ศูนย์8.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
NOศูนย์รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
181040050382บ้านผักหวานโนนสวาง11ด.ช.ก้องภพ เกษรศิริ1219901276485132121050000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
5
281040050382บ้านผักหวานโนนสวาง12ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสิทธิ์12604012067811991121158132310126551092442820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
6
381040050382บ้านผักหวานโนนสวาง13ด.ช.วาสุกรี จันทร12499009318201991131159132310126551093452820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
7
481040050382บ้านผักหวานโนนสวาง14ด.ญ.ชลดา พืชผักหวาน12095012591412122121151015258464.551087.5501819.5ดีมากดีมากดีดีมาก
8
581040050382บ้านผักหวานโนนสวาง15ด.ญ.ณัฐธิชา ประดิษฐ1209702535081299112125101525101264.55895.5502817.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
9
681040050382บ้านผักหวานโนนสวาง16ด.ญ.สุกัญญา ป่าหญ้า14097002891382993121151011231012845992443018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
10
781040050382บ้านผักหวานโนนสวาง17ด.ญ.เอมมิกา จันใด14199026384352991121151015251012845897503017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
11
881040050382บ้านผักหวานโนนสวาง18ด.ญ. บังเอิญ พรมรับ141990263843529931111510152510126551098502820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
12
981040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง11เด็กชายพงศกร บุญลอด14099037989161991121115815101223.54665.5282413.5ดีดีดีมากดี
13
1081040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง12เด็กชายจิรเมธ นามจำปา14099038027941992121239112010124551086402620ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
1181040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง13เด็กชายศิวกร ไสวงาม140990381350819922422391023101264.55685.5422815.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
1281040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง14เด็กชายวัชรพล หวานนอก14099038371641991121236918912433468332510ดีดีดีมากดี
16
1381040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง15เด็กชายกรกช กุลวงค์1409700293216199212123812191012654884392817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
17
1481040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง16เด็กชายภูมินทร์ เทศนะ140970029401819921212391224101263.54787.5452814.5ดีมากดีมากดีมากดี
18
1581040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง17เด็กชายนาคา นารินทร์14099038287261991121215821101264.54979.5342817.5ดีมากดีดีมากดีมาก
19
1681040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง18เด็กหญิงจริญธร เทียมนงค์14099038123072991111358823101242.55880.5392615.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
20
1781040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง19เด็กหญิงวรรณิภา ผ้าลายทอง1409700293414299212123911241012653888442816ดีมากดีมากดีมากดีมาก
21
1881040050397บ้านกุดเชือก11เด็กชายกฤษณพงศ์ สีเนย์14099038514181991321136102110643.55974.5372017.5ดีดีดีดีมาก
22
1981040050397บ้านกุดเชือก12เด็กชายจิรอังกุร สีเนย์1409700291795199112122710191012644880362816ดีมากดีดีมากดีมาก
23
2081040050397บ้านกุดเชือก13เด็กชายชัยวัฒน์ ดวงใจ140970028978219913211148149803.54.5758261715ดีดีดีดีมาก
24
2181040050397บ้านกุดเชือก14เด็กชายเทส มูลเหลา14799008974501991311127122010104451082392419ดีมากดีมากดีมากดีมาก
25
