ผลงานรางวัลต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับ ประจำปี 2560 - 2561 : ผลงานนักเรียน