ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze periode
3
1
30 aug | start of the academic year
31 aug | Hoklunch2 - aXie
4
1 - EJC
5
29 sep | Flunkybal Tournament10 sep| Board Interest Lunch1 - Buitelhucht
6
2 - Bestuur
7
3
17 sep | 19:00 Graduation Drinks
1 - MaSCot
8
9
422 sep | 19:00 GMA
24, 25, 26 sep | 2nd years weekend
10
1
11
5128 sep | Gerrit 300030 sep | Board change party!
12
13
6
14
15
7Zelfstudie
16
17
8Tentamens
22, 23, 24 oct | first years weekend
18
19
20
21
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze periode
22
12 - aXie
23
1 - EJC
24
21 - Buitelhucht
25
2 - Bestuur
26
3
27
28
4
29
2
30
52
31
32
6
33
34
7Zelfstudie
35
36
8Tentamens
37
38
39
40
1KerstVakantie
41
2KerstVakantie
42
43
44
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze Periode
45
11 - aXie
46
1 - EJC
47
212 jan | ESG Gala
0,5 - Buitelhucht
48
31 - Bestuur
49
331 - MaSCot
50
51
4Tentamens
52
53
54
55
1
Herkansingen
56
2
Herkansingen
57
58
59
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze Periode
60
11 - aXie
61
1 - EJC
62
2
0,5 - Buitelhucht
63
41 - Bestuur
64
34
65
66
4Tentamens
67
68
69
70
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze periode
71
12 - aXie
72
1 - EJC
73
21 - Buitelhucht
74
2 - Bestuur
75
3
76
77
4
78
5
79
55
80
81
6
82
83
7Zelfstudie
84
85
8Tentamens
86
87
88
89
WeekPeriodeMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagDeze periode
90
12 - aXie
91
1 - EJC
92
21 - Buitelhucht
93
2 - Bestuur
94
31 - MaSCot
95
96
4
97
6
98
56
99
100
6