ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2
3
4
ประธานศูนย์
5
6
ที่
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายอำเภอชื่อ - ชื่อสกุล ผอ.รรมือถือครูมือถือศึกษานิเทศก์ Areaรองประจำอำเภอ
7
1โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท01 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทนายบัญชา ยุทไธสง
085-0113857
นางยุพาพักตร์ สะเดา895733013อำเภอชนบท
8
2
โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ชนบทนางวิลาวรรณ จันทรัง
080-4117155
นางสาวเรวดี นามโสภา883517801
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร
9
3
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ชนบทนางสุพรรณนิศา อดทน
096-8684923
นางสาวสุกัญญา จินดา944291951089-5865857
10
4
โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ชนบทนางสาววริศรา วิสุวงษ์
087-4202906
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
874202906
11
5ชุมชนโนนแสนสุขชนบท
01 นายโอวาท อดทน ประธานศูนย์ฯ
095-8121905
นางสาวกฤษณา วาทโยธา85005399801 นางกุศล ชาปัญญา
12
6บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยชนบทนางสาวจันธิวา สีพันดอน
091-1272739
นายอัคชัย พิมพ์เสน846325444085-4544330
13
7บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่าชนบทนางจันทณา แป้นทอง
097-3196821
นายพงศธร เจ้าทรัพย์961976314
ดูแลศูนย์เครือข่ายชนบท
14
8โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มชนบทนายภูวัตนันทน์ จันที
063-1626153
นายภูวัตนันทน์ จันที
631626153
15
9บ้านกุดเพียขอมเหนือชนบทนางพัชรินทร์ สินเธาว์
นางสาวกฤตพร เมืองขวา
981518834
16
10บ้านท่าม่วงชนบทส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร
080-4626225
สิบตำรวจตรี จำนงค์ ชาลีคาร
804626225
17
11บ้านทุ่มห้วย02 ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบทนางเกศสุดา บัวดี
089-5746585
นายวีรวัฒน์ พันชมภู821129170
18
12สระแก้วโคกกลางชนบทนายพรชัย พั่วศรี
085-0990351
นางสาวสุนันทา ดลสุข937349593
19
13บ้านหนองไฮหนองแวงชนบทนายประจักษ์ เจ้าทรัพย์
081-3045056
นางกุลวนิษฐ์ จีนประชาเจริญกุล
846852826
20
14มาบตากล้าร่มเย็นชนบทนายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
087-2348362
นางสาวหนูเตือน ประชากูล
918209613
21
15บ้านโนนแดงน้อยชนบทนางพรสวรรค์ สันดี821536243นางพรสวรรค์ สันดี821536243
22
16โรงเรียนบ้านแท่นชนบทนางสาวจาริญา เพียสาร
062-6235241
นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์823026522
23
17โรงเรียนบ้านหันแฮดชนบทนายนคร สอนคำ
089-6095579
นางสาวจริญญา ซ้อนหา611463323
24
18
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ชนบท
02 นางพูนทรัพย์ โยธา ประธานศูนย์ฯ
087-9462320
นางพูนทรีพย์ โยธา87946232002 นางรัชนีย์ อุปรัง
25
19บ้านหัวนากลางชนบทนายชัยบดี เดชบุรัมย์
089-8437819
นางสาวไพจิตร ไชยดี981652103081-7084650
26
20บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาชนบทนายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
088-7101948
นางสาวจีรวรรณ พรรคะชะ
082-4733087
ดูแลศูนย์เครือข่ายภูระงำ
27
21บ้านโซ่งเหล่านาดีชนบทนางสาวทัศนียา ทองทุม
083-3291644
นางจิตรานุช นัยจิตร874387219
28
22บ้านปอแดงชนบทนายสัญญา ประชากูล
093-5373666
นายสัญญา ประชากูล935373666
29
23บ้านเหล่าเหนือชนบทนายพิเชษฐ เชื้อทอง
087-2163667
นางจุฑามาศ ไชยรส878619899
30
24บ้านหนองสะแบงหนองโนชนบทกีระพงศ์ ผาภูมิ
083-3343282
นายกีระพงศ์ ผาภูมิ833343282
31
25บ้านห้วยไผ่โนนคำมี03 ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสงชนบทนายอานนท์ ปรีธรรมมา
087-6369465
นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์
080-0066773
32
26บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงชนบทนายภาสกร แว่นไธสงนางจุติรัตน์ นามแสง943048890
33
27บ้านหูลิงโนนศิลาชนบท
03 นายฉลอง สอนวงษ์ ประธานศูนย์ฯ
093-0933976
นางสาวชัชรีพร สะเดา903356389
03 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
34
28โนนพะยอมพิทยไพศาลชนบทนางสาวพัฒนฉัตร นุพล
087-9669581
นางสาวสุรีย์รัตน์ ถวิลวงษ์
990282444087-7743920
35
29บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงชนบทนายทองคำ ทองหล่อ
088-5606729
นางสาวเกศรินทร์ ตอแก้ว
827379728
ดูแลศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
36
30
บ้านโนนข่า ประธานอำเภอชนบท
ชนบท
นายฉลอง สอนวงษ์ ประธานอำเภอชนบท
093-0933976
นางบัวทอง ทองรักษ์818722913
37
31ร่มเย็นประชาสรรค์ชนบทนายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
087-2349245
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
933217594
38
32บ้านห้วยยางประชาสรรค์ชนบทนายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
081-8720512
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
818720512
39
33บ้านห้วยไร่ชนบทนายวิทยา เขียวทอง
091-8616042
นายวิทยา เขียวทอง918616042
40
34บ้านวังแสงชนบทนายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์ รก.
081-8720512
นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์
818720512
41
35โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์04 ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่นายสมชาย เล่ห์กัน
081-5445255
นางทัศนียา สายประกอบ
804628274อำเภอบ้านไผ่
42
36บ้านหนองลุมพุกบ้านไผ่นายสมจิตร มณีมาตร
081-5464504
นางสาวยุวดี สัตนาโค970706339
นายอุดมพร กันทะใจ
43
37บ้านเกิ้งบ้านไผ่นายวิวัฒน์ นาฬิกุล
089-8616283
นางสาวมณีรัตน์ อุดม817299736089-5865857
44
38บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์บ้านไผ่นายสมบูรณ์ ชัยนาม
081-9541942
นางสาวสกุณา วงบุราณ816827349
45
39
บ้านไผ่ประถมศึกษา ประธานอำเภอบ้านไผ่
บ้านไผ่
04 นายสมใจ มณีวงษ์ ประธานศูนย์ฯ
095-6701795
นางเจษฎา สังสหชาติ83349249804 นางธนพร นฤนาทวัฒนา
46
40ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศบ้านไผ่นางสุจิตรา ดวงจิตร
089-7150998
นางนิภาพร ธีระศรี8986297698084-2617007
47
41โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่บ้านไผ่นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
089-7101468
นายเกษมสันต์ ธรรมแสง
897101468
04 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
48
42ประเสริฐแก้วอุทิศบ้านไผ่นางสาววิเชียร คำมา
087-2346802
นางสาวรัตนาภรณ์ สูงเพีย
828603791084-4287901
49
43บ้านแคนเหนือ05 ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใสบ้านไผ่นายวิบูลย์ ชาปัญญา
080-7971506
นายวิบูลย์ ชาปัญญา654938254
ดูแลศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่
50
44โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์บ้านไผ่
05 นางตันหยง คานอำไพ ประธานศูนย์ฯ
094-5072346
นายชัชวาล โสมแสงสัย83151610105 นางธนพร นฤนาทวัฒนา
51
45
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
บ้านไผ่นายพัธชนก แสงกล้า
064-3215678
นางสุจี สุทธิ828731434084-2617007
52
46โคกโกโคกกลางบ้านไผ่นายวิฑูรย์ แนวคำดี
089-7134986
นางสาวดวงฤดี คำศรี621926056
ดููแลศูนย์เครือข่ายแคนเหนือ
53
47เก่านาโนมีวิทยาบ้านไผ่นางสาวกนกวรรณ สอนคำแก้ว
085-6824996
นางสาวขนิษฐา นาสูง
083-6650344
หนองน้ำใส
54
48บ้านหนองน้ำใสบ้านไผ่นายนาวิน จิตแสง
084-7428476
นางสาวสุกัญญานพัชร พานา
874277801
55
49บ้านหนองเจ้าเมืองบ้านไผ่นายหวิน จำปานิน
081-0589371
นายอนุกูล พุทหอม956587731
56
50ไตรมิตรประชาบำรุงบ้านไผ่นายบวร โสกัณทัต
089-8420883
นางสาวมาลีวรรณ โคตรทุม
910628914
57
51บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้าบ้านไผ่นายวิบูลย์ ชาปัญญา รก.
080-7971506
นายสุรนาท เขื่อนแก้ว
659587752
58
52บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า06 ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพียบ้านไผ่นายศุกลกานต์ หลุ่มใส
096-8498718
นางสาวธิติมา แก้วมาลา
896149046
59
53เบญจมิตรวิทยาคมบ้านไผ่นางมยุรา แสงอ่อน
085-7421250
นางหทัยมาศ พงษ์สิมา892745535
60
54โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่บ้านไผ่นายชำนาญ ศรีวงษ์
083-3279268
นางสาวประภัสสร ใจแน่น
918170364
61
55บ้านหนองผือกอบงบ้านไผ่นางอุไรลักษณ์ จิตแสง
086-8566131
นายสถิต แหล่ป้อง981324299
62
56บ้านละว้าบ้านไผ่นายอุทัย ไลไธสง
085-0059800
นายพนม ขอนจันทร์862342175
63
57โรงเรียนบ้านทุ่งมนบ้านไผ่นางณััฐพร หลาวมา
081-7291224
นางจิรพรรณ จันทร์เทศ
868571562
64
58บ้านเป้าประชาบำรุงบ้านไผ่นายปริญญา บาไส
094-2931802
นางขวัญฤทัย แก่นวงษ์
862275146
65
59บ้านเมืองเพียบ้านไผ่
06 นายสุรพล ภูสอดเงิน ประธานศูนย์ฯ
089-8402840
นางสาวณัฐฑิญา มาสวัสดิ์
868625516
06 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
66
60บ้านหนองนางขวัญบ้านไผ่นางรัตนาพร พุทธจักร
063-1280381
นางสาววัชรญา บำรุงกลาง
092-5491451
084-4287901
67
61บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วบ้านไผ่นางสุภาพร สีละพัฒน์
093-1424665
นางสาวอรณี วรรณรัตน์
929188320
ดูแลศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
68
62บ้านขามเรียนบ้านไผ่นายสุธน แป้นทอง
084-3913447
นางนภารัตน์ รุจิชยากูร
899420218
69
63บ้านชีกกค้อบ้านไผ่นางพรทิพย์ โนนพะยอม
062-9908015
นางพรทิพย์ โนนพะยอม629908015
70
64โรงเรียนบ้านหนองรูแข้07 ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่นายธีรศักดิ์ พิลาทอง
081-0553555
นายศรายุทธ พิลาดา934494686
71
65บ้านสว่างบ้านไผ่นายนาค อินทร์ทะจันทร์ รก.
087-8620582
นายอาทิตย์ พิมมี804012430
72
66บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านไผ่นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว รก.
084-7898254
นางสาวณัฐณิชานันท์ ศรีภูมิ
986635041
73
67บ้านภูเหล็กบ้านไผ่นายสุวรรณ องค์นาม
089-5695467
นางสาวลลิตา ไสทอง970034074
74
68บ้านหินลาดนาโนหนองกุงบ้านไผ่นายนาค อินทร์ทะจันทร์
087-8620582
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
878620582
75
69บ้านศิลานาโพธิ์บ้านไผ่นางสาวกณกพชร เรืองกรี
086-8615423
นางสุกัลยา แก้วไชยะ868615423
76
70บ้านเก่าน้อยบ้านไผ่นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
084-7898254
นายอภินันท์ โสเขียว823043968
77
71บ้านป่างิ้วหนองฮีบ้านไผ่
07 นายวีระชน นนทะเสน ประธานศูนย์ฯ
086-2350129
นางสาวนรินทร์ สินทรา
934522959
07 ว่าที่รท.ประสงค์ พรหมเมตตา
78
72บ้านทางพาดหนองแวงโองบ้านไผ่นายณิวุฒิ จงสร้อย
099-0058997
นานณิวุฒิ จงสร้อย990058997087-9516979
79
73โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องบ้านไผ่นายกีรติ จิณรักษ์
086-8561546
นายจักรกฤษ สีล้อม935202368
ดูแลศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่
80
74โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่บ้านไผ่นายวีระภาพ แพงไทย
081-0546967
นายพชร พงศธรโยธิน642375949
81
75โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานบ้านไผ่นายวิชเยนทร์ คำแพง
081-0541383
นายภิรมย์ สมไพร958614763
82
76บ้านป่าปอ08 ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอบ้านไผ่นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
091-8629450
นางสาวสุมาลี ลาหลง815474901
83
77
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
บ้านไผ่นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
091-8629450
นางสาวหนึ่งฤทัย นิยะมะ
990288315
84
78บ้านลานบ้านไผ่นายจักรี ประธรรมสาร
089-0881773
นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์
862387275
85
79บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงบ้านไผ่นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
080-7281001
นางสาวศจี สุดดี835619332
86
80บ้านสร้างเอี่ยนบ้านไผ่นายสำรวย พรประไพ
083-4152435
นางสาวดวงฤดี ศิลาไกล
860989049
87
81โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางบ้านไผ่นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
080-0476112
นายปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูง
924268282
88
82บ้านขามป้อมบ้านไผ่นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
088-5723904
นางสาววรินธร ติดตองรัมย์
876298149
89
83บ้านเสือเฒ่าบ้านไผ่นายวีระพล บัวคำภู
093-5670110
นายวีระพล บัวคำภู935670110
90
84
บ้านหนองดู่ดอนเปือย + สาขาบ้านดอนเปือย
บ้านไผ่นายกรภัทร คำโส
087-8586924
นายกรภัทร คำโส878586924
91
85บ้านหนองตับเต่าบ้านไผ่นายประพัฒ วรรณศรี
080-4144353
นางสาวทิวาพร กงเพชร885504019
92
86บ้านกุดเชือกบ้านไผ่
08 นายสุรพล เค้าแคน ประธานศูนย์ฯ
089-7890853
นาสาวภคพร อนุพันธ์613191041
08.ว่าที่พต.เทพนา เครือคำ
อำเภอเปือยน้อย
93
87บ้านสระแก้วประชาสรรค์09 ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อย
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยบัง
086-2310304
นางสาวอะชิราวรรณ คำซองเมือง
873162816080-7388989
นายอุดมพร กันทะใจ
94
88ไตรคามประชาพัฒนา
เปือยน้อย
นายประมวล ศรีกุตา
064-0658386
นายทองใส สิงห์สุวรรณ
085-4559278
ดูแลศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ
089-5865857
95
89บ้านโกน้อย
เปือยน้อย
นายพลายงาม สมวงษ์
081-3695438
นางสาวมนทิลา เงาะเศษ
644306384
96
90ชุมชนบ้านหัวขัว
เปือยน้อย
นายด้วง ตลอดไธสง ประธานอำเภอเปือยน้อย
081-8721661
นายพฤหัส เสนไสย951911666
97
91บ้านส้มป่อย
เปือยน้อย
09 ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวัน ประธานศูนย์ฯ
084-4287904
นางสุภิญญา ศรีไพดร883137230
09 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
98
92บ้านวังผือ-ขามป้อม
เปือยน้อย
นางกัญญารััตน์ นามวิเศษ
084-4287873
นางสาวเกศกนก อรุณแสงศรี
880705489084-4283174
99
93บ้านหินฮาวลำวังชู
เปือยน้อย
นางนันท์ปภัทร์ สมอหอม
061-9635959
นางสาวอรทัย ดงแสง935177528
ดูแลศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
100
94บ้านนาเสียวโคกสว่าง
เปือยน้อย
นายประมวล ศรีกุตา รก.
062-3141197
นางสาวญาณกร ขามประไพ
064-2287922