โทรศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
2
3
4
5
6
ที่
ศูนย์เครือข่ายอำเภอโรงเรียน
ชื่อ - ชื่อสกุล ผอ.รร
มือถือ
7
101 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์นางสุพรรณิศา อดทน096-8684923
8
201 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านกุดเพียขอมเหนือ-
9
301 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่านางจันทณา แป้นทอง097-3196821
10
401 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกนายวิระ มีนา (รก)080-7281001
11
501 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทชุมชนโนนแสนสุขนายโอวาท อดทน095-8121905
12
601 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทชุมชนบ้านชนบทนายบัญชา ยุทไธสง085-0113857
13
701 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง(01)นางวิลาวรรณ จันทรัง080-4117155
14
801 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยนางสาวจันธิวา สีพันดอน091-1272739
15
901 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านท่าม่วงส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร080-4626225
16
1001 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทบ้านวังเวินกุดหล่มนายภูวัตนันทน์ จันที063-1626153
17
1102ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านแท่นนางสาวมยุรา แสงอ่อน085-7421250
18
1202ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านโนนแดงน้อยนางสาววริศรา วิสุวงษ์087-4202906
19
1302ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทมาบตากล้าร่มเย็นนายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง087-2348362
20
1402ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทสระแก้วโคกกลางนางสาวนิตติยา แก้วมูลมุข062-8952556
21
1502ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านหนองไฮหนองแวงนางสาวจาริญา เพียสาร062-6235241
22
1602ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านหัวนากลางนางสมปราถนา วรสิทธิ์ (รก)
23
1702ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านหันแฮดนายบัวเรียน พิลาบุตร063-7531453
24
1802ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านโซ่งเหล่านาดีนางสาวทัศนียา ทองทุม083-3291644
25
1902ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านทุ่มห้วยนายสง่า อายุคง (รก)
26
2002ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านปอแดง(02ั) นายสัญญา ประชากูล093-5373666
27
2102ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้านางพูนทรัพย์ โยธา087-9462320
28
2202ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านหนองสะแบงหนองโนนายกีระพงศ์ ผาภูมิ083-3343282
29
2302ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยานายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์088-7101948
30
2402ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทบ้านเหล่าเหนือนายพิเชษฐ เชื้อทอง087-2163667
31
25
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทโนนพะยอมพิทยไพศาลนางสาวพัฒนฉัตร นุพล087-9669581
32
26
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงนางจุติรัตน์ นามแสง094-3048890
33
27
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านห้วยไร่นางสาวบุญมี ยงยอด (รก)083-1405793
34
28
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทร่มเย็นประชาสรรค์03นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ087-2349245
35
29
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงนายทองคำ ทองหล่อ088-5606729
36
30
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านโนนข่านายฉลอง สอนวงษ์093-0933976
37
31
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านวังแสงสิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้ม (รก)082-8527308
38
32
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านหูลิงโนนศิลา
นายครองศักดิ์ สินโพธิ์ (รก)
087-2159995
39
33
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านห้วยไผ่โนนคำมี
นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิ์วงศ์
087-0155517
40
34
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทบ้านห้วยยางประชาสรรค์นายปาระศาสตร์ แก้วไพฑูรย์081-8720512
41
3504ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่ประถมศึกษานายสมใจ มณีวงษ์095-6701795
42
3604ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่จตุรมิตรบ้านไผ่04นายเกษมสันต์ ธรรมแสง089-7101468
43
3704ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่บ้านหนองลุมพุกนายสมจิตร มณีมาตร081-5464504
44
3804ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่วัดจันทร์ประสิทธิ์นายแสนโฮม สันเพราะ087-8549338
45
3904ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่บ้านเกิ้งนายวิวัฒน์ นาฬิกุล089-8616283
46
4004ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศนางสุจิตรา ดวงจิตร089-7150998
47
4104ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์นายสมบูรณ์ ชัยนาม081-9541942
48
4204ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่ประเสริฐแก้วอุทิศนางสาววิเชียร คำมา087-2346802
49
43
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่ไตรคามประชาสรรค์นางตันหยง คานอำไพ094-5072346
50
44
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่บ้านแคนเหนือนายวิบูลย์ ชาปัญญา080-7971506
51
45
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่บ้านโคกโกโคกกลางนายวิฑูรย์ แนวคำดี089-7134986
52
46
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้านางกนกหทัย จงจอหอ (รก)087-43880706
53
47
