เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาวะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
Data 1.1.1 จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด
3
Data 1.1.2 อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ
4
Data 1.2.1 จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตพื้นที่ที่ได้รับสุ่มสำรวจตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์กรมอนามัยแบบประเมินอนามัย 55
5
Data 1.2.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์กรมอนามัยผ่านทุกข้อมีพัฒนาการสมวัยตามแบบประเมินอนามัย 55
6
Data 1.3.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทั้งหมด
7
Data 1.3.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์กับบุคลากรสาธาณสุข ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
8
Data 1.4.1 จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
9
Data 1.4.2 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน + อ้วน)
10
Data 1.5.1 ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ
11
Data 1.6.1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตทั้งหมด
12
Data 1.6.2 ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตที่มีการปรับพฤติกรรม 3 อ 2ส และลดเสี่ยง
13
Data 1.6.3 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด
14
Data 1.6.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
15
Data 1.6.5 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
16
Data 1.6.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
17
Data 1.7.1 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตามรหัส I20-I25 อายุ 15-59 ปี ต่อ ปชก.แสนคน
18
Data 1.8.1 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตามรหัส I60-I69 อายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อ ปชก.แสนคน
19
Data 2.1.1 ร้อยละบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านสุขภาพจิต
20
Data 2.1.2 จำนวนกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต
21
Data 2.1.3 จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต
22
Data 3.1.1 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในภาวะวิกฤตได้รับการ คัดกรองและดูแล
23
Data 3.1.2 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
24
Data 3.1.3 จำนวนผู้ป่วยโรคจิต
25
Data 3.1.4 จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย
26
Data 3.1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลมีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
27
Data 4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแล/รักษา
28
Data 4.1.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตได้รับการดูแล/รักษา
29
Data 4.1.3 ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการดูแล/รักษา
30
Data 4.1.4 อัตราส่วนบุคลากรด้านสุขภาพจิตต่อผู้ป่วย สุขภาพจิตคาดการณ์
31
32
Data 5.1.1 อัตราป่วยของโรคอุจารระร่วง ต่อ ปชก.แสนคน
33
Data 5.1.2 อัตราป่วยของโรคอาหารเป็นพิษ ต่อ ปชก.แสนคน
34
Data 5.1.3 อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก ต่อ ปชก.แสนคน
35
Data 5.1.4 อัตราป่วยของโรคมือเท้าปาก ต่อ ปชก.แสนคน
36
Data 5.1.5 อัตราป่วยของโรคหัด ต่อ ปชก.แสนคน
37
Data 5.1.6 อัตราป่วยของโรคสารพิษกำจัดศัตรูพืชและแมลง ต่อ ปชก.แสนคน
38
Data 6.1.1 อำเภอที่มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team หรือ SRRT) ที่มีคุณภาพ
39
Data 7.1.1 ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
40
Data 7.1.2 ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
41
Data 7.1.3 ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
42
Data 7.1.4 ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
43
Data 7.2.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษาส่งต่อ
44
Data 7.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษาส่งต่อ
45
Data 7.2.3 ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี มีการตรวจเต้านมและพบความผิดปกติได้รับส่งต่อเพื่อการรักษา
46
Data 7.2.4 ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และพบความผิดปกติได้รับส่งต่อเพื่อการรักษา
47
48
Data 8.1.1 ร้อยละความครอบคลุมของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ
49
Data 8.1.2 อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
50
Data 8.1.3 อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร
51
Data 8.1.4 อัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากร
52
Data 8.1.5 อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร
53
Data 8.2.1 โรงพยาบาลของรัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA
54
Data 8.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน PCA
55
Data 8.3.1 อัตราครองเตียงในโรงพยาบาล
56
Data 8.3.2 ระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการสุขภาพ
57
58
Data 9.1.1 จำนวนคนพิการด้านการมองเห็น
59
Data 9.1.2 จำนวนคนพิการด้านการเคลื่อนไหว
60
Data 9.1.3 จำนวนคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย
61
Data 9.1.4 จำนวนคนพิการด้านจิตใจหรือพฤติกรรม
62
Data 9.1.5 จำนวนคนพิการด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้
63
Data 9.1.6 ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ
64
Data 9.1.7 ร้อยละผู้พิการที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
65
Data 9.2.1 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด
66
Data 9.2.2 ร้อยละผู้สูงอายุทีมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์
67
Data 9.2.3 ร้อยละผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้ (ADL)
68
Data 9.2.4 ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu