ส่งลิงค์งานกิจกรรมที่ 6.4 เรื่องกำหนดประเด็นการทดสอบ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลา
กรอกชื่อ-สกุล เลขที่ สมาชิกในกลุ่ม
กรอกห้อง
กรอกชื่อกิจกรรมปัญหาของนักเรียน
วางลิงค์ที่นี่
2
27/9/2018, 14:00:38
1.ด.ญ.ณัฐพร หอมชื่น เลขที่13
2.ด.ญ.สุดารัตน์ ศาสตราชัย เลขที่37
3.ชนันดา อุดมลาภ เลขที่ 10
4.ด.ญ.พิมวิไล มะโนรัตน์ เลขทึี่26
5.ด.ญ.กรรณิการ์ วงศ์คำตา เลขที่2
1
ขยะเกลื่อนกลาดและส่งกลิ่นเหม็น
https://docs.google.com/document/d/19-7-KWWnYF_P-uNC9hs8n8JdJWMmoqPwX8jeuLt4LGg/edit
3
27/9/2018, 15:12:33
ด.ช.ธนภัทร จูมดอก เลขที่ 15
ด.ญ.เฉิดฉัน ฉิมขันท์ เลขที่ 8
ด.ญ.อธิชา โมทอง เลขที่ 39
ด.ญ.ลลิตา หว่างเทียน เลขที่ 31
ด.ช.พงค์พิช วันศุกร์ เลขที่ 24
1
ผ้าม่านเหม็น เเละสกปรก
https://docs.google.com/document/d/1Xn_KssAIblXqiN44xy0ur89p074lYCvhTQBjwq_sL64/edit
4
27/9/2018, 15:32:54
ด.ช.ฉัตรมงคล สุภาพรม เลขที่ 7
ด.ช.ธนาทณ์ โพธิ์สิงห์ เลขที่ 16
ด.ญ.วรัชญา บุญกัณฑ์ เลขที่ 32
ด.ญ.ปภาวดี เหมาะดี เลขที่ 23
ด.ญ.อภิสรา การวิชา เลขที่ 40
1ผ้าม่านเหม็น
https://docs.google.com/document/d/1EV7Cc59hc_B7AK5MK-FdR547s-GV3sM0Clf6o0oCDVY/mobilebasic
5
28/9/2018, 19:26:58
เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองสวัสดิ์ เลขที่1
เด็กหญิงชนัญธิดา สิมุฒิ เลขที่9
เด็กหญิงทองกร ลำพุทธา เลขที่14
เด็กชายพิทักษ์ ทุ่มเท่ี่ยง ลขที่25
เดพ็กหญิงสุพัตรา ลินทอง เลขที่38
1 ไม่มีค่ะ
https://docs.google.com/document/d/1wEwud48DxQSbonTeA49sMny4RAajITBVg0w7kPNC3Xs/edit?usp=sharing
6
28/9/2018, 22:04:26
1.ด.ช.มงคลชัย ช่วงโชติ เลขที่ 28 ม.1/1 (หัวหน้า)
2.ด.ญ.ชลธิชา สาสุด เลขที่ 11 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
3.ด.ญ.กวินธิดา ปองดอง เลขที่4 ม.1/1 (เลขา)
4.ด.ช.ศุภกร แก้วพิลา เลขที่35 ม.1/1 (ผู้ปฎิบัติงาน)
5.ด.ญ.นภารัตน์ สว่างวงศ์สกุล เลขที่ 19 ม.1/1 (รองหัวหน้า)
1ขยะในบ้านเหม็น
https://docs.google.com/document/d/1i3W1FmfmDN6YICXSP8y6twXRPXATYBT9zzNu4LjxF5E/edit?usp=sharing
7
27/9/2018, 14:35:35
1.ด.ญ.กนกกร นวลแก้ว เลขที่1
2.ด.ช.จารุกิตติ์ โสมอินทร์ เลขที่9
3.ด.ญ.ชินรัตน์ จันทรเสตนา เลขที่13
4.ด.ญ.ปวันรัตน์ คำหงษา เลขที่20
5.ด.ญ. วาสิตา บรรลุ เลขที่29
2
ผู้สูงอายุเวลานั่งเก้าอี้นานๆจะทำให้ปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1XwpW584SuFwNCKgU2jPNUG4KZZ7RteFVzJsvgeWPiY8/edit?usp=sharing
8
27/9/2018, 14:46:18
1. ด.ญ ปิยะธิดา จันทะเพชร เลขที่ 21
2. ด.ญ พรภิลัย ไชยเสริฐ เลขที่ 23
3.ด.ญ พิมลรัตน์ วังมนตรี เลขที่25
4.ด.ญ พิไลพร ศรีแก้ว เลขที่26
5.ด.ญ อาริยา สิมลี เลขที่39
2การลดภาวะโลกร้อน
https://docs.google.com/document/d/13uYsodgNGipo8X8xvwQzlJg9Rmw-VJR-GdmFlOI03z0/edit?usp=sharing
9
27/9/2018, 14:55:59
ด.ญ.กนกพร พลเมือง เลขที่ 2
ด.ญ.ขวััญฤทัยชนนี ผลให้ เลขที่ 6
ด.ช.จิรภัทร รักพรม เลขที่ 10
ด.ญ.เจียระนันท์ ชาชุมพร เลขที่ 11
ด.ญ.พรรณภาวี มีธรรม เลขที่ 24
2
ที่วางหนังสือเป็นระเบียบ
https://drive.google.com/file/d/1UKLdR9ckntTU10H--F-IgF-ncvdoDz7s/view?usp=sharing
10
27/9/2018, 15:14:45
เด็กชาย พชรพล อินทรบุดดี เลขที่22
เด็กชาย สุรบดินทร์ ขันอาสวะ เลขที่35
เด็กชาย คชะ คณารักษ์ เลขที่7
เด็กชาย สุรสิทธิ์ สุตัน เลขที่36
เด็กชาย อธิวัฒ ชีกลาง เลขที่38
2
ทำายังไงไม่ให้เสื้อใหย่เกินตัวนักเรียน
https://docs.google.com/document/d/1X77V5H5lnPFnm-QWZ_qIpaMVc56Em-nZ4uZ1O7YqfQ4/edit
11
27/9/2018, 20:21:16
ด.ญ. กุลยา กลิ่มเกลี้ยง เลขที่ 5
ด.ช. ปภาวิชญ์ พวงสุข เลขที่ 19
