บ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เดือน พฤซจิกายน
2
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง  ศูนย์เครือข่าย  ศรีบุญเรือง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 122คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0รวม122
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีคะแนนคิดเป็นร้อยละระดับคุณภาพหมายเหตุ
6
100ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ประทักษ์
20100/
8
2เด็กชายพีระพงษ์ โคตรดา20100/
9
3เด็กชายภาคิน ธรรมวงศ์20100/
10
4เด็กชายธนากร สอนสุภาพ20100/
11
5
เด็กชายวชิรวิทย์ ภูดวงจิตร
20100/
12
6เด็กชายธนภัทร คำดี20100/
13
7เด็กชายธนดล หาญเชิงชัย20100/
14
8เด็กชายปรีชาชาญ ขานโฮง20100/
15
9เด็กชายธราเทพ เขียวพิมพ์20100/
16
10เด็กชายพัชรพล สาพิมล20100/
17
11เด็กชายอนิรุทธ์ จินดามล20100/
18
12เด็กชายชินกฤต ชินตุ20100/
19
13เด็กชายอภินันท์ นามวิจิตร20100/
20
14เด็กหญิงศศินัดดา เหมัง20100/
21
15เด็กหญิงใบหยก หอมสมบัติ20100/
22
16เด็กหญิงจิดาภา จูมทอง20100/
23
17เด็กหญิงวราภรณ์ สาระรัตน์20100/
24
18เด็กหญิงปภาวี ทองประเสริฐ1890/
25
19
เด็กหญิงปอริมินทรา เมืองดู่
20100/
26
20เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชัยนารี1680/
27
21เด็กหญิงกัญญภัค โรจน์จรุง20100/
28
22
เด็กหญิงธัญพิชชา เงินลุนปา
20100/
29
23เด็กหญิงกชนิดา แซ่เอี๊ยว20100/
30
24เด็กหญิงสุกริตา สีด้วง20100/
31
25
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์เทพ
20100/
32
26เด็กหญิงฟ้าใส เปาสูงเนิน20100/
33
27เด็กหญิงบุญยาพร บุตรตะคุณ20100/
34
28เด็กหญิงพรนภา กันหาเล่ห์20100/
35
29เด็กชายวายุ พูลเจริญ20100/
36
30เด็กชายธรรมนูญ พรมโชติ1680/
37
31เด็กชายปริญธรรม จันทสุข20100/
38
32
เด็กชายกฤตานนท์ สุบรรณรัตน์
1890/
39
33เด็กชายศิวภัทร ฉัตรรักษา20100/
40
34
เด็กชายนัธทวัฒน์ จรโคกกรวด
20100/
41
35เด็กชายสหรัฐ บุญไตร20100/
42
36เด็กชายสิทธิเดช กองทอง20100/
43
37เด็กชายรัชพล มณีโชติ20100/
44
38
เด็กชายเธียรสิน ทวีพัฒน์ธนกิจ
20100/
45
39เด็กหญิงกชนิภา แซ่เอี๊ยว20100/
46
40เด็กหญิงธราดล นิลนามะ1890/
47
41
เด็กหญิงฐิติกานต์ จำนงค์ศิลป์
20100/
48
42
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญประคม
20100/
49
43เด็กหญิงวนิดา สารินา20100/
50
44เด็กหญิงวาริศา หาญวงค์20100/
51
45เด็กหญิงณัฐธิดา สุขใจ20100/
52
46
เด็กหญิงกัญญธนัฏฐ์ ฉายาวิสาร
20100/
53
47เด็กหญิงวนิดา บุญดี20100/
54
48
เด็กหญิงดาวิกา อินอุ่นโชติ
20100/
55
49เด็กหญิงกัญญ์วรา คูณศรี20100/
56
50เด็กหญิงสุธาดา ธนูทอง20100/
57
51เด็กหญิงอนัญญา โนชะราช20100/
58
52
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญประคม
20100/
59
53เด็กหญิงปิยธิดา ทาระสา20100/
60
54เด็กหญิงลลิตา ศรีแก้ว20100/
61
55
เด็กหญิงอธิษติยา จันดาเวียง
1890/
62
56เด็กหญิงกฤติญา บุปผา20100/
63
57
เด็กหญิงกัญญาภัทร ปู่หลุ่น
20100/
64
58เด็กหญิงธัญธร สูนทอง20100/
65
59
เด็กหญิงวิชญาดา คำเรืองศรี
20100/
66
60เด็กชายกฤษกร มัดหา20100/
67
61เด็กชายจิรายุ จุมทอง20100/
68
62เด็กชายณัฎฐนันท์ นาวัลย์20100/
69
63เด็กชายกรินทร์ ทวีจันทร์20100/
70
64เด็กชายฉันทวัฒน์ สวรรณดี20100/
71
65เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมานทอง20100/
72
66เด็กชายณัฐพล จำปาเค้า20100/
73
67เด็กชายธีรภัทร ขำวงษ์20100/
74
68เด็กชายพัชรวิชญ์ หาญพงษ์20100/
75
69เด็กชายกันต์ธีร์ พานแก้ว20100/
76
70เด็กชายจุติเดช อินธิแสน20100/
77
71เด็กชายปิยพัชย์ จงนอก1890/
78
72เด็กหญิงน้ำผึ้ง แสนมงคล20100/
79
73
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีพันยอม
20100/
80
74เด็กหญิงวรางคณา คำมูล20100/
81
75เด็กหญิงกมลรัตน์ สิลาศรี20100/
82
76เด็กหญิงภัทรวดี ธวัชเมธี20100/
83
77เด็กหญิงเนตรนภา โพธิ์ศรี20100/
84
78เด็กหญิงสุชัญญา สระทอง20100/
85
79เด็กหญิงวรัญญา สามหาดไทย20100/
86
80เด็กหญิงวชิราภรณ์ ธาตุธนะ20100/
87
81เด็กหญิงณิชนันท์ บรรเทา20100/
88
82เด็กหญิงวิชญาดา บริวงษ์20100/
89
83
เด็กหญิงอาชิรญาณ์ อาสาธรรม
20100/
90
84
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โลบ้านไผ่
20100/
91
85
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่นณรงค์
20100/
92
86
เด็กหญิงลภาภัทร วุฒิยาสิงห์
20100/
93
87เด็กหญิงอนัญญา ไตรบุตร20100/
94
88เด็กหญิงเกศรินทร์ เหล่าที20100/
95
89เด็กหญิงฐิติมา ผาโคตร20100/
96
90เด็กชายวชิรวิทย์ วรบุตร20100/
97
91เด็กชายธีระวัต รุ่งแจ้ง20100/
98
92เด็กชายสุวิจักขณ์ อะโนวัน1890/
99
93เด็กชายธัชพล โสลา20100/
100
94เด็กชายธนิศร ภาวหาให20100/
Loading...