ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJ
1
ลำดับคณะคำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่งเลขที่สัญญา
2
เรื่องที่ 1เรื่องที่ 2เรื่องที่ 3เรื่องที่ 4
3
1คณะครุศาสตร์นายมานพชาชิโยอ.มรภ(ภน)4/2557
4
2คณะครุศาสตร์นายธนวิทย์ทองใหม่อ.มรภ.01/2558
5
3คณะครุศาสตร์นายประโมทย์พ่อค้าผศ.มรภ.13/2557
6
4คณะเทคโนโลยีการเกษตรน.ส.กนกวรรณแก้วอุไทยอ.มรภ(ภน)1/2557
7
5คณะเทคโนโลยีการเกษตรนายสุวณิชชัยนาคผศ.มรภ.(วช)01/2558มรภ.(วช)03/2558
8
6คณะเทคโนโลยีการเกษตรนายประเสริฐจริยะเลอพงษ์อ.มรภ.(วช)03/2558
9
7คณะเทคโนโลยีการเกษตรนายตันติพงษ์เพชรไชยาอ.มรภ.(วช)03/2558
10
8คณะเทคโนโลยีการเกษตรน.ส.ณิศชญามณฑ์รัตนะอ.มรภ.12/2557
11
9คณะเทคโนโลยีการเกษตรน.ส.เบญจพรแก้วอุไทยอ.มรภ.12/2557
12
10คณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสิริรัตน์เพชรเหมือนผศ.มรภ.12/2557
13
11คณะมนุษยศาสตร์ฯนายมาฤทธิ์กาญจนรักษ์อ.มรภ(คณ)10/2557มรภ(คณ)22/2557
14
12คณะมนุษยศาสตร์ฯMr.BinWangอ.มรภ(คณ)11/2557
15
13คณะมนุษยศาสตร์ฯนายวรากรอังศุมาลีอ.มรภ(คณ)12/2557
16
14คณะมนุษยศาสตร์ฯนายคารว์พยุงพันธ์อ.มรภ(คณ)13/2557
17
15คณะมนุษยศาสตร์ฯน.สจิราวรรณสุทธิธรรมอ.มรภ(คณ)14/2557
18
16คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.ปนัดดาทรัพย์สมานอ.มรภ(คณ)16/2557
19
17คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.อาริษา
รุจิรวนิชวงศ์
อ.มรภ(คณ)17/2557
20
18คณะมนุษยศาสตร์ฯนายบุญยกรพนมอุปการอ.มรภ(คณ)18/2557
21
19คณะมนุษยศาสตร์ฯนส.รุ่งรัตน์ทองสกุลผศ.มรภ(คณ)21/2557
22
20คณะมนุษยศาสตร์ฯนายธวัชชัยทุมทองผศ.มรภ(คณ)25/2557
23
21คณะมนุษยศาสตร์ฯนายไพฑูรย์ทองดีอ.มรภ(คณ)26/2557
24
22คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.พัชราภรณ์คชินทร์อ.มรภ(คณ)3/2557
25
23คณะมนุษยศาสตร์ฯนางอมรรัตน์นาคะโรอ.มรภ(คณ)4/2557
26
24คณะมนุษยศาสตร์ฯน.สอารีย์พูลเกิดอ.มรภ(คณ)5/2557
27
25คณะมนุษยศาสตร์ฯน.สสุพรรษาสุวรรณ์อ.มรภ(คณ)6/2557
28
26คณะมนุษยศาสตร์ฯนางจุฬารัตน์เสงี่ยมอ.มรภ(คณ)7/2557มรภ(คณ)20/2557มรภ(คณ)24/2557
29
27คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.ธัญญานันท์สุรีรัตนันท์อ.มรภ(คณ)8/2557
30
28คณะมนุษยศาสตร์ฯนายวิกรมจันทรจิตรอ.มรภ(คณ)9/2557มรภ(คณ)19/2557
31
29คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.วราภรณ์วัจนะพันธ์อ.มรภ(ภน)2/2557
32
30คณะมนุษยศาสตร์ฯนายประสงค์โตนดอ.มรภ(ภน)3/2557
33
31คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ว่าที่ ร.ต.
