R_GI-3_POPRAVITELNA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ), ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (ПК)

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН + ЛЕТЕН | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часкр.часзалакурсова работа
5
ОРГАНИЗАЦИОНАНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. Соня Каребельова27.08.2018 г.понеделник10:0014:0021 з., Ректораткурсова работа: до 25.08.2018 на ел.поща на преподавателя (sonyakarabeliova@gmail.com)
6
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ / ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев26.08.2018 г.неделя10:0012:00200 з.курсова работа: до 22.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (i.tzenkova@gmail.com)
7
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО МИСЛЕНЕ В КОНСУЛТИРАНЕТОАдем Дурмушев28.08.2018 г.вторник18:0019:30304 з.курсова работа: до 24.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (adurmushev@gmail.com)
8
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИПърван Симеонов29.08.2018 г.сряда12:0014:00304 з.курсова работа: до 26.08.2018 на ел.поща на преподавателя (parvan.simeonov@gmail.com)
9
ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА / СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийски30.08.2018 г.четвъртък13:0015:00326 з.курсова работа: до 23.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
10
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийски30.08.2018 г.четвъртък13:0015:00326 з.курсова работа: до 23.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)
11
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов03.09.2018 г.понеделник17:0019:00300 з.курсова работа: до 28.09.2018 разпечатка в приемното време на Б.Натан (324 к.)
12
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзина03.09.2018 г.понеделник16:0018:00322 к.курсова работа: до 29.08.2018 в Мудъл (моля, свържете се предварително с преподавателя на dronzina@gmail.com)
13
ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОпроф. Татяна Дронзина03.09.2018 г.понеделник16:0018:00322 к.курсова работа: до 29.08.2018 в Мудъл (моля, свържете се предварително с преподавателя на dronzina@gmail.com)
14
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов03.09.2018 г.понеделник17:0019:00300 з.писмен
15
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов03.09.2018 г.понеделник18:0019:00322 к.курсова работа: до30.08.2018 г. на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov789@yahoo.com)
16
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев03.09.2018 г.понеделник18:0019:00329 к.курсова работа: до 30.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)
17
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев03.09.2018 г.понеделник18:0019:00329 к.курсова работа: до30.08.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)
18
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра)д-р Борис Костов04.09.2018 г.вторник10:0012:00305 з.
19
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И КОМУНИКАЦИИ ПРИ КРИЗАд-р Илия Вълков04.09.2018 г.вторник11:0011:30304 з.курсова работа: до 01.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (valkovilia@gmail.com)
20
КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТд-р Илия Вълков04.09.2018 г.вторник11:0011:30304 з.курсова работа: до 01.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (valkovilia@gmail.com)
21
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИдоц. Васил Пенев04.09.2018 г.вторник11:0013:00329 к.
22
ПОЛИТИЧЕКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов05.09.2018 г.сряда13:0015:00326 з.курсова работа: до 30.08.2018 г. разпечатка при портиерите на 4 блок или при Б.Натан (324 к.)
23
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов05.09.2018 г.сряда13:0015:00326 з.курсова работа: до 30.08.2018 г. разпечатка при портиерите на 4 блок или при Б.Натан (324 к.)
24
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ГЕОПОЛИТИКАдоц. Горан Горанов05.09.2018 г.сряда13:0015:00326 з.курсова работа: до 30.08.2018 г. разпечатка при портиерите на 4 блок или при Б.Натан (324 к.)
25
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕдоц. Светла Страшимирова05.09.2018 г.сряда17:0019:00304 з.курсова работа: разпечатка в деня на изпита
26
СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТОдоц. Бистра Мизова06.09.2018 г.четвъртък11:0013:0057к., Ректорат, Южно крилокурсова работа: до 04.09.2018 на ел.поща на преподавателя (bistra.mizova@gmail.com)
27
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАдоц. Стойчо Стойчев07.09.2018 г.петък10:0012:00307 з.курсова работа: в деня на изпита в Мудъл
28
ДЕМОКРАЦИЯ И МЕДИИдоц. Иво Инджов07.09.2018 г.петък12:0013:00228 з.устен. Моля, свържете се с преподавателя по ел.поща поща до 25.08.2018 (ivosindjov@gmail.com)
29
ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИдоц. Албена Танева07.09.2018 г.петък14:0016:00500 з.курсова работа: до 03.09.2018 на ел.поща на преподавателя (albena.taneva.su@gmail.com)
30
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов09.09.2018 г.неделя10:0014:00304 з.курсова работа: до 08.09.2018 на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)
31
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров10.09.2018 г.понеделник17:0019:00308 з.писмен изпит
32
КОНСУЛТИРАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИдоц. Борис Попиванов10.09.2018 г.понеделник10:0013:00407 з.курсова работа: до 03.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)
33
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕД 1989 Г.доц. Борис Попиванов10.09.2018 г.понеделник10:0013:00407 з.курсова работа: до 03.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)
34
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденов10.09.2018 г.понеделник10:0012:00300 з.курсова работа: представяне в деня на изпита
35
ЦЕННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕд-р Боян Балев11.09.2018 г.вторник12:0013:00323 к.курсова работа: до 05.09.2018 на ел.поща на преподавателя (balev_bvb@abv.bg)
36
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева11.09.2018 г.вторник16:00327 к.курсова работа: до 06.09.2018 на ел.поща на преподавателя (tburudjieva@gmail.com)
37
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИМИДЖ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗдоц. Татяна Буруджиева11.09.2018 г.вторник16:00327 к.курсова работа: до 06.09.2018 на ел.поща на преподавателя (tburudjieva@gmail.com)
38
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕдоц. Мария Пиргова11.09.2018 г.вторник17:0019:00300 з.курсова работа: до 07.09.2018 на ел.поща на преподавателя (pirgovam@gmail.com)
39
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова11.09.2018 г.вторник17:0019:00300 з.писмен
40
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова11.09.2018 г.вторник17:0019:00300 з.курсова работа: до 07.09.2018 на ел.поща на преподавателя (pirgovam@gmail.com)
41
ТРЕНИНГ ПО ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ / УЧЕБНА ПРАКТИКАдоц. Мария Пиргова / ас. Страхил Делийски11.09.2018 г.вторник12:0013:00323 з.краен срок за предаване на документи
42
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев17.09.2018 г.понеделник17:0018:00326 з.курсова работа: до 07.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)
43
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ И ДЕБАТИдоц. Добрин Канев17.09.2018 г.понеделник17:0018:00326 з.курсова работа: до 07.09.2018 вкл. на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)
44
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕпроф. Антоний Тодоров17.09.2018 г.понеделниккурсова работа: до 17.09.2018 на ел.поща на преподавателя (antony.todorov@gmail.com)
Loading...
 
 
 
Поправителна, Редовно, 16-17
Поправителна, Редовно, 15-16
 
 
Main menu