Wyroki
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
I instancjaII instancja
2
Pozytywny dla „frankowicza” (TAK/NIE)KategoriaBankMiastoSygnatura aktData wyrokuLink do uzasadnienia wyrokuSygnatura aktData wyrokuLink do uzasadnienia wyrokuKancelaria prowadząca sprawęKrótki opis
3
TAKIndeksacjaBank Millennium S.A.  Warszawa-22.08.2016----Harvest Legal House (B.Garłacz)Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w oparciu o identyczny wzór umowy, którego zapisy wcześniej zakwestionował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku przeciwko bankowi Millennium S.A., w którym uznał, że niektóre z nich mają charakter nieuczciwy (abuzywny).
4
TAKUNWWWarszawaVI C 2850/1529.07.2016http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505300003003_VI_C_002850_2015_Uz_2016-07-29_002Zwrot kwot uiszczonych tytułem składek na UNWW jako świadczenia nienależnego
5
TAKIndeksacjaSantander Consumer BankWrocławXIV C 2126/1520.07.2016http://pomocfrankowiczom.pl/wp-content/uploads/2016/07/SR-Wroc-WYGRANA-XIV-C-2126_15.pdf---K&L LegalSąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne. Ponadto sąd zakwestionował klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wreszcie sąd uznał, że pobieranie opłat za czynności windykacyjne również jest niezgodne z prawem. Co szczególnie ważne, sąd rejonowy odrzucił błędny pogląd wyrażony przez SN, że bezskuteczność postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego stosunku prawnego.
6
NIEIndeksacjaRaiffeisen PolbankWarszawaI C 3694/1520.07.2016----Harvest Legal House (B.Garłacz)Sąd oddalił co prawda powództwo przeciwko Raiffeisenowi o stwierdzenie nieważności umowy, lecz w uzasadnieniu stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawiera szereg wad prawnych. Podstawową wadą jest to, że zdaniem Sądu nie można dokonywać waloryzacji kwoty kredytu, lecz tylko części odsetkowej. Innymi słowy wahania kursu CHF mogą wpłynąć tylko na wysokość raty odsetkowej, lecz nie kapitałowej. Sąd jest więc zdania, że zobowiązanie do spłaty udzielonego kredytu nie może rosnąć ani spadać w zależności od kursu waluty indeksacji, lecz musi być stałe, w wysokości kwoty rzeczywiście wypłaconej. Tylko wysokość raty odsetkowej może być różna (podobnie jak zmiana oprocentowania wpływa na wysokość raty odsetkowej, lecz nie na kwotę kapitału). Ekonomicznie oznaczałoby to rozłożenie ryzyka wahań kursowych pomiędzy kredytobiorcę a bank, co samo w sobie byłoby pożądane. Ponieważ jednak pozew nie zawierał roszczenia o pobieranie rat w niewłaściwej wysokości, to sąd nie mógł uwzględnić roszczenia, gdyż roszczenie dotyczyło tylko stwierdzenia nieważności umowy – dlatego sąd oddalił powództwo.
7
TAKUNWWWarszawaI C 1026/1627.06.2016http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/chf/154505300000503_I_C_001026_2016_Uz_2016-06-27_002Zgodnie z treścią art. 385 1 §1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie – poza postanowieniami określającymi główne świadczenia stron – nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
8
TAKIndeksacjaWrocławI C 1293/1323.05.2016http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/%24N/155025000000503_I_C_001293_2013_Uz_2016-06-13_001
9
TAKIndeksacjamBank S.A.WarszawaVI C 1713/1529.04.2016http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505300003003_VI_C_001713_2015_Uz_2016-04-29_002Drzewiecki, Tomaszek & WspólnicySąd wskazał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą – klauzula waloryzacyjna – są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił sposobu ustalania kursu i zastrzegł sobie możliwość ustalania tego kursu jednostronnie.
10
TAKUNWWWarszawaI C 116/1526.04.2016http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/chf/154505300000503_I_C_000116_2016_Uz_2016-04-26_002Zgodnie ze stanowiskiem strony powodowej brak było jakiegokolwiek uzasadnienia dla pobrania przez pozwanego wyżej wskazanych kwot, przede wszystkim dlatego, że zapis umowy kredytu zawartej między stronami, dotyczący naliczania oraz pobierania składek na ubezpieczenie niskiego wkładu stanowił niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu przepisu art. 385 1 k.c. i jako taki nie mógł być wiążący dla powoda, zaś kwoty pobrane z tego tytułu na rzecz (...) S.A. stanowiły świadczenie nienależne, o którym mowa w art. 410 § 2 k.c.
