ตัวอย่างแบบรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่า.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
คำชี้แจง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1 - 3 โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่งานติดตามประเมินผลและรายงานซึ่งดูแลระบบอืมี(eme)เป็นผู้กรอก
หรือแก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ตาม
ปฏิทินที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(โดยสถาบันภาษาไทย) สพฐ. กำหนดไว้ โดยทำการประเมินนักเรียนชั้น ม.1-3 ในการรู้เรื่องการอ่านดังกล่าวแล้วแบ่งผล
ประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก(ได้คะแนนร้อยละ 75-100) ระดับดี(ได้คะแนนร้อยละ 50-74) พอใช้(ได้คะแนนร้อยละ 25-49) และปรับปรุง(ได้คะแนนร้อยละ
0-24)อนึ่ง การกรอกข้อมูลในข้อ(1) หมายถึงจำนวนนักเรียนทั้งหมด(ทั้งปกติ+บกพร่อง)ของชั้นนั้น ๆ ณ ช่วงเวลานั้น เช่น เมื่อเดือนที่ทำการประเมิน มีนักเรียน
ชั้น ม. 1 จำนวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้อาจมีเด็กบกพร่องฯหรือแนวโน้มชัดเจนว่าบกพร่องฯ จำนวน 1 คน ดังนั้นช่องที่ (1 ) จึงให้ใส่จำนวนนักเรียนทั้งหมด
เต็ม 9 คน ส่วนช่องที่ (2) ให้ใส่จำนวน 1 คน ดังนั้นในช่องที่ (3) จะปรากฏตัวเลขขึ้นอัตโนมัติเป็นจำนวน 8 คน การจำแนกผลประเมิน จึงให้นำเฉพาะนักเรียน
8 คนซึ่งถือว่าเป็นเด็กปกติมาใส่ในช่อง (4)ถึง(7) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลจริง มิใช่ผลักดันเด็กปกติทั่วไปให้เป็นเด็กบกพร่องฯ ซึ่งเด็กบกพร่องฯ เหล่านี้ก็ต้อง
ได้รับการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ถูกทอดทิ้ง
3
ที่ชั้น ม.1-3จำนวนนักเรียนนักเรียนปกติจำแนกตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISAหมายเหตุ(ข้อความสั้น ๆ (ถ้ามี))
4
(1)ปกติ+บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(2)บกพร่องทางการเรียนรู้ (ถ้ามี)(3)ดังนั้นมีนักเรียนปกติ(คน)(4)ระดับดีมาก
(คะแนนร้อยละ 75-100)
(คน)
(5)ระดับดี
(คะแนนร้อยละ 50-74)
(คน)
(6)ระดับพอใช้
(คะแนนร้อยละ 25-49)
(คน)
(7)ระดับปรับปรุง
(คะแนนร้อยละ 0-24)
(คน)
(8)รวมการอ่าน
(คน)
5
1ม. 114113822113
6
2ม. 2200201640020
7
3ม. 3170171232017
8
การดำเนินการช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน(ให้ได้ใจความชัดเจน)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu