นางวนิดา บุษบาครู คศ.3810564147
44
25/12/2017, 10:43:1412สวนหม่อน40020121 ไตรมิตรศึกษามัญจาคีรีนายมานิต โคตรธนูครู ชำนาญการพิเศษ801799597pnss2@hotmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
การใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานได้เป็นบางวัน
นายมานิต โคตรธนู
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
801799597
45
25/12/2017, 10:43:5417โคกนางาม
40020109 บ้านหนองสองห้อง
มัญจาคีรีนายสุพิทยา นาทาพนักงานราชการ872243828
petpoy34@hotmail.com
ไม่มีไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย3BB631
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
นายภาสกร คงถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
929124944
46
25/12/2017, 10:43:5801ชนบท40020160 บ้านท่าม่วงชนบทนายสมโภชน์ ธรรมแสงครู091-063-3389-ใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0ไม่มีนายสมโภชน์ ธรรมแสงครู รักษาราชการแทน091-063-3389
47
25/12/2017, 10:44:0912สวนหม่อน40020124 บ้านสวนหม่อนมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631
ระบบอินเตอร์เน็ต IP STAR ใช้งานไม่ได้หากใช้ได้แต่ก็ช้า จำเป็นต้องใช้เครือข่าย 3BB เพราะใช้งานได้ดีมาก รวดเร็ว อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย
นายเดช รอบคอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
896228336
48
25/12/2017, 10:46:2506บ้านไผ่เมืองเพีย40020025 บ้านเมืองเพียบ้านไผ่นายอนันต์ ภูชาดาครู คศ.3061-5264994ANUN882@gmail.comใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT0
สัญญาณไม่เสถียร อยากให้เพิ่มความเร็วขึ้นอีก
นายอนันต์ ภูชาดา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย
061-5264994
49
25/12/2017, 10:47:5604เมืองไผ่
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์
บ้านไผ่
นางสาวนภามาศ หรี่อินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
934264344napareein@gmail.comใช้งานได้
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT101.75ไม่มี
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
887489557
50
25/12/2017, 10:48:4407เจ้าปู่
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านไผ่นางจงรัก รือหารครู657580059
Jongruk6946@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749
โรงเรียนเป็นจุดอับ ทำให้สัญญาณมาไม่สม่ำเสมอ
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
878666097
51
25/12/2017, 10:48:4419บ้านโคกนาแพง40020182 ชุมชนบ้านโคกโคกโพธิ์ไชยนายนพรัตน์ทุมคำปัญจรัส947172720noparat17@gmail.comใช้งานได้บ้างไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
อินเตอร์เน๊ตใช้งานได้ไม่ต่อเนื่องได้บ้างไม่ได้บ้าง การรับงานส่งงานติดขัดบ่อยๆ
นายนิกรภูมิเขตร816628377
52
25/12/2017, 10:51:27
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020187 สามหมอโนนทันโคกโพธิ์ไชยนายคเชน นามมันครู813697981mykachen@gmail.comไม่มี
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TRUE0
1.อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wifi หลุดบ่อย
นายชราวุช กองม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอโนนทัน
081-9673229
53
25/12/2017, 10:51:5316คำแคน40020085 บ้านป่าดู่มัญจาคีรี
นางสาวรุ่งนภา ปทุมวัน
ครูธุรการ864560506
Rungcisco2558@gmail.com
ใช้งานไม่ได้เลย
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
749
เน๊ตใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ
นายสุรศักดิ์ ตาปราบผู้อำนวยการ931364392
54
25/12/2017, 10:51:5612สวนหม่อน40020123 บ้านมูลตุ่นมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
มีปัญหาบางครั้งใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง
นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
981036054
55
25/12/2017, 10:52:4609ปราสาทเปือยน้อย
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว
เปือยน้อยนายอนุชา สุภาครู847540035
anuchasupha@gmail.com
ใช้งานได้บ้าง
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างTOT640
สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานได้เป็นบางครั้ง สัณญาณไม่ต่อเนื่อง ระบบอินเทอร์เน็ตล้มเหลวบ่อย
นายด้วง ตลอดไธสง
ผู็อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
818721661
56
25/12/2017, 10:53:1923โคกสำราญ