11
NIEIndeksacjaRaiffeisen PolbankWarszawaVI C 1966/15 22.04.2016http://pomocfrankowiczom.pl/wp-content/uploads/2016/06/VI-C-1966-15-uzasadnienie.pdfPowód kwestionował ważność umowy. Sąd nie zgodził się z tym, a przyczyną było uznanie, że kredyt został udzielony w walucie obcej, to jest CHF, a tylko sposób jego wypłaty został określony jako wypłata w złotych
12
TAKIndeksacjamBank S.A.WarszawaXVII 2939/1419.04.2016http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/%24N/154505000005127_XVII_AmC_002939_2014_Uz_2016-05-09_001. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony fragment klauzuli o treści:

2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
13
NIEIndeksacjaFortis BankWarszawaIII C 275/1518.04.2016https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_000275_2015_Uz_2016-04-27_001Umowa kredytu jest ważna; Klauzule indeksacyjne nie są abuzywne. Udzielany kredyt był kredytem denominowany, czyli kwota kredytu była wyrażona w CHF i w CHF mogła być wypłacona na życzenie kredytobiorcy i tak samo były określone spłaty, a więc zdaniem Sądu nie ma mowy o naruszeniu przepisów ustawy prawo bankowe dotyczącego obowiązku zwrotu kwoty udostępnionej. Tym samym można domniemywać, że sąd miałby wątpliwości w przypadku kredytu indeksowanego, zgodnie z zastrzeżeniami Rzecznika Finansowego.
14
TAKIndeksacjaINGPoznańXII C 2718/1412.04.2016http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/content/$N/153510000006003_XII_C_002718_2014_Uz_2016-04-12_002Komarnicka Korpalski
15
NIEIndeksacjaGetin Bank S.A.WarszawaXXV C 1005/152.03.2016http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001005_2015_Uz_2016-03-21_001Komarnicka KorpalskiSąd przyjął możliwość tylko częściowej bezskuteczności klauzuli abuzywnej. Taka możliwość jest jednoznacznie wykluczana przez przepisy Dyrektywy 93/13/EWG, orzecznictwo TSUE oraz polską doktrynę prawa (patrz np. orzeczenie TSUE C-488/11 z 30 maja 2013: „Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on sądowi krajowemu, jeżeli stwierdził on nieuczciwy charakter postanowienia dotyczącego kary umownej w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, na ograniczenie się, do czego upoważnia go prawo krajowe, do obniżenia przewidzianej przez nie kwoty kary umownej obciążającej tego konsumenta, lecz zobowiązuje go do zwykłego niestosowania rzeczonego postanowienia wobec konsumenta”; orzeczenie TSUE C-618/10 z 14 czerwca 2012: „W związku z tym art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, który zezwala sądowi krajowemu, przy stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, na uzupełnienie rzeczonej umowy poprzez zmianę treści owego warunku”). Również koncepcja tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, a więc takiej interpretacji zakazanych postanowień, aby utrzymać w mocy jak największą dozwoloną ich część, jest uznawana przez polską doktrynę prawa za niedopuszczalną w stosunkach konsumenckich.
16
TAKUNWWmBank S.A.LódźIII Ca 1274/1411.01.2016http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/ubezpieczenie$0020niskiego$0020wk$0142adu/152510000001503_III_Ca_001274_2015_Uz_2015-12-14_001Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Naruszeniem dobrych obyczajów w niniejszej sprawie było już samo nieprzedstawienie powodom treści stosunku ubezpieczenia oraz nieudzielenie informacji o treści tegoż stosunku, a w szczególności pozbawienie powodów możliwości zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego celem uzyskania wiedzy między innymi o tym, jaki jest rzeczywisty zakres ochrony ubezpieczeniowej, jakie wypadki są objęte tą ochroną oraz jakie są ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na powodach spoczywał znaczny ciężar z tytułu umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, której powodowie nie są stroną, jednakże zobowiązani zostali do uiszczenia kosztów tegoż ubezpieczenia. Pomimo tego, powodowie nie mieli w okolicznościach rozpoznawanej sprawy faktycznie żadnych możliwości, aby dowiedzieć się, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także o innych istotnych postanowieniach umowy ubezpieczenia. W istocie powodowie dysponowali zatem jedynie oświadczeniem pozwanego, że pokrywa rzekome koszty ubezpieczenia, nie wiedząc jednak naprawdę za co płacą. W konsekwencji słuszne jest stwierdzenie, iż rażąco narusza to interesy powodów, gdyż w ten sposób – przez brak informacji – nie mają oni żadnej realnej możliwości ustalenia choćby wystąpienia bądź nie wypadku ubezpieczeniowego.