ด.ญ. ภัทรสุดา ทองห่อ เลขที่ 27
ด.ญ. อธิตญา กมลรัตน์ เลขที่ 37
ด.ญ. ไอลดา ปริญญาสกุลวงศ์ เลขที่ 40
2การค้ามนุษย์
https://docs.google.com/document/d/1d1xW9bLz9YhF83U2Mlz2dpLXeCg_fQunpgXzcMr6faQ/edit
12
30/9/2018, 12:00:35
ด.ช. วรเมธ คำวงษา เลขที่ 28
ด.ญ.ศศิพิมพ์ จันทร์โครต เลขที่ 31
ด.ช.วิทวัส โสภิพันธ์ เลขที่ 30
ด.ช. ธีรดนย์ สุพรรณ เลขที่ 17
ด.ช. กฤตพงษ์ คำสี เลขที่ 3
2ชั้นวางหนังสือ
https://docs.google.com/document/d/1gv2SURPwjolbT23KDW6wfg5SyIuWUjNDlXS1FLk4lBw/edit?usp=sharing
13
20/9/2018, 12:32:06
ด.ญ. จิตย์อารี สีงาม 3
ด.ญ. ธมลวรรณ ศรีประเสรฺิฐ 9
ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ มงคลเเสน 11
ด.ญ. พนชกร มารครอง 22
ด.ญ.วรรณิดา สมบูรณ์ 28
ด.ญ.ศศิกาญจน์ บุญหาญ 30
3ปัญหาของเก้าอี้
https://docs.google.com/document/d/1EdjJIheDDP5VcmifrhErcMvX_Jxrtfp8-Ib1dLmTVQc/edit
14
20/9/2018, 12:38:51
ด.ญ.นันทิชา จงรักษ์ เลขที่ 13
ด.ญ.พณณกร นาคอ่อน เลขที่ 21
ด.ญ.รวิสรา เพียช่อ เลขที่ 26
ด.ช.ศุภกิตติ์ วระโพธิ์ เลขที่ 32
ด.ญ.อิษริญา พันธมา เลขที่ 40
3เก้าอี้
https://docs.google.com/document/d/1tFEQrgOzAA41SWk_TA_om5TRfZod1iSwm7bNIJujV8A/edit?usp=sharing
15
26/9/2018, 16:47:26
ด.ญ. ชลธิชา          ไชยแสง      เลขที่6
ด. ญ. ณัฐถิการณ์   สิงห์เทา       เลขที่7
ด. ญ. ปรียานุช    เกิดสันเทียะ  เลขที่16
ด. ญ. สุนิษา       จันลาภา        เลขที่36
ด. ญ. อสมาภรณ์  จูมจี             เลขที่38
3ผ้าม่านเหม็น
/docs.google.com/document/d/1X_5jc9TJJRvux7zY99K2_G3o0R7CXG4HWN-fnAwyIJ4/edit?usp=drivesdk&ouid=104704818466641209790
16
26/9/2018, 17:17:26
ด.ญ.นวรี โทนุกาล เลขที่12 ชั้นม.1/3
ด.ช.บารมี มิ่งไชย เลขที่ 15 ชั้นม.1/3
ด.ญ.ปุญญิสา จันทะเมนชัย เลขที่19 ชั้นม.1/3
ด.ญ.พัชรี บุญลือ เลขที่23 ชั้นม.1/3
ด.ญ.ศิรภัสสร บางทราย เลขที่31 ชั้นม.1/3
3ป้าปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1gX6Z2XYoiJ1IH16DhZfZBy0o4uWyQnkkHtlZ15Oy81Y/edit?usp=sharing
17
26/9/2018, 22:16:16
ด.ญ.จิระนันท์ สารคะณา เลขที่ 4
ด.ญ.ชนาพร เพียรกล้า เลขที่ 5
ด.ญ.ธวัลยา ลาภบุญ เลขที่ 10
ด.ช.วชิระวุฒิ แสนสุด เลขที่ 27
ด.ญ.สุดารัตน์ อรรถรัตนศักดิ์ เลขที่ 35
3ขยะล้นเมือง
https://docs.google.com/document/d/1ukRrlv03j-gm7g2lv4_FCpgNkORVh91E3DnXJpGSZhg/edit?usp=sharing
18
27/9/2018, 21:26:11
1.ด.ญ.กัลติญา ปางชาติ เลขที่ 1
2.ด.ช.กิตติพร วงศ์ชาชม เลขที่ 2
3.ด.ญ.ปวีณา ชมภูแสน เลขที่17
4.ด.ญ.ปัณณธร ปัญญานาม เลขที่18
5.ด.ญ.ภาณุมาศ สุวรรณมงคล เลขที่ 24
3เก้าอี้
https://docs.google.com/document/d/1eyVRx-hhp8--vfg1A0GXGD0xCvXGQGy70CKjtbg4ezQ/edit
19
1/10/2018, 8:37:50
1ด.ช.บรรณวิชญ์ ช่วยสุข 14
2ด.ช.พงศธร ชาลีโสม 20
3ด.ญ.สุชาดา เจนกสิกิจ 34
4ด.ญ.สุพิชชา ชัยธิสาร 37
5ด.ช.ปกรณัฐช์ เสนาปริพัฒน์ 41
3
เก้าอี้เล็กทำให้ปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1m6xS3-bOztuDHi3TCE8m7IiASKibpOnwpB9o1Rk8MhY/edit?usp=drivesdk
20
4/10/2018, 12:07:11
1. ด.ญ. กนกวรรณ สมคะเน เลขที่ 1
2. ด.ญ. กรรณิการ์ ช่วยมิตร เลขที่ 2
3. ด.ญ. กัญญาณัฐ หลักคำ เลขที่ 3
4. ด.ญ. กีญญารัตน์ ทองน้อย เลขที่ 4
5. ด.ญ. จิราวรรณ เเสนมี เลขที่ 5
4
ประเด็นการประเมินเเก้ไข
https://docs.google.com/document/d/1BpqF64XyeEwtxKpKNklGwDOWTrMbe_Sb8ZKWJmLbQK8/edit?usp=sharing
21
21/9/2018, 15:00:47ด.ช.กฤษฏิ์ บานเเย้ม เลขที่ 36คุณป้าปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/19qIKTrlFwQcuHjLsFtEN_7aa8L8PSQbb7E_8f3Ii-I4/edit?usp=sharing
22
