โทรศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป ขอนแก่น เขต 2
2
3
ที่2.ชื่อโรงเรียน
12.ชื่อผู้บริหาร /รักษาการ
13.ตำแหน่ง ผู้บริหาร
14.มือถือ ผอ/รักษาการ
ข้อมูลปี
4
140020001 ประเสริฐแก้วอุทิศนางตานี ถาเหง่าผู้อำนวยการโรงเรียน08108705122562
5
240020002 ไตรคามประชาสรรค์นางตันหยง คานอำไพผู้อำนวยการโรงเรียน09450723462561
6
340020003 บ้านแคนเหนือนายวิบูลย์ ชาปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียน08076859452562
7
440020004 โคกโกโคกกลางนายวิฑูรย์ แนวคำดีผู้อำนวยการโรงเรียน08971349862561
8
5
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
นายรุ่งโรจน์ โบราณมูลผู้อำนวยการโรงเรียน08126263892561
9
640020006 บ้านหนองเจ้าเมืองนายแสนโฮม​ สันเพราะผู้อำนวยการโรงเรียน09332884282561
10
740020007 บ้านไผ่ประถมศึกษานายสมใจ มณีวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน09567017952561
11
840020008 บ้านหนองลุมพุกนายสมจิตร มณีมาตรผู้อำนวยการโรงเรียน08545663142562
12
940020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์
นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน08874895572561
13
1040020010 บ้านศิลานาโพธิ์
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน09214642992561
14
1140020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจานนายวิชเยนทร์ คำแพงผู้อำนวยการโรงเรียน08105413832561
15
1240020012 บ้านทางพาดหนองแวงโองนางสาวกณกพชร เรืองกรีผู้อำนวยการโรงเรียน086861542325622
16
1340020013 บ้านหนองแวงไร่นายอ่อนสา สุขแสนผู้อำนวยการโรงเรียน09883126132561
17
1440020014 บ้านเก่าน้อย
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน08908817732562
18
1540020015 บ้านทุ่งมนนายดาวยศ พลสงครามผู้อำนวยการโรงเรียน08971114482561
19
1640020016 เบญจมิตรวิทยาคม
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน08986162832562
20
1740020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
21
1840020018 บ้านหนองผือกอบงนายสมศักดิ์ ชาแท่นผู้อำนวยการโรงเรียน09428440502561
22
1940020019 บ้านเกิ้งนายวิวัฒน์ นาฬิกุลผู้อำนวยการโรงเรียน08105535552562
23
20
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
นางสุจิตรา. ดวงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียน08971509982561
24
21
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
นายมนัส มาซาผู้อำนวยการโรงเรียน08531389692561
25
2240020022 บ้านขามเรียนนายสุธน แป้นทองผู้อำนวยการโรงเรียน08439134472561
26
2340020023 บ้านชีกกค้อนายสมชาย เล่ห์กันผู้อำนวยการโรงเรียน08154452552561
27
2440020024 บ้านดู่ใหญ่นายชำนาญ ศรีวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน08332792682561
28
2540020025 บ้านเมืองเพียนายสุรพล ภูสอดเงินผู้อำนวยการโรงเรียน08984028402561
29
2640020026 บ้านละว้านายอุทัย ไลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียน08500598002561
30
2740020027 บ้านหนองนางขวัญ
31
2840020028 บ้านผักหวานโนนสวางนางนัตรนา จันทร์ลุทินผู้อำนวยการโรงเรียน08004761122561
32
2940020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงนายสุริยา หวานเหนือผู้อำนวยการโรงเรียน08685480762561
33
3040020030 บ้านกุดเชือกนายสุรพล เค้าแคนผู้อำนวยการโรงเรียน08978908532561
34
3140020031 บ้านขามป้อมนายสมบูรณ์ ชัยนามผู้อำนวยการโรงเรียน08195419422561
35
3240020032 บ้านลานนางณัฐพร หลาวมาผู้อำนวยการโรงเรียน08623449702562
36
3340020033 บ้านสร้างเอี่ยนนายสำรวย พรประไพผู้อำนวยการโรงเรียน08622201662562
37
3440020034 บ้านหนองตับเต่านายสมทรง ปัจจวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน06374294292561
38
35
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
นายกรภัทร คำโสผู้อำนวยการโรงเรียน08785969242561
39
3640020036 บ้านป่าปอนายบรรจง บุษดีผู้อำนวยการโรงเรียน08036245442561
40
37
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
นายบรรจง บุษดีผู้อำนวยการโรงเรียน08036245442561
41
3840020038 บ้านเสือเฒ่านายสนธยา นามเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียน098-586-78612562
42
3940020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือยนายกรภัทร คำโสผู้อำนวยการโรงเรียน08785869242561
43
4040020040 บ้านภูเหล็กนายสุวรรณ องค์นามผู้อำนวยการโรงเรียน08956954672561
44
4140020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง
นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน08786660972561
45
4240020042 บ้านหนองรูแข้ธีรศักดิ์ พิลาทองผู้อำนวยการโรงเรียน09818559662562
46
4340020043 ไตรมิตรประชาบำรุงนายถนอม จอกสำนักผู้อำนวยการโรงเรียน08315171992561
47
4440020044 เก่านาโนมีวิทยานางสาววิเชียร คำมาผู้อำนวยการโรงเรียน08723468022561
48
4540020045 จตุรมิตรบ้านไผ่นายเกษมสันต์ ธรรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียน08971014682561
49
46
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
นายพัธชนก แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียน06432156782561
50
4740020047 บ้านหนองน้ำใสนายนาวิน จิตแสงผู้อำนวยการโรงเรียน08474284762561
51
48
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ผู้อำนวยการโรงเรียน08942288572562
52
49
