2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำอธิบายการบันทึกข้อมูลปราชญ์ชุมชน
2
3
หัวข้อช่องรายการคำอธิบายการบันทึก
4
ข้อมูลพื้นที่จังหวัดชื่อจังหวัด
5
อำเภอชื่ออำเภอ
6
ตำบลชื่อตำบล
7
หมู่ที่เลขหมู่ของหมู่บ้าน
8
หมู่บ้านชื่อหมู่บ้าน
9
รหัสหมู่บ้านรหัสหมู่บ้าน 8 หลัก
10
หมู่บ้านขยายผล/สร้างใหม่เป็นหมู่บ้านขยายผลสัมมาชีพชุมชน หรือ หมู่บ้านสร้างสัมมาชีพชุมชน สามารถเลือกจากรายการในช่องที่จะบันทึกได้ และสามารcopyได้
11
บ้าน
เลขที่
บ้านเลขที่ของปราชญ์ชุมชน
12
ข้อมูลบุคคลของปราชญ์ชุมชน
คำนำหน้าชื่อคำนำหน้านาม นาย นาง หรือนางสาว สามารถเลือกจากรายการในช่องที่จะบันทึกได้ และสามารถcopyได้
13
ชื่อชื่อของปราชญ์ชุมชน
14
นามสกุลนามสกุลของปราชญ์ชุมชน
15
อายุอายุของปราชญ์ชุมชน
16
ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรผู่นำสัมมาชีพฯ(ผ่าน/ไม่ผ่าน)ปราชญ์ชุมชนได้ผ่านการอบรม หรือไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่งจะมีปราชญ์ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ หมู่บ้านละ 1 คน
17
อาชีพหลักอาชีพหลักของปราชญ์ชุมชน
18
ข้อมูลอาชีพที่เชียวชาญ/ชำนาญ
อาชีพที่ปราชญ์มีความเชียวชาญ/ชำนาญอาชีพที่ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญ และสามารถนำไปถ่ายทอดอบรมความรู้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนได้
19
รหัสประเภทอาชีพที่ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ
**ดูรหัสอาชีพในsheet รหัสประเภทอาชีพ หรือในเล่มแนวทางฯ61 หน้า46
รหัสประเภทอาชีพตามอาชีพที่ปราชญมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญ สมารถดูรหัสได้ใน ชีท"รหัสประเภทอาชีพ" หรือใน หนังสือแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 2561 หน้า 46
20
ประเภทอาชีพที่สอนครัวเรือนสัมมาชีพ
(ใส่รหัสในช่องรหัสประเภทอาชีพที่อบรม
แล้วจะขึ้นชื่ออัตโนมัติ
/ลบหรือแก้ไขทำในช่องรหัส)
ข้อมูลจะขึ้นอัตโนมัติ เมื่อได้ใส่รหัสประเภทอาชีพ ในช่องรหัสประเภทอาชีพที่ปราชญ์มีความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ แล้ว
21
นำความรู้ไปสอนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน(สอน/ไม่สอน)ปราชญ์ชุมชนได้นำความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญ หรือชำนาญ ไปถ่ายทอดอบรมความรู้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในโครงการขยายผลสัมมาชีพชุมชน หรือสร้างสัมมาชีพชุมชนหรือไม่ (ขึ้นอยู่กับการเลือกอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย)
22
23
หมายเหตุ : รายงานสรุปผลในชีทรายงาน ขึ้นอัตโนมัติ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำอธิบายการบันทึก
แบบฟอร์บันทึกข้อมูลวิทยากร61
รหัสประเภทอาชีพ
เป้าหมายสัมมาชีพ61
รายงานสรุปผล
 
 
Main menu