2281040050397บ้านกุดเชือก15เด็กชายธนกฤต โพธิ์ไพจิตร11004014820891991331175616104424556271811ดีดีดีดี
26
2381040050397บ้านกุดเชือก16เด็กชายนรากร แผงตัน140990385647919913211371221101224.54.5780402416ดีมากดีมากดีมากดีมาก
27
2481040050397บ้านกุดเชือก17เด็กชายปฏิภาณ นามสนธิ1409700294182199212113481476023.5549.5261310.5พอใช้ดีพอใช้ดี
28
2581040050397บ้านกุดเชือก18เด็กชายพัชรพล ป้องคำหา140970029711419922211268181012634875322815ดีมากดีดีมากดีมาก
29
2681040050397บ้านกุดเชือก19เด็กชายพิสิฎฐ์พล นิลพยัคฆ์1409700294735199111212461274233.5647.5221312.5พอใช้พอใช้พอใช้ดี
30
2781040050397บ้านกุดเชือก110เด็กชายเมธาสิทธิ์ ตะโหนด1409903879789199233117461366213.5344.523147.5พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
31
2881040050397บ้านกุดเชือก111เด็กชายวีระพันธ์ หงษ์ทอง14097002964521992121113610420100261961พอใช้พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
32
2981040050397บ้านกุดเชือก112เด็กชายศรุต ปุราทาเนย์14097002965921992121113510440.52230.58184.5พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง
33
3081040050397บ้านกุดเชือก113เด็กชายศุภชัย อานจำปา140970029052719921211136105681034219194พอใช้พอใช้ดี
ปรับปรุง
34
3181040050397บ้านกุดเชือก114เด็กชายสราวุฒิ ไสวงาม114720002164119931114137166841055026186ดีดีดีพอใช้
35
3281040050397บ้านกุดเชือก115เด็กหญิงกรรณิการ์ สาชิต140970029257129931214681522101064.54.5989452618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
36
3381040050397บ้านกุดเชือก116เด็กหญิงกัญญาณัฐ เภาพาน14097002967712992321148112110664.55980.5402218.5ดีมากดีมากดีดีมาก
37
3481040050397บ้านกุดเชือก117เด็กหญิงชลธิชา ใสกาง140970029056029921222651019101084.52.51079342817ดีมากดีดีมากดีมาก
38
3581040050397บ้านกุดเชือก118เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คำแว่น16704013000082991221136102110843.55976.5372217.5ดีมากดีดีดีมาก
39
3681040050397บ้านกุดเชือก119เด็กหญิงนารากร ชินแสง140970029262729923211368201012245875342417ดีมากดีดีมากดีมาก
40
3781040050397บ้านกุดเชือก120เด็กหญิงศศิวิมล ฤกษ์ดี1139600536721299112127101422101264.551093.5462819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
41
3881040050397บ้านกุดเชือก121เด็กชายศิลากร สีเนย์120830006306119913211237184202.53.564628612พอใช้ดี
ปรับปรุง
ดี
42
3981040050397บ้านกุดเชือก122เด็กชายนันตชัย ใสปัน111020137309019911112381422101044.55986.5442418.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
43
4081040050398บ้านขามป้อม11ด.ช.กิตติพันธ์ ศรีจูมพล1409700290314199111111712251012645990442818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
44
4181040050398บ้านขามป้อม12ด.ช.เกียรติคุณ พาบุ14097002956421992321114018126000315260พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ปรับปรุง
45
4281040050398บ้านขามป้อม13ด.ช.เกียรติศักดิ์ สร้อยงาม 14097002893411991121111015251010644892502616ดีมากดีมากดีมากดีมาก
46
4381040050398บ้านขามป้อม14ด.ช.จักรินทร์ สุวรรณะ1409700293569199222111301581080104518261พอใช้พอใช้ดีมาก
ปรับปรุง
47
4481040050398บ้านขามป้อม15ด.ช.ณัฐพล โสระกุล140970029386119921111124781080003913260พอใช้พอใช้ดีมาก
ปรับปรุง
48
4581040050398บ้านขามป้อม16ด.ช.พีระพัฒน์ แสนขยัน1409700292317199111111200562010162131
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
ปรับปรุง
49
4681040050398บ้านขามป้อม17ด.ช.ภูมรินทร์ สุวรรณะ1409700293585199222111425101081144511286พอใช้
ปรับปรุง
ดีมากพอใช้
50