23/9/2018, 10:19:32ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์6
สิ่งของที่สามารถทำให้เกิดอุบัตืเหตุ
https://docs.google.com/document/d/19ZF84F3oYaVeXlBp3_cgbB58eDuyJSwcrXi2eU_Y6Ys/edit?usp=sharing
23
23/9/2018, 10:27:01ด.ช.สิรภพ เสงี่ยมศักดิ์6
สิ่งของที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ

https://docs.google.com/document/d/19ZF84F3oYaVeXlBp3_cgbB58eDuyJSwcrXi2eU_Y6Ys/edit?usp=sharing

24
25/9/2018, 13:24:33ด.ญ.ณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์6
แก้วแตกเศษแก้วกระจัดกระจาย
https://docs.google.com/document/d/1NYbKaVngApVF-p0vN2IZDdv0oxyMv2azS_dmXTuX0AU/edit?usp=sharing
25
25/9/2018, 13:32:49เกศมณี โมลา6
รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1Cu_Th00uNP6ct2AUrcaky403TPT-3j5ogbpQJuV-Sl4/edit?usp=sharing
26
25/9/2018, 20:37:04
ด.ช.กิตติพศ ชลอกลาง เลขที่ 6 ด.ญ.บุษยาเมธัส พิจารสฤษดิ์ เลขที่17 ด.ญ.พิรญาณ์ สุขศรี เลขที่23 ด.ญ.ศิรประภา บุญจอง เลขที่31
6
การป้องกันไอน้ำเกาะผิวแก้ว
https://docs.google.com/document/d/10epWIOIOs4YYB58Xu-w55rXc91G0FEzDYzb3LDup81Y/edit?usp=sharing
27
25/9/2018, 20:51:15ภัทรพรรณ เกษกุล เลขที่216น้ำหกลงพื้น
https://docs.google.com/document/d/18HfxNPY0BNJWyrsoKr19ZoiNhERHPnqwF-rKo6abx8Q/edit
28
26/9/2018, 21:42:21ด.ช.ภูวดล พลเยี่ยม เลขที่ 226
แก้ปัญหาอาการปวดหลังของคุณยาย
https://docs.google.com/document/d/1GhX016181t8BTLiNcI8dCOmvUfFSHadNhleKZFEq__s/edit?usp=sharing
29
27/9/2018, 13:18:59เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุทธิประภา6
รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1_MRaYbEZpRZcFU_HCrIrVz7x8bRn2g-2_l3_ewh-Wn8/edit
30
27/9/2018, 19:31:28เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเสียง6
รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบ เพราะ ไม่มีชั้นวาง
https://docs.google.com/document/d/1He0hnxHzAAcpG4USsvcksUPzlQVE5odvg2-lfGpblcs/edit?usp=sharing
31
28/9/2018, 9:52:18ด.ญ.วรันธร เยาวบุตร เลขที่236
หนังสือกระจัดจาย อยู่ไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1fy2pD1gixMg5kEHtFOCvfTuc2_ztr6qPgp7jLx0a9oo/edit
32
28/9/2018, 10:25:39ด.ช.ศราวุฒิ สีตะมา6ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
https://drive.google.com/file/d/16FjL5UsE8RBL7DWK6Z0Hd7CyPz33WDMX/view?usp=sharing
33
28/9/2018, 10:57:59ด.ญ.ทิพย์วรรณ์ ศรีคำ6น้ำหก
https://docs.google.com/document/d/1n8TRF2O9i-JJitpUsqQHV6MVKDIJADnjthzeSbn0myI/edit
34
28/9/2018, 16:17:21ด.ญ.วิชญาดา ฐิตะโพธิ์6
เก้าอี้ต่ำทำให้ป้าปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1GOKEZcGicEbpomJ2jtiNOxQhP_p9DXj7tIw01DYreDg/edit?usp=sharing
35
30/9/2018, 19:55:10ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์6ฝักบัวน้ำไม่ไหล
https://docs.google.com/document/d/1vU6tVURBx88B7gR-cUle7JMY36pdIev3ArD6QiBWk8M/edit?usp=sharing
36
2/10/2018, 11:13:24ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร6
หนังสือวางไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1EumuoZEKqB9fC6-NKeV3_QOsL3afL8rTSvP7mwaAfcM/edit?usp=drivesdk
37
2/10/2018, 13:33:16เด็กหญิงนัทชา วงศ์พิมพ์6
ต้องการแก้ปัญหาเก้าอี้ต่ำที่คุณป้านั่งแล้วรู้สึกปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1qh7lQP_4M0SzHs5aE93MRjjxJjHyN9RXL2LRDkX5Jjw/edit?usp=sharing
38
2/10/2018, 20:10:11ด.ญ ศศิธารา นรารักษ์ เลขที่ 296