40020198 บ้านหนองหัวช้าง
บ้านแฮดนายรุ่งตะวัน ใจดีครู089-6154006tawangm@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB963
อินเทอร์เน็ตที่ สพฐ จัดสรร ใช้งานไม่ได้ เห็นควรยกเลิกสัญญา
นายอนันตพงศ์ ปีนะเก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
819643868
57
25/12/2017, 10:55:3516คำแคน
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
มัญจาคีรีนางสาวกัลยา คำนนท์ธุรการโรงเรียน872161936
dangdowdow@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ใช้งานไม่ได้เลยตั่งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันค่ะ และแจ้งไปทางบริษัทแล้ว ก็ยังไม่มาตรวจสอบให้ค่ะ
นายเกษม สิงห์รัง
รักษาการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
818720358
58
25/12/2017, 10:59:0219บ้านโคกนาแพง40020180 ดอนหมูโคกโพธิ์ไชย
นายนพรัตน์ ทุมคำปัญจรัส
ธุรการ947172720
ืืืnoparat17@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยCAT1650.ใช้งานได้ติดๆขัดๆ
นายวิลาศ เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหมู
819546137
59
25/12/2017, 10:59:3304เมืองไผ่
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ
บ้านไผ่
นางสาวนภามาศ หรี่อินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
934264344napareein@gmail.comไม่มี
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้TOT101.75ไม่มีนางตานี ถาเหง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
894228857
60
25/12/2017, 10:59:4611เมืองมัญจา40020076 บ้านบัวมัญจาคีรีนายประณต มิ่งขวัญครู872186727pranot213@gmail.comไม่มี
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณบางวันก็ขัดข้อง ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการ956531292
61
25/12/2017, 10:59:5204เมืองไผ่
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่
บ้านไผ่
นางสาวนิภาพร ชุมหิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ940038581
maliwan_1804@hotmail.com
ใช้งานได้แบบ3 Wi-Linkใช้งานได้3BB1218
เป็นค่าใช้จ่ายที่แพง
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-710-1468
62
25/12/2017, 11:00:1916คำแคน40020080 บ้านคำแคนมัญจาคีรี
นายอภิชัย แก้วสมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ845102102-ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT599
สัญญานต่ำมักหลุดใช้งานไม่ได้
นางณัฏยาณี ปรุงคำมา
ครู823051607
63
25/12/2017, 11:00:3612สวนหม่อน40020126 บ้านวังแคนมัญจาคีรีนายนิรุติ กมลปรีดีเจ้าหน้าที่ธุรการ611157730
toorakarnnirut@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
เครือข่าย IP STAR ใช้งานไม่ได้เลย
นายอรรถพล พรมดีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
847896554
64
25/12/2017, 11:00:5714โพนเพ็ก
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์
มัญจาคีรีนายจิรพัฒน์ โนราชครู862282996
jirapat.norach@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้3BB631.3
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
นายบวร ชัยนาผู้อำนวยการ817394713
65
25/12/2017, 11:01:4814โพนเพ็ก
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา
มัญจาคีรี
นางสถิตย์ภรณ์ โนนสระ
ครูอัตราจ้าง084-6023238
pat_42574@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้3BB850อินเทอร์เน็ตช้านายปัดชา โกสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-6019956
66
25/12/2017, 11:03:0708บ้านลานป่าปอ40020031 บ้านขามป้อมบ้านไผ่
นายธรรมนูญไชยธงรัตน์
ครูพนักงานราชการ098-5844084TUMKKLA@GMAIL.COMใช้งานได้ไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
-
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการขยายพื้นที่การใช้งานเช่นอาคารบางอาคารสัญญาณไปไม่ถึง
นายสมบูรณ์ ชัยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9541942
67
25/12/2017, 11:03:1316คำแคน40020080 บ้านคำแคนมัญจาคีรี
นายอภิชัย แก้วสมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ845102102-ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT599
สัญญานต่ำมักหลุดใช้งานไม่ได้
นางณัฏยาณี ปรุงคำมา
ครู823051607
68
25/12/2017, 11:03:2806บ้านไผ่เมืองเพีย40020026 บ้านละว้าบ้านไผ่นายพนม ขอนจันทร์ครู คศ.3086-2342175
pnmkhonjan@gmail.com
ไม่มี
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้TOT802.5
