Danh sach chinh quy thi lai hoc ky I năm học 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
MÃ HPMA SVHỌTÊNLỚP
Buổi thi
Ngày thiNơi thi
Hình thức
Ghi chú
2
AV171377LÊ HOÀNGY20Sáng14-02-2019PMT4-7H30PM
3
DLIE171141TỪ NHƯHẠNHS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
4
DLIE171353PHẠM THỊ THUHIỀNS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
5
DLIE171171NGUYỄN THỊ NGỌCLINHS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
6
DLIE171180ĐẶNG THỊ THẢOMYS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
7
DLIE171210NGUYỄN VĂN VŨPHƯỚCS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
8
DLIE171287PHẠM THỊYẾNS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30PM
9
DLIE179002SOMXAYPHOMMASAKS5BSáng14-02-2019PMT4-7H30PM
10
DLIE171274NGUYỄN THỊ ÁNHTUYẾTS5CSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
11
DLIE171165NGUYỄN THỊ THÚYLANHS5DSáng14-02-2019PMT4-7H30PM
12
DLIE171340HỒ THỊPHƯỢNGS5DSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
13
DLY1171232HỒ THỊ THUTHẢOS5ASáng14-02-2019PMT4-8H30PM
14
DLY1171287PHẠM THỊYẾNS5ASáng14-02-2019PMT4-8H30PM
15
DLY1171273HUỲNH TRẦN ÁNHTUYẾTS5BSáng14-02-2019PMT4-7H30PM
16
DLY1171274NGUYỄN THỊ ÁNHTUYẾTS5CSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
17
DLY1171165NGUYỄN THỊ THÚYLANHS5DSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
18
DLY1171340HỒ THỊPHƯỢNGS5DSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
19
GGB171320NGUYỄN THANHTOÀNX11Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
20
GPSL181143HOÀNG THỊ HỒNGHUỆD13Sáng14-02-2019PMT4-7H30PM
21
HH181037HUỲNH BẢOLÂMC6Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
22
HH181068VÕ QUANGC6Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
23
HH150162NGUYỄN THỊVIỄND10BSáng14-02-2019C.1.1-8H30
24
HH179001PHONEMAIBUALAPHAD12ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
25
HH171093ĐINH THỊTHÚYD12ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
26
HH169006PHOMMAVONGSAKHOUNSAIH4Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
27
HH169021AMPHAIPHONESAOVADYH4Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
28
HH181808NGUYỄN TRẦN THỊGIANGH6Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
29
HH189014KASERMSOUKLATDAVANH6Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
30
HH171114LÊ THỊ VÂNANHS5ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
31
HH171452LÊ THỊ DIỆU THANHHUYỀNS5ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
32
HH171171NGUYỄN THỊ NGỌCLINHS5ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
33
HH171188PHAN THỊ THUNGAS5ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
34
HH181154PƠ LOONGNƠNHS6ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
35
HH181042TRƯƠNG BẢOVÂNS6ASáng14-02-2019C.1.1-8H30
36
HH181071LÊ HUỲNHĐỨCS6BSáng14-02-2019C.1.1-8H30
37
HH181185NGUYỄN THỊ ANHMYS6BSáng14-02-2019C.1.1-8H30
38
HH181003NGUYỄN THỊ NHƯNGỌCS6BSáng14-02-2019C.1.1-8H30
39
HH181126NGUYỄN THỊ THANHTÂMS6BSáng14-02-2019C.1.1-8H30
40
HH189018VANMIKHAMKEOPHAX12Sáng14-02-2019C.1.1-8H30
41
HHTM169034VONGSAVANGIOUX10Sáng14-02-2019C.1.1-7H30
42
HSY160747NGUYỄN THANHHIẾNX10Sáng14-02-2019C.1.1-7H30
43
HSY171320NGUYỄN THANHTOÀNX11Sáng14-02-2019C.1.1-7H30
44
HVHC189023PHOMMALAILOUNKEONAKHONES6ASáng14-02-2019C.1.1-7H30
45
HVHC189034PHOMMAKHOTNILAVANHS6ASáng14-02-2019C.1.1-7H30
46
HVHC181154PƠ LOONGNƠNHS6ASáng14-02-2019C.1.1-7H30
47
HVHC189003XAIYAKADODEES6ASáng14-02-2019C.1.1-7H30
48
