ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGLMN
1
ลำดับเดือนคณะคำนำหน้าชื่อสกุล
ตำแหน่ง
เรื่องที่ 1เรื่องที่ 2
2
102-กุมภาพันธ์คณะวิทยาการจัดการนาย
กิตติพงษ์
ครุธทรง
อาจารย์
มรภ.06/2562
3
202-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย
จิตติพงศ์
สังข์ทอง
อาจารย์
มรภ.07/2562
4
302-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย
พฤทธิพงศ์
พุฒขาว
อาจารย์
มรภ.08/2562
5
402-กุมภาพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวเบญจพรพงษ์นริศร
อาจารย์
มรภ.09/2562
6
502-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายธวัชชัยจันทร์ทอง
อาจารย์
มรภ.10/2562
7
602-กุมภาพันธ์คณะครุศาสตร์นางสาวไพวรัญรัตนพันธ์
อาจารย์
มรภ.11/2562
8
702-กุมภาพันธ์คณะวิทยาการจัดการนายธีรพันธ์สงวนวงศ์
อาจารย์
มรภ.12/2562
9
802-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชาลินีถังมณี
อาจารย์
มรภ.13/2562
10
902-กุมภาพันธ์คณะวิทยาการจัดการนายสัญญาฉิมพิมล
อาจารย์
มรภ.14/2562
11
1002-กุมภาพันธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาว
เพียงเพ็ญ
ณ พัทลุง
อาจารย์
มรภ.15/2562
12
1102-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอนิตทยากังแฮดร.
มรภ.16/2562
13
1202-กุมภาพันธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นายบุญยกรพนมอุปการ
อาจารย์
มรภ.17/2562
14
1302-กุมภาพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรดร.พิริญญากฤศวงศ์งาม
อาจารย์
มรภ.18/2562
15
1402-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจันทนาแสงแก้วดร.
มรภ.19/2562
16
1502-กุมภาพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวเบญจพรแก้วอุไทย
อาจารย์
มรภ.20/2562
17
1602-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเจษฎา
สุจริตธุระการ
อาจารย์
มรภ.21/2562
18
1702-กุมภาพันธ์คณะครุศาสตร์นายมลรักษ์เลิศวิลัย
อาจารย์
มรภ.22/2562
19
1802-กุมภาพันธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นายวิกรมกรุงแก้ว
อาจารย์
มรภ.23/2562
20
2002-กุมภาพันธ์คณะวิทยาการจัดการนางสาวรุ่งนภา
อริยะพลปัญญา
ดร.
มรภ.25/2562
21
2102-กุมภาพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวสิรินญา
จันทร์ศักดิ์สูง
อาจารย์
มรภ.26/2562
22
2205-พฤษภาคมคณะวิทยาการจัดการนายนิมิตซุ้นสั้น
อาจารย์
มรภ.27/2562
23
2305-พฤษภาคมคณะครุศาสตร์นางสาวปาริชาตประกอบมาศ
อาจารย์
มรภ.28/2562
24
2405-พฤษภาคมคณะครุศาสตร์นายสมพร
รุจิกิตติอังศุธร
อาจารย์
มรภ.29/2562
25
2505-พฤษภาคมคณะครุศาสตร์นางสาว
เนตรนิยมาศ
วรรณพยันต์
อาจารย์
มรภ.30/2562
26
2605-พฤษภาคมคณะครุศาสตร์นายอนุวัตร
จิรวัฒนพาณิช
อาจารย์
มรภ.31/2562
27
2705-พฤษภาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวภัทริดาโปฎก
อาจารย์
มรภ.32/2562
28
2805-พฤษภาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนาง
อัจฉริยา
สุวรรณสังข์
อาจารย์
มรภ.32/2562
29
2910-ตุลาคมคณะครุศาสตร์นางสาว
สุดาทิพย์
หาญเชิงชัย
อาจารย์
มรภ.33/2562
30
3010-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นายองอาจเจ๊ะยะหลีผศ.
มรภ.34/2562
31
3110-ตุลาคมคณะครุศาสตร์นางสาว
จุฬาลักษณ์
ใจอ่อน
อาจารย์
มรภ.35/2562
32
3210-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสุนันทาคันธานนท์ดร.
มรภ.36/2562
33
3310-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนางจิรวัฒน์ทิพยรสผศ.ดร.
มรภ.37/2562
34
3410-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนายเอกพล วงศ์เสรีผศ.
มรภ.37/2562
35
3510-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นายมาฤทธิ์กาญจนารักษ์
อาจารย์
มรภ.38/2562
36
3610-ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวอารยาข้อค้า
อาจารย์
มรภ.39/2562
37
3710-ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชญานิศลือวานิชผศ.ดร.
มรภ.40/2562
38
3810-ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางเอมอรนาคหลงผศ.
มรภ.40/2562
39
3910-ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางพรทิพย งานสกุล
อาจารย์
มรภ.40/2562
40
4010-ตุลาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวธัชชพรไชยเจริญ
อาจารย์
มรภ.41/2562
มรภ.42/2562
41
4110-ตุลาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนายประเสริฐ
จริยะเลอพงษ์
อาจารย์
มรภ.42/2562
มรภ.41/2562
42
4210-ตุลาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางปรัชมาศลัญชานนท์ผศ.ดร.
มรภ.43/2562
43
4310-ตุลาคมคณะครุศาสตร์นางสาวจุฑามาศชูจันทร์
อาจารย์
มรภ.44/2562
44
4410-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนางสาววัชราวดี
นิรุติธรรมธรา
อาจารย์
มรภ.45/2562
45
4510-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนางสาว
พัทธนันท
เพ็งดํา
อาจารย์
มรภ.45/2562
46
4610-ตุลาคมวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาตินายวรพจน ตรีสุข
อาจารย์
มรภ.45/2562
มรภ.51/2562
47
4710-ตุลาคมวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาตินางสาว
กัญญาพัชร
พัฒนาโภคินสกุล
อาจารย์
มรภ.45/2562
48
4810-ตุลาคมคณะครุศาสตร์นางสาววัลลภาอินทรงค์
อาจารย์
มรภ.46/2562
49
4910-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนายยุทธชัยฮารีบิน
อาจารย์
มรภ.47/2562
50
5010-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวปัทมาสน์พิณนุกูล
อาจารย์
มรภ.48/2562
51
5110-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนางสาว
บงกชรัตน์
เปี่ยมสิริกมล
อาจารย์
มรภ.49/2562
52
5210-ตุลาคมคณะครุศาสตร์นายกัมปนาท
ประดิษฐ์เสรี
อาจารย์
มรภ.50/2562
53
5310-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นาย
สุพัฒนชัย
โพธิ์แก้ว
อาจารย์
มรภ.51/2562
54
5410-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นายวรพงศ์ ไชยฤกษ์ดร.
มรภ.51/2562
55
5510-ตุลาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาย
สมศักดิ์
ลิ่มวงศกร
อาจารย์
มรภ.52/2562
56
56คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายหาญพล มิตรวงศ์
อาจารย์
มรภ.52/2562
57
5710-ตุลาคมวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาตินางสาวชิดชนก
อนันตมงคลกุล
ผศ.
มรภ.53/2562
58
5810-ตุลาคมวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติMR.JeffreyDale Hobbs
Prof.Dr.
มรภ.54/2562
59
5910-ตุลาคมคณะวิทยาการจัดการนายณัฐวุฒิเหมาะประมาณ
อาจารย์
มรภ.55/2562
60
6010-ตุลาคมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวจารุณีคงกุล
อาจารย์
มรภ.51/2562
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Loading...