แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน(แบบ4,5)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบที่ 4
2
แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
3
โรงเรียนบ้านหนองม่วง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
4
ไตรมาสที่ .....3..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5
6
รายการ เดือน เมษายน 2562 เดือน พฤษภาคม 2562 เดือน มิถุนายน 2562รวมไตรมาสสาเหตุที่ยังไม่ชำระ
ค่าสาธารณูปโภค
7
จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ
8
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
9
1. ค่าไฟฟ้า 8,616.39 - / - - 10,666.55 - / - - 12,629.17 - / - - 31,912.11 - / - -
10
2. ค่าน้ำประปา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11
3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้บริการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12
4. ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
4.1 ค่าระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้บริการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13
4.2 ค่าระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้บริการ
บริษัทอื่น ระบุ บริษัท ทรีปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 3bb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14
รวมทั้งสิ้น 8,616.39 - / - - 10,666.55 - / - - 12,629.17 - / - - 31,912.11 - / - -
15
16
17
18
ลงชื่อ ผู้รายงานข้อมูล
19
( นางกนกนิกา ชวนพิมาย )
20
ตำแหน่ง ครูู
21
เบอร์โทร 080-7217629
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
แบบที่ 4
50
แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
51
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
52
ไตรมาสที่ .....2..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
53
54
รายการ เดือน มกราคม 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือน มีนาคม 2562รวมไตรมาสสาเหตุที่ยังไม่ชำระ
ค่าสาธารณูปโภค
55
จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนเงินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ
56
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเงินรายได้
สถานศึกษา
57
1. ค่าไฟฟ้า 7,929.93 - / - - 9,878.74 - / - - 13,453.85 - / - - 31,262.52 - / - - -
58
2. ค่าน้ำประปา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59
3. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้บริการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60
4. ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
4.1 ค่าระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้บริการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
61
4.2 ค่าระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้บริการ
บริษัทอื่น ระบุ........3BB............................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62
รวมทั้งสิ้น 7,929.93 - / - - 9,878.74 - / - - 13,453.85 - / - - 31,262.52 - / - - -
63
64
65
66
ลงชื่อ ผู้รายงานข้อมูล
67
(นางกนกนิกา ชวนพิมาย)
68
ตำแหน่งครู
69
เบอร์โทร 080-7217629
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...