17
TAK/NIEWzorce umowne7 sędziówIII CZP 17/1520.11.2015http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2017-15.pdfNie ma potrzeby, aby inne osoby mogły wszczynać na nowo postępowanie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o tej samej treści normatywnej przeciwko temu samemu pozwanemu przedsiębiorcy, gdyż skutki wyroku działają na ich rzecz w indywidualnych sporach z tym przedsiębiorcą
18
TAKIndeksacjaGetin Bank S.A.LódźI C 1302/1516.11.2015http://law24.pl/wp-content/uploads/2015/12/2015_11_16_Wyrok_SO_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_uzas.pdfKomarnicka KorpalskiSąd uznał abuzywny charakter klauzul przeliczeniowych stosowanych przez Getin Noble Bank. Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, który rozstrzyga sprawę co do zasady, czyli potwierdza brak ograniczeń dla swobody banku przy ustalaniu kursów walutowych, na potrzeby rozliczeń umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej.
19
NIEIndeksacjaWarszawaXXIV C 837/149.11.2015http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007203_XXIV_C_000837_2014_Uz_2015-11-09_002Sąd oddalił pozew o ustalenie, że kredyt indeksowany w związku z bezskutecznością klauzul indeksacyjnych jest kredytem złotowym.
20
NIEIndeksacjaGetin Bank S.A.WarszawaXXV C 1621/1429.09.2015http://law24.pl/wp-content/uploads/2015/10/2015_09_29_wyrok-z-uzas_zanonim.pdfKomarnicka KorpalskiSąd uznał, że powód nie był konsumentem, gdyż prowadził działalność gospodarczą polegająca na wynajmie lokali, a odsetki od zaciągniętego kredytu wliczał sobie w koszty prowadzonej działalności, choć sam dom kupiony na kredyt nie był przedmiotem wynajmu.
21
TAKUNWWBank Millennium S.A.  Kraków I C 1305/14/S7.07.2015http://pomocfrankowiczom.pl/wp-content/uploads/2016/02/I-C_1305_14_S-UNWW-Millennium.pdf04.02.2016
22
TAKIndeksacjaSantander Consumer BankSwidnica I C 749/152.07.2015http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/oprocentowanie$0020mo$017ce$0020bank/155020000000503_I_C_000749_2015_Uz_2015-07-02_001Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania.
23
TAKIndeksacjamBank S.A.LódźIII Ca 155/1519.05.2015http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_000155_2015_Uz_2015-05-19_001Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank nie jest abuzywna, bo jest nieważna
24
TAKIndeksacjaWarszawaI ACa 1195/1425.03.2015http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/tabeli$0020kursowej/154500000000503_I_ACa_001195_2014_Uz_2015-03-25_001Sąd rozpatrując indywidualną sprawę konsumenta, w której kwestionuje on postanowienie umowne danego przedsiębiorcy wpisane już do rejestru klauzul niedozwolonych, jest związany uznaniem tej klauzuli ze wszelkimi tego skutkami. Jednocześnie sąd nakazał przeliczenie wartości należności z CHF na PLN według kursu średniego NBP
25
TAKUNWWmBank S.A.WarszawaVI C 2151/1424.03.2015http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/08/sygn.-akt-VI-C-2151_14.pdf
26
NIEIndeksacjaIV CSK 362/14 19.03.2015umowa o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska powinna określać sposoby i terminy ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczany jest kredyt, transze i raty oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty. Kredytobiorca nie ma jednak interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie, że niedozwolone są postanowienia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984) – tj. tzw. ustawy antyspeadowej - niezawierające szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (M.Pr.Bank. 2015/10/14-19).