มีญาติๆมาเยี่ยมที่บ้านของมานัสแต่เกิดปัญหามากมายเช่น น้องต้นทำน้ำหก คุณป้าปวดหลัง ข้่างบ้านเสียงดัง
https://docs.google.com/document/d/1gJ80k6k6xpyllzXyMH9yF2lClwXKCQ6eCZfYAlUlXH4/edit?usp=sharing
39
3/10/2018, 22:21:26ด.ญ.วศินี แสนวิเศษ6
น้องต้นทำแก้วนำ้หกที่บ้านของมานัส
https://drive.google.com/file/d/1BLfHzUO1nVnfUdQkXjQE83KH1MKW6jSC/view?usp=sharing
40
3/10/2018, 22:22:47ด.ญ.วศินี แสนวิเศษ6
น้องต้นทำนำ้หกที่บ้านของมานัส
https://drive.google.com/file/d/1BLfHzUO1nVnfUdQkXjQE83KH1MKW6jSC/view?usp=sharing
41
4/10/2018, 8:51:53ด.ช.พีรวิชญ์ สุนาวงค์ เลขที่ 206การทำเก้าอี้
https://docs.google.com/document/d/1hzG8CgpTWQRymnhTCPFDYXiE0RzLekDynoqnpXYgbhM/edit
42
4/10/2018, 10:32:16ด.ญ.อารดา แสงโชติ6ไม่มี
https://docs.google.com/document/d/1b6_j9HUlHicwupg6iYZsTYp_U7CNHYKavdc_PJbkl4s/edit
43
4/10/2018, 13:35:47ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ6
คุยกันภายในบ้านเสียงดังจนเพื่อนบ้านรำคาญ
https://docs.google.com/document/d/1Xh4Poj-8_hivMwGt-yg6kXojF4RVAe98mAWowb62k6Y/edit?usp=drivesdk
44
4/10/2018, 13:36:01จิรศักดิ์ บัวศรี6น้ำหก
https://docs.google.com/document/d/18A5OvT4BB96hl2_I69mnsqNbf12MaZYBhyZiGsJeBnQ/edit?usp=sharing
45
4/10/2018, 18:53:28ด.ญ.สุชาวดี กะนะหาวงศ์6
รองเท้าวางไม่เป็นระเบียบเพราะไม่มีชั้นว่างรองเท้า
https://drive.google.com/file/d/1KmFpvQvlkBwXhiy6LOIZx2-Lkws7yGrt/view?usp=sharing
46
4/10/2018, 21:15:17ด.ช.วีรากร พสุมาตย์ เลขที่ 276ดีม
https://docs.google.com/document/d/1zLhud9zuu46objNnNZK5153CUAEI2PElupYtJ-qmz9M/edit?usp=sharing
47
5/10/2018, 12:17:41ด.ญ.ชนัญชิตา หาทอง6
การส่งงานไม่ครบทำให้เกิดการติด ร. ติด 0
https://docs.google.com/document/d/1kB-EBi0Ex-V5G57-0lnKCgI59txBYwMSLwz21MYgeGM/edit?usp=sharing
48
5/10/2018, 12:39:24อนุวัตร จันทรักษ์6ทิ้งขยะไม่ถูกที่
https://drive.google.com/file/d/17r7wtoQ289QVesjulmp5ruGnDNZPq_pN/view?usp=sharing
49
23/9/2018, 9:05:01
1.ด.ช.นนทิวัชร์ สุภาษร เลขที่12
2.ด.ญ.กานต์ธิดา อาษาศรี เลขที่2
3.ด.ญ.บุญญิสา สุวะนาม เลขที่18
4.ด.ญ.อรสา สุขปลั่ง เลขที่39
5.ด.ญ.อัจฉรา วินโย เลขที่40
8ขยะในโรงเรียน
https://drive.google.com/file/d/13kZKDH8h_PxDxvLXhH7zr7ixQ_1zj16a/view?usp=sharing
50
23/9/2018, 10:39:46
1. เด็กชาย กฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง เลขที่ 1 ชั้นม. 1/8
2. เด็กหญิง น้ำทิพย์ คำศรี เลขที่16 ชั้นม.1/8
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่21 ชั้นม.1/8
4. เด็กหญิง มัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่27 ชั้นม.1/8
5. เด็กหญิง ศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่33 ชั้น ม.1/8
8ภาวะโลกร้อน
https://docs.google.com/document/d/19qIKTrlFwQcuHjLsFtEN_7aa8L8PSQbb7E_8f3Ii-I4/edit
51
23/9/2018, 10:56:57
เด็กชายกฤษฎี์ แดงมะแจ้ง เลขที่1
เด็กหญิงน้ำทิพย์ คำศรี เลขที่16
เด็กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่21
เด็กหญิงมัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่27
เด็กหญิงศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่33
8ภาวะโลกร้อน
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive?ogsrc=32
52
25/9/2018, 9:25:22
ด.ช.ทินธนวัฒน์ สีหาบุตร เลขที่6
ด.ญ.นรีรัตน์ จีนอิ่ม เลขที่13
ด.ญ.นวิยา บุญเหลื่อม เลขที่14
ด.ญ.มาณีณัฎฐา อัคฮาด เลขทีี่28
ด.ช.อนพัทย์ พันเทพ เลขที่37
8
เรื่องการกำหนดประเด็นการทดสอบ
https://drive.google.com/file/d/1WsTJHAfhM-l2YWIUc-BSifcRpZL6DegX/view?usp=sharing
53
25/9/2018, 9:46:16
ด.ช. ศตวรรษ. มาศพันธ์ เลขที่ 32
ด.ญ. มนัสพันธณ์ ต้นโพธิ์ เลขที่ 26
ด.ญ. ปาเจรา ชื่นตา เลขที่ 20
ด.ญ. ณัฐนันท์ ไชยครุฑ เลขที่5
ด.ญ.พิชญา คูณมา เลขที่24
8
ความสะอาดของห้องเรียน
https://docs.google.com/document/d/1UQ1KaZaILnYFmeMh8CUlDTYPKCRoGXNJe9Nk-v7fYUY/edit?usp=drivesdk
54
26/9/2018, 15:51:23
ด.ญจิราภัทร สิงห์ทอง เลขที่4
ด.ชธนากร แก้วชาติ เลขที่8
ด.ญธัญญา บุญทวี เลขที่ 10
ด.ญยุวธิดา วันดึก เลขที่29
ด.ชสุชานนท์ สุภาจันทร์ เลขที่ 34
8ปัญหารถติด
https://docs.google.com/document/d/1QwiNLgbEFVs0rsTitrCs-q3TuKqQzbHn2dgi1QZ6APM/edit?usp=sharing
55
26/9/2018, 20:58:15
เด็กชายกฤษฎิ์ แดงมะแจ้ง เลขที่ 1
เด็กหญิง น้ำทิพย์ คำศรี เลขที่ 16
เด็กหญิง ปาริชาติ ใชคินี เลขที่ 21
เด็กหญิง มัลลิกา เถาว์โมลา เลขที่ 27
เด็กหญิง ศศิธร อภัยพันธ์ เลขที่ 33
8
ทำไมถึงเกิดปัญหาโลกร้อน
https://drive.google.com/file/d/1JYlBR84ZcBU3SDWl6z14p2p4p_qiPf0E/view?usp=sharing
56
28/9/2018, 10:19:30
ด.ญ. จิรนันท์ แก้วไพฑูรย์ เลขที่3
ด.ช. ธนัชชัย คูณพล เลขที่7
ด.ญ. นันทิชา ทองไชย เลขที่15
ด.ญ. เบจรัตน์ นามวงศ์ เลขที่19
ด.ญ. วนิชญา สุขไชย เลขที่30
8ภาวะโลกร้อน
https://drive.google.com/file/d/1MOZpn5mmZwE8fIIPGuEqpo9Lzzvc_h78/view?usp=sharing
57
26/9/2018, 20:08:21
ด.ช.ชนกชนม์ นวลอินทร์ เลขที่5
ด.ญ.ปริชญา ปรือทอง เลขที่18
ด.ช.ปุญญพัฒน์ ผิวขำ เลขที่21
9
แก้ปัญหาแก้วน้ำลื่นมือ
https://docs.google.com/document/d/1MfUbt3AuUZPykuNKpClwyA3TFGVSql2xv3pFIoW3v_E/edit?usp=sharing
58
27/9/2018, 22:21:06
ด.ช. นภัสรพีร์ พาหา เลขที่ 16
ด.ญ. ชยสร ลิธิทิศ เลขที่ 7
ด.ญ. พัณณิตา บุญหลง เลขที่ 23
ด.ศ. ศศิธร วิลัยรัตน์ เลขที่ 32
9
หนังสือกรองเต็มพื้น
https://drive.google.com/file/d/1pPgkcRvvVWbIi_wkaQfr_WTzsb1KII20/view?usp=drivesdk
59
27/9/2018, 22:31:09
1 ด.ช.เจต​นิพัทธ์​ ก้อน​ทอง​ เลขที่​3
2 ด.ญ.ทิพย์​สุคนธ์​ ศรี​เนตร​ เลขที่​12​
3 ด.ญ. ปาน​ตะวัน​ ธ​ิ​ษ​า​ไชย​ เลขที่​20​
4 ด.ญ. รักษ์​ชนก​ บัว​ทอง​ เลขที่​27​
9
แม่ปวดหลังเพราะเก้าอี้สูงกว่าโต๊ะ
https://drive.google.com/file/d/1cKnQgcc4MVXleOS7_xPidWau82KQFKyY/view?usp=drivesdk
60
4/10/2018, 20:25:28
ด.ญ.แจ่มจันทร์ จันทะโสม เลขที่ 4
ด.ช.ทัศนศักดิ์ ระดาพงษ์ เลขที่ 11
ด.ญ.ปวริศา ปิยะพันธ์ เลขที่ 19
ด.ญ.รุ่งไพลิน กุบแก้ว เลขที่ 28
9น้ำหกใส่โต๊ะ
https://drive.google.com/open?id=1FhPkN8276AA54oAw4EmkxARt6QWFNXcS
61
5/10/2018, 6:54:22
ด.ช.ภูมินทร์ ผายพิมพ์ เลขที่ 25 สมาชิกกลุ่มที่ 1
9
แก้วน้ำลื่นเพราะไอน้ำที่ติดอยู่รอบแก้ว
https://docs.google.com/document/d/1iAVO-so3Bo_8_ZgUXMWbMakri5II1mglywtFg12FHtg/edit?usp=sharing
62
24/9/2018, 20:56:52
ด.ช.คฑาทอง ทางนะที เลขที่ 5
ด.ช.เศรษฐี อากาศวิภาต เลขที่ 30
ด.ช.ปริญญา สีแดง เลขที่ 19
ด.ช.สิทธิภพล กงทอง เลขที่ 33
ด.ช.ธนกฤต กาฬจันทร์ เลขที่ 11
11ห้องเรียนสกปรก
https://docs.google.com/document/d/1hOiEbMELZ4_hmoa1Y1HlbZZewNfkFnRlgvIqy9x29Mw/edit
63
25/9/2018, 20:31:11
ด.ช.เสกลาภ พันธ์สวัสดิ์ 34
ด.ช.วิชชากร มุสิกะสาร 29
ด.ช.พีรวิชญ์ ใจกล้า 20
ด.ช.ธนพนธ์ บุญแปลง 12
ด.ช.กฤติธี ชนะเคน 2
11ขยะล้นห้อง
https://docs.google.com/document/d/1MLMlr4IU1pO--MnqSBxkkFxo73IFg1MYPfl5zjodXG0/edit
64
25/9/2018, 20:42:42
1. เด็กชาย ธฯพัต สุภาพรม เลขที่ 13
2. เด็กชาย เมธิชัย แสงนวล เลขที่ 27
3. เด็กชาย อนุพนล์ กลิ่นทรายฟอง เลขที่ 35
4. เด็กชาย กรวิชญ์ กาณวงค์ เลขที่ 1
