ม.1/9
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ผู้ประเมิน 1. ...นางจิราภรณ์  พสุนนท์.... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกันตพัฒน์ ไชยประณิธาน
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายชินวุฒิ รักษาสัตย์
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายณัฏฐกิตต์ วงศ์สวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายณัฐภัทร ต้นโพธิ์
4444444444444.00ดีมาก
11
5
เด็กชายถิรวัฒน์ ทวีสุข
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กชายธนกฤต สุขุมาลวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายธนวิชญ์ ขันอาสา
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายนรินทร์ ศรีสุระ
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายนิธิศ ศรีประโชติ
4444444444444.00ดีมาก
16
10
เด็กชายปรัชญากรณ์ ชื่นอุระ
4444444444444.00ดีมาก
17
11
เด็กชายปรีชา ธานี
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายพิชญุตม์ แจ้งจิตร
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายวรจิตร สีระวัน
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กชายศาตนันทน์ โพธิ
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายศุภณัฐ ปัญญาเฉียบ
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กชายศุภณัฐ ทองไทย
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายสุวินัย ศรีเมือง
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กชายอธิวัฒน์ พรมทา
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองเสริม
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กชายวาสุกรี สุขสวาท
4444444444444.00ดีมาก
27
21
เด็กหญิงกานต์พิชชา เนตรวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจีรนันท์ สามารถ
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงชญานุช พูลเพิ่ม
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา โง้นแดง
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงณัฐรดา จินตะเวช
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงณัฐสุณี หวานอารมณ์
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงดลพร อมแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงธัญชนก รมวิชัย
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงธีระตาภัค รฐาสุขธเนศหิรัญ
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงนรินทิรา รักสินทร์
4444444444444.00ดีมาก
37
31
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองคำ
4444444444444.00ดีมาก
38
32
เด็กหญิงปอฝ้าย รักดี
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงปารณีย์ โรจนศักดิ์โสธร
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สีทอง
4444444444444.00ดีมาก
41
35
เด็กหญิงพิชญธิดา ศรียันต์
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงวราภรณ์ มุสิกวัน
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงวิริยาพร สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงศยารัตน์ เสมอศรี
4444444444444.00ดีมาก
45
39
เด็กหญิงสุพิชญา ขันธะรี
4444444444444.00ดีมาก
46
40
เด็กหญิงสุวิชญาน์ เวชกามา
4444444444444.00ดีมาก
47
41
เด็กหญิงอังควิภา ผลทวี
4444444444444.00ดีมาก
48
42
เด็กหญิงอัญชุมารินทร์ ช่อแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
49
43167.003.976190476
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1