27
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa I C 2432/1418.03.2015http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/08/sygn.-akt-I-C-2432_14.pdfZgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej kc) świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Art. 410 § 1 kc stanowi, że przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego ( 405-409 kc ); przepisy te regulują instytucję bezpodstawnego wzbogacenia.
W ocenie Sądu Rejonowego w ustalonym stanie faktycznym mamy do czynienia z nienależnym świadczeniem w rozumieniu tego przepisu.
28
TAKUNWWmBank S.A.WarszawaI C 1457/1416.01.2015http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/08/sygn.-akt-I-C-1457_14.pdf
29
TAKUNWWmBank S.A.WarszawaI C 2273/14 15.01.2015http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/content/chf/154505300000503_I_C_002273_2014_Uz_2015-01-15_002Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 § 2 k.c.). W myśl przepisu art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
30
TAKZmiana oprocentowaniaWrocławII Ca 1695/1415.01.2015http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155025000001003_II_Ca_001695_2014_Uz_2015-02-04_001Sąd pierwszej instancji uznał prawidłowo, że zapis § 4 umowy kredytu, w zakresie warunków, w jakich pozwany bank zastrzegł dla siebie uprawnienie do zmiany stopy oprocentowania kredytu, stanowił klauzulę abuzywną. Skoro niedozwolone postanowienie umowne nie wiązało powodów, to nie było podstawy do uiszczenia podwyższonych na jego podstawie odsetek. Świadczenie spełnione ponad wartość odsetek ustalonych zgodnie z postanowieniami, które obowiązują konsumenta, jest świadczeniem spełnionym bez podstawy prawnej, bowiem niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, a więc w grę wchodzi zwrot nienależnego świadczenia (art. 405 k.c. w zw. z art. 410 par. 1 k.c. i art. 385(1) par. 1 zd. pierwsze k.c.).
31
TAKIndeksacjaBPH S.A.SzczecinI C 201/1229.12.2014http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/02/sygn.-akt-I-C-201_12.pdfKomarnicka Korpalski
32
TAKUNWWmBank S.A.WarszawaVI C 1098/1417.12.2014http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/08/sygn.-akt-VI-C-1098_14.pdf
33
TAKIndeksacjamBank S.A.SzczecinI C 554/147.11.2014http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/I$0020C$0020554$002f14/155515000000503_I_C_000554_2014_Uz_2014-11-21_001I Aca 16/1514.05.2015http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000016_2015_Uz_2015-05-14_001Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że należność mBanku wskazana w BTE została wyliczona z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych.
34
TAKUNWWWarszawaV Ca 2187/142.10.2014http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000001503_V_Ca_002187_2014_Uz_2014-10-02_002Skutkiem zastosowania w umowie lub wzorcu klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, a co za tym idzie uznanie, że pozwany nie mógł żądać od powodów pokrycia kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ponieważ kwota ta została od powodów ściągnięta, po stronie pozwanego zaistniała sytuacja bezpodstawnego wzbogacenia kosztem powodów (art. 405 k.c.), dlatego powodom należy się jej zwrot.
35
TAKIndeksacjaBank DnB Nord Polska S.A.WarszawaVI ACa 1930/1325.06.2014http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details/$N/154500000003003_VI_ACa_001930_2013_Uz_2015-06-25_001I CSK 1049/1422.01.2016http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%201049-14-1.pdf-Za niedozwoloną została uznana klauzula w treści: "Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy."