4781040050398บ้านขามป้อม18ด.ช.ยุทธนา ศรีจันดา14097002916211992211117101071240225427234ดีดีดีมาก
ปรับปรุง
51
4881040050398บ้านขามป้อม19ด.ช.สิปปกร คำตุ้ม14099038000741993441118520101283327133308ดีดีดีมากพอใช้
52
4981040050398บ้านขามป้อม110ด.ช.สุกฤษฏิ์ ดวงเวียง1209000499204199131111411041060003515200พอใช้พอใช้ดี
ปรับปรุง
53
5081040050398บ้านขามป้อม111ด.ช.สุภัทรชัย วงษ์ซ้าย1101501435164199311111101525101284.551099.5503019.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
54
5181040050398บ้านขามป้อม112ด.ช.อิศรพงษ์ ไสยลอย140970029177919923111191116106825976362416ดีมากดีดีมากดีมาก
55
5281040050398บ้านขามป้อม113ด.ช.อิสรานุวัฒน์ อินทิรส140970029196519932111191322101263.55888.5442816.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
56
5381040050398บ้านขามป้อม114ด.ญ.กนกวรรณ ชนะบุญ1449900937222299221111915251012845795493016ดีมากดีมากดีมากดีมาก
57
5481040050398บ้านขามป้อม115ด.ญ.เบญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ119990128141229911211171524101242.54886.5462614.5ดีมากดีมากดีมากดี
58
5581040050398บ้านขามป้อม116ด.ญ.ญารินดา ศิริเทพ14097002911672992111111015231012845895483017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
59
5681040050398บ้านขามป้อม117ด.ญ.ณัฐธมลวรรณ หาจักร์12097025144322991211114110101260.53046.515283.5พอใช้พอใช้ดีมาก
ปรับปรุง
60
5781040050398บ้านขามป้อม118ด.ญ.นิษานาถ ตรันเจริญ140990386811629922111156149801004325171พอใช้ดีดี
ปรับปรุง
61
5881040050398บ้านขามป้อม119ด.ญ.เมธาวี ใสจูง14099038778912991121111015241012643690492813ดีมากดีมากดีมากดี
62
5981040050398บ้านขามป้อม120ด.ญ.สุภาภรณ์ ไสยลอย1409700289511299211111101524101264.55894.5492817.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
63
6081040050398บ้านขามป้อม121ด.ญ.อาทิติยา บุญโพธิ์14097002909512992311116825108233671392012ดีดีมากดีดี
64
6181040050398บ้านขามป้อม122ด.ญ.อภิชญา อินทมา13292000689152991121111015251010844793502815ดีมากดีมากดีมากดีมาก
65
6281040050398บ้านขามป้อม123ด.ญ.มณฑาทิพย์ โขมณี1209702547331299345111101525101244.55691.5502615.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
66
6381040050398บ้านขามป้อม124ด.ญ.ณิชกมล อนุชน1469900859761299112111101325101084.55792.5482816.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
67
6481040050399บ้านป่าปอ11เด็กชายชนพล สาตื้อ14097002882471992221326714101082.551072.5272817.5ดีดีดีมากดีมาก
68
6581040050399บ้านป่าปอ12เด็กชายชินวุฒิ สาชิต13199012640791992221331015249128551098492920ดีมากดีมากดีมากดีมาก
69
6681040050399บ้านป่าปอ13เด็กชายธนพล อัคลา14097002939251992211241015251012655896502818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
70
6781040050399บ้านป่าปอ14เด็กชายนนทวัฒน์ แรงจินะ1409700290454199221122812221010855888422818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
71
6881040050399บ้านป่าปอ15เด็กชายบดินทร์ สาชิต14097002908291991211222022200008440
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
72
6981040050399บ้านป่าปอ16เด็กชายพงษ์ศกร สุรักษา1409700292597199222133761378815661262312ดีดีดีมากดี
73
7081040050399บ้านป่าปอ17เด็กชายภราดร เกียงขวา110100025688719922213489181010615875352614ดีมากดีดีมากดี
74
7181040050399บ้านป่าปอ18เด็กชายภัทรพล สมป่า1409700291281199322124881288224557281811ดีดีดีดี
75
7281040050399บ้านป่าปอ19เด็กชายอนุพงษ์ เมาขุนทด14097002887351991211347720106625871342215ดีดีดีดีมาก
76
7381040050399บ้านป่าปอ110เด็กหญิงกันต์ฤทัย สาชิต140990383157329922112391123101064.55987.5432618.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
