ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 1
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 1
คำนำหน้าของนักเรียนคนที่ 2
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 2
คำนำหน้าชื่อนักเรียนคนที่ 3
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน คนที่ 3
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 1
คำนำหน้าครูุผู้ฝึกสอน คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
e-Mail ครูผู้ฝึกสอน คนที่ 2
2
1/14/2018 18:16:54
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านชุมแสง)
56282191
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงวีรพร ติงอุดมกุลเด็กหญิงวีรพรรณ ติงอุดมกุลเด็กหญิง
วิภาวรรณ สุขประเสริฐ
นางวาสนา บำรุงเมือง655629244
Wastedsaban1@gmail. Com
นางสาวนภัสวรรณ ราชสีห์
3
1/15/2018 14:30:11
โรงเรียนเทศบาล1(บ้านชุมแสง)
56282191
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิง
วิภาวรรณ สุขประเสริฐ
เด็กหญิงนุชบา สายฟ้านางวาสนา บำรุงเมือง655629244นางสาวนภัสวรรณ ราชสีห์
4
1/19/2018 9:40:11
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงพรรษชล บุญมากเด็กหญิงธนภรณ์ วงศ์จิตราทรนายอุดม พลไพรินทร์
5
1/19/2018 9:41:56
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงณัฐวรินทร์ กันสุขเด็กชายอิทธิพัทธ์ อุบลจรนายอุดม พลไพรินทร์857379710
6
1/19/2018 9:43:22
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์แจ้งเด็กหญิงเบญจวรรณ นิรัญศิลป์นายอุดม พลไพรินทร์857379710
7
1/19/2018 9:45:58
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายทศพร ภู่เมืองเด็กชายสายชล เสือนุ่มเด็กชายสหรัฐ ดอนสินเพิ่มนายธัญญา อังกาบ869275014
8
1/19/2018 9:48:04
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายคุณานนต์ มุ่งเจริญเด็กชายวรวรรธน์ ชนะภัยนายอุดม พลไพรินทร์857379710
9
1/19/2018 9:50:07
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายนวพล ขำเสมเด็กชายพีรบูรณ์ บุญมานายอุดม พลไพรินทร์857379710
10
1/19/2018 9:52:37
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายธีรภัทร บุญเกิดเด็กชายอลงกรณ์ สุวรรณรัตน์เด็กชายชญานนท์ เหมันต์นายอุดม พลไพรินทร์857379710
11
1/19/2018 9:55:20
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายฉัตรดนัย ปักษีเด็กชายจิรภัทร พรมพินิจเด็กชายกิตติโชติ บุญจิตรนายอุดม พลไพรินทร์857379710
12
1/19/2018 9:56:56
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายศักดินนท์ ทองสว่างเด็กชายนัฐพงษ์ น้อยแสงเด็กชายจิรกฤต แสนม่วงนายอุดม พลไพรินทร์857379710
13
1/19/2018 9:58:29
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
56282220การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายชนินทร สุวรรณฤทธิ์เด็กชายสุทิวัส ขำเจิมเด็กชายปิยพัฒน์ ปิ่นทองนายอุดม พลไพรินทร์857379710
14
1/19/2018 11:04:02โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชาย
จักรภัทร เหลืองหิรัญ
เด็กชายคณพศ ขวัญใจเด็กชายสุพศิน เชาว์โชตินางสาว
เพ็ญพักตร์ ร่มโพธิ์ศรี
825112345
tanasri.school@gmail.com
นางสาว
ธิดารัตน์ เปี่ยมส้ม
923916356
tanasri.school@gmail.com
15
1/19/2018 11:06:36โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายพีรพัฒน์ เปี่ยมส้มเด็กชาย
ปุณยวัจน์ กระหล่ายพันธ์
เด็กชายรัฐภูมิ ปานเกษมนางสาว
เพ็ญพักตร์ ร่มโพธิ์ศรี
825112345
tanasri.school@gmail.com
นางสาว
ธิดารัตน์ เปี่ยมส้ม
923916356
tanasri.school@gmail.com
16
1/19/2018 18:54:38าพสำาำาาปสหสหการแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายากสกาหาหา าหมาเด็กชาย
าำากากาหาากากกสกาาฃ ากาหา
เด็กชายาะาดาดาด่ด ากมกมนางสาวจิ๋มมี่าดาากากมแมกาพนางสาวทผทหมหทากาหาหสไ
17
1/20/2018 9:02:56โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายอนุวัต กลิ่นนุชเด็กชายณัฐพร ขำสาตรนางสาว
ธิดารัตน์ เปี่ยมส้ม
923916356
tanasri.school@gmail.com
18
1/20/2018 9:04:39โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายศตายุ บุญส่งศรีเด็กชายกิตติพศ นิยะบุตรนางสาว
ธิดารัตน์ เปี่ยมส้ม
923916356
tanasri.school@gmail.com
19
1/20/2018 9:08:38โรงเรียนธนศรี56003194
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงสาวิณี นุชกลางเด็กหญิงชลิตา ชัยคงนางสาว
ธิดารัตน์ เปี่ยมส้ม
923916356
tanasri.school@gmail.com
20
1/20/2018 9:43:05
โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองระนง )
056-282192
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กหญิงชนม์มาดา เขียวแก้วเด็กหญิงนพวรรณ เครือเนียมนายสัมผัด แก้วเอี่ยม081-2813933
21
1/20/2018 9:44:48
โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองระนง )
056-282192การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)เด็กชายธรณ์เทพ บุญรอเด็กชายพิพรรธ เทียนวันเด็กชายวริศ ชุมพลนายสัมผัด แก้วเอี่ยม081-2813933
22
1/20/2018 9:51:13
โรงเรียนเทศบาล ๒ ( คลองระนง )
056-282192
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
เด็กชายสิปปกร จันทร์เชื้อเด็กชายฐิติกร พูลหมี่นายเอกสิทธิ์ สง่าวงษ์084-8958480
23
1/22/2018 8:50:53
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
56282040การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)นายเอกศิษณ์ อ่อนนิ่มนายลิขิต แสงแก้วเด็กชายปรเมศ มฤควงค์นางสาวณัฏยา ลิ้มวัฒนา948922155
24
25
่่่่่่่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu