ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ชื่อครูผู้สอนชื่อวิชาที่สอนห้องที่สอนรหัสวิชารหัสชั้นเรียน Classroomลิงค์วิดีโอ Meet
2
1นางนัยนา สัตถาพรสังคมศึกษา 3ม.5/1ส32101zkhoaeq
https://meet.google.com/lookup/dixkfferwt
3
สังคมศึกษา 3ม.5/2ส32101ivdy7hc
https://meet.google.com/lookup/bkq6kj5jjh
4
สังคมศึกษา 3ม.5/3ส32101ratbnlw
https://meet.google.com/lookup/exkkzi5yqo
5
สังคมศึกษา 3ม.5/4ส32101ggsox46
https://meet.google.com/lookup/d43y2734b4
6
สังคมศึกษา 3ม.5/5ส32101drgprrm
https://meet.google.com/lookup/g5voeuqbmp
7
สังคมศึกษา 3ม.5/6ส321012xf2ssf
https://meet.google.com/lookup/bexyiytj23
8
หน้าที่พลเมือง 3
ม.5/1ส30243ydt5myk
https://meet.google.com/lookup/gimrsvesyj
9
2นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
10
3นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
11
4นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
12
5นายจักรพงศ์ กาลาสี
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
13
6นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
14
7นายถกรกันต์ เภกกิ้ม
กรุณาติดต่อครูผู้สอน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
7นายจตุรงค์ ชนะกุล
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
8นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
9นางเสาวลักษณ์ รัสปะ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
10นายรัฐพล ทองศรี
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
11นายพีระพงษ์ อยู่คงประวัติศาสตร์ 3ม.2/1ส22102hki6z56
https://meet.google.com/lookup/h7kv7d4ugu
64
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/2ส22102ukitz2d
https://meet.google.com/lookup/g7ji66stlj
65
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/3ส22102gjqbpww
https://meet.google.com/lookup/frhpfqjhu7
66
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/4ส22102x44m3sl
https://meet.google.com/lookup/eohmc6penr
67
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/5ส22102juz27wg
https://meet.google.com/lookup/dlhmxwnmnd
68
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/6ส22102avcze4d
https://meet.google.com/lookup/fzkabeghitt
69
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/7ส22102l356uy5
https://meet.google.com/lookup/b55g2ogvbh
70
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/8ส22102cb2nvhr
https://meet.google.com/lookup/dxxbxq4gvuu
71
ประวัติศาสตร์ 3ม.2/9ส22102m743pak
https://meet.google.com/lookup/flduqeewkqq
72
73
74
75
76
77
78
79
12นางสาวพิชา ภักดีอักษรสังคมศึกษา 1ม.1/5ส21101fmk7cbw
https://meet.google.com/lookup/d2vklzms6k
80
สังคมศึกษา 1ม.1/6ส21101vvrsjqp
https://meet.google.com/lookup/dwjzq3zne6
81
สังคมศึกษา 1ม.1/7ส21101ja2ozjk
https://meet.google.com/lookup/gruienpnw3
82
หน้าที่พลเมือง 3
ม.2/1ส22243mlmm7xi
https://meet.google.com/lookup/a2pfnz6bt3
83
หน้าที่พลเมือง 3
ม.2/3ส22243t5fd36k
https://meet.google.com/lookup/e3a4ft6i67
84
หน้าที่พลเมือง 3
ม.2/9ส22243lrxcxln
https://meet.google.com/lookup/flt5bfv6ay
85
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ม.4/3ส30202hv2xvyi
https://meet.google.com/lookup/hj5sabicnu
86
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ม.4/4ส30202qby5a7n
https://meet.google.com/lookup/f2akvm2kks
87
https://meet.google.com/lookup/fggjllusyk
88
89
13นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์สังคมศึกษา1ม.4/1ส31101octxosf
https://meet.google.com/lookup/fhe4fgd6dt
90
สังคมศึกษา1ม.4/2ส31101htl647f
https://meet.google.com/lookup/ft53sp4xce
91
สังคมศึกษา1ม.4/3ส31101vvej4yo
https://meet.google.com/lookup/cpgcjjkce4
92
สังคมศึกษา1ม.4/4ส31101qsktedh
https://meet.google.com/lookup/azfd52itg2
93
สังคมศึกษา1ม.4/5ส31101xwgkdgz
https://meet.google.com/lookup/bm7zjj5syj
94
สังคมศึกษา1ม.4/6ส31101n23uqjg
https://meet.google.com/lookup/b6aephcfik
95
อาเซียนม.1/5ส21201uceqdpi
https://meet.google.com/lookup/a5x7cpeyrv
96
อาเซียนม.5/4ส30206l6xqtzv
https://meet.google.com/lookup/brkrujqzyi
97
98
99
100