ความเสถียรของระบบหลุดบ่อย
นายอุทัย ไลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้า
085-0059800
69
25/12/2017, 11:06:5516คำแคน40020085 บ้านป่าดู่มัญจาคีรี
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
931364392
surasaktaprab@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749
ระบบอินเตอร์เน็ตที่สพฐ.ออกค่าใช้จ่ายให้ ความเร็วต่ำมากไม่รองกับกับโปรแกรมรายงานต่างๆ และการลงข้อมูลระบบสารสนเทศที่จำเป็น เช่นระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบคัดกรองนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยสื่อออนไลน์ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องเช่าระบบเพิ่ม ซึ่ง ส.พ.ฐ. ควรงดระบบจานดาวเทียมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนบางโรงที่มีระบบอื่นที่ดีกว่า แล้วมาสนับสนุนระบบที่เร็วกว่าถึงจะเแนของเอกชนก็ตาม บางทีค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าหรือเท่าเดิมก็เป็นได้
นายสุรศักดิ์ ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
931364392
70
25/12/2017, 11:08:1908บ้านลานป่าปอ
40020034 บ้านหนองตับเต่า
บ้านไผ่
นางพุทธชาด ปลั่งสำราญ
ครู 909352205
puttachat.pla@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749
ระะบบจานเครือข่ายไม่ค่อยเสถียร
นายสมทรง ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า
918704572
71
25/12/2017, 11:08:2507เจ้าปู่
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
บ้านไผ่
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-8620582nak_nuk@hotmail.co.thไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB631
สัญญาณไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ พื้นที่บางส่วนไม่มีสัญญาณ
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-8620582
72
25/12/2017, 11:09:2322โนนสมบูรณ์40020202 บ้านหนองผักตบบ้านแฮดนางปรานี เรือนแก้วครู คศ. 3843911313Mamja09@gmail.comไม่มี
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้3BB631ช้าบ้างบางเวลานายปัญญา จันทร์สมผู้อำนวยการ815922298
73
25/12/2017, 11:09:5208บ้านลานป่าปอ40020036 บ้านป่าปอบ้านไผ่นายโกเมนทร์ พลสำโรงครูวิกฤต844026595jeejud@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT599.74
ความเร็วอินเตอร์เน็ตช้า เวลานักเรียนเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์พร้อมกัน จะไม่สามารถเปิดหน้าเว็บได้เลย การส่งงาน รับงานจะช้ามาก
นายบรรจง บุษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
803624544
74
25/12/2017, 11:10:3121พญาแฮด40020203 ชุมชนบ้านแฮดบ้านแฮดนางสุภัทร์ พรใภักดีครู836605664-ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบดาวเทียม ip star ได้ เนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหา
นายชาตมังกร เลนคำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
847872559
75
25/12/2017, 11:10:4011เมืองมัญจา
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
มัญจาคีรีนายธนพงษ์ คาดสนิทครู872345997
tanapongkadsanit@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB749-นายวนชัย จำปาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
956474049
76
25/12/2017, 11:11:1214โพนเพ็ก40020118 บ้านห้วยฮวกมัญจาคีรี
นางเสาวนีย์ หล้าป้อง
ครู คศ.2090-3545480
saowanee_la@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT631
เวลามีลมพายุมา ทำให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตล้มเหลว
นางสว่างจิต หมอกไชย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
085-4675085
77
25/12/2017, 11:11:1408บ้านลานป่าปอ40020030 บ้านกุดเชือกบ้านไผ่นายสุรพล เค้าแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
897890853
suradang1@hotmail.com
ใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง3BB700
ความเสถียรของอินเตอร์เน็ต บางครั้งอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาจำเป็น หรือบางครั้งอินเตอร์เน็ตมีปิงสูง ถึงแม้ความเร็วจะมากก็ตาม
นายสุรพล เค้าแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
897890853
78
25/12/2017, 11:13:0114โพนเพ็ก
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
มัญจาคีรีนายจิรพัฒน์ โนราชครู862282996
Jirapat.norach@gmail.com
ใช้งานได้
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
