ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Trường THCS Ngọc ThụyTrường THCS Ngọc Thụy
2
LỊCH BÁO GIẢNGLỊCH BÁO GIẢNG
3
GV: Đào Lệ HàGV: Đào Lệ Hà
4
Tuần: 1S Từ ngày: 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021.Tuần: 1C Từ ngày: 06/9/2021 đến ngày 11/9/2021.
5
ThứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạyThứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạy
6
26/9/2021CC16A11Phát động chủ đề năm học. Chào lớp 626/9/20211
7
ĐS27A11Tập hợp Q các số hữu tỉ.2
8
ĐS36A11Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp3
9
ĐS49A61Căn bậc hai4
10
ĐS56A12Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp5
11
37/9/2021137/9/20211
12
22
13
33
14
HH49A61
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
4
15
ĐS59A62căn bậc hai và HĐT5
16
48/9/2021148/9/20211
17
ĐS29A63Luyện tập2
18
33
19
ĐS47A11Hai góc đối đỉnh4
20
ĐS56A13
Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
5
21
59/9/2021đs16A14
Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
59/9/2021đại17A11Luyện tập về Tập hợp Q các số hữu tỉ
22
đs27A12Cộng, trừ số hữu tỉ.đại26A11Luyện tập: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
23
33
24
44
25
55
26
610/9/20211610/9/2021đại16A12Luyện tập: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
27
đs29A61
TC: Căn bậc hai , căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức
hình27A12Luyện tập về Hai góc đối đỉnh
28
3KNS36A11Tuổi dạy thì
29
hh47A12Luyện tập4
30
SHL56A11Chào lớp 65
31
711/9/20211711/9/20211
32
22
33
33
34
44
35
55
36
37
38
Trường THCS Ngọc ThụyTrường THCS Ngọc Thụy
39
LỊCH BÁO GIẢNGLỊCH BÁO GIẢNG
40
GV: Đào Lệ HàGV: Đào Lệ Hà
41
Tuần: 2 Từ ngày: 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021.Tuần: 2C Từ ngày: 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021.
42
ThứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạyThứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạy
43
213/9/2021CC16A12Giới thiệu truyền thống nhà trường213/9/2021
44
ĐS27A13Nhân, chia số hữu tỉ.
45
ĐS36A15Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
46
ĐS49A64
Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
47
ĐS56A16
Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính
48
314/9/20211314/9/2021
49
2
50
3
51
HH49A62
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
52
ĐS59A65
Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
53
415/9/20211415/9/2021
54
ĐS29A66Căn bậc hai và hằng đẳng thức
55
3
56
ĐS47A13Hai đường thẳng vuông góc
57
ĐS56A17
Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính
58
516/9/2021ĐS16A18
Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
516/9/2021ĐS17A13
Luyện tập về Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ
59
ĐS27A14
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
đs26A13
Luyện tập: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
60
3
61
4
62
5
63
617/9/20211617/9/202126A14
Luyện tập: Lũy thừa với số mũ tự nhiên, Thứ tự thực hiện các phép tính
64
29A62
TC: Một số hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
27A14
Luyện tập về Hai đường thẳng vuông góc
65
3KNS16A12Kĩ năng lắng nghe
66
HH47A14Luyện tập
67
SHL56A12Tìm hiểu truyền thống nhà trường
68
718/9/20211718/9/2021
69
2
70
3
71
4
72
5
73
74
Trường THCS Ngọc ThụyTrường THCS Ngọc Thụy
75
LỊCH BÁO GIẢNGLỊCH BÁO GIẢNG
76
GV: Đào Lệ HàGV: Đào Lệ Hà
77
Tuần: 3S Từ ngày: 20/9/2021 đến ngày 24/9/20213Tuần: 3C Từ ngày: 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021.
78
thứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạyThứNgàyMônTiếtLớpPPCTĐề bài dạy
79
213/9/2021CC 16A13Triển khai diễn đàn trẻ em213/9/2021
80
Đại27A15Luyện tập.
81
3
82
Đại49A67
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
83
Đại56A19
Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
84
314/9/2021Hình17A15
Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
314/9/2021
85
Đại26A110
Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
86
Đại36A111
Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
87
Hình49A63Luyện tập
88
Hình59A64Tỉ số lượng giác của góc nhọn
89
415/9/20211415/9/2021
90
2
91
3
92
4
93
5
94
516/9/2021Đại16A112Bài 9: Ước và Bội516/9/2021
95
Hình29A65Tỉ số lượng giác của góc nhọn
96
TC 39A63
Liên hệ giữa phép nhân - chia và phép khai phương
97
4
98
5
99
617/9/2021Toán19A6luyện tập617/9/2021
100
Toán29A6luyện tập