36
TAKUNWWWrocławI C 1455/1310.06.2014http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155025000000503_I_C_001455_2013_Uz_2014-07-11_001II Ca 436/15
37
NIEIndeksacjaSNI CSK 607/1328.05.2014http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20607-13.pdfDrugie zagadnienie także nie jest zagadnieniem prawnym we wskazanym wyżej rozumieniu lecz pytaniem o to, czy po nowelizacji prawa bankowego w 2011 r. zaskarżoną klauzulę można uznać za abuzywną, a więc w istocie jest pytaniem o to jak powinna być rozstrzygnięta rozpoznawana sprawa. Skarżący pominął przy tym zasadniczą okoliczność, a mianowicie to, że przedmiotowa nowelizacja przyznała jedynie kredytobiorcy dodatkowe uprawnienie do spłaty rat kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej bezpośrednio w tej walucie, co nie znaczy jednak, że jest on obowiązany do takiej formy spłaty. Przeciwnie: kredytobiorca ma możliwość wyboru formy spłaty, a więc może wybrać spłatę w złotych polskich, co oznacza konieczność zamieszczenia w umowie kredytowej, zgodnie z wymaganiami art. 69 ust. 2 pkt 4a, szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Skarżący pominął, że bezsporne jest, iż zaskarżone postanowienie wzorca umowy nie zawiera szczegółowego określenia sposobów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota rat kapitałowo odsetkowych, co, jak uznały Sądy, decyduje o jego abuzywności, gdyż uniemożliwia konsumentowi ocenę wysokości złotowej jego zobowiązania na dzień spłaty raty ani zasad ustalania tej wysokości, a ta ocena Sądów dotyczy także sytuacji konsumenta, który po nowelizacji prawa bankowego wybrał sposób spłaty rat kredytu w złotych polskich
38
NIEZmiana oprocentowaniamBank S.A.LódźI ACa 1209/1330.04.2014http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/mbank/152500000000503_I_ACa_001209_2013_Uz_2014-04-17_00114.05.2015Zastosowana przez ustawodawcę formuła prawna niedozwolonego postanowienia umownego (art. 385[1] § 1 k.c.) oznacza, że pobieranie świadczeń w wykonaniu takiego niewiążącego konsumenta postanowienia nie miało umocowania w umowie. W konsekwencji bezpodstawnie pobrana, zawyżona część odsetek winna być zwrócona według konstrukcji zwrotu nienależnego świadczenia w rozumieniu art. 410 § 1 k.c., a odpowiedzialność banku lokuje się w płaszczyźnie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
39
TAKZmiana oprocentowaniamBank S.A.LódźI ACz 1424/1330.04.2014http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/fk1ec/sa,I-ACa-1209-13,postepowanie_grupowe_wyrok_sad_apelacyjny_w_lodzi_i_wydzial_cywilny/klauzula zmiennego oprocentowania, choć dozwolona i powszechnie stosowana w umowach długoterminowych, nie może mieć charakteru blankietowego, lecz powinna dokładnie wskazywać czynniki (okoliczności faktyczne) usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz relację między zmianą tych czynników, a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu, określając precyzyjnie wpływ zmiany wskazanych okoliczności na zmianę stopy procentowej, a więc kierunek, skalę i proporcję tych zmian. W przeciwnym razie dokonywana przez bank w czasie trwania umowy kredytowej zmiana stopy oprocentowania kredytu nosiłaby cechy uznaniowości i dowolności w sposób oczywisty wykraczając poza uprawnienia wynikające z art. 76 ust. 1 i 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe.
Zmiana wysokości oprocentowania leży w kompetencjach banku, jednak tylko o tyle, o ile opiera się na prawnie wiążących postanowieniach umów lub na przepisie ustawy. Udzielając kredytów obliczonych na spłatę w bardzo długim czasie, to na banku ciąży obowiązek zadbania o to, by przygotować jednoznaczny i weryfikowalny mechanizm ustalania odsetek, z uwzględnieniem możliwych zawirowań na rynkach finansowych, które jak wynika z dorobku nauk ekonomicznych mają charakter powtarzalny, a więc należy się liczyć z tym, że zawirowania takie w tak długich okresach wystąpią.
40
TAKIndeksacjaOTP Jelzálogbank ZrtWęgryC-26/1330.04.2014n/amowie kredytu indeksowanego według kursu waluty obcej kurs tej waluty służy jedynie do określenia wysokości raty kredytu. Bank nie świadczy usługi wymiany waluty, a więc tzw. spreadowi walutowemu (różnicy pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty), którego ciężar musi ponieść kredytobiorca, nie odpowiada żadne świadczenie banku. Podkreślono, że konsumenci, którzy zaciągają kredyt w walucie obcej, muszą mieć możliwość oszacowania konsekwencji ekonomicznych wynikających z zastosowania przy spłacie kredytu kursu (kursu sprzedaży waluty obcej) innego niż ten, który został zastosowany do obliczenia wysokości kredytu przy jego uruchomieniu (kurs kupna waluty obcej).