5. เด็กชาย ชินาทิพย์ บุญศรี เลขที่ 9
11ห้องน้ำสกปรก
https://drive.google.com/file/d/1Nhp8TwgFqv6M3II8QHx7SFl951-2XVBi/view?usp=sharing
65
5/10/2018, 13:27:13
1.ด.ช.กฤษณะ ชมภูศรี
2.ด.ช.จุลจักร บุญพุทธ
3.ด.ช.ภูตะวัน แสงแก้ว
4.ด.ช.ภานุพงศ์ จันทร์โทวงศ์
5.ด.ช.ภัทรพล หาญจำปา
6.ธีระโชติ จันทร์แดง
11
กำหนดประเด็นการทดสอบ
https://docs.google.com/document/d/1sJVCoMurJ6tVSKbASeRONia6VsrkvxdGHNwYvYrWf9w/edit
66
5/10/2018, 14:13:48
1ด.ช. ก้องภพ มหิศยา เลขที่่ 4
2ด.ช. สถาพร แสนทวีสุข เลขที่ 31
3ด.ช. ฐิติโชติ ถาวงษ์ เลขที่ 10
4ด.ช. นิติภูมิ โฉมเฉลา เลขที่ 18
5ด.ช. ภัทรพล หาญจำปา เลขที่ 22
11พัดลมเปิดไม่ติด
https://docs.google.com/document/d/1ezQtp8DuTyfTjpn-N7uQLC2QV3ewDORtGIFxIasgf90/edit?usp=sharing
67
5/10/2018, 14:32:04
ด.ช อิสรายุทธ เเก้วมงคล 36
ด.ช. จักรพันธุ์ จักษุพันธ์ 6
ด.ช นพรัตน์ เพชรศรี 16
ด.ช ยศกร เเก้วทอง 28
11
กำหนดประเด้นการทดสอบ
https://docs.google.com/document/d/1Mkh8NmUb_cyX231GG1bCE92y9qGCOVEQLylQJvjMQdk/edit
68
5/10/2018, 14:43:25
จุลจักร บุญพุทธ
กฤษณะ ชมภูศรี
ธีรโชติ จัทนทร์แดง
ภูตะวัน แสงแก้ว
ภาณุพงศ์ จันทร์วงศ์
11
การจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
https://drive.google.com/file/d/1R6yHa3NJhzVuQPEolNFxyJUtmF_xnH_M/view?usp=sharing
69
5/10/2018, 14:53:28
ด.ช.ก้องภพ มหิศยา เลขที่ 4
ด.ช.ฐิติโชติ ถาวงษ์ เลขที่ 10
ด.ช.สถาพร เเสงทวีสุข เลขที่ 31
ด.ช.ภัทรพร หาญจำปา เลขที่ 22
ด.ช.นิติภูมิ โฉมเฉลา เลขที่ 18
11
การสร้างชั้นวางหนังสือ
https://docs.google.com/document/d/1lhQ8gaEW_f9Gzdq75wD48AMBShsn9m3fVge9yhZg5VU/edit?usp=sharing
70
5/10/2018, 10:31:21
ด.ญ.ชนมน สุวรรณมณี เลขที่5
ด.ช ภูมิภัทร พยัคฆศิรินาวิน เลขที่ 18
ด.ญ.มิลลี่ สมิธ เลขที่21
ด.ญ.สุรีรัตน์ ภูมีศรี เลขที่29
12
น้ำเกาะบริเวณแก้วน้ำ
https://docs.google.com/document/d/1iEUMUO-s90HJbhkm3stUyMTMWYZwTzwEhR0hKSbQHIw/edit?usp=sharing
71
5/10/2018, 11:11:43
ด.ญ.แจ๊สมิน ชินณะโชติ เบลเค้น เลขที่ 4
ด.ญ.ธิดารัตน์ อุทิตสาร เลขที่ 11
ด.ช.ภูวณัช พรมรักษ์ เลขที่ 19
ด.ช.สิปปกร วรรณสินธุ์ เลขที่ 28
12
เวลาใส่น้ำเย็นในแก้วน้ำแล้วทำให้เกิดไอน้ำ
https://drive.google.com/file/d/14AZxSYqvXAOh7kwQstfRwPL0gxEZjwj3/view?usp=drivesdk
72
5/10/2018, 11:27:57
ด.ญ.ลฎาภา อินงามธีรติ
ด.ช.ชัชวาล อุตโท
ด.ญ.อัจฉราพรรณ สกุลไทย
ด.ช.ภาณุวิชญ์ อำนาจศิริโชติ
12น้ำหยดเลอะเทอะโต๊ะ
https://docs.google.com/document/d/1v6OZ2VLzk3Zl9fDk1o470A9mAmcM7_tZy94bBUiOSgc/edit?usp=sharing
73
5/10/2018, 11:41:51
ด.ญ.กุลจิรา บุษดี เลขที่.3
ด.ญ.นาตาลี เถาว์โท เลขที่.12
ด.ช.มนปกรณ์ แก้วอ่อน เลขที่.20
ด.ช.สวิส สุทธิเดช เลขที่.26
12ไอน้ำเกาะแก้วน้ำ
https://drive.google.com/file/d/19oszeUS7dTHdmMRMls9RqB1IxUL_zz_Q/view?usp=sharing
74
27/9/2018, 15:15:34
1.ด.ญกรรณิกาภร คชยาพันธ์เลขที่1
2.ด.ญเกตน์นิภา ทองเสริมเลขที่9
3.ด.ชนครินทร์ เข็มสุขเลขที่14
4.ด.ญภัสราภร จงเทพเลขที่26
5.ด.ญศุจินทรา คำผาลาเลขที่34
6.ด.ญอัฉราภร ศรีวะวงศ์เลขที่41
13
หนังสือไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/16vrq-zA_tsYAWxK9mfW5rzDE0Jp42ym5POujwRlNfBM/edit?usp=drivesdk
75
27/9/2018, 21:00:08
1.ด.ญ.กัลยากรณ์ จงรักษ์ เลขที่ 5
2.ด.ญ.ปภาวรินทร์ ปิตตาทะสา เลขที่ 18
3.ด.ญ.พิชญ์ณภัทร ทานะขันธ์ เลขที่ 22
4.ด.ช.วิทวัส พรหมกาล เลขที่ 30
5.ด.ญ. อนันตญา บัวทอง เลขที่ 38
13
ผ้าม่านมีกลิ่นเหม็น
https://docs.google.com/document/d/11DZm7L_Pcdt2zT-4sviPrnlgTMSvSLnHknudjpLP-X0/edit?usp=sharing
76
30/9/2018, 16:53:46
กุลวดี สมใจ เลขที่ 8
นนทพัทธ์ เดชวิไลพงษ์ เลขที่ 15
พงษ์อนันต์ เครือดี เลขที่ 21
เพ็ญพิชชา เมืองพิล เลขที่ 25
ศิวกร ปัญญานาม เลขที่ 33
13
หนังสืออยู่ที่ๆไม่ควรอยู่
https://docs.google.com/document/d/1-TyYAIkyM0_GALHt5wDBcB0enYvU34lgM3oiDYivyUk/edit?usp=sharing
77
30/9/2018, 19:17:00
1 ด.ญ. กัญญาภัค เกิดเจริญ เลขที่4
2ด.ช ทีฆกฤช อัคฮาด เลขที่11
3ด.ญ. ปาลิตา ชาลีนะ เลขที่19
4ด.ช.วงศธร นีระวงษ์ เลขที่ 29
5 ด.ญ. เสาร์วณี เเสนมี เลขที่37
13ผ้าม่านเหม็น
https://docs.google.com/document/d/17UQ4Lv8drPSc4awAj1cbLNTPV0Er2RjfukzGpkfFBx8/edit?usp=drivesdk
78
30/9/2018, 20:46:00
กุลธิดา ชิตะวงศ์ เลขที่ 7
นภัสสร ดวงเนตร เลขที่16
พีรภัทร ธนูศรี เลขที่24
ศิรสิทธิ์ ผลทวี เลขที่32
อรนิตย์ ไชยพงษ์ เลขที่40
13แก้วน้ำหก
https://docs.google.com/document/d/1yQNQpZ1EFoUNB0OtsN1J2TCEeSI2lAbXG4cGlr7QJnc/edit?usp=drivesdk
79
5/10/2018, 12:54:20
ด.ช. ธนพงศ์ สารบุญ เลขที่12
ด.ช พงศกร คงบุญ เลขที่20
ด.ช รณยุทธ ยิ่งลาภ เลขที่23
ด.ญ กัญญาพัชร แมงกลาง เลขที่3
ด.ญ สุวิชาดา ปากอุตสาห์ เลขที่36
13ผ้าม่านเหม็น
https://docs.google.com/document/d/1OSTLaRdtTeBfXth0sYin5CEIOB1udInTVtIFT4UummQ/edit?usp=sharing
80
30/9/2018, 14:52:56
ด.ญ.อารดา ถาวร เลขที่38
ด.ญ.มณีรัตน์ ทำชอบ เลขที่25
ด.ช.พงศภัค คำแก้ว เลขที่14
ด.ช.ณัฐวุฒิ สิทธิกำแหง เลขที่8
ด.ช.ธิเบศร์ ก้องเวหา เลขที่9
14
การออกแบบโต๊ะให้มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
https://docs.google.com/document/d/1FMhO0UFKNr0_MwbQTcFhOF6FLg5POy-Ifq-Uhe5g66Y/edit
81
21/9/2018, 17:37:01
ด.ช.จิรายุ สดสูง เลขที่ 7
ด.ญ.ณัฐวดี ดวงดี เลขที่ 12
ด.ญ.ภัทรมัย มุ่งดี เลขที่ 24
ด.ญ.อินทิรา งามดี เลขที่ 40
15
กำหนดประเด็นการทดสอบ
https://docs.google.com/document/d/1TyTAoPwr0K044HQfZ2r0zFSKso39zYyvbSw5QHbpiC8/edit
82
24/9/2018, 20:09:56
เด็กชายคัคนินท์ บุญเจริญ เลขที่ 6
เด็กชายทวีชัย ศรีใส เลขที่ 13
เด็กหญิงนฤมล สุขสะอาด เลขที่ 17
เด็กชายสิริศักดิ์ ประเสริฐศรี เลขที่ 34
เด็กหญิงสุกัญญา ลอยร่อน เลขที่ 35
15
ผ้าม่านมีกลิ่นเหม็นอับ
https://docs.google.com/document/d/14bfybkkCM-yXS6YPTbHPUNRD1asrpEaZsp8vFonf4sQ/edit
83
27/9/2018, 14:34:53
ด.ช.ศุภโชค สาระพิชญ์ ชั้น ม.1/15 เลขที่ 31
ด.ญ.พรพิมล ชะวัยเกตุ ม.1/15 เลขที่ 22 ด.ญ กมลรัตน์ พิมพ์ดี ม.1/15 เลขที่ 2 ด.ช. พีรทัต จันทะหงษ์ เลขที่23
15ไม่มีที่พิงเกาอี้
https://docs.google.com/presentation/d/1bRMvcvQirdOfZd2CCYUD-UlaKZM2628UpSkgYD6amSg/edit#slide=id.p
84
27/9/2018, 14:51:12
ด.ญ. ทิพย์สุดา คุ้มประดิษฐ เลขที่ 15
ด.ญ. ญารินดา พรมทา เลขที่ 9
ด.ช. การัณยภาส แสนวีสุข เลขที่ 4
ด.ช. อภิปรัชญา การวิบลูย์ เลขที่ 38
15ชั้นวางของ
https://docs.google.com/document/d/1uQ9HSfCSh7DlN81GawFWax7jjoTFtd3alMANLi2alzA/edit
85
27/9/2018, 15:15:49
ด.ช.ศุภโชค สาระพิชญ์ ชั้น ม.1/15 เลขที่ 31
ด.ญ.พรพิมล ชะวัยเกตุ ม.1/15 เลขที่ 22 ด.ญ กมลรัตน์ พิมพ์ดี ม.1/15 เลขที่ 2 ด.ช. พีรทัต จันทะหงษ์ ม.1/15 เลขที่ 23
15เก้าอี้ไม่มีที่พิง
https://docs.google.com/document/d/1pf-wYtbG94Y1r2GLOaxfTF-25Mt3yPfopfjVHm51qyU/edit
86
28/9/2018, 21:13:42
ด.ช.เขจมศักดิ์ ขุนฟอง เลขที่5
ด.ญ.ปาริฉัตต์ จรัญกลาง เลขที่17
ด.ญ.วราพร ปฏิโชติ เลขที่26
ด.ญ.อมลรดา คงเมือง เลขที่37
16ป้าของมนัสปวดหลัง
https://drive.google.com/file/d/10ow4-q1mgLgrEm2yEvOQ2Fv8BwU_IU-v/view?usp=drivesdk
87
1/10/2018, 7:00:29
1.กิติศักดิ์ รัตนโสภา เลขที่4
2พงศภัค แก้ววงศ์ษา เลขที่19
