ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
9
2
11th grade
3
POD ATeachersMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayPOD BTeachersMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
4
9:00-9:55Fay-Berquist & BosselmanHumanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 119:00-9:55TomeiAlgebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &
5
10:00-10:30Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 1110:00-10:30Math EnrichmentMath EnrichmentMath EnrichmentMath EnrichmentMath Enrichment
6
10:30-10:50SGISGISGISGISGI10:30-10:50SGISGISGISGISGI
7
11:00-11:55TomeiAlgebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &Algebra 2 &11:00-11:55Zarazua
Personal Learning
Personal Learning
Personal Learning
Personal Learning
Personal Learning
8
12:00-12:30Math EnrichmentMath EnrichmentMath EnrichmentMath EnrichmentMath Enrichment12:00-12:3020% Project20% Project20% Project20% Project20% Project
9
12:30-12:50SGISGISGISGISGI12:30-12:50SGISGISGISGISGI
10
12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH
11
1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory
12
2:05-3:00Zarazua
Personal Learning - Rosetta Stone
Personal Learning
Personal Learning
Personal Learning
Personal Learning
2:05-3:00Fay-Berquist & BosselmanHumanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11
13
3:00-3:30:0020% Project20% Project20% Project20% Project20% Project3:00-3:30:00Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11Humanities 11
14
3:30-3:50SGISGISGISGISGI3:30-3:50SGISGISGISGISGI
15
16
17
10th grade
18
Pod CMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayPod DMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
19
9:00-9:55Woods & TorresHumanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 109:00-9:55SeaboltGeometryGeometryGeometryGeometryGeometry
20
10:00-10:30Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 1010:00-10:30GeometryGeometryGeometryGeometryGeometry
21
10:30-10:50SGISGISGISGISGI10:30-10:50SGISGISGISGISGI
22
11:00-11:55SeaboltGeometryGeometryGeometryGeometryGeometry11:00-11:55Schoenberg
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
23
12:00-12:30GeometryGeometryGeometryGeometryGeometry12:00-12:30
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
24
12:30-12:50SGISGISGISGISGI12:30-12:50SGISGISGISGISGI
25
12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH
26
1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory
27
2:05-3:00Schoenberg
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
2:05-3:00Woods & TorresHumanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10
28
3:00-3:30:00
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
Engineering & Design
3:00-3:30:00Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10Humanities 10
29
3:30-3:50SGISGISGISGISGI3:30-3:50SGISGISGISGISGI
30
31
9th grade
32
Pod EAttendance SupportMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayPod FAttendance SupportMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
33
9:00-9:55Islas & MorrisonHumanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 99:00-9:55ThomasAlgebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1
34
10:00-10:30Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 910:00-10:30Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1
35
10:30-10:50SGISGISGISGISGI10:30-10:50SGISGISGISGISGI
36
11:00-11:55ThomasAlgebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 111:00-11:55Kruglyak
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
37
12:00-12:30Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 1Algebra 112:00-12:30
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
38
12:30-12:50SGISGISGISGISGI12:30-12:50SGISGISGISGISGI
39
12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH12:55-1:30LunchLUNCHLUNCHLUNCHLUNCHLUNCH
40
1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory1:35-2:00AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory
41
2:05-3:00Kruglyak
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
2:05-3:00Islas & MorrisonHumanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9
42
3:00-3:30:00
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
Physics & Design
3:00-3:30:00Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9Humanities 9
43
3:30-3:50SGISGISGISGISGI3:30-3:50SGISGISGISGISGI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100