77
7481040050399บ้านป่าปอ111เด็กหญิงกาญชนก สุดงาม14097002926012992211347814340000362970พอใช้ดี
ปรับปรุง
ปรับปรุง
78
7581040050399บ้านป่าปอ112เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันยาเนียม14099037923652991211348922101284.531086.5393017.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
79
7681040050399บ้านป่าปอ113เด็กหญิงนิภารัตน์ เมฆบำรุง1409700287372299221134101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
80
7781040050399บ้านป่าปอ114เด็กหญิงปลายฟ้า ปิ่นศิริ12090004796612991211349152510108551097492820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
81
7881040050399บ้านป่าปอ115เด็กหญิงพัชริดา สมอดง13501018748182991211348152010126551091432820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
82
7981040050399บ้านป่าปอ116เด็กหญิงศศิวรรณ สาชิต140970029138829922113498219108441083382718ดีมากดีมากดีมากดีมาก
83
8081040050399บ้านป่าปอ117เด็กชายจักรภัทร จันทะดี1409700290012191211224605661243410177พอใช้
ปรับปรุง
ดีพอใช้
84
8181040050399บ้านป่าปอ118เด็กชายภูบดินทร์ จันทะดี140990384261315121122915211010444784452415ดีมากดีมากดีมากดีมาก
85
8281040050400บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น11เด็กหญิงชุติพร จิตตะแสง14059002958122992121271013221010644887452616ดีมากดีมากดีมากดีมาก
86
8381040050401บ้านลาน11เด็กชายภูวดล    แก้วบุญกว้าง14097002901611123121410002200004040
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
87
8481040050401บ้านลาน12เด็กชายชัยภัทร    ไสยกิจ1409903806447199222134101525101264.551097.5502819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
88
8581040050401บ้านลาน13เด็กชายชินภัทร    ไสยกิจ1409903806455199222134101525101264.551097.5502819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
89
8681040050401บ้านลาน14เด็กชายรัชพล   ไสเสริม1409700292481199213478155643.54557.5301512.5ดีดีดีดี
90
8781040050401บ้านลาน15เด็กชายคุณากร   โสมา1409700297262199213465103463234221138พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
91
8881040050401บ้านลาน16เด็กชายธนากร   ทิทา1409903788023199213481116101242.53975.5352614.5ดีมากดีดีมากดี
92
8981040050401บ้านลาน17เด็กชายนวพล   สินธุบัว140970029613419921346121810842.55469.5362211.5ดีดีดีดี
93
9081040050401บ้านลาน18เด็กชายวีรภพ     สีเล140970029191419921349152510126451096492819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
94
9181040050401บ้านลาน19เด็กหญิงสุพัตรา   ทิทา140970029311929921347101510843.541071.5322217.5ดีดีดีดีมาก
95
9281040050401บ้านลาน110เด็กหญิงชัญญานุช  เคลือวัลย์1409700291647299213491221101044.541084.5422418.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
96
9381040050401บ้านลาน111เด็กหญิงนฤนารถ   ขุนบาล140970029361529921348122010104351082402418ดีมากดีมากดีมากดีมาก
97
9481040050401บ้านลาน112เด็กหญิงเบ็ญญา   กองค้า1409903795496299213491323101244.551090.5452619.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
98
9581040050401บ้านลาน113เด็กหญิงจุฑามาศ   ไสยกิจ14097002972032992134914201010435883432416ดีมากดีมากดีมากดีมาก
99
9681040050401บ้านลาน114เด็กหญิงชลดา   แย้มยิ้ม1409700290896299213491525101244.551094.5492619.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
100
9781040050401บ้านลาน115เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณสุทธิ์14092000403782992134571178424452231910ดีพอใช้ดีดี
Loading...