ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2566
2
3
หลักสูตรจำนวน (คน)
4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)33
5
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)22
6
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
7
8
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปวช. และ ปวส.
9
10
นักเรียน นักศึกษาปี 1ปี 2ปี 3รวม
11
1ปวช. ช่างยนต์2121
12
2ปวช. ช่างไฟฟ้า55
13
3ปวช. แมคคาทรอนิกส์
14
4ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ44
15
5ปวช. การตลาด33
16
รวม จำนวนนักเรียน ปวช.33
17
นักเรียน นักศึกษาปี 1ปี 2ปี 3รวม
18
1ปวส. ช่างยนต์44
19
2ปวส. ช่างไฟฟ้า77
20
3ปวส. แมคคาทรอนิกส์
21
4ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ55
22
5ปวส. การตลาด55
23
6ปวส. บัญชี11
24
รวม จำนวนนักเรียน ปวส.22
25
26
27
รุ่นที่จำนวนนักเรียน
28
29
30
31
32
33
34
35
36
รวม
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100