3มนตระการ หวังผล เลขที่21
4ละอองดาว เนตรพันธ์ เลขที่25
5อรทัย สุวะไกร เลขที่38
16ป้าของมานัสปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1Gbkpne8jryb2l07rFn7EodSNIT2vDg-2ikXVpFLVDiY/edit?usp=drivesdk
88
5/10/2018, 15:55:09ด.ช. ชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์6ล้างจาน
https://docs.google.com/document/d/1RLBD3CtDSsq1XpVjzaLh5B9B_5GEyGnJJX76SroTigE/edit?usp=sharing
89
5/10/2018, 15:59:00
ด.ญ.กานต์ธีรา พยัฆพันธ์ เลขที่1
ด.ช.ธนกฤต สุตะคาร เลขที่9
ด.ช.พัทธดนย์ บุญเกษม เลขที่14
ด.ญ.ศิรภัสสร แสวงดี เลขที่25
12
เวลาใส่น้ำเย็นทำให้ไอน้ำเกาะติดแก้ว จึงทำให้แก้วน้ำลื่น
https://drive.google.com/file/d/1ZaDAcxZovCUJd2oPhw7q-_jznR86PApc/view?usp=sharing
90
5/10/2018, 15:59:59
1.ด.ญ ภัทรศรี ซานี่ เลขที่21
2. ด.ญ ช่อชฎา กสิผล เลขที่4
3. ด.ญ อภิญญา อุคำ เลขที่34
4. ด.ช วิโรจน์ สนอุป เลขที่ 29
14
หนังสือเก็บไม่เป็นระเบียบ ห้องรก
https://docs.google.com/document/d/1QxqyLKXRUjMU-BJwtTqmE7ZxPuMjyspqjAA6ZLzztCg/edit
91
5/10/2018, 16:08:30
เด็กชาย เมธัส สาระคุณ เลขที่26 (หัวหน้ากลุ่ม)
เด็กชาย อิสรายุทธ แก้วมงคล เลขที่36 รองหัวหน้ากลุ่ม)
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ศรเพชร เลขที่14 (เลขา)
เด็กชาย ชยพล เสนาพรม เลขที่8 (สมาชิกในกลุ่ม)
11ห้องเรียนไม่สะอาด
https://docs.google.com/document/d/1zuRPqJ8bV7vWZpRa-aeamJCIYm7hYK9TdsQRES8NiKI/edit
92
5/10/2018, 16:53:29
1.เด็กหญิงกมลชนก สาริกา เลขที่1
2.เด็กหญิงณัฐณิช อั้งสุพ่วง เลขที่9
3.เด็กหญิงธนัตพร ขัมภะกิจ เลขที่12
4.เด็กชายพงศภัค สายคำวงศ์ เลขที่18
5.เด็กชายศิริศักดิ์ ศรีสรรณ เลขที่30
6.เด็กชายสิรภพ วงศ์ศิลป์ เลขที่32
16ป้าของมนัสปวดหลัง
https://docs.google.com/document/d/1iYzOtdycYFPLR1D6-oCqvmPAmAjy7tVJHOyn49_dq70/edit
93
5/10/2018, 17:15:44
ด.ช.ตะวัน ดารุณ เลขที่ 8 ด.ญ.พิรานันท์ วรรณกาล เลขที่ 15 ด.ญ.ศิรัณย์พร ทำชอบ เลขที่ 24
12
การที่ไอน้ำเกาะบนแก้วน้ำ อาจทำให้แก้วน้ำลื่น
https://docs.google.com/document/d/1E_lj2fTgZ6dzc85Kda04v7wHJabX7SJranlGZyNMapM/edit
94
5/10/2018, 17:22:40
ด.ช. กิตติพศ ครองบุญ เลขที่2
ด.ญ. ธัญสินี เทียนทอง เลขที่10
ด.ญ. พธู อุปริวงศ์ เลขที่13
ด.ญ. สิชัญญา เหเตโชดม เลขที่27
12
ต่อแถวไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1FRgY1sipb-qcl7hRQ8Qxq9MWEy7sjXSHRu81JRjQMWA/edit?usp=sharing
95
5/10/2018, 17:46:56ด.ช.พลกฤต สุวะศรี เลขที่ 196การแก้ปัญหา
https://docs.google.com/document/d/1K2NIcqR03-Az77fMzPghqkEGaIRqLRKeVQ08DF0N5TE/edit?usp=sharing
96
5/10/2018, 19:42:37ด.ญ.ชลนิภา สังข์ทอง6ไม่มี
https://docs.google.com/document/d/1b6_j9HUlHicwupg6iYZsTYp_U7CNHYKavdc_PJbkl4s/edit
97
5/10/2018, 19:51:17ด.ญ.พนิดา ศรีสมบัติ6
หนังสือวางไม่เป็นระเบียบ
https://docs.google.com/document/d/1EumuoZEKqB9fC6-NKeV3_QOsL3afL8rTSvP7mwaAfcM/edit?usp=drivesdk
98
5/10/2018, 19:53:51ด.ญ.กนกวรรณ ชูพงศ์6ไม่มี
https://docs.google.com/document/d/1b6_j9HUlHicwupg6iYZsTYp_U7CNHYKavdc_PJbkl4s/edit
99
5/10/2018, 20:07:09ด.ญ.วิชญาดา บัวภาเรือง6ไม่มี
https://docs.google.com/document/d/1b6_j9HUlHicwupg6iYZsTYp_U7CNHYKavdc_PJbkl4s/edit
100
5/10/2018, 23:18:33
ด.ญ.บุณยธร ธามณี เลขที่ 17
ด.ช. พงศธร ขันติกิจ เลขที่18
ด.ช. พชร คำศรี เลขที่ 19
ด.ญ. พรรษกร อดกลั้น เลขที่ 20
9ขยะเกลื่อนกลาด
https://docs.google.com/document/d/1DOEuqGPzwGRPCemSgfcdwYo0fIW-Is4sjLUwLH-lHsw/edit?usp=drivesdk
Loading...