Matemaatika 4 klass 2017-2018.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MATEMAATIKA TÖÖKAVA 4. KLASS
2
3
4
Õppeaine: matemaatika
5
Klass: 4. klass
6
Aineõpetaja: Ulla Moks
7
Õppekava: Põhikooli õppekava
8
Ketvus: 4 tundi nädalas
9
10
Õppematerjal:
11
Matemaatika õpik 4. klassile. I osa Kalju Kaasik 2011
12
Matemaatika õpik 4. klassile. II osa, Kalju Kaasik 2011
13
Matemaatika töövihik 4. klassile. I osa Malle Saks 2011
14
Matemaatika töövihik 4. klassile. II , Malle Saks 2011
15
16
Õpitulemused 4. klassi lõpuks:
17
Õpilane:
18
1)selgitab näidete varal termineid arv ja number; kasutab neid ülesannetes;
19
2)kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires;
20
3)esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne-ja sajatuhandeliste summana;
21
4)võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule eelneva või järgneva arvu;
22
5)kujutab arve arvkiirel;
23
6)nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente (liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe);
24
7)tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste vahelisi seoseid;
25
8)kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja vastupidi;
26
9)sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi (liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadus) ja kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks;
27
10)sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe lahutamise ning arvule vahe liitmise omadusi ja kasutab neid arvutamisel;
28
11)kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel;
29
12)liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve;
30
13)liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab oma tegevust;
31
14)nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis);
32
15)esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana või selle summa korrutisena;
33
16)kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja vastupidi;
34
17)tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi seoseid;
35
18)sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite rühmitamine, summa korrutamine arvuga;
36
19)kasutab korrutamise omadusi arvutamise lihtsustamiseks;
37
20)korrutab peast arve 100 piires;
38
21)korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga;
39
22)arvutab enam kui kahe arvu korrutist;
40
23)korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve ja kuni kolmekohalisi arve järkarvudega;
41
24)nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja, jagatis);
42
25)tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse vahelisi seoseid;
43
26)jagab peast arve korrutustabeli piires;
44
45
Hindamine:
46
47
Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
48
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
49
50
Kirjalikud tööd:
51
Punktid märgitakse ülesannete juurde. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust.
52
HINNE "5"- õigeid vastuseid 90- 100% punktide arvust
53
Hinne "4"- 75- 89% punktide arvust
54
Hinne "3"- 50- 74% punktide arvust
55
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
56
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust
57
58
Kokkuvõtvad hinded saab õpilane kontrolltööde eest, vahehindamist rakendatakse alateemade lõpus (tunnikontrollid). Puudumise korral või töö ebaõnnestumisel tuleb kontrolltöö järele vastata.
59
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis "!" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
60
Konsultatsioon ja/või järelvastamine teisipäeviti 6. tunni ajal (pikapäevarühma tund) või kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.
61
Tundides täidetud töölehed, tunnikontrollid ja kontrolltööd koguvad õpilased õpimappidesse, mis
62
poolaasta lõpus koju viiakse.
63
64
65
Mida me tundides teeme?
66
67
NädalTunni teemaÕppemat.Tunni eesmärk
68
I POOLAASTA
69
Milleks on numbrid ja arvud?
70
Arvud 10 000-ni. Kordamine ja süvendamine
71
1Number ja arvÕ 8-11
TV 4-5
Numbrite vajalikkus, number ja arv, paaris- ja paaritu number või arv, arvud 10 000-ni
72
ArvkiirÕ 11-13
TV 6-7
Arvkiir, alguspunkt, ühiklõik, arvude märkimine arvkiirel
73
Rooma numbrid (1)Õ 14-15
TV 8
