ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
เลขที่เกียรติบัตร
ชื่อ - สกุล(กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ)
ที่ทำงานปัจจุบัน(โรงเรียน)
อำเภอจังหวัดตำแหน่ง
2
117598นายวิษณุ ศักดาเดชเรืองศรีจังหวัด​จันทบุรี​ขลุงจันทบุรี​บุคลากรทางการศึกษา
3
217599นางสาวชลธิชา เล็งหาโรงเรียนบ้านอาวอกสังขะสุรินทร์ครู
4
317600นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาบ้านหมี่ลพบุรีครู
5
417601สมโภชน์ เจือจันทร์บ้านสนบัวเชดสุรินทร์ครู
6
517602นางสาวพัฒนาพร สุขสงวนโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์สุรินทร์ครู
7
617603นางสาวปวันรัตน์ ทรงนวนโรงเรียนบ้านจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์ครู
8
717604นายสราวุฒิ แก้วจรัญโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์ผู้อำนวยการ
9
817605
นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์
โรงเรียนประชาสามัคคีกาบเชิงสุรินทร์ครู
10
917606นางณัฐมนพรรณ ศิริโชติทวี รร.เทศบาล1สันป่าตองเชียงใหม่ครู
11
1017607อุมาพร ดีถ้วนบ้านสะเดาบัวเชดสุรินทร์ครู
12
1117608นายอริยวุฒิ เดชอรัญบ้านนาคำมูลชมภูพรรัตนวาปีหนองคายครู
13
1217609นายสมศักดิ์ จานพานแก้วโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาวสอยดาวจันทบุรีครู
14
1317610
นางสาววรัชญา เฉิดฉันท์พิพัฒน์
วีรศิลป์ท่าม่วงกาญจนบุรีครู
15
1417611นางสาวชรินรัตน์ ต้นเพ็ชรโรงเรียนแม่มอกวิทยาเถินลำปางครู
16
1517612นางสาวทัตพิชา สายอุ่นใจ-น้ำปาดอุตรดิตถ์อื่นๆ
17
1617613นางสาว​ผกา​มาศ​ ศรี​สมบัติ​โรงเรียน​บ้านอา​โพน​บัวเชด​สุรินทร์​ครู
18
1717614นายพัฒนพงษ์ มะหัดโรงเรียนบ้านภูดินปทุมรัตต์ร้อยเอ็ดครู
19
1817615นางสมพร พลศรีโรงเรียนบ้านสะกาดสังขะสุรินทร์ครู
20
1917616นางสาวพัชรีย์ พิชัยยุทธ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชครู
21
2017617นางสาวกมล​ทิพย์​ อู่ทอง​โรงเรียน​บ้านโตนดน้อยเมืองเพชรบุรี​ครู
22
2117618นางสาวชนาพร คาดพันโนโรงเรียนบ้านแดงศรีณรงค์สุรินทร์ครู
23
2217619นางวิไล ควรอาจโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์ครู
24
2317620นางอริศรา กกฝ้าย
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
เขมราฐอุบลราชธานีครู
25
2417621นางสาวเนตรคนางค์ โสภณโรงเรียนสลกบาตรวิทยาขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชรรองผู้อำนวยการ
26
2517622นายกิติพงษ์ แหน่งสกูลโรงเรียนบ้านห้วยโอนรัตภูมิสงขลาครู
27
2617623นางสาวน้ำฝน จวงไธสงค์โรงเรียนบ้านเจริญสุขปราสาทสุรินทร์ครู
28
2717624นายประสงค์ สุขแจ่มโรงเรียนวัดชมนิมิตรพระประแดงสมุทรปราการครู
29
2817625นางสาวพรทิพย์ คุ้มภัย
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
วังโป่งเพชรบูรณ์ครู
30
2917626นางสาวศศิธร สุขแจ่มโรงเรียนบ้านเขาสักชนแดนเพชรบูรณ์ครู
31
3017627
นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมราษฏร์บูรณะกรุงเทพฯครู
32
3117628นางกฤติยาณี สมงามโรงเรียนเมืองใหม่ฯเมืองลพบุรีครู
33
3217629
นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีทองจ้อย
ศพด.ทม.บางคูรัดบางบัวทองนนทบุรีครู
34
3317630นางภณิตา รัตนะบุญเพ็ชร
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา
เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ครู
35
3417631นางวิไลลักษณ์ แก้วเมืองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ครู
36
3517632นางวัชรี ทรงนวนโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์พนมดงรักสุรินทร์ครู
37
3617633นางศศิวิมล ศิริอนันต์
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
เมืองพัทลุงพัทลุงครู
38
3717634นายชัยยศ อลงกตกิตติคุณ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เมืองนครศรีธรรมราชบุคลากรทางการศึกษา
39
3817635นางสิริกร บุญทัน
โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
บางปะกงสมุทรปราการผู้อำนวยการ
40
3917636นางสาวสุกัญญา บุษมงคล
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์)
เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดบุคลากรทางการศึกษา
41
4017637นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงศ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มพิษณุโลกครู
42
4117638นางสาวสุภาพร สาทรโรงเรียนบ้านโคกสูงปลาปากนครพนมครู
43
4217639นางสาวญาณี ศรีดวงใจ
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
กระทุ่มแบนสมุทรสาครรองผู้อำนวยการ
44
4317640นางสาวกนิษฐา หินวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
เมืองหนองคายหนองคายบุคลากรทางการศึกษา
45
4417641นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวแก่งคอยสระบุรีครู
46
4517642
นางสาวเปมิกา ส่งกลิ่นจันทร์
โรงเรียนอนุบาลกระบี่เมืองกระบี่ครู
47
4617643นางเบญจรัตน์ พรหมปากดี
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
เมืองสิงห์บุรีครู
48
4717644นางสาววิภาวี เสนชัยโรงเรียนวัดด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ครู
49
4817645นางสาวอภิชญา โคตะวัน
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
เมืองหนองคายหนองคายบุคลากรทางการศึกษา
50
4917646นางสาวสิริพร ลุนศรีโรงเรียนวัดชำผักแพวแก่งคอยสระบุรีครู
51
5017647นางสาวปาริชาติ นิพัฒน์โรงเรียนบ้านคำก้อมสิรินธรอุบลราชธานีครู
52
5117648นางอนุญาต หล่อวงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์ครู
53
5217649นางรัชนกรณ์ นามบุตรรร.บ้านกุงอ.ศรีณรงค์สุรินทร์ครู
54
5317650นางสาวสุทิศา พวงสอนโรงเรียนสวับวรหาดใหญ่สงขลาครู
55
5417651นายวีรชาติ เจริญสกุล
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
บัวเชดสุรินทร์ครู
56
5517652นางกัญจนา ฤทธิโตบ้านเขาพระรัตภูมิสงชลาครู
57
5617653นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมครู
58
5717654นางสาวอรสา ยวนจิตโรงเรียนบ้านชำเบงสังขะสุรินทร์ครู
59
5817655นางสาวสุพร อั้นซ้ายโรงเรียนบ้านเกาะปุดนาโยงตรังครู
60
5917656นางสุมาลี รัชวัตร์วัดเขาน้อยจอมสวรรค์วิหารแดงสระบุรีครู
61
6017657นางสาวทิพวรรณ์ ศรีกลาง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
สวนผึ้งราชบุรีอื่นๆ
62
6117658นางสาวรัศมี พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์พนมดงรักสุรินทร์ครู
63
6217659นางสาววาสนา พัฒนาโรงเรียนสวัสดิ์บวรหาดใหญ่สงขลาครู
64
6317660นางสาวปวีณา รักหน้าที่โรงเรียนบ้านดงแขวนปากพลีนครนายกครู
65
6417661นางสาวอัมพร ง่อยจันทร์โรงเรียนบ้านลังโกมปราสาทสุรินทร์ครู
66
6517662นางสาวอรพิน ยินธนานนท์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
พนมดงรักสุรินทร์ครู
67
6617663นางสาวอมรพรรณ บุญตันบ้านเหล่าตรอนอุตรดิตถ์ครู
68
6717664นางศรีไพร มั่งคั่งอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเมืองชลบุรีชลบุรีครู
69
6817665นางสาวฐิติรัตน์ เศียรอุ่น
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
เมืองพัทลุงครู
70
6917666นางณัฏฐพิชา โคตรดกนรพนางรองบรครู
71
7017667นางสมใจ พงษ์พัววีรศิลป์ท่าม่วงกาญจนบุรีครู
72
7117668นางสาวปราณี ขรเกษมบ้านหนองสายห้วยแถลงนครราชสีมาครู
73
7217669นางสาวกัลย์สุดา เสนาปรุโรงเรียนบ้านตะคร้อปราสาทสุรินทร์อื่นๆ
74
7317670นายธีระศักดิ์ สินชัยโรงเรียนบ้านหลักสังขะสุรินทร์ครู
75
7417671นายพีรพัฒน์ โฉมฉาย
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม
หันคาชัยนาทครู
76
7517672นางศรีรัตน์ ปาเป้าโรงเรียนบ้านก็วลปราสาทสุรินทร์ครู
77
7617673
นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม
เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางพิษณุโลกครู
78
7717674นางประภาพรรณ พันธ์แก่นโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษครู
79
7817675
นางสาวภัทรานิษฐ์ เมธาชุมพลพัฒน์
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
ศรีราชาชลบุรีครู
80
7917676นางสาวสุนันทา สงคราม
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
เมืองัพัทลุงครู
81
8017677นางสาวศิริจิต ถาวรกูล
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
เมืองพิจิตรครู
82
8117678นางสาวนุชนาถ ลับสูงเนินบ้านพรหมเจริญภูสิงห์ศรีสะเกษครู
83
8217679นางสาวภัชชา ลม้ายทองโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งตากฟ้านครสวรรค์ครู
84
8317680
นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
บัวเชดสุรินทร์ครู
85
8417681นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
เมืองพัทลุงครู
86
8517682นายธนภัทร ชุมทองโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัยหลังสวนชุมพรครู
87
8617683น.ส.อริสา ผลผกาโรงเรียนบ้านคะนาสังขะสุรินทร์ครู
88
8717684นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เมืองยะลาครู
89
8817685นางปภัสรินทร์ คงมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมแท่สอดตากครู
90
8917686นางสาวแคทลียา จุลมาโรงเรียนบ้านดอนปอแดงบ้านแฮดขอนแก่นครู
91
9017687นางณัฏฐนันท์ นามสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโพนชายสังขะสุรินทร์ครู
92
9117688นางสาวสุนทรี อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านถนนชัยกาบเชิงสุรินทร์ครู
93
9217689นางสมพิศ โมฬีโรงเรียนวัดสำโรงสอยดาวจันทบุรีครู
94
9317690นางกิตติยา กาญจนกัณโห
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
สว่างแดนดินสกลนครครู
95
9417691นางสาวขวัญชนก พุ่มขจรโรงเรียนวัดชำผักแพวแก่งคอยสระบุรีครู
96
9517692นางณิณัฐยา นามสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขนาดมอญสังขะสุรินทร์ครู
97
9617693นางสาวสมฤทัย คานทอง
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
บัวเชดสุรินทร์ครู
98
9717694นางสาวจิราพรรณ ราศรีชัย
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
นครไทยพิษณุโลกครู
99
9817695นายณรงค์ คงมีโรงเรียนสรรพวิทยาคมแม่สอดตากครู
100
9917696นางสุรภี แฮดเมย
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
เมืองอำนาจเจริญครู