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่บ้านหนองเจ้าเมืองนายหวิน จำหปานิล (รก)081-0589371
54
48
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่ไตรมิตรประชาบำรุงนายถนอม จอกสำนัก083-1517199
55
49
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่เก่านาโนมีวิทยานางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้ว085-6824996
56
50
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์05นายพัธชนก แสงกล้า064-3215678
57
51
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่บ้านหนองน้ำใสนายนาวิน จิตแสง084-7428476
58
52
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านทุ่งมน06นายสมชาย เล่ห์กัน081-5445255
59
53
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่เบญจมิตรวิทยาคมนายภิญโญ สีทัพสกุลชาย080-7530555
60
54
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านเป้าประชาบำรุงนายทองคำ แสงเพ็ชร088-5606789
61
55
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านหนองผือกอบงนางอุไรลักษณ์ จิตแสง (รก )089-4208089
62
56
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านขามเรียนนายสุธน แป้นทอง084-3913447
63
57
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านชีกกค้อนางพรทิพย์ โนนพะยอม062-9908015
64
58
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านดู่ใหญ่นายชำนาญ ศรีวงษ์083-3279268
65
59
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านเมืองเพียนายสุรพล ภูสอดเงิน089-8402840
66
60
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านละว้านายอุทัย ไลไธสง085-0059800
67
61
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านหนองนางขวัญนางรัตนาพร พุทธจักร086-2302681
68
62
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่านางโสภาพรรณ เค้าง้ิว (รก)
69
63
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วนายดิเรก ขามคำ089-6232892
70
6407ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านภูเหล็กนายสุวรรณ องค์นาม089-5695467
71
6507ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านหนองหญ้าปล้องนางสาวสยุมพร คำเจริญ (รก)088-0237218
72
6607ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านหินตั้งโคกก่องนายกีรติ จิณรักษ์086-8561546
73
6707ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านสว่างนางวราภรณ์ ไชยชิน (รก)098-1053753
74
6807ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านหินลาดนาโนหนองกุงนายนาค อินทร์ทะจันทร์087-8620582
75
6907ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านป่างิ้วหนองฮี (0ี7)นายวีระชน นนทะเสน086-2350129
76
7007ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านหนองรูแข้นายธีรศักดิ์ พิลาทอง081-0553555
77
7107ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านศิลานาโพธิ์นางสาวกณกพชร เรืองกรี086-8615423
78
7207ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านโสกตลิ่งโสกจานนายวิชเยนทร์ คำแพง081-0541383
79
7307ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านทางพาดหนองแวงโองนายณิวุฒิ จงสร้อย099-0058997
80
7407ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านหนองแวงไร่นายอ่อนสา สุขแสน082-3150693
81
7507ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่บ้านเก่าน้อยนายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว084-7898254
82
7608ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านป่าปอนางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ091-8629450
83
7708ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านป่าปอ(สาขา ฯ)นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ091-8629450
84
7808ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านเสือเฒ่า (08) นายสนธยา นามเสริฐ098-1855966
85
7908ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านหนองดู่ดอนเปือยนายกรภัทร คำโส087-8586924
86
8008ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านหนองตับเต่านายประพัฒ วรรณศรี080-4144353
87
8108ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านหนองดู่(สาขา ฯ)นายกรภัทร คำโส087-8586924
88
8208ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านสร้างเอี่ยนนายสำรวย พรประไพ083-4152435
89
8308ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านผักหวานโนนสวางนางนัตรนา จันทร์ลุทิน080-0476112
90
8408ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงนายสมพงษ์ ดั่นเจริญ080-7281001
91
8508ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านกุดเชือกนายสุรพล เค้าแคน089-7890853
92
8608ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านขามป้อมนางสาวกานต์พิชชา ทุมา088-5723904
93
8708ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่บ้านลานนางณัฐพร หลาวมา081-7291224
94
88
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยบ้านโกน้อยนายพลายงาม สมวงษ์081-3695438
95
89
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยบ้านวังผือ-ขามป้อมนายดนุพล หอศิลาชัย089-0494944
96
90
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยบ้านส้มป่อยนางนิตยา หอศิลาชัย (รก)
97
91
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยบ้านหนองนกเขียนนาเสถียรนางพรสวรรค์ สันดี082-1536243
98
92
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยบ้านหินฮาวลำวังชูว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน084-4287904
99
93
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยชุมชนบ้านหัวขัวนายด้วง ตลอดไธสง081-8721661
100
94
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยไตรคามประชาพัฒนา09นายประมวล ศรีกุตา064-0658386
Loading...