นพศักดิ์นาคเสนาอ.มรภ.14/2557
34
32คณะมนุษยศาสตร์ฯนายธีรพงษ์หนูไชยแก้วอ.มรภ.15/2557มรภ(คณ)15/2557
35
33คณะมนุษยศาสตร์ฯน.ส.มุขนิชกานต์อุประอ.มรภ.17/2557มรภ(คณ)23/2557
36
34คณะมนุษยศาสตร์ฯนายธำรงค์บริเวธานันท์อ.มรภ.18/2557
37
35คณะวิทยาการจัดการนางวัชรีหิรัญพันธุ์ผศ.มรภ.(วช)10/2558มรภ(ภน)5/2557มรภ(ภน)6/2557มรภ(ภน)7/2557
38
36คณะวิทยาการจัดการน.สยุพินหะสันอ.มรภ(ภน)5/2557มรภ(ภน)6/2557มรภ(ภน)7/2557
39
37คณะวิทยาการจัดการนางจิราพรประสารการผศ.มรภ(ภน)5/2557มรภ(ภน)6/2557มรภ(ภน)7/2557
40
38คณะวิทยาการจัดการน.ส.มยุเรศตนะวัฒนาผศ.มรภ(ภน)5/2557มรภ(ภน)6/2557มรภ(ภน)7/2557
41
39คณะวิทยาการจัดการน.ส.อุษณีย์
ศิริสุนทรไพบูลย์
ผศ.มรภ(ภน)5/2557มรภ(ภน)6/2557มรภ(ภน)7/2557
42
40คณะวิทยาการจัดการน.ส.ศศิธรเทพีอ.มรภ(ภน)8/2557
43
41คณะวิทยาการจัดการน.ส.สุวรรณากาญจนเมธากุลผศ.มรภ(ภน)8/2557
44
42คณะวิทยาการจัดการนายนิติพงษ์ทนน้ำอ.มรภ.(วช)01/2558
45
43คณะวิทยาการจัดการน.ส.อรไทครุธเวโชผศ.มรภ.(วช)01/2558
46
44คณะวิทยาการจัดการน.ส.ดวงรัตน์โกยกิจเจริญอ.มรภ.(วช)04/2558มรภ.(วช)05/2558
47
45คณะวิทยาการจัดการนายสมชายไชยโคตอ.มรภ.(วช)05/2558
48
46คณะวิทยาการจัดการนางภัทรินทร์มรรคาอ.มรภ.02/2558
49
47คณะวิทยาการจัดการนายนิมิตซุ้นสั้นอ.มรภ.02/2558
50
48คณะวิทยาการจัดการนางวีรภัทร์
โชติวิริยะกุล
อ.มรภ.09/2557
51
49คณะวิทยาการจัดการน.ส.รุ่งนภาอริยะพลปัญญาอ.มรภ.11/2557
52
50คณะวิทยาการจัดการนายเดชาสีดูกาอ.มรภ.11/2557
53
51คณะวิทยาการจัดการนางประภาศรีอึ่งกุลรศ.มรภ.11/2557
54
52คณะวิทยาการจัดการนางสุนันทาคันธานนท์อ.มรภ.11/2557มรภ.16/2557
55
53คณะวิทยาการจัดการน.ส.นันธิดาศิริกุลอ.มรภ.19/2557
56
54คณะวิทยาการจัดการนายศิรวิทย์ศิริรักษ์อ.มรภ.20/2557
57
55คณะวิทยาศาสตร์ฯนางสายสนิทพงศ์สุวรรณอ.มรภ(คณ)1/2557มรภ(คณ)2/2557
58
56คณะวิทยาศาสตร์ฯนางสายสมรสุวรรณพฤกษ์อ.มรภ.(วช)02/2558
59
57คณะวิทยาศาสตร์ฯนายฤธรรมรงปลัดสงครามอ.มรภ.(วช)02/2558
60
58คณะวิทยาศาสตร์ฯนายพีรพงษ์พึ่งแย้มอ.มรภ.(วช)06/2558
61
59คณะวิทยาศาสตร์ฯนายสมพงศ์บุญศรีอ.มรภ.(วช)07/2558มรภ.(วช)07/2558
62
60คณะวิทยาศาสตร์ฯนายณัฐกรชีประวัติชัยอ.มรภ.(วช)09/2558
63
61คณะวิทยาศาสตร์ฯน.ส.ชญานิศลือวานิชผศ.มรภ.10/2557
Loading...
 
 
 
2557
2558
2559
2560