ฐานข้อมูล ป.ป.ช. สพฐน้อย และชุมชน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
ข้อมูลพื้นฐาน ป.ป.ช. สพฐ น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ ชุมชน
2
3
4
ที่ข้อมูลพื้นฐาน
5
โรงเรียนรายชื่อ ป.ป.ช.น้อยที่อยู่ติดต่อโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลล์
6
หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน
ตำบลอำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
โทรศัพท์
7
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
8
1
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นางสาวธนาภรณ์ คำจันทร์
9
นางสาวปริตรา คนธปาน
10
นายชาญวิทย์ วงค์เท่ียนชัย
11
นางสาวกมลวรรณ กุลพรหม
12
นายนิธิ มิ่งสมร
13
นางสาวสุดารัตน์ ใจคำ
14
นายชยพัทธ์ สุวรรณ
15
นางสาวธัญจิรา ญาโน
16
นายอดิเรก พลอยประเสริฐ
17
นางสาวปิยะพร สีเนหา
18
นายสรวิชญ์ นวนรักษา
19
นายวีรพล คำแก่น
20
นางสาวคำแก้ว แซ่ย่าง
21
นางสาวสุุวิมล นามวงค์
22
นางสาวฟ้าใส สุริยา
23
นางสาวนฤมล ดวงนิตย์
24
นางสาวธิติพร เสือเล็ก
25
โรงเรียนเครือข่าย
26
1
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
529
ทุ่งรวงทอง
จุนพะเยา5615054447277871805595
Plwschool@hotmail.com
27
1ดำรงราษฏร์สงเคราะห์
28
โรงเรียนเครือข่าย
29
1ห้วยสักวิทยาคมนายจรัล แก้วเป็ง204ห้วยสักเมืองเชียงราย57000053-678723082-8949189hswschoo@thai.com
30
ายธีรพัฒน์ อภิชัยแก้ว
31
นายธิติ บุรีแก้ว
32
นายศิริโชค แสนศิริ
33
นายอภิวัตติ์ กันตีมูล
34
นายเจษฏา โสภา
35
น.ส. กนกรัฐ สินสุรินทร์
36
น.ส. กาญจนา จัดสวย
37
น.ส. ดวงพร แก้วตา
38
น.ส. ทิวาพร สุวรรณ
39
น.ส. เบญจพร ตัน
40
น.ส.มินตรา อาธิเสนะ
41
นายอัครเดช คำวุฒิ
42
นายทินกร ปฏิสิขัง
43
44
45
46
2พานพิทยาคมนายสนอง สุจริต816เมืองพานพานเชียงราย57120053-721513081-8856629phanphit@gmail.com
47
นายปิยวัฒน์ หมื่นเกี๋ยง
48
นายวรุตม์ ทะรินทร์
49
นายเฉลิมพล วงค์ศรี
50
นางสาวมาติกา กันธิมา
51
นางสาวปรมินทร์ ตาสาย
52
นายธนัท หล้าเปียง
53
นางสาวณีรนุช สมศักดิ์
54
นางสาวสุทธิพร ทำของดี
55
นางสาวเหมือนฝัน คนการ
56
นายพงศกร บัวอินทร์
57
นางสาวศรันย์พร ปวงใจ
58
นายวายุ จักนิล น
59
3เชียงแสนวิทยาคม242เวียงเชียงแสนเชียงราย57150053-650754821947113school@chiangsaen.ac.th
60
นายพรชัย มงคลคลี
61
นายอนุวัฒน์ อิ่นคำ
62
นายสมพร จงน้อย
63
นายวงศธร เกื้อชยังกูร
64
นายพรพิพัฒน์ คำซอน
65
นายอนันตชัย พรรษา
66
น.ส.เกษราภรณ์ ฟูวัน
67
น.ส.สุชาวะดี วาณียากุล
68
น.ส.หทัยทิพย์ แก้วดำ
69
น.ส.เบญจพร กัมปะหะ
70
น.ส.ชนิชา มิ่งส่วน
71
น.ส.ฉันทนา แซ่ฟ่าน
72
4ปล้องวิทยาคมนายปิยะ แก้วหาญ120ปล้องเทิงเชียงราย57230053-954170085-0345493pktcr@hotmail.com
73
น.ส.เอมนิกา ยาวิชัย
74
นายคณิศร ยั่วยวน
75
นายกรวิชญ์ ต้าวใจ
76
นายวัชรพล ฟูแก้ว
77
นายสุรชาติ ธะนะ
78
ด.ช.ณัฐพล ไชยวงศ์
79
ด.ช.กิตติวัน์ ทะนันชัย
80
น.ส.ชิติมา เฮียงบุญ
81
น.ส.เสาวลักษณ์ กระแสโสม
82
น.ส.เบญจมาศ โอบอ้อม
83
น.ส.ศุภลักษณ์ สุขสำราญ
84
น.ส.จิรานันท์ ใจชื่น
85
น.ส.กาจวลี ทรัพย์สิน
86
น.ส.มลธิรา หน่อหล้า
87
น.ส.สุรารักษ์ ปัญญาราช
88
5แม่ใจวิทยาคมนายอุทร นัดดากุล14ศรีถ้อยแม่ใจพะเยา56130054-499023081-7842300Maechaiwit@gmail.com
89
นายภานุวัฒน์ มูลละอัง
90
นายกิติพันธุ์ ปงเทพ
91
นายชลชาติ ขันธ์เสน
92
นายภานุพงษ์ ไชยเลิศ
93
นายวรวิทย์ อ้วนแก่นจันทร์
94
นางสาวภัทรวดี ธรรมยศ
95
นางสาวรวงทอง สวรรณโย
96
นางสาวสุณัฐฐา ไม้ขนุน
97
นางสาวหฤทัย แก้ววันใจ
98
นางสาวกัลยกร ไม้ขนุน
99
6พญาลอวิทยาคมนางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง529
ทุ่งรวงทอง
จุนพะเยา56150054-447277087-1805595py2chun129@gmail.com
100
นายพงศกร แก้วสุภา
Loading...