Rooma ja araabia numbrid, seitse Rooma numbrit, arvude 1-30 kirjutamine Rooma numbritega
74
Rooma numbrid (2)Õ 15
TV 9
Rooma ja araabia numbrite kirjutamine
75
2Arvu järgud (1)Õ 16
TV 10
Arvu järgud, järkude asukoha määramine arvus, arvude kirjutamine sõnade ja numbritega
76
Arvu järgud (2)Õ 17
TV 10-13
Arvu järgud, järkarvude liitmine, järkarvude järjestamine
77
Järguühikud (1)Õ 18-22
TV 14
Arvu koostis, järguühik, järguühikutevahelised seosed, järkarv, pildilt vajaliku informatsiooni leidmine ja kasutamine ülesande lahendamisel
78
Järguühikud (2)Õ 22-23
TV 14-15
Arvu kirjutamine järkarvude ja järguühikute kordsete summana, piltmõistatuse lahendamine legendi abil, arvu asukoha määramine arvkiirel
79
3Liitmine (1)Õ 24-25
TV 16
Järkarvude liitmine, ühe-, kahe- ja kolmekohaliste arvude liitmine, liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadused
80
3Liitmine. Liitmise omadused (2)Õ 26-27
TV 16
Liidetavate vahetuvuse ja rühmitamise omadused
81
3Liitmine. Liitmise omadused (3)Õ 27
TV 16-17
Liitmise omaduste kasutamine arvutamise lihtsustamiseks
82
3Lahutamine (1)Õ 28-30
TV 23
Lahutamistehte sisu ja liikmete nimetused, peast lahutamine tuhande piires, vahe kontroll liitmisega, puuduva liidetava leidmine
83
4Lahutamine (2)Õ 28
TV 18-20
Peast lahutamine tuhande piires, eri liiki diagrammid, tulpdiagrammi lugemine, Eesti maakondade asukohad
84
4Lahutamine (3)Õ 32
TV 20, 22
Liitmise ja lahutamise kujutamine arvkiirel, tekstülesande lahendamine joonise abil
85
4Arvust summa lahutamineÕ 34-36
TV 25
Avaldise sisu tekstist lähtuvalt, summa lahutamise omadus
86
4Arvule vahe liitmineÕ 38-39
TV 29
Vahe liitmise ja summa lahutamise omadused, vajalike andmete leidmine tekstist
87
5Kirjalik liitmine ja lahutamine (1)Õ 40-41
TV 30-33
Kirjaliku liitmise ja lahutamise eeskirjad, kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires, summa ja vahe kontroll
88
5Kirjalik liitmine ja lahutamine (2)Õ 41
TV 34
Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires, tagasiside
89
5Mitmesuguseid ülesandeidÕ 42-45
TV 35
Tehete järjekord, arvude võrdlemine
10 000 piires, vajalike andmete leidmine jooniselt ja tabelist
90
5Kordamine kontrolltööksÕ 45
TV 35
Arvu järgud, järguühik, järkarv, Rooma numbrid, naturaalarvude lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine, arvu esitamine järguühikute kordsete ja järkarvude summana, peast liitmine ja lahutamine 100 piires, kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires
91
6Kontrolltöö nr 1Õ 8-45
TV 4-35
Õpitu rakendamine iseseisval lahendamisel, tagasiside
92
6Korrutamine (1)Õ 46-47
TV 36-37
Korrutamise tähendus, tegur ja korrutis, tehete järjekorra reegel
93
6Korrutamine. Korrutamise omadused (2)Õ 48-50
TV 39
Korrutamise tähendus, tegurite vahetuvuse ja rühmitamise omadused, tekstülesannete lahendamine
94
6Korrutamine. Korrutamise omadused (3)Õ 50-51
TV 38
Tegurite rühmitamise omadus, nullidega lõppevate arvude korrutamine, küsimuste esitamine
95
7Summa korrutamise omadus (1)Õ 52-55
TV 40
Summa korrutamise omadus, avaldise koostamine teksti või pildi põhjal, avaldise sisu seletamine, tekstülesannete lahendamine
96
7Summa korrutamise omadus (2)Õ 54
TV 41
Summa (vahe) korrutamise omadus ja selle rakendamine peastarvutamisel, ülesande lahendamine näite põhjal, lahenduskäigu seletamine
97
7Jagamine. Jagamise omadused (1)Õ 56-60
TV 41-42
Jagamise tähendus, korrutamise ja jagamise seos,
jagatav, jagaja ja jagatis, jagamise reeglid, kui üks tehte liikmetest on 0 või 1, peast korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga, jagatise kontroll, tekstülesannete lahendamine
98
7Jagamine. Jagamise omadused (2)Õ 59
TV 42-43
Summa jagamise omadus ja selle rakendamine peastarvutamisel, järkarvu jagamine ühekohalise arvuga, jagatise kontroll, puuduva teguri leidmine
99
8Jäägiga jagamine (1)Õ 61, 64
TV 44
Jaguvus, järkarvu jagamine ühekohalise arvuga, jääk, jäägiga jagamine ja selle kontroll, jagamistehte koostamine
100
8Jäägiga jagamine (2)Õ 65
TV 45
Jagatav, jagaja, jagatis, jääk, jäägiga jagamine kui jagajaks on kahekohaline arv, jäägiga jagamise kontroll, jagamistehte koostamine, tekstülesannete lahendamine
Loading...
 
 
 
Matemaatika 2017-2018_oa
 
 
Main menu