ข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGL
1
ลำดับเดือนคณะคำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่งเรื่องที่ 1
2
101-มกราคมคณะวิทยาการจัดการนางสาวดวงรัตน์โกยกิจเจริญอ.มรภ.(วช)07/2560
3
201-มกราคมคณะวิทยาการจัดการนายสมชายไชยโคตอ.มรภ.(วช)07/2560
4
304-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนายนิมิตซุ้นสั้นอ.มรภ.(วช)09/2560
5
404-เมษายนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสุนันทาคันธานนท์อ.มรภ.01/2560
6
504-เมษายนคณะครุศาสตร์นางสาวปาริชาตประกอบมาศอ.มรภ.02/2560
7
604-เมษายนคณะครุศาสตร์นางสาวสุดาทิพย์หาญเชิงชัยอ.มรภ.03/2560
8
704-เมษายนคณะครุศาสตร์นางสาวจุฬาลักษณ์ใจอ่อนอ.มรภ.04/2560
9
804-เมษายนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวดวงใจ
พานิชเจริญกิจ
อ.มรภ.05/2560
10
904-เมษายนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวศุภิกานิรัติศัยอ.มรภ.06/2560
11
1004-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวรัตติยาซังชาสิทธิ์อ.มรภ.07/2560
12
1104-เมษายนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายสาวิตรพงศ์วัชร์รศ.มรภ.08/2560
13
1204-เมษายนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายศักดิ์ชัยโพธิ์สัยอ.มรภ.09/2560
14
1304-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจารุวรรณพรหมเงินอ.มรภ.10/2560
15
1404-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสมศักดิ์ลิ่มวงศกรอ.มรภ.10/2560
16
1504-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายหาญพลมิตรวงศ์อ.มรภ.10/2560
17
1604-เมษายนคณะครุศาสตร์นายณัฐวุฒิสิทธิชัยอ.มรภ.11/2560
18
1704-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวณวรานราราษฎร์อ.มรภ.12/2560
19
1804-เมษายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวพัชราวรรณเก๊อะเจริญอ.มรภ.12/2560
20
1904-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนายณัฐวุฒิเหมาะประมาณอ.มรภ.13/2560
21
2004-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางสาวรุ่งนภาอริยะพลปัญญาอ.มรภ.14/2560
22
2104-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนายเดชาสีดูกาอ.มรภ.14/2560
23
2204-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนายนพดลจันระวังผศ.มรภ.15/2560
24
2304-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางวนิดาหาญเจริญผศ.มรภ.15/2560
25
2404-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางวัชรีหิรัญพันธุ์ผศ.มรภ.15/2560
26
2504-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางสาวปรารถนาทศานนท์อ.มรภ.15/2560
27
2604-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางสาวอนุศราสาวังชัยอ.มรภ.15/2560
28
2704-เมษายนคณะครุศาสตร์นายกัมปนาทประดิษฐ์เสรีอ.มรภ.16/2560
29
2804-เมษายนคณะวิทยาการจัดการนางสาวจิรวัฒน์ทิพยรสผศ.มรภ.17/2560
30
2905-พฤษภาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวชญานิศลือวานิชผศ.มรภ.18/2560
31
3006-มิถุนายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.อันดุลวาหาบสาแล็ะอ.MRG6080147
32
3106-มิถุนายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน.ส.อุ่นฤทัยภู่ประเสริฐอ.MRG6080147
33
3206-มิถุนายนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน.ส.อรัญญาณีคุ่ยจันทร์อ.MRG6080147
34
3307-กรกฎาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางอัจฉริยาสุวรณณสังข์อ.มรภ.19/2560
35
3407-กรกฎาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวภัทริดาโปฎกอ.มรภ.19/2560
36
3507-กรกฎาคมคณะเทคโนโลยีการเกษตรนางสาวเสาวรสวงษ์ใหญ่อ.มรภ.19/2560
37
3607-กรกฎาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวปาวลีศรีสุขสมวงศ์อ.มรภ.20/2560
38
3707-กรกฎาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวลลิตาแก่นหินอ.มรภ.20/2560
39
3807-กรกฎาคมคณะวิทยาการจัดการนางสาวจุรีรัตน์ว่องปลูกศิลปอ.มรภ.21/2560
40
3907-กรกฎาคมคณะวิทยาการจัดการนางปิยวรรณคำกลัดอ.มรภ.22/2560
41
4007-กรกฎาคมคณะวิทยาการจัดการนายสุชาติพึ่งมั่นอ.มรภ.22/2560
42
41
43
42
44
43
45
44
46
45
47
46
48
47
49
48
50
49
Loading...
Main menu