ABCDEFGHI
1
ระบบการจัดการบริหารงบประมาณ (PBC : Program Budget Control)
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
3
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
4
ยอดจัดสรรร้อยละของการเบิกจ่าย
5
ยอดเบิกจ่าย
6
7
ลำดับที่
หน่วยงานจัดสรรเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ
8
1สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์4,592,387.733,900,294.7084.93692,093.03
9
2กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน454,640.00448,752.0098.705,888.00
10
3กลุุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน3,148,550.002,883,340.0091.58265,210.00
11
4กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน582,080.00571,928.0098.2610,152.00
12
5ฝ่ายอำนวยการ296,750.00237,021.0079.8759,729.00
13
6สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว552,684.00545,964.0098.786,720.00
14
7สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ753,960.00740,840.0098.2613,120.00
15
8สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า1,055,492.00926,426.0087.77129,066.00
16
9สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก1,640,359.001,617,829.0098.6322,530.00
17
10สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์1,846,954.001,795,248.0097.2051,706.00
18
11สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน1,042,537.001,014,300.0097.2928,237.00
19
12สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง709,604.00679,256.0095.7230,348.00
20
13สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่1,169,435.001,158,151.0099.0411,284.00
21
14สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน1,004,711.00980,231.0097.5624,480.00
22
15สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี1,306,612.001,268,398.0097.0838,214.00
23
16สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ914,694.00902,134.0098.6312,560.00
24
รวมทั้งสิ้น21,071,449.7319,670,112.7093.351,401,337.03
25
26
ความเหมาะสม
ในการใช้งาน :
เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแนะนำให้เปิดด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome จะดีกว่า Internet Explorer
27