ตัวชี้วัด_p53v1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกดอกสืบพันธุ์ท้ายบท
2
3405530
3
1
เด็กชายรัสปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ
22626
4
2เด็กชายศุภกร รอดบวบ11717
5
3เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์นาค188
6
4เด็กชายพรรษนันท์ ทองแฟง177
7
5เด็กชายณัฐดนัย ขำน้ำคู้11515
8
6เด็กชายนุชา สุโยธีธนรัตน์11313
9
7เด็กชายเฉลิมพล ก้อนจ้อย11313
10
8เด็กชายธนดล เพาะผล22222
11
9เด็กชายพนมกร ดอนจิ๋วไพร11717
12
10เด็กชายกรกฤต กันหา22222
13
11เด็กชายรณชัย ยิ้มใย188
14
12เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำภีร์22323
15
13เด็กชายสรชัช รักสถาน177
16
14เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญารักษ์055
17
15เด็กชายปังภกร คันศร11313
18
16เด็กชายอิทธิพล อ่วมแจ้ง22020
19
17เด็กชายปิยพัทธ์ รักนาคแสง11818
20
18เด็กชายพันธกานต์ พลบำรุง22121
21
19
เด็กชายวัฒนาพงศ์ บุษย์เคนธนา
11414
22
20เด็กชายชัยพฤกษ์ เขียวแก้ว11515
23
21เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจดี22424
24
22เด็กชายชยพล รุ่งเรือง11919
25
23เด็กชายธนกร พลโต11616
26
24เด็กชายกมลภพ อินทร์มั่น188
27
25เด็กหญิงชนานันท์ พรหมธานี11515
28
26เด็กหญิงอนันต์ธิญา ทองคำชัน022
29
27เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มพยอม11717
30
28เด็กหญิงกชพร แม่นลาย11111
31
29เด็กหญิงบุษยา ช้างงาม188
32
30
เด็กหญิงณัฐริชา ดวงประทีปเรือง
199
33
31เด็กหญิงจิรัชญา คงคาลัย11717
34
32เด็กหญิงนิภาภัทร กุนเกียว177
35
33เด็กหญิงแพรวา บุญเม่น11818
36
34เด็กหญิงกชพร อนุมาศเมธา11313
37
35เด็กหญิงสุภาวิตา ภาคบุตรี22020
38
36เด็กหญิงชญาภา ศาลิคุปต11414
39
37เด็กหญิงนารีรัตน์ อรรคราช11919
40
38เด็กหญิงภานิชญา หารคุโน11111
41
39เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ11818
42
40
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศิริตระกูล
11717
43
41เด็กหญิงประพิณพร สิงห์ทอง11010
44
42
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญมาโชติพานิชย์
11616
45
43เด็กหญิงธนิดา โฉสูงเนิน22020
46
44เด็กหญิงรัฐญาณีย์ ปฏิสนธิ177
47
45เด็กหญิงศิรประภา พัวศรี11313
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...