HVHC181102HỒ THỊ THUTRINHS6ASáng14-02-2019C.1.1-7H30
49
HVHC189031MANOKOUNEA NANS6BSáng14-02-2019C.1.1-7H30
50
HVHC189039THAMMAVONGANOUSONES6BSáng14-02-2019C.1.1-7H30
51
HVHC189043ANOUSAKKHAMS6BSáng14-02-2019C.1.1-7H30
52
HVHC181126NGUYỄN THỊ THANHTÂMS6BSáng14-02-2019C.1.1-7H30
53
HVHC181810TÔ THỊ TÚUYÊNS6BSáng14-02-2019C.1.1-7H30
54
LYT160175TRẦN THỊ HỒNGQUÝD11BSáng14-02-2019C.1.2-7H30
55
LYT160663NGUYỄN THỊ THUCÚCD11CSáng14-02-2019C.1.2-7H30
56
LYT150510NGUYÊN THỊ THANHTHỦYD11CSáng14-02-2019C.1.2-7H30
57
LYT160510NGUYỄN THỊ THANHTHỦYD11CSáng14-02-2019C.1.2-7H30
58
LYT189016SONEKEOLED13Sáng14-02-2019C.1.2-7H30
59
LYT181165LÊ TẤNLỘCD13Sáng14-02-2019C.1.2-7H30
60
LYT181151HUỲNH THỊ HOAVIÊND13Sáng14-02-2019C.1.2-7H30
61
LYT181118NGUYỄN THỊ TƯỜNGVYD13Sáng14-02-2019C.1.2-7H30
62
LYT160728TRẦN TRỌNGNGHĨAS4DSáng14-02-2019C.1.2-7H30
63
LYT171422PHAN VĂN GIAHƯNGS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
64
LYT171153HỒ THỊ THANHHƯƠNGS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
65
LYT171166NGUYỄN THỊ MỸLỆS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
66
LYT171232HỒ THỊ THUTHẢOS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
67
LYT179012THONGCHANHTHIDKHAMS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
68
LYT171243PHẠM THỊ HÀTHUS5ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
69
LYT171183THÁI MINHNAMS5BSáng14-02-2019C.1.2-7H30
70
LYT171187HUỲNH THỊ NGỌCNGAS5BSáng14-02-2019C.1.2-7H30
71
LYT171385NGÔ THỊ TỐTRINHS5BSáng14-02-2019C.1.2-7H30
72
LYT171281NGUYỄN HUỲNH TÚVÂNS5BSáng14-02-2019C.1.2-7H30
73
LYT171186HỒ THỊNGAS5CSáng14-02-2019C.1.2-7H30
74
LYT171274NGUYỄN THỊ ÁNHTUYẾTS5CSáng14-02-2019C.1.2-7H30
75
LYT171340HỒ THỊPHƯỢNGS5DSáng14-02-2019C.1.2-7H30
76
LYT171351NGUYỄN CÔNGCẢNHY20Sáng14-02-2019C.1.2-7H30
77
LYT150787NGUYÊN QUANGTRỌNG#N/ASáng14-02-2019C.1.2-7H30
78
MRI171004PHẠM GIA HÙNGKHANHC5Sáng14-02-2019C.1.1-7H30
79
NCS182027PHẠM THỊTHƯƠNGN9Sáng14-02-2019PMT4-7H30PM
80
NCS182019
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
UYÊNN9Sáng14-02-2019PMT4-7H30PM
81
NG2171092HỒ THỊHƯỜNGD12BSáng14-02-2019PMT4-7H30PM
82
NOI2171092HỒ THỊHƯỜNGD12BSáng14-02-2019PMT4-8H30PM
83
SKCD160791TRẦN TỨBÌNHS4CSáng14-02-2019PMT4-7H30
84
SKCD171287PHẠM THỊYẾNS5ASáng14-02-2019PMT4-7H30
85
SKCD171186HỒ THỊNGAS5CSáng14-02-2019PMT4-7H30
86
TTH150510NGUYÊN THỊ THANHTHỦYD11CSáng14-02-2019C.1.1-8H30
87
TTH160451NGUYỄN NGỌC NHƯQUỲNHS4DSáng14-02-2019C.1.1-8H30
88
AV1181084HOÀNG THỊ NHƯHUỲNHS6AChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
89
AV1181024NGUYỄN THỊ KHÔINGUYÊNS6AChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
90
AV1181154PƠ LOONGNƠNHS6AChiều14-02-2019PMT4-14H30PM
91
AV1181102HỒ THỊ THUTRINHS6AChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
92
AV1181800HỒ VĂNBÀNHS6BChiều14-02-2019PMT4-14H30PM
93
AV1189041BOUTDATHONGKEOPHOUTHITHS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
94
AV1189037SONAPHOMKEOTHIPPHACHANS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
95
AV1189043ANOUSAKKHAMS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
96
AV1189033DONGMALAPHANMAHARS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
97
AV1181133NGUYỄN THỊ MINHTHỦYS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
98
AV1189038BOUTTICHUKVERDMANYS6BChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
99
AV2171127PHẠM ĐÌNH KHÁNHĐOANS5AChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
100
AV2171141TỪ NHƯHẠNHS5AChiều14-02-2019PMT4-13H30PM
Loading...
Main menu