ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
This isave.click/happyhappiness archives:happy.avenarius.sk
charted by:
onlinecharttool.com
2
Toto jeave.click/happyarchívy šťastia:happy.avenarius.skspracúva:onlinecharttool.com
3
Expanded version:hab.avenarius.skweekly/monthly/seasonal/annual views:habit.avenarius.skweekly snapshots:habits.avenarius.sk
4
Rozšírená verzia:hab.avenarius.sktýždenné/mesačné/sezónne/ročné prehľady:habit.avenarius.sktýždenné archívy:habits.avenarius.sk
5
Týždeň / Week15729 %
Adresy tejto kalkulačky / Addresses of this calculator
6
Mesiac / Month5317 %
ave.click/stastie
7
Ročné obdobie / Season853339 %
ave.click/happy
8
Rok / Year64827634 %
ave.click/happiness
9
10
stĺpec/column F
=
hodnotenie dní hviezdičkami (od do ⭐⭐⭐⭐⭐ za každý deň) / days' star ratings ( to ⭐⭐⭐⭐⭐ per day)
11
stĺpec/column G
=
počet dní / number of days
12
13
Definície hviezdičkových hodnotení dní / Days' Star-Ratings Definitions
14
=
neúspešný deň / unsuccessful day
15
⭐⭐=
neúspešný deň, ale aspoň niečo sa v ňom podarilo / unsuccessful day, with at least some redeeming qualities
16
⭐⭐⭐=
prijateľný deň / acceptable day
17
⭐⭐⭐⭐=
výborný deň / excellent day
18
⭐⭐⭐⭐⭐
=
euforický deň / euphoric day
19
20
Deň sa hviezdičkami hodnotí vždy na záver pred odchodom na spánok. / Give every day a star rating at the end, just before going to bed.
21
22
Definície hodnotení od do ⭐⭐⭐⭐⭐ si môže každý upraviť podľa vlastnej potreby.
23
(Ja som si úmyselne zvolil prísnu definíciu 5-hviezdičkového dňa, aby také dni o to viac vynikli.)
24
25
You can modify your definitons of to ⭐⭐⭐⭐⭐ day ratings to suit your own needs.
26
(I intentionally chose a strict definition of a 5-star day, which makes such days stand out more if I do experience them.)
27
28
Kto potrebuje (ja nie), môže používať aj hodnotenia s polovičnými hviezdičkami, napríklad ⭐⭐⭐½
29
ako medzistupeň medzi 3- a 4-hviezdičkovým dňom. Vzorec i kalkulačka šťastia budú štandardne fungovať aj tak.
30
31
If you need it (I don't), you can also use half-star ratings, such as ⭐⭐⭐½ as a rating in between
32
a 3- and a 4-star day. The happiness formula and calculator will continue working in a standard fashion.
33
34
Odporúča sa každý deň si zaznamenať aktuálne hodnoty šťastia za všetky 4 časové úseky do grafového softvéru,
35
aby sme na grafe mohli pozorovať vývin úrovne (stúpajúcej/klesajúcej) nášho šťastia v dlhších časových úsekoch.
36
Ja používam onlinecharttool.com a archív mojich grafov šťastia je na adrese:
happy.avenarius.sk
37
38
It's recommended to enter, every day, your current happiness values for the 4 time periods into a graphics chart tool,
39
so that you can observe the development of your happiness levels (rising/falling) over time.
40
I use onlinecharttool.com, and the archive of my happiness charts is at:
happy.avenarius.sk
41
42
Značne rozšírená verzia tejto kalkulačky, mapujúca nielen šťastie, ale všemožné životné obasti, je na adresách:
43
hab.avenarius.sk
a
habit.avenarius.sk
44
45
A greatly expanded version of this calculator, tracking not just happiness but also many other “life metrics”/habits, is at:
46
hab.avenarius.sk
and
habit.avenarius.sk
47
48
Facebook ponúka užitočnú rubriku Spomienky/V tento deň, kde v prípade, ak si úroveň svojho šťastia
49
každodenne zaznamenávame do statusu na Facebooku, uvidíme, nakoľko sme šťastní v aktuálnom roku
50
v porovnaní s pocitmi šťastia v ten istý deň v predošlých rokoch, čo nás môže dodatočne motivovať.
51
52
Facebook offers the useful section Memories/On This Day where, in case you're recording your happiness levels
53
every day in a Facebook status, you will see how happy you are in the current year compared to your
54
levels of happiness on the same day in previous years, which can increase your motivation.
55
56
Pravadaže, optimálne by bolo, keby na kalkulačku šťastia existovala mobilná apka,
57
aby nebolo treba šťastie (a jeho vývin v grafoch) zaznamenávať takto manuálne.
58
Zatiaľ však taká apka/softvér neexistuje. Dúfajme, že raz sa nejaký vývojár nájde a vyrobí ju!
59
60
Of course, it would be ideal if a mobile app existed to employ this happiness calculator,
61
so that you're not required to record your happiness (and its development in charts) manually like this.
62
Unfortunately, there is no such app/software currently. Here is hoping a developer will one day show up and create it!