ม.2_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวอัญขนา เฉียงขวา นางชุติมา นวลออง
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายชนาธิป เผ่ากัณหา
ม.2/1
0.00FALSE
9
2
เด็กชายณัทชัย ชัยกาญจนคุณ
ม.2/1
0.00FALSE
10
3
เด็กชายดุษฎี จันทวลี
ม.2/1
0.00FALSE
11
4
เด็กชายธนกฤต ศรีสาร
ม.2/1
0.00FALSE
12
5
เด็กชายธเนษฐ ชยาภรณ์
ม.2/1
0.00FALSE
13
6
เด็กชายธราเทพ แว่นแคว้น
ม.2/1
0.00FALSE
14
7
เด็กชายธีรพล บุญดี
ม.2/1
0.00FALSE
15
8
เด็กชายธีรพัฒน์ ศิริสังข์สุนทร
ม.2/1
0.00FALSE
16
9
เด็กชายนพรุจ เอื้อพัฒนาพานิชย์
ม.2/1
0.00FALSE
17
10
เด็กชายนราวิชญ์ กินรีโดน
ม.2/1
0.00FALSE
18
11
เด็กชายภัทรดนัย โพธิ์แก้ว
ม.2/1
0.00FALSE
19
12
เด็กชายวรวุธ สุภะโกศล
ม.2/1
0.00FALSE
20
13
เด็กชายวุฒิภัทร เจียรกุล
ม.2/1
0.00FALSE
21
14
เด็กชายศุภณัฐ อุปมา
ม.2/1
0.00FALSE
22
15
เด็กชายสุรชัย นามแสง
ม.2/1
0.00FALSE
23
16
เด็กชายอัฐภูมิ จันทร์หนองสรวง
ม.2/1
0.00FALSE
24
17
เด็กชายเอกพล โสดาวงศ์
ม.2/1
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงโกลัญญา คุณภาที
ม.2/1
0.00FALSE
26
19
เด็กหญิงฐิติมา กุลโพนเมือง
ม.2/1
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงณัฐนันท์ แนวจำปา
ม.2/1
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงตลับพร พรหมวาศ
ม.2/1
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงธัญญาณี สุพัฒนวรางกูร
ม.2/1
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงบุญยาทิพย์ กองสุข
ม.2/1
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงปภาดา ผ่านสำแดง
ม.2/1
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงพัชราลี บรรพต
ม.2/1
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงฟาติมา ภูมิฐาน
ม.2/1
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงยองอึน คิม
ม.2/1
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงเยาวภา แข่งขัน
ม.2/1
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงวิยธิดา หอมหวล
ม.2/1
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงสุพัตรา ทองสา
ม.2/1
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงเสาวนีย์ เชียรเทียนทอง
ม.2/1
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงอนัญพร มายาดี
ม.2/1
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงอภัสรา โพธิขาว
ม.2/1
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงอรเทพิน ส่องแสง
ม.2/1
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงอารณีย์ ศรีวะวงค์
ม.2/1
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงณัฐชราภา กันทะมา
ม.2/1
0.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu