1,2,3,4,5,6.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
  जिल्ला :उदयपुर      गा वि स/न.पा. :त्रियुगा लागू हुने आर्थिक वर्ष : २०७३/७४
2
सि. नं.सामाजिक सुरक्षाको किसिमPERSONAL_IDपुरा नामवडा नं.लिङ्गबाबुको नाम आमाको नाम जन्म मिति(वि.सं.)नागरिकता नं जारी जिल्ला र मिति संरक्षकको नामफोटो मोबाइल नम्बर बैंकको नाम र खाता नम्बर कै.
3
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९१००१००४९७भुमीका रम्तेल११महिलाराहीतसुकमाया रमतेल२०६९-१०-०१सुकमाया रमतेल
4
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०४२३००२४९सन्जु वीश्वकर्मा११महिलाहरीजानुका कुमारी वीक२०६८-०४-२३जानुका कुमारी वीक
5
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००८०४००३०३कोष्ीका वीक११महिलामीन बहादुर वीकभगबती वीक२०७०-०८-०४भगबती वीक
6
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०४०९००२३४देवी वीश्वकर्मा११महिलानीर बहादुर वीश्वकर्मारन्जना वीश्वकर्मा२०७१-०४-०९रन्जना वीश्वकर्मा
7
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०७०५००३९५सुरज सदा११पुरूषहरम लाल सदाअन्जु सदा२०६९-०७-०५अन्जु सदा
8
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०६०६००२३९नीर्मला कुमारी वीक११महिलाईन्द्र बहादुर बीकउर्मीला वीक२०६९-०६-०६उर्मीला वीक
9
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००६१७००२१८अजीत सदा११पुरूषसोने लाल सदापार्वती सदा२०७०-०६-१७पार्वती सदा
10
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००९१०००२७४सनम सदा११पुरूषचन्दर सदामन्जुला कुमारी स्दा२०७०-०९-१०मन्जुला कुमारी स्दा
11
बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९१०२९००२१७सुजल वीक११पुरूषसुवन वीकभावना वीक२०६९-१०-२९भावना वीक
12
१०बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०९१५००४६७युमस गदाल११पुरूषभीम बहादुर वीकमेनुका वीक२०६८-०९-१५मेनुका वीक
13
११बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०४२५००३९४कुसल सार्की११पुरूषगोपाल कुमारलीला सार्की२०६९-०४-२५लीला सार्की
14
१२बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००५०८००३६७सुयोग वीक११पुरूषसुवास वीकशोभा वीक२०७०-०५-०८शोभा वीक
15
१३बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०४०७००२५७आरजु वीश्वकर्मा११महिलाराज कुमार वीश्वकर्माहोम कुमारी वीश्वकर्मा२०६९-०४-०७होम कुमारी वीश्वकर्मा
16
१४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०७२३००२१२प्रवीण रपाल११पुरूषबौवा रपालसुष्मा वीश्वकर्मा२०७१-०७-२३सुष्मा वीश्वकर्मा
17
१५बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७०१२११००२३५वीमशा सार्की११महिलाकुमार सार्कीविमला सार्की२०७०-१२-११विमला सार्की
18
१६बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०१०१००५७९शीतल सदा११पुरूषदुखी लाल सदामनीसा सदा२०६९-०१-०१मनीसा सदा
19
१७बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०६१८००२३६नीश्चल रम्तेल११पुरूषरोहीत बहादुर सार्कीसुक माया रम्तेल२०६८-०६-१८सुक माया रम्तेल
20
१८बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०८१७००३७४सीदान्त सदा११पुरूषअक्ष्य सदाबुलन्ती सदा२०६८-०८-१७बुलन्ती सदा
21
१९बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०८०९००३८७रन्जना परीयार११महिलादल बहादुरल्क्ष्मी परीयार२०६९-०८-०९ल्क्ष्मी परीयार
22
२०बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९१००५००३७३अधीकमा वीक११महिलाराम प्रसादअस्मीता वीक२०६९-१०-०५अस्मीता वीक
23