นายบวร ชัยนาผู้อำนวยการ817394713
79
25/12/2017, 11:13:3819บ้านโคกนาแพง40020180 ดอนหมูโคกโพธิ์ไชย
นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา
ครู879507099
sepakna64@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยCAT1,605 บาท
สัญญาณเน็ตช้า ไม่เสถียรและมีข้อจำกัดจำนวนเครื่องที่ใช้งาน
นายวิลาศ เหล่าคนค้าผู้อำนวยการ819546137
80
25/12/2017, 11:13:5603โนนพะยอมวังแสง
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา
ชนบทนายไพศาล สุ่ยวงษ์ครู ชำนาญการพิเศษ982070097paisal1958@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างCAT1273.3
ระบบจานดาวเทียม ip star สัญญาณต่ำ เชื่อมต่อสัญญาณช้ามาก ไม่สามาถจัดการเชื่อมต่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
นายสำราญ ฐานะวัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
819648752
81
25/12/2017, 11:14:3001ชนบท40020160 บ้านท่าม่วงชนบท
นางแสงจันทร์ บุญพรหมมา
ครู872148119
sangjun.boonpromma@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างCAT831.5
สัญญาณไม่เสถียร ต้องการการปรับปรุงหรือติดตั้งระบบใหม่จากสพฐ.
นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-055-3555
82
25/12/2017, 11:15:0911เมืองมัญจา40020074 บ้านขุมดินมัญจาคีรี
นางศิริวรรณ สงจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
933261642siriwun77@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้ การเข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนไม่สามารถเข้าใช้ได้เลย
นายแสวง แก่นพรมมา
รักษาการ ในตำแหน่ง ผอ. รร. บ้านขุมดิน
850080429
83
25/12/2017, 11:15:3611เมืองมัญจา40020074 บ้านขุมดินมัญจาคีรี
นางศิริวรรณ สงจันทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
933261642siriwun77@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้าง
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้ การเข้าใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนไม่สามารถเข้าใช้ได้เลย
นายแสวง แก่นพรมมา
รักษาการ ในตำแหน่ง ผอ. รร. บ้านขุมดิน
850080429
84
25/12/2017, 11:15:4509ปราสาทเปือยน้อย
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์
เปือยน้อยนายวัชรินทร์ ไพสอนครู933768873Thecopit@hotmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ใช้งานได้ปกติแต่มีบางครั้งบางเวลาสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก
นายสงวน ศิรินารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
897131105
85
25/12/2017, 11:15:4721พญาแฮด
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด
บ้านแฮด
นายปิยะพงษ์ วังคะฮาด
ครู872272603-ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างTOT0-
นายปิยะพงษ์ วังคะฮาด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
872272603
86
25/12/2017, 11:16:1907เจ้าปู่
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
บ้านไผ่
นายสนธิศักดิ์ สุขเกษตร
ครู ชำนาญการพิเศษ856818219
pirom_pu8688@yahoo.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOT749
อินเทอร์เน็ตโรงเรียนใช้งานไม่ได้ในช่วงมีฝนฟ้าคะนอง
นายวิชเยนทร์ คำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
810541383
87
25/12/2017, 11:17:1311เมืองมัญจา
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน
มัญจาคีรีนางสาวพัช อุทัยกัลครู คศ. 2925926953
phat,uthaikale@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้ไม่ได้เช่า0-
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน
994613374
88
25/12/2017, 11:17:3322โนนสมบูรณ์
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
บ้านแฮดนายธัชชัย กาละบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
910561115ktn6677@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631
ใช้เน็ตของโรงเรียนไม่ได้ต้องเช่าสัญญาณและงบประมาณไม่เพียงพอ
ธัชชัย กาละบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
910561115
89
25/12/2017, 11:19:28
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
บ้านไผ่
นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตร
ครู088 3399308wilawany@kkumail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB632
สภาพการใช้งานใช้ได้ในบางครั้ง
การใช้งานอินเตอร์เนตมีสภาพคล่องมากหลังจากติดตั้งอินเตอร์ 3 ฺBB ที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเอง
นายพัธชนก แสงกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
06-4321-5678
90
25/12/2017, 11:19:5709ปราสาทเปือยน้อย
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง
เปือยน้อย
นางสาวนันท์นภัส พลจ่า
ครู910196602
chamai7432@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณอินเตอร์ช้าเป็นบางเวลา
นายสนธยา นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
892761726
91
25/12/2017, 11:20:1515ท่าศาลา
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
มัญจาคีรีนางจรรยา หินตะครู817084771
chanya_472506@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างTOT631.28
อินเทอร์เน็ตโรงเรียนถ้าเข้าพร้อมกันเยอะๆเครือข่ายจะช้าลง
นายเรวัตร สมาธยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
833467137
92
25/12/2017, 11:20:3107เจ้าปู่40020014 บ้านเก่าน้อยบ้านไผ่นางวรรณา สุขแสนครู ชำนาญการพิเศษ939600674
pirom_pu8688@yahoo.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
อินเทอร์เน็ตโรงเรียนใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
847898254
93
25/12/2017, 11:22:1115ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนามัญจาคีรี
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
933960369
porpiang57@gmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานได้บ้างTOTไม่มีไม่มี
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
933960369
94
25/12/2017, 11:23:4208บ้านลานป่าปอ40020038 บ้านเสือเฒ่าบ้านไผ่นางสาวรัตณา สุพรรณครู คศ.1810571743
Kasumi.zzz@hotmail.com
ไม่มีไม่ทราบใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ร.ร.ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้
นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า
903504578
95
25/12/2017, 11:24:2221พญาแฮด
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
บ้านแฮดนายถาวร โททำครู845451005-ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631
เมื่อ 3BB ใช้งานไม่ได้ ก็จะไม่มีระบบอื่นรองรับให้ใช้งาน
นายสมชิต ขาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
849525665
96
25/12/2017, 11:24:52
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง
บ้านไผ่
นายเชาวฤทธฺิ์ อ้มเถื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ942907399
chaw_om@hotmail.com
ไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลยTOToไม่มีสัญญาณนายแสนโฮม สันเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง
933288428
97
25/12/2017, 11:25:1407เจ้าปู่40020042 บ้านหนองรูแข้บ้านไผ่นายบุญสงค์ ปัญญะครูชำนาญการพิเศษ898405731nongrukae@gmail.comไม่มี
แบบ4 จานดาวเทียม IP STAR
ใช้งานไม่ได้เลย3BB631
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในบางพื้นที่ ทำให้ครูต้องเดินออกนอกห้องเรียนเพื่อขยับเข้าไปหาอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณชัดเจน เพราะบางครั้งงานมาแบบด่วนๆ จึงทำให้ต้องทิ้งเด็กบางเวลา
นายบุญสงค์ ปัญญะ
ครูชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่ง ผอ. โรงเรียน)
898405731
98
25/12/2017, 11:26:1702ภูระงำ40020147 บ้านหัวนากลางชนบทนายพิทักษ์ เขตคามครู089-5738776
Khatekham@hotmail.com
ไม่มี
แบบ1 ระบบสายใยแก้ว (Fiber Optic)
ใช้งานได้3BB633ใช้งานได้ดีนายสัญญา ประชากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนากลาง
093-5373666
99
25/12/2017, 11:27:0421พญาแฮด
40020210 หนองแซงวิทยาคม
บ้านแฮด
นางวรรณรัตน์ พานิชย์
ครู956606262
wanpn2323@gmail.com
ไม่มี
แบบ2 ADSL และ DSL VPN
ใช้งานได้
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
ถ้าอินเตอร์เน็ต มีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่หลายวันกว่าจะแก้ไขให้
นายศักดา ศรีผาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
818723773
100
25/12/2017, 11:29:1119บ้านโคกนาแพง40020182 ชุมชนบ้านโคกโคกโพธิ์ไชย
นางเพ็ญพักตร์ บัวผาย
ครู894197997
penpak.bua@gmail.com
ใช้งานได้แบบ3 Wi-Linkใช้งานไม่ได้เลย
ไม่ได้เช่าเพิ่มเติม
0
สัญญาณยังไม่คลอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถใช้ได้แค่อาคารเรียนเดียว
นายนิกร ภูมิเขตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
816628377
Loading...
Main menu