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
นายดิเรก ขามคำผู้อำนวยการโรงเรียน08962328922561
53
5040020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุงนายนาค อินทร์ทะจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน87862058225622
54
5140020051 บ้านหินตั้งโคกก่องนายอุบล ลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียน08685527452561
55
5240020052 บ้านสว่างนายอนุชา กองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน081195447232562
56
5340020053 บ้านป่างิ้วหนองฮีนายวีระชน นนทะเสนผู้อำนวยการโรงเรียน08623501292561
57
5440020054 บ้านโกน้อยนายกีรติ จิณรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน8685615462561
58
5540020055 บ้านวังผือขามป้อมนายดนุพล หอศิลาชัยผู้อำนวยการโรงเรียน08904949442561
59
5640020056 บ้านส้มป่อย
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน06113980812561
60
57
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน09186294502561
61
5840020058 บ้านหินฮาวลำวังชูว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์. แทนวันผู้อำนวยการโรงเรียน8442879042561
62
5940020059 ชุมชนบ้านหัวขัวนายด้วง ตลอดไธสงผู้อำนวยการโรงเรียน08187216612561
63
6040020060 ไตรคามประชาพัฒนานายประมวล ศรีกุตาผู้อำนวยการโรงเรียน08018209872561
64
6140020061 บ้านโนนสว่างนายวิทิต เพ็ชรสีม่วงผู้อำนวยการโรงเรียน08136921442561
65
6240020062 บ้านวังม่วงนายมานพ เชาว์สันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียน08126369562561
66
6340020063 บ้านโสกนาคนางเกศรินยา แสงสุขผู้อำนวยการโรงเรียน8196423532561
67
6440020064 บ้านห้วยโป่งนายวชรปกรณ์ ทองน้อยผู้อำนวยการโรงเรียน093-452-19742561
68
6540020065 บ้านห้วยแร่นาง กิ่งฟ้า ไชยนามผู้อำนวยการโรงเรียน08622422482561
69
6640020066 บ้านวังหินเก่าค้อ
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน08442878732561
70
6740020067 บ้านนาเสียวโคกสว่างนายจักรี ประธรรมสารผู้อำนวยการโรงเรียน89088177325622
71
6840020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์นายประพัฒ วรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียน08478982542562
72
6940020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีนายเรวัตร สมาธยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียน08334671372561
73
7040020070 บ้านโจดนายธีรพล เถื่อนเทียมผู้อำนวยการโรงเรียน08195418652561
74
7140020071 บ้านหนองขามบ่อหินนายฉัตรชัย เนาว์วงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน09565312922561
75
72
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
นายวนชัย จำปาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียน09350927652561
76
7340020073 บ้านหนองม่วงหลุบคานายสัญญา สินทรผู้อำนวยการโรงเรียน08105535552562
77
7440020074 บ้านขุมดินนางสาวพัชรินทร์ ใจแน่นผู้อำนวยการโรงเรียน6425945252561
78
7540020075 บ้านเขวานายสัญญา รอบรู้ผู้อำนวยการโรงเรียน08501220992561
79
7640020076 บ้านบัวนางชมพูนุท ประทุมมาผู้อำนวยการโรงเรียน08105081862562
80
7740020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม
นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน08442805242561
81
7840020080 บ้านคำแคน
82
7940020081 บ้านคำโซ่นายโตมร จันทร์หล้าผู้อำนวยการโรงเรียน09084161002561
83
8040020082 บ้านคำน้อยนายวุช กาวงษ์กลางผู้อำนวยการโรงเรียน08167098502561
84
8140020083 บ้านคำปากดาวนายชัยรัตน์ อินทะแสงผู้อำนวยการโรงเรียน08033427162561
85
8240020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือนายเกษม สิงห์รังรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน8187203582561
86
8340020085 บ้านป่าดู่
87
8440020086 บ้านห้วยแล้งนายอานุภาพ พานพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียน80191247425622
88
8540020087 บ้านหนองขามวิทยานางเมตตา สอนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียน96386151025622
89
86
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน08479579562561
90
8740020089 บ้านท่าสวรรค์นายวรวัฒน์ เสมอไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียน081-054924425622
91
88
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
นายประยงค์ชัย มาป้องผู้อำนวยการโรงเรียน09810325052561
92
8940020091 บ้านโนนเค็งนายทองใบ แก้วโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน08314091422561
93
9040020092 บ้านโนนตุ่นศึกษานายประยงค์ชัย มาป้องผู้อำนวยการโรงเรียน09810325052561
94
9140020093 บ้านไส้ไก่นายสุรศักดิ์ นาทเหนือ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
08314297412561
95
9240020094 บ้านหัวนานายเทียนชัย เบ้าจรรยาผู้อำนวยการโรงเรียน09339603692561
96
9340020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจดนายสมชาย โรจน์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน08126218072561
97
9440020096 บ้านหนองบัวเย็น
98
9540020097 เหล่าใหญ่วิทยา
นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน08785315152561
99
9640020098 สวัสดีดร.พัฒนะ สีหานูผู้อำนวยการโรงเรียน08172912242562
100
9740020099 หัวห้วยหัวฝายนายสยาม แฝงดาหารผู้อำนวยการโรงเรียน08468691622561
Loading...