२१बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०४०७००२०४सन्ध्या वीश्वकर्मा११महिलाडीक बहादुर वीश्वकर्मासंगीता वीश्वकर्मा२०७१-०४-०७संगीता वीश्वकर्मा
24
२२बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०४१०००१८२सीसीर साह शंकर११पुरूषकृष्ण बहादुर वीकस्नेहा लोहनी२०७१-०४-१०स्नेहा लोहनी
25
२३बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०७१५००३४५रोषन परीयार११पुरूषकुमार परीयारमैया परीयार२०६९-०७-१५मैया परीयार
26
२४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९१००२००४०४रमीता कुमारी सदा११महिलाभोला सदापनीया कुमारी सदा२०६९-१०-०२पनीया कुमारी सदा
27
२५बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००७२१००४२४सन्जीता कालीकोटा११महिलाईन्द्र बहादुरउर्मीला वीक२०७०-०७-२१उर्मीला वीक
28
२६बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००५१९००३३१ग्रीष्मा सुनचेउरी११महिलागणेश बहादुर वीकमन माया वीक२०७०-०५-१९मन माया वीक
29
२७बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९०१०६००२९७अनु कुमारी सदा११महिलाप्रेम कुमार सदासरीता सदा२०६९-०१-०६सरीता सदा
30
२८बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६९१००८००२६३जय श्रीराम वीक११पुरूषडम्मर नारायण वीकरोमा कुमारी२०६९-१०-०८रोमा कुमारी
31
२९बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०७३०००४०३प्रजव्ल सार्की११पुरूषदीपक सार्कीपवीत्रा सार्की२०६८-०७-३०पवीत्रा सार्की
32
३०बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८११०५००३०८सुनीता वीश्वकर्मा११महिलाटंक बहादुर वीककवीता वीक२०६८-११-०५कवीता वीक
33
३१बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०२०२००२३१लक्ष्मी सदा११महिलादुखी लाल सदामनिसा सदा२०७२-०२-०२मनिसा सदा
34
३२बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००७०५००२९४समिक्षा वि क११महिलाचन्द्र वहादुर वि कसुनिता वि क२०७०-०७-०५सुनिता वि क
35
३३बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००६३१००१९३दुर्गा विश्वकर्मा११महिलागोरे वहादुर विश्वकर्मामुना विश्वकर्मा२०७०-०६-३१मुना विश्वकर्मा
36
३४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००४२६००३३९प्रतिक वि क११पुरूषसाल वहादुर वि कपरमिला विश्वकर्मा२०७०-०४-२६परमिला विश्वकर्मा
37
३५बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००६१६००१७८रोशिका वि क११महिलामेघ वहादुर वि कलालु माया वि क२०७०-०६-१६लालु माया वि क
38
३६बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०६२४००२८७लिल वहादुर परियार११पुरूषदुर्गा परियारकल्पाना कर्की ढोली२०७१-०६-२४कल्पाना कर्की ढोली
39
३७बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००७०५००३०२समिक्षा विश्वकर्मा११महिलाचन्द्र वहादुर विश्वकर्मासुनिता विश्वकर्मा२०७०-०७-०५सुनिता विश्वकर्मा
40
३८बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०४२२००२०३युनिका कालिकोटे११महिलासुनिता वि क२०७१-०४-२२सुनिता वि क
41
३९बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०९१७००१३५प्रदिप वि क११पुरूषडीग वहादुर कामीफुल कुमारी वि क२०७२-०९-१७फुल कुमारी वि क
42
४०बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०४१४००२०८आर्जु वि क११महिलाहरी वहादुर वि कजानुका विश्वकर्मा२०७२-०४-१४जानुका विश्वकर्मा
43
४१बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७११०२४००१८३रोशन परियार११पुरूषराम कुमार परियारसावित्रा परियार२०७१-१०-२४सावित्रा परियार
44
४२बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०६०१००३६८भोला राज वि क११पुरूषसोम वहादुर वि कसित कुमारी तिरुवा२०७१-०६-०१सित कुमारी तिरुवा
45
४३बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७१०७१०००३९१किरण सदा११पुरूषहरम लाल सदाअन्जु सदा२०७१-०७-१०अन्जु सदा
46
४४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०४०३००३१८सन्दिप परियार११पुरूषखिल वहादुर परियारशान्ता परियार२०७२-०४-०३शान्ता परियार
47
४५बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७००५१०००३४८अमित वि क११पुरूषशंकर वहादुर वि कसरिता वि क२०७०-०५-१०सरिता वि क
48
४६बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०९०८००२०९सुजता कुमारी विश्वकर्मा११महिलाशम्भु विश्वकर्माशान्ता कुमारी विश्वकर्मा२०७२-०९-०८शान्ता कुमारी विश्वकर्मा
49
४७बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०७१८००२४४राहुल वि क११पुरूषसंजय वि करेखा वि क२०७२-०७-१८रेखा वि क
50
४८बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितशुसान्त परीयार११पुरूषप्रशान्त कुमार दासदर्जीवीना कुमारी दास२०७३-०४-१३वीना कुमारी दास
51
४९बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितयुमिका गदाल११महिलाबल बहादुर -मेनुका विक२०७३-०७-१३मेनुका विक
52
५०बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितप्रसान्त सार्की दुलाल११पुरूषदिपक सार्कीपवित्रा बिश्वकर्मा२०७२-१०-२०पवित्रा बिश्वकर्मा
53
५१बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितआयुष घतानी११पुरूषहर्क बहादुर -अमृता बिश्वकर्मा२०७२-०९-०१अमृता बिश्वकर्मा
54
५२बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितदेबी राज वीश्वकर्मा११पुरूष- -मनमाया वीक२०६९-०३-२७मनमाया वीक
55
५३बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितपुरुषेतम वींकं११पुरूषसोम बहादुर वींकसीता वींकं२०७२-०२-१५सीता वींकं
56
५४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०१२७००६५१अमित बिश्वकर्मा११पुरूषडिक बहादुर -भगवती बिश्वकर्मा२०७२-०१-२७भगवती बिश्वकर्मा
57
५५बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०११३००६५१नन्दनी परीयार११महिलानवीन परीयार- -२०७२-०१-१३नवीन परीयार
58
५६बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०७२०५०५०१५२४पर्मीसा परीयार११महिला- -मनीसा ठठाल२०७२-०५-०५मनीसा ठठाल
59
५७पूर्ण अपाङ्गता भत्ता२०२५०६१५००६७९कृष्ण माया कार्की११महिलाजित बहादुर खत्री- - -२०२५-०६-१५-जित बहादुर खत्री
60
५८बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलितदीक्षा वींक॰११महिलादीपक वींकनवीना व्ींक२०७१-१२-१८नवीना व्ींक
61
५९पूर्ण अपाङ्गता भत्ता२०७१०४०५०२१४७स्माईलिका थापा११महिला- - -इता कुमारी थापा२०७१-०४-०५इता कुमारी थापा
62
६०बिधवा भत्ता२००५०४२५०००७१गुलिया देबि सदा११महिला२००५-०४-२५३४७२३।१८५४
63
६१जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२००११२२९०१६७७तिलिया देबी चौधरी११महिला२००१-१२-२९२४२४०३५१
64
६२बिधवा भत्ता२०१११२२९००५०४चिर कुमारी राई दनुवार११महिला२०११-१२-२९२४१४१८९१
65
६३बिधवा भत्ता२०१९१२२९००२२६खैरुल खातुन११महिला२०१९-१२-२९२५८७
66
६४बिधवा भत्ता२०१५०६२२०००९८मीठी कामी११महिला२०१५-०६-२२१४-०१-७०-०२०४५
67
६५जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२००२१०२९००२८३सरुपलाल चौधरी११पुरूषगेनाई चौधरी२००२-१०-२९८९७।२२३९
68
६६जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९४१२२९००८०९सखिचन कथाबनिया११पुरूषबिसुन दास१९९४-१२-२९९९६।५७७
69
६७बिधवा भत्ता२००८१२२९००४९२ठकनी देबी चौधरी११महिला२००८-१२-२९१९७५
70
६८जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२००११२२९०१६३६यसोदा देबी दाहाल११महिला२००१-१२-२९३७२९।१६२९
71
६९जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९३१२२९००५८७मणि नारायण श्रेष्ठ११पुरूषलाल बहादुर श्रेष्ठ१९९३-१२-२९४२१६
72
७०बिधवा भत्ता२०२४०९२९०००९९तुल माया राउत११महिला२०२४-०९-२९३२०४
73
७१जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२००१०१०३०१०८९दल कुमारी खत्री११महिला२००१-०१-०३४०६।५२
74
७२जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९५०६२०००१९५धन बहादुर राउत११पुरूषखड्ग बहादुर राउत१९९५-०६-२०431
75
७३अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता२०२६०६१७००१९४सुखरी देबी चौधरी११महिलाराम चन्द्र चौधरी२०२६-०६-१७१४-०१-७२-११७३
76
७४बिधवा भत्ता२०१०१२२९००५७१बिष्णु कुमारी कार्की११महिला२०१०-१२-२९३६४।१५०५
77
७५बिधवा भत्ता२०४५०९२२०००७३बिना कार्की११महिला२०४५-०९-२२८४३२०
78
७६बिधवा भत्ता२०३१०१०२००२७२चन्द्र माया िव॰क॰११महिला- -- -२०३१-०१-०२१४१०४५।९१५
79
७७जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)२००९०५२९००१३३सुखैर सदा मुसहर११पुरूषदसरथ सदा२००९-०५-२९१२२९।२५४७
80
७८जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२०००१२२९०२०७३पदम बहादुर सिग्देल११पुरूषदहा बहादुर सिग्देल२०००-१२-२९१९२३
81
७९बिधवा भत्ता२०१६१२२९००२१४ललि माया थापा११महिला२०१६-१२-२९३७१
82
८०बिधवा भत्ता२००७०९२९००१३६सोमनी देबी चौधरी११महिला२००७-०९-२९२३०।२०३९
83
८१जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)२००५१२२९००६२१सरि माया कामी११महिला२००५-१२-२९२५६६
84
८२बिधवा भत्तातील माया बस्नेत११महिला- -- -२००७-१२-२५२१५३३।३०११
85
८३जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)२०१००२०४००३१२हरि बहादुर दर्जी११पुरूषकर्ण बहादुर दर्जी२०१०-०२-०४५५७
86
८४बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित२०६८०५१८००२४६सागर सदा११पुरूषमन्जु सदा२०६८-०५-१८
87
८५बिधवा भत्ता२०१३०९२२००१८८सिधनिया देबी चौधरी११महिला२०१३-०९-२२
88
८६जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९६१२२९०१२३२देबी बहादुर बस्नेत११पुरूषपृथ्बी बहादुर बस्नेत१९९६-१२-२९१०२७६
89
८७जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९८१२२९००९४१तिल बहादुर माझि११पुरूषमागे माझी१९९८-१२-२९९१७३
90
८८जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९५१२२९०१२१८रत्न कुमारी खड्का११महिला१९९५-१२-२९९९०।१८८९
91
८९बिधवा भत्ता२००६०३०४००२०९जानकी देबी कयाबनिया११महिला२००६-०३-०४284उदयपुर
92
९०जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९२१२२९००६२१हजरा खातुन११महिला१९९२-१२-२९१६५२।१२१९
93
९१बिधवा भत्ता२०१३१२२९०११७७पार्वती पोखरेल११महिला२०१३-१२-२९४।१०३७
94
९२बिधवा भत्ता२०२११२२९००१३१शंकर बती चौधरी११महिला२०२१-१२-२९४।२९४६
95
९३जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)१९९५१२२९०१२६७सन्त बहादुर बिश्वकर्मा११पुरूषदते बिश्वकर्मा१९९५-१२-२९३२२६
96
९४जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)१९९३१२२९००५९५तेतरी देबी चौधरी११महिला१९९३-१२-२९१९५५
97
९५बिधवा भत्ता२०१२१२२९००३०४नथारी देबी चौधरी११महिला२०१२-१२-२९८०५।३००५
98
९६बिधवा भत्ता२०२०१२२९००२०८सौनी कुमारी साह११महिला२०२०-१२-२९१८६८
99
९७बिधवा भत्ता२००००२०२०११०७पार्वती देबी चौधरी११महिला२०००-०२-०२७४१४५
100
९८जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य)२००११२२९०१६५१गुन्जेश्वर लाल चौधरी११पुरूष२००१-१२-२९२०४४
Loading...