ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เดือน สิงหาคม 2563
2
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง  ศูนย์เครือข่าย  ศรีบุญเรือง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 0คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ0รวม0
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีคะแนนคิดเป็นร้อยละระดับคุณภาพหมายเหตุ
6
100ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1เด็กชายพิชิตชัย โอ่งเคลือบ
8
2เด็กชายกิตติพัทธ์ อินทร์กอง
9
3เด็กชายนันทวัฒน์ โสดาอิ้ง
10
4เด็กชายนรานันทน์ แสนกล้า
11
5เด็กชายชัชวาลย์ ประดากรณ์
12
6เด็กชายภูรินท์ สารทนงค์
13
7เด็กชายชวินทร์ จันละคร
14
8เด็กชายอัคคเดช ขอสุข
15
9เด็กชายชยางกูร โคกสถาน
16
10เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสงรุ่ง
17
11เด็กชายพีรวิชญ์ อุ่นอ่อน
18
12เด็กชายนัธทวัฒน์ ธิตะปัน
19
13เด็กชายศิรสิทธิ์ ธรรมโท
20
14เด็กชายณัฐภัทร ทัพธานี
21
15
เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ตรีศรี
22
16เด็กหญิงบุษบง มหาสาร
23
17เด็กหญิงเกสรา พันธ์ภักดี
24
18เด็กหญิงชญาดา บุญมาไชย
25
19เด็กหญิงกัญญาทรัพย์ บุญเคลา
26
20
เด็กหญิงพิมินรัตน์ วงค์หนองแล้ง
27
21เด็กหญิงณหทัย ปัญญาใส
28
22
เด็กหญิงนัษฐกานต์ พิมพ์ตะคลอง
29
23เด็กหญิงชุติกานต์ ศิริชัย
30
24เด็กหญิงจิรัชยา บุญประคม
31
25เด็กหญิงของขวัญ พลพวก
32
26เด็กหญิงหิรัญรัศมิ์ เสนาวงษ์
33
27เด็กชายวรเชษฐ์ ราชรักษา
34
28เด็กชายธันยพงศ์ ภูแข็ง
35
29เด็กชายณะโม นามตาแสง
36
30เด็กชายภาณุวัฒ ทุมมา
37
31เด็กชายธนกร ภูดอนม่วง
38
32เด็กชายฑณวุฒ ป้านภูมิ
39
33เด็กชายเนติธร สิทธิวงค์
40
34เด็กชายกานต์กวิน ราชบุดสี
41
35เด็กชายภูผา ศรีโนนยาง
42
36เด็กชายวีรากร พรมศิลป์
43
37เด็กชายไอศูรย์ อุปภา
44
38เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยเนตร
45
39เด็กชายธนภัทร พิมพ์แป้
46
40เด็กชายอัครเดช บุปผสอน
47
41เด็กชายกฤษณะ ใบบ้ง
48
42เด็กหญิงนัฐริดา บุญประคม
49
43เด็กหญิงจรรยพร จันทร์หล่ม
50
44เด็กหญิงปริยาภัทร จิระพรพงศ์
51
45เด็กหญิงพิมพ์รภัทร สีชาติ
52
46เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินทร์พิมพ์
53
47เด็กหญิงสุจิรา กลางวงษ์
54
48
เด็กหญิงคุณัญญ์อร เหง้าประสิทธิ์
55
49เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุธรรม
56
50เด็กหญิงชลนิชา หารคำภา
57
51เด็กหญิงกัญญานัฐ เสนาลา
58
52เด็กหญิงหทัยภัทร หอมพามา
59
53
เด็กชายจีระศักดิ์ สุริยะสิงห์
60
54เด็กชายอดิเทพ พลเจริญ
61
55
เด็กชายณัฏฐ์ชวินทร์ จันทร์เหลือง
62
56เด็กชายกันต์ณภัทร พันธรักษา
63
57เด็กชายศักดิ์อนันต์ นาวัลย์
64
58เด็กชายจิระพงษ์ นามโล
65
59เด็กชายศราวุธ ศรีชาติ
66
60เด็กชายนฤเดช รักสกูล
67
61เด็กชายธนพงษ์ ภูชื่นศรี
68
62เด็กชายศิลปกร แสงเดือน
69
63เด็กชายธีระชล จันทรมนตรี
70
64เด็กชายศักดิภัทร เอกตาแสง
71
65เด็กชายพงศภัค แสนทวีสุข
72
66เด็กหญิงมีนัชชา เหล่าม่วง
73
67เด็กหญิงนวรัตน์ นาไชย
74
68เด็กหญิงพิยดา สีแก้ว
75
69เด็กหญิงบัณฑิตา โยธาการี
76
70เด็กหญิงนริศรา เหลาบ้ง
77
71เด็กหญิงสุกัลญา ไกรกิจราษฎร์
78
72เด็กหญิงรติกานต์ มูลครุฑ
79
73เด็กหญิงเปรมกมล คำเครื่อง
80
74เด็กหญิงชลธิดา จันทร์อุทัย
81
75เด็กหญิงเกวลิน สิงห์ทอง
82
76เด็กหญิงสุภัสรา เมืองศูนย์
83
77เด็กชายชินกฤต ขวัญเขียว
84
78เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจ็กรัก
85
79เด็กชายสิทธินนท์ เฮ้าวัน
86
80เด็กชายสุรสิทธิ์ เจ็กรัก
87
81เด็กชายพุฒิภัทร ยางศรี
88
82เด็กชายกิตติพิชญ์ สิกขารภา
89
83เด็กชายอิสสริยะ กางโหลน
90
84เด็กชายภูมิรพี มาตย์เทพ
91
85เด็กชายนวดล โคตรนรินทร์
92
86เด็กชายธีรเดช ฤทธิ์มหา
93
87เด็กชายวีระชัย จันทร์หล่ม
94
88เด็กชายนพรัตน์ อินทร์นอก
95
89เด็กชายเสฏฐวุฒิ พรมลาย
96
90
เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิเกษมพานิช
97
91
เด็กชายคลีนส์ลักกี้ แอนดรี โคเม็คเน่
98
92เด็กชายวรชัย นครไพร
99
93เด็กชายสุภชัย ประเสริฐสังข์
100
94เด็กชายนครินทร์ เหล่าลาภะ