41
TAKUNWWWarszawaI C 2565/137.04.2014http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2014/08/Wyrok-i-uzasadnienie_I_C_2565_13.docNależy wskazać, że w przedmiotowej sprawie pozwany zawarł klauzulę, która zakładała zobowiązanie kredytobiorców do ustanowienia zabezpieczenia w postaci opłacania kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w określonym z góry towarzystwie ubezpieczeniowym, w określonym z góry okresie ubezpieczeniowym i w określonej z góry składce ubezpieczenia. W ocenie Sądu, rzeczą wtórną jest możliwość, którą przewidział bank w § 9 ust. 10 umowy kredytowej, stanowiący, że bank dokona zwrotu proporcjonalnej części składki za pełne miesiące kalendarzowe pozostające do końca okresu ubezpieczenia, za który składka została uiszczona. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że stroną przedmiotowej umowy ubezpieczenia jest jedynie bank i ubezpieczyciel. Rola powodów sprowadza się jedynie do ponoszenia kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową, którą objęty jest jedynie bank, będący jednocześnie jedynym jej beneficjentem
42
NIEUNWWWarszawaI C 207/1326.03.2014http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/niski$0020wk$0142ad$0020w$0142asny$0020ubezpieczenie/154505300000503_I_C_000207_2013_Uz_2014-03-26_001Sąd orzekający nie jest zaś obciążony odpowiedzialnością za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są strony. Rola sądu nie polega na wykonywaniu obowiązków procesowych ciążących na stronach. Sąd nie jest władny zarządzać dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też nie jest zobowiązany do prowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy
43
TAKZmiana oprocentowaniamBank S.A.WrocławI C 1153/1320.03.2014http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155025500000503_I_C_001153_2013_Uz_2014-03-20_001W sytuacji, gdy strona pozwana nie przedstawiła uzasadnienia poszczególnych zmian oprocentowania, Sąd uznał, że nie zostało dostatecznie wykazane, ażeby zaistniały okoliczności umożliwiające pobranie od powodów oprocentowania wyższego, niż pierwotnie umówione. Wobec powyższego Sąd uznał, że odsetki pobrane bez wykazania podstaw do zmiany oprocentowania są świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 410.2 kc i stosownie do art. 405 kc podlegają zwrotowi powodom. Różnica pomiędzy odsetkami faktycznie pobranymi, a odsetkami, które powinny być naliczone według pierwotnej stopy procentowej, była bezsporna. Wobec tego na rzecz powodów zasądzono kwotę 12236,57 zł, jak w pkt I wyroku.
44
TAKZmiana oprocentowaniaWrocławI C 454/1320.03.2014http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155025500000503_I_C_000454_2013_Uz_2014-03-20_002
45
TAKPomostówka (podwyższenie marży do czasu wpisu do KW)Piotrków TrybunalskiII Ca 797/1330.12.2013http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152515000001003_II_Ca_000797_2013_Uz_2013-12-30_001W ocenie Sądu Okręgowego, który rozpoznając przedmiotową sprawę, jest sądem merytorycznym, postanowienie § 2 pkt 7 dotyczące podwyższenia prowizji, należnej bankowi, za okres czasu od uzyskania przez bank zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki, do czasu przedstawienia przez kredytobiorców odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki, kształtuje obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Tym samym prezentuje podobne stanowisko, jak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 6 sierpnia 2009r. XVII AmC 512/09.
46
TAKUNWWWrocławI C 1354/12 2.09.2013http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/155025000000503_I_C_001354_2012_Uz_2013-10-24_001V Ca 2170/13
47
NIEIndeksacjaBiałystokI ACa 499/1220.11.2012http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000499_2012_Uz_2012-11-20_001I ACa 801/135.02.2014http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000801_2013_Uz_2014-02-05_001Sąd stwierdził, że wobec już orzeczonego stwierdzenia klauzul indeksacyjnych za nieważne, nie przysługuje prawo do dochodzenia przed sądami kolejnych orzeczeń w sprawie podobnych klauzul. Zauważyć jednak należy, że częściowa spłata kredytu odbyła się według konkretnych zasad. Powodowie dokonali spłaty przy zastosowaniu określonego sposobu przeliczeń. Nawet jeżeli był on niejasny według treści zaskarżonych postanowień umownych, to z chwilą dokonania spłaty został skonkretyzowany. W rezultacie niedozwolony (abuzywny) charakter tych postanowień został wyeliminowany.
48
TAKIndeksacjaBPH S.A.WarszawaXVII AmC 5344/1127.08.2012http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_005344_2011_Uz_2012-08-27_001VI ACa 1600/1218.09.2013http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_001600_2012_Uz_2013-09-18_002Uznaje za niedozwolone i zakazuje Bankowi (…) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego o nazwie „Umowa kredytu denominowanego na zakup pojazdu i kredytu gotówkowego nr…” o treści: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.
49
TAKUNWWWarszawaXVII AmC 2600/1124.08.2012https://www.saos.org.pl/judgments/150764VI ACa 1521/12 20.11.2013http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_001521_2012_Uz_2013-11-20_001Skarżący ma racje odnosząc, że chodzi tu o szczególną sytuację gdzie umożliwia się kredytobiorcy nabycie nieruchomości dzięki sfinansowaniu jej zakupu kredytem hipotecznym mimo, iż taka osoba nie jest w stanie wnieść wymaganego wkładu własnego, co zwiększa ryzyko związane że spłatą kredytu.
Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy.
50
TAKZmiana oprocentowaniaEurobankWarszawaXVII Amc 285/1124.07.2012http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/$N/154505000005127_XVII_AmC_000285_2011_Uz_2012-08-31_001bank nie może zastrzegać w umowach kredytowych możliwości zmiany oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych parametrów rynku finansowego i kapitałowego, uznając za niedozwoloną klauzulę o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”.
51
IndeksacjaOlsztyn I C 152/1226.04.2012http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2015/02/sygn.-akt-I-C-152_12.pdfI ACa 801/135.02.2014http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000801_2013_Uz_2014-02-05_001
52
TAKZmiana oprocentowaniaRaiffeisen PolbankWrocławVI C 65/1020.06.2011http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2013/09/Wyrok-i-uzasadnienie_VI-C_65_10.pdfW miejsce bezskutecznych postanowień dopuszczających zmianę oprocentowania powinna wejść zasada ustalania oprocentowania LIBOR + marża.
53
TAKZaniżone CKKGetin Bank S.A.LódźI C 355/0920.04.2011http://www.pozwalembank.pl/wp-content/uploads/2016/08/sygn.-akt-I-C-355_09.pdfSąd w Łodzi stwierdził, że kredytobiorca miał prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli zawarcia umowy kredytowej ze względu na wprowadzenie w błąd co do całkowitego kosztu kredytu.Twierdzenia pozwanego, że wysokość CKK i RRSO zostały podane jedynie ,,orientacyjnie’’ nie mogą uzasadniać zaniżenia tych wskaźników, inna byłaby sytuacja, gdyby w umowie zastrzeżono wyraźnie, że owe wysokości podaje się np. ,,w przybliżeniu’’, co i tak świadczyłoby o braku profesjonalizmu ze strony takiej instytucji finansowej.
54
TAKIndeksacjamBank S.A.WarszawaXVII AmC 1531/09)27.12.2010http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_001531_2009_Uz_2010-12-27_002VI ACa 441/137.05.2013http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000441_2013_Uz_2013-05-07_001Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego we wzorcu umowy o nazwie „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF” § 11 ust. 5 o treści: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…) S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.
55
TAKIndeksacjaBank Millennium S.A.  WarszawaXVII AmC 426/0914.12.2010http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmC_000426_2009_Uz_2010-12-04_001VI ACa 420/1121.10.2011http://www.waw.sa.gov.pl/container/Orzeczenia//2011//pdf//VI%20ACa%20420.11%20wyrok%20i%20uzasad..pdfPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówSąd uznał za nieważne: "„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”
56
TAKPomostówka (podwyższenie marży do czasu wpisu do KW)Getin Bank S.A.XVII AmC 512/096.08.2009http://prawo.money.pl/orzecznictwo/klauzule-niedozwolone-uokik/sygn;akt;xvii;amc;512;09,postanowienie,1718.htmlPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższone jest: a) w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe, b) w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchmości o 1 punkt procentowy. 2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1. 3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu
57
TAKIndeksacjaSzczecinakt I ACa 978/1523.03.2016https://drive.google.com/file/d/0Bxcj8Pb8Sj8aYWE1OS